ORDENANZA FISCAL N脷MERO 3 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

FUNDAMENTO LEGAL.

Artigo 1潞.-De conformidade co disposto no artigo 60-2, da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, establ茅cese o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

 

FEITO IMPO脩IBLE.

Artigo 2潞.-Constit煤e o feito impo帽ible do imposto o incremento do valor que experimenten os terreos de natureza urbana e se po帽a de manifesto a consecuencia da transmisi贸n de calquer dereito de disfrute, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.

Artigo 3潞.-Non est谩 suxeito este imposto o incremento do valor que experimenten os terreos que te帽an a consideraci贸n de r煤sticos a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

 

EXENCI脫NS E DEDUCI脫NS.

Artigo 4潞.-1.Est谩n exentos deste imposto os incrementos do valor que se manifesten a consecuencia dos actos seguintes:

a) As aportaci贸ns de bens e dereitos feitas polos conxugues en pago dos seus haberes com煤ns.

b) A constituci贸n e transmisi贸n de calesqueira dereitos de servidume.

c) As transmisi贸ns de bens inmobles entre conxugues a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separaci贸n ou divorcio matrimonial.

2. Asimesmo est谩n exentos deste imposto os incrementos de valor correspondentes cando a obriga de satisfacer dito imposto recaia sobre as seguintes persoas ou Entidades:

a) O Estado, as Comunidades Aut贸nomas e as Entidades Locais, as que pertenza o municipio, as铆 como os seus respectivos organismos aut贸nomos de car谩cter administrativo.

b) O Municipio da imposici贸n e demais Entidades Locais integradas ou nas que se integre dito Municipio e os seus Organismos aut贸nomos de car谩cter administrativo.

c) As instituci贸ns que te帽an a calificaci贸n de ben茅ficas ou ben茅fico-docentes.

d) As Entidades xestoras da Seguridade Social e de Mutualidades e Montep铆os constitu铆das conforme o previsto na Lei 33/1984, de 2 de agosto.

e) As persoas ou Entidades a tal favor se reco帽ecer谩 a exenci贸n en Tratados ou Convenios Internacionais.

f) Os titulares de concesi贸ns administrativas revertibles respecto dos terreos afectos as mesmas.

g) A Cruz Vermella Espa帽ola.

 

SUXEITOS PASIVOS.

Artigo 5潞.-Ter谩 a condici贸n de suxeito pasivo do imposto:

a) Nas transmisi贸ns de terreos ou na constituci贸n ou transmisi贸ns de dereitos reais de disfrute limitativos do dominio a t铆tulo oneroso, o transm铆tente do terreo ou a persoa que constitu铆a ou transmita o dereito real de que se trate.

 

BASE IMPO脩IBLE.

Artigo 6潞.-1. A base impo帽ible deste imposto est谩 constitu铆da polo incremento do deve帽o e experimentado o longo dun per铆odo m谩ximo de vinte anos.

2. para determina-lo importe do incremento real aplicarase sobre o valor do terreo no momento do deve帽o o porcentaxe que resulte do cadro seguinte:

 

PERIODO

PORCENTAXE ANUAL

De 1 a 5 anos ...................................................................................

Deica 10 anos ...................................................................................

Deica 15 anos ...................................................................................

Deica 20 anos ...................................................................................

2,2

2,0

2,1

2,2

 

3. Nas transmisi贸ns de terreos, o valor dos mesmos no momento do deve帽o ser谩 o que te帽a fixado en dito momento a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

4. Na constituci贸n e transmisi贸n de dereitos reais de disfrute limitativos do dominio, o cadro de porcentaxes anuais, contidos no apartado 2 deste artigo, aplicarase sobre a parte do valor definido no apartado anterior que represente, respecto do mesmo, o valor dos referidos dereitos calculado mediante a aplicaci贸n das normas fixadas a efectos do Imposto de Transmisi贸ns Patrimoniais e Actos Xur铆dicos Documentados.

5. na constituci贸n ou transmisi贸n do dereito a elevar unha ou mais plantas sobre un edificio ou terreo, ou do dereito de facer a construci贸n baixo solo sen implica-la existencia dun dereito real de superficie, o cadro de porcentaxes anuais, contido no apartado 2 deste artigo, aplicar谩se sobre a parte do valor definido no apartado 3 que represente, respecto do mesmo, o m贸dulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisi贸n ou, no seu defecto, o que resulte de establecer a proporci贸n entre a superficie ou volume das plantas a constru铆r en voo ou subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez constru铆das aquelas.

6. Nos supostos de expropiaci贸n forzosa, o cadro de porcentaxes anuais, contidos no apartado 2 deste artigo, aplicar谩se sobre a parte do xustiprezo que corresponda 贸 valor do terreo.

 

COTA.

Artigo 7潞.-1. A cota deste imposto ser谩 o resultado de aplicar a base impo帽ible 贸s tipos correspondentes da escala de gravame que se sinala:

 

 

PER脥ODO

TIPO PORCENTAXE

De 1 a 5 anos ...............................................

Deica 10 anos ...............................................

Deica 15 anos ...............................................

Deica 20 anos ...............................................

16

16

16

16

 

 

2. Disfrutar谩n dunha bonificaci贸n deica o 99 por 100 das cotas que se deve帽en nas transmisi贸ns que se fagan con ocasi贸n das operaci贸ns de fusi贸n ou escisi贸n de Empresas a que se refire a Lei 76/1980, de 26 de decembro, sempre que as铆 o acorde o Concello.

Si os bens que se transmitan dan lugar a referida bonificaci贸n e fosen enaxenados dentro dos cinco anos seguintes a data da fusi贸n ou escisi贸n, o importe de dita bonificaci贸n deber谩 ser satisfeito 贸 concello, sen prexu铆zo do pago do imposto que corresponda pola citada enaxenaci贸n.

Tal obriga recaer谩 sobre a persoa ou Entidade que adquiriu os bens a consecuencia da operaci贸n de fusi贸n ou escisi贸n.

 

DEVE脩O

Artigo 8潞.-1. O imposto dev茅帽ase:

a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a t铆tulo oneroso ou gratu铆to, entre vivos ou por causa de morte, na data da transmisi贸n.

b) Cando se constit煤a ou transmita a calqueira dereito real de goce limitativo do dominio, na data en que te帽a lugar a constituci贸n ou transmisi贸n.

2. Nos actos ou contratos en que medie algunha condici贸n, a s煤a calificaci贸n farase con arreglo as prescrici贸ns contidas no C贸digo Civil. Si fose suspensiva non se liquidar谩 o imposto deica que se cumpra esta. Si a condici贸n fose resolutoria, esixir谩se o imposto dende logo a reserva, cando a condici贸n se cumpla, de face-la oportuna devoluci贸n seg煤n a regla do apartado anterior.

 

XESTI脫N DO IMPOSTO.

 

Secci贸n primeira.-Obrigaci贸ns dos contribu铆ntes.

Artigo 9潞.-1. Os suxeitos pasivos vir谩n obrigados a presentar ante a Administraci贸n municipal a declaraci贸n correspondente polo Imposto, seg煤n modelo oficial que facilitar谩 aquela, que conter谩 os elementos da relaci贸n tributaria imprescindibles para practica-la liquidaci贸n procedente.

2. Dita declaraci贸n deber谩 ser presentada nos seguintes prazos, a contar dende a data en que se produza o deve帽o do imposto:

a) Cando se trate de actos intervivos, o prazo ser谩 de trinta d铆as.

b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo ser谩 de seis meses prorrogables deica un ano a solicitude do suxeito pasivo.

3. A declaraci贸n acompa帽ar谩se o documento no que consten os actos ou contratos que orixinan a imposici贸n.

4. Con independencia do disposto no apartado primeiro deste artigo, est谩n igualmente obrigados a comunicar 贸 Concello a realizaci贸n do feito impo帽ible nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos:

a) Nos supostos contemplados na letra a) do artigo 5潞, sempre que se produciran por negocio xur铆dico entre vivos, 贸 d贸ante ou a persoa que constit煤a ou transmita o dereito real de que se trate.

b) Nos supostos contemplados na letra b) de dito artigo 5潞, o adquirinte ou a persoa a tal favor se constit煤a ou transmita o dereito real de que se trate.

5. Os Notarios estar谩n obrigados a remitir o Concello respectivo, dentro da primeira quincena de cada trimestre, relaci贸n ou 铆ndice comprensivo de t贸dolos documentos por eles autorizados no trimestre anterior, nos que se conte帽an feitos, actos ou negocios xur铆dicos que po帽an de manifesto a realizaci贸n do feito impo帽ible deste imposto, con excepci贸n dos actos ou negocios xur铆dicos, que lles foran presentados para co帽ecemento ou lexitimaci贸n de sinaturas. O prevido neste apartado ent茅ndese sen prexu铆zo do deber xeral de colaboraci贸n establecido na Lei Xeral Tributaria.

 

Secci贸n segunda.-Liquidaci贸ns.

Artigo 10潞.-1. Os suxeitos pasivos do Imposto poder谩n auto liquidarse o mesmo utilizando os impresos que 贸 efecto lle facilitar谩 a Administraci贸n municipal.

2. A auto liquidaci贸n levar谩 consigo o ingreso da cota resultante da mesma dentro dos prazos previstos no n煤mero 2, do artigo anterior.

3. Respecto de ditas auto liquidaci贸ns, o Concello correspondente solo poder谩 comprobar que se fixeron mediante a aplicaci贸n correcta das normas reguladoras do imposto, sen que podan atribu铆rse valores, bases ou cotas diferentes das resultantes de tales normas.

 

Secci贸n terceira.-Recadaci贸n.

Artigo 11潞.-A recadaci贸n deste Imposto farase na forma, prazos e condici贸ns que se establecen nas disposici贸n vixentes sobre a materia.

 

Secci贸n cuarta.-Devoluci贸n.

Artigo 12潞.-1. Cando se declare ou reco帽eza xudicial ou administrativamente por resoluci贸n firme que tivera lugar a nulidade, rescisi贸n ou resoluci贸n do acto ou contrato determinante da transmisi贸n do terreo ou da constituci贸n ou transmisi贸n do dereito real de goce sobre o mesmo, o suxeito pasivo ter谩 dereito a devoluci贸n do imposto satisfeito, sempre que dito acto ou contrato non lle producira efectos lucrativos e que reclame a devoluci贸n no prazo de cinco anos dende que a resoluci贸n quedou firme, entend茅ndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deben efectua-las rec铆procas devoluci贸ns a que se refire o artigo 1.219 do C贸digo Civil. Aunque o acto ou contrato non produza efectos lucrativos, si a rescisi贸n ou resoluci贸n se decl谩rase por incumprimento das obrigaci贸ns do suxeito pasivo do imposto, non haber谩 lugar a devoluci贸n algunha.

2. Si o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non proceder谩 a devoluci贸n do imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributaci贸n. Como tal mutuo acordo estimar谩se a avenencia en acto de conciliaci贸n e o simple alleamento a demanda.

 

Secci贸n quinta.-Infracci贸ns e sanci贸ns.

Artigo 13潞.-En todo o relativo a calificaci贸n de infracci贸ns que as mesmas correspondan en cada caso, estarase 贸 disposto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as铆 como nas disposici贸ns ditadas para o seu desenrolo, conforme se ordena no artigo 12 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

 

DISPOSICI脫N FINAL

A presente Ordenanza surtir谩 efectos a partir do 1 de xaneiro de 1.990 e seguir谩 en vigor en tanto non se acorde a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n.

APROBACI脫N

A presente Ordenanza, que consta de trece artigos, foi aprobada polo Concello Pleno en sesi贸n extraordinaria celebrada o d铆a trece de novembro de mil novecentos oitenta e nove.

 

emprende en 3