REGULAMENTO DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS OA REGULALMENTO MARCO DO SERVIZO P脷BLICO DE SANEAMENTO E DEPURACI脫N DE AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA.

CAP脥TULO I

DISPOSICI脫NS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto

Esta Ordenanza do servizo de saneamento e depuraci贸n de augas residuais do Concello de B贸veda ten por obxecto regular o servizo p煤blico municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condici贸ns dos vertidos das augas residuais e pluviais e os usos da rede de saneamento e colectores de exclusiva titularidade municipal.

Artigo 2.- Finalidades

Esta Ordenanza d铆tase para contribu铆r a acadar as seguintes finalidades:

a) Adecuar a calidade da auga dos efluentes da EDAR municipal ao medio receptor, de xeito que se cumpran os l铆mites impostos a ela na s煤a autorizaci贸n de vertido, posibilitando ao mesmo tempo unha xesti贸n eficiente desta e do resto das instalaci贸ns que conforman o Servizo Municipal de Saneamento, garantindo o seu correcto funcionamento.

b) Previr danos ou alteraci贸ns que poidan reducir ou anular a eficacia dos procesos de tratamento da estaci贸n depuradora (sobre todo dos procesos biol贸xicos), tendo especial coidado na chegada de sobrecargas hidr谩ulicas ou de masas de contaminantes, as铆 como de t贸xicos.

c) Garantir o bo funcionamento de todas as infraestruturas, obras e equipamentos que integran o Servizo Municipal de Saneamento.

d) Evitar po帽er en risco a sa煤de dos traballadores das redes de saneamento e da planta depuradora, e da poboaci贸n en xeral, pola aparici贸n de condici贸ns de perigosidade ou toxicidade, xeradas por gases vol谩tiles, substancias al茅rxicas, substancias corrosivas atmosferas explosivas, organismos pat贸xenos, etc.

e) Posibilitar a reutilizaci贸n das augas residuais.

f) Evitar emisi贸ns incontroladas de contaminantes 谩 atmosfera.

g) Evitar que os lodos de depuraci贸n das augas residuais urbanas te帽an concentraci贸ns de contaminantes que non permitan o seu aproveitamento ou valorizaci贸n segundo as normas que lles sexan de aplicaci贸n.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalaci贸ns do Servizo Municipal de Saneamento

1. Para os efectos desta Ordenanza, ent茅ndese por Servizo Municipal de Saneamento o conxunto de bens de dominio p煤blico municipal, interrelacionados, que forman parte da rede de saneamento, da depuradora de augas residuais e das infraestruturas de vertido.

2. A rede de saneamento (cuxo fin 茅 a recollida, transporte e regulaci贸n das augas residuais e pluviais, de ser o caso) est谩 composta por sumidoiros, pozos de rexistro e arquetas, colectores, dep贸sitos de regulaci贸n, dep贸sitos-vertedoiro e bombeos, as铆 como doutras infraestruturas complementarias. Os vertedoiros, conduci贸ns de desaugadoiro e os emisarios son infraestruturas de vertido do propio sistema.

3. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema p煤blico de saneamento.

Artigo 4.- Definici贸ns

Para os efectos desta Ordenanza, ent茅ndese por:

1) Acometida: Conxunto de elementos que unen a rede de saneamento coa instalaci贸n do inmoble que se pretende sanear. Est谩 composta por:

Arqueta de acometida: Sita no l铆mite da propiedade, serve de conexi贸n entre as tubar铆as de sa铆da de augas residuais ou pluviais da propiedade e o alba帽al de acometida.

Alba帽al: Tramo de tubar铆a que vai dende a arqueta de acometida, ou l铆mite da propiedade ata a rede de saneamento.

2) Augas de escorredura pluvial: Son as que recollen os embornais ou a rede de pluviais durante os fen贸menos de choiva ou despois destes.

3) Augas de infiltraci贸n: Son aquelas que proceden do subsolo e penetran na rede de sumidoiros a trav茅s das xuntas e tubaxes defectuosas, conexi贸ns e paredes de pozos de rexistro. Tam茅n te帽en a s煤a orixe en incorporaci贸ns de mananciais, fontes, achique de sotos e entradas por vertedoiros.

4) Augas brancas: As augas que non foron sometidas a ning煤n proceso de transformaci贸n, de forma que a s煤a capacidade potencial de perturbaci贸n do medio natural non 茅 significativa e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas p煤blicos de saneamento. As augas pluviais ter谩n car谩cter de augas brancas ou de augas residuais urbanas, en funci贸n do seu percorrido de escorredura.

5) Augas residuais urbanas: As augas residuais dom茅sticas ou a mestura destas coas augas residuais non dom茅sticas e/ou con augas de escorredura pluvial e as de infiltraci贸n.

6) Augas residuais dom茅sticas: As augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades comerciais que te帽an posibilidade de xerar vertidos diferentes 谩s das vivendas, base谩ndose na s煤a propia actividade.

7) Augas residuais non dom茅sticas: As augas residuais vertidas dende establecementos en que se efect煤e calquera actividade industrial, agr铆cola, gandeira ou calquera outra que xere vertidos diferentes das dom茅sticas. Ent茅ndese por actividade industrial aquela que consiste na produci贸n, transformaci贸n, manipulaci贸n, reparaci贸n e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

8) Autocontrol: Seguimento e control dos contaminantes vertidos, e de calquera outro par谩metro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da actividade ou por unha entidade competente definida por el.

9) Colector: Conduci贸n que leva ata o colector principal as augas dun conxunto de sumidoiros ou acometidas.

10) Colector interceptor: Conduto que transporta as augas procedentes de varias subcuncas de saneamento ata a estaci贸n depuradora ou ata o punto final de vertido.

11) Colector principal: Conduci贸n que transporta ata o colector interceptor ou infraestrutura de control (por exemplo, un dep贸sito regulador ou un dep贸sito-vertedoiro) as augas procedentes dun conxunto de colectores dunha subcunca.

12) Contaminaci贸n: A introduci贸n directa ou indirecta, como consecuencia da actividade humana de substancias ou calor na atmosfera, a auga ou o solo, que poden ser prexudiciais para a sa煤de humana ou para a calidade dos ecosistemas acu谩ticos, ou dos ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acu谩ticos, e que lles causen danos aos bens materiais ou deterioren ou dificulten o disfrute e outros usos lex铆timos do medio.

13) Contaminantes das augas: Calquera substancia que poida causar contaminaci贸n, en particular as substancias que se relacionan no anexo I-B desta Ordenanza.

14) Entidade xestora: Administraci贸n p煤blica que, en cada caso, te帽a encomendada a xesti贸n das instalaci贸ns que conforman o servizo p煤blico de saneamento, con independencia de que o servizo se preste de forma directa ou indirecta.

15) Estaci贸n depuradora de augas residuais (EDAR): Unidade composta por instalaci贸ns, estruturas ou mecanismos que permitan unha depuraci贸n por m茅todos f铆sicos, qu铆micos ou biol贸xicos da auga residual co fin de adecuar a auga residual aos obxectivos de vertido.

16) Habitante equivalente: Carga org谩nica biodegradable cunha demanda bioqu铆mica de os铆xeno en cinco d铆as (DBO5) de 60 gramos de os铆xeno por d铆a.

17) Mostra: Toda porci贸n de auga que represente o m谩is exactamente posible o fluxo obxecto de control.

18) Mostra simple: 脡 aquela tomada nun tempo e lugar determinados para a s煤a an谩lise individual.

19) Mostra composta: A obtida mediante a mestura e homoxeneizaci贸n de varias mostras simples recollidas no mesmo punto en diferentes instantes de tempo. Existen dous tipos de mostra composta.

20) Mostra composta por tempo: A obtida mediante a mestura e homoxeneizaci贸n de varias mostras simples de igual volume, tomadas a intervalos constantes durante o per铆odo de mostraxe.

21) Mostra composta por caudal: A obtida mediante a mestura e homoxeneizaci贸n de varias mostras simples tomadas de tal xeito que o volume de cada mostra simple 茅 proporcional ao caudal ou volume de auga durante o per铆odo de mostraxe.

22) Mostra integrada: A obtida mediante a mestura e homoxeneizaci贸n de mostras simples recollidas en puntos diferentes e simultaneamente.

23) Planta de tratamento previo: Conxunto de infraestruturas, mecanismos e instalaci贸ns privadas destinadas ao tratamento das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais para a s煤a adecuaci贸n 谩s esixencias desta Ordenanza, posibilitando a s煤a admisi贸n no sistema municipal de saneamento.

24) Rede de sumidoiros privada ou particular: Conxunto de instalaci贸ns de propiedade privada que recollen as augas residuais e/ou pluviais procedentes dunha ou varias actividades ou domicilios e as verten 谩 rede p煤blica municipal de saneamento.

25) Secci贸n de control: C谩mara ou arqueta, e posibles instalaci贸ns e equipamentos complementarios, polos que circulan os vertidos dun usuario e onde poder谩n ser medidas e sometidas a mostraxe para a s煤a correspondente vixilancia e seguimento, antes da s煤a incorporaci贸n 谩 rede de saneamento.

26) Servizo P煤blico Municipal de Saneamento: Conxunto de bens de dominio p煤blico municipal constitu铆do polas instalaci贸ns definidas no artigo 3.

27) Sistema de Xesti贸n Medioambiental (SXMA): O definido polo Regulamento (CE) n煤mero 1221/2009, do 25 de novembro de 2009.

28) Sistemas unitarios de saneamento: Aqueles que constan dunha soa canalizaci贸n pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de choiva asume tam茅n a funci贸n de conducir e drenar as augas pluviais, provoc谩ndose unha mestura de ambos os dous tipos de augas.

29) Sistemas separativos de saneamento e pluviais: Aqueles que dispo帽en de d煤as redes independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe dom茅stica, comercial, industrial e de infiltraci贸n ata a EDAR, denominada 鈥渞ede de saneamento de augas residuais鈥, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un tratamento previo ao vertido, denominada 鈥渞ede de pluviais鈥.

30) Tratamento previo ao vertido: Operaci贸ns ou procesos unitarios de depuraci贸n, de calquera tipo que sexan empregados para reducir ou neutralizar a concentraci贸n ou as cargas dun contaminante de forma previa ao seu vertido 谩 rede p煤blica municipal de saneamento.

31) Valor l铆mite de vertido ou valor l铆mite de emisi贸n: Cantidade ou concentraci贸n dun contaminante ou grupo de substancias contaminantes, cuxo valor non debe ser superado polo vertido dentro dun ou varios per铆odos determinados.

Nesta Ordenanza apl铆canse os seguintes valores l铆mite: valor medio diario m谩ximo (VMDM) e valor instant谩neo m谩ximo (VIM).

32) Vertido 谩 rede de saneamento: Acci贸n ou efecto de verter l铆quidos, s贸lidos ou gases a unha rede.

Artigo 5.- 脕mbito de aplicaci贸n

1. Incl煤ense no 谩mbito desta Ordenanza todos os vertidos de augas residuais, de calquera orixe, que se realicen 谩 rede de saneamento de titularidade municipal 谩 que se refire o artigo 3, ou as que no futuro sexan conectadas.

2. Non se incl煤en nesta Ordenanza aqueles produtores de vertidos de augas residuais que conten coa oportuna autorizaci贸n administrativa para levar a cabo os vertidos, directa ou indirectamente, no dominio p煤blico hidr谩ulico ou no dominio mar铆timo-terrestre, sempre que a dita autorizaci贸n estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condici贸ns impostas nela. Non obstante, o Concello poder谩 obrigar aos mencionados produtores de vertidos a conectalas ao sistema municipal de saneamento e a cumprir os requisitos recollidos nesta Ordenanza sempre que resulten obrigados a iso segundo o disposto no artigo 9.

Artigo 6.- Explotaci贸n das instalaci贸ns do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora

1. O Concello, como titular e responsable p煤blico da prestaci贸n do servizo de saneamento, levar谩 a cabo a explotaci贸n de todas ou algunhas das instalaci贸ns e infraestruturas que o compo帽en, ben directamente, ben a trav茅s das distintas formas de xesti贸n indirecta de servizos p煤blicos, ben por si mesmo ou en uni贸n doutras entidades locais.

2. Para os efectos desta Ordenanza, o Concello de B贸veda 茅 a entidade xestora do Servizo Municipal de Saneamento, de acordo co sinalado no artigo 4, j) do Decreto 141/2012, do 21 de xu帽o, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo P煤blico de Saneamento e Depuraci贸n de Augas Residuais de Galicia.

Artigo 7.- Relativo 谩s normas de construci贸n e urban铆sticas

1. Sen prexu铆zo do establecido nesta Ordenanza, a construci贸n de calquera elemento do saneamento, p煤blico ou privado, axustarase ao disposto na normativa urban铆stica e nas demais Ordenanzas municipais, as铆 como no establecido no C贸digo t茅cnico da edificaci贸n (CTE) e nas condici贸ns t茅cnicas definidas polo Concello.

2. Con car谩cter xeral, as redes p煤blicas municipais de saneamento poder谩n ser constru铆das por:

a) O Concello por iniciativa propia, de acordo coas disposici贸ns legais vixentes con recursos propios.

b) O Concello por petici贸n de particulares, como prolongaci贸n da rede existente, a cargo 铆ntegro dos ditos particulares. Neste caso, o tramo pasa a ser municipal, automaticamente unha vez rematadas as obras e recepcionadas polo propio Concello.

c) O urbanizador, cando as铆 sexa esixible en virtude da lexislaci贸n vixente en materia urban铆stica, con todos os dereitos inherentes. Deber谩 cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalaci贸ns en edificios e realizar os traballos baixo a supervisi贸n de t茅cnicos do Concello.

Para iso, e con car谩cter previo 谩 redacci贸n dun proxecto de urbanizaci贸n, ou 谩 execuci贸n de obras de rede de saneamento, deber谩selle solicitar 谩 entidade xestora a informaci贸n necesaria sobre a normativa vixente ao respecto, redes e condici贸ns existentes, sinalizaci贸n dos puntos m谩is aconsellables para realizar a evacuaci贸n das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese para o efecto. En v铆as de nova construci贸n, o urbanizador deber谩 constru铆r todas as acometidas domiciliarias. Neste caso, deberanse inclu铆r no proxecto de urbanizaci贸n, detallando as s煤as caracter铆sticas, que se deber谩n axustar 谩 normativa t茅cnica vixente.

d) Calquera outra Administraci贸n competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada tal actuaci贸n como 鈥渄e interese xeral鈥. Nestes casos a entidade xestora solicitaralles 谩s ditas administraci贸ns os criterios seguidos no seu dese帽o, co fin de analizar a s煤a coherencia e integraci贸n dentro da rede municipal de saneamento e emitir informe ao respecto.

e) Na elaboraci贸n de plans que desenvolvan as normas urban铆sticas, que afecten 谩s zonas onde se localicen actividades industriais, ser谩 preciso un estudo t茅cnico sobre a posibilidade de contaminaci贸n por vertidos ou infiltraci贸n de augas residuais industriais. Corresponderalle a s煤a execuci贸n e elaboraci贸n ao promotor p煤blico ou privado da devandita iniciativa.

 

CAP脥TULO II

DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Artigo 8.- Usuarios suxeitos

1. Todas as edificaci贸ns, industrias ou explotaci贸ns, tanto p煤blicas como privadas, susceptibles de xerar vertidos, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estar谩n obrigadas a cumprir as disposici贸ns e preceptos desta Ordenanza, tanto nas conexi贸ns actuais como nas previstas no futuro.

2. Segundo a orixe e as caracter铆sticas das augas residuais que xeran, os usuarios da rede de saneamento clasif铆canse do seguinte xeito:

a) Usuarios dom茅sticos: Aqueles que xeran augas residuais dom茅sticas, entendendo por tales aquelas procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades dom茅sticas. Aplicarase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivenda, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial ou profesional de ning煤n tipo.

b) Usuarios non dom茅sticos: Aqueles que xeran augas residuais non dom茅sticas, entendendo por tales aquelas vertidas dende establecementos nos que se efect煤e calquera actividade comercial, industrial, de servizos, agr铆cola ou gandeira. Estas augas residuais, polas s煤as caracter铆sticas, poden presentar nalg煤n momento determinado unha composici贸n fisicoqu铆mica, a铆nda que sexa accidentalmente, que supere os valores l铆mite de emisi贸n establecidos nesta Ordenanza.

脕 s煤a vez, os usuarios non dom茅sticos poderanse clasificar en:

b. 1) Usuarios comerciais: Son aqueles que utilizan auga destinada 谩s necesidades de locais comerciais, tales como oficinas, despachos, tendas, centros privados de ensino, centros deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes (sen ning煤n tipo de actividade de lavado, engraxamento ou outros), as铆 como en todos aqueles usos relacionados con hostalar铆a, restauraci贸n, aloxamento e lecer, producindo vertidos tanto de augas residuais dom茅sticas como asimilables a dom茅sticas; a estes usuarios, a xu铆zo da entidade xestora, poder谩selles esixir a instalaci贸n dun pretratamento e/ou control previamente 谩 conexi贸n 谩 rede p煤blica de saneamento.

b. 2) Usuarios industriais: os que xeran vertidos tras a utilizaci贸n da auga como un elemento directo ou indirecto dun proceso de produci贸n nunha actividade industrial. As caracter铆sticas destes vertidos ser谩n compatibles co seu transporte e depuraci贸n polas diferentes infraestruturas do sistema de saneamento.

b. 3) Usuarios especiais: entenderase por usuarios especiais calquera outro non definido en puntos anteriores, inclu铆dos os de car谩cter temporal. En todo caso, te帽en a condici贸n de usos especiais os vertidos provisionais por obras, feiras ou outras actividades temporais na v铆a p煤blica. As caracter铆sticas destes vertidos ser谩n compatibles co seu transporte e depuraci贸n polo sistema de saneamento.

 

TIPO DE USUARIO

NATUREZA DAS AUGAS RESIDUAIS QUE VERTE

 

 

 

Dom茅sticas

Industriais

 

 

Asimilables a dom茅sticas

Non asimilables a dom茅sticas

DOM脡STICO

SI

NON

NON

 

 

NON DOMESTICO

Comercial

SI

NON

NON

Negocios

SI

SI

NON

Industrial

SI

SI ou NON

SI

Especiais

SI ou NON

SI ou NON

SI ou NON

Artigo 9.- Obriga de conexi贸n 谩 rede municipal de saneamento

1. A conexi贸n 谩 rede municipal de saneamento ser谩 obrigatoria para todos os usuarios (dom茅sticos e non dom茅sticos) que se atopen a menos de 100 metros desta. Non obstante, por raz贸ns t茅cnicas, o punto exacto de conexi贸n ou entroncamento coa rede municipal de saneamento ser谩 determinado polos t茅cnicos municipais a铆nda que se supere esa distancia.

2. Non entanto, a Entidade Xestora poder谩 dispensar da obligatoriedade da conexi贸n sinalada no punto anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexi贸n por raz贸ns t茅cnicas, econ贸micas ou urban铆sticas debidamente xustificadas.

3. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuales non estea obrigada 谩 conexi贸n 谩 rede municipal de saneamento, ou esta non sexa posible, deber谩 estar provista de sistemas aut贸nomos de saneamento (fosas s茅pticas ou similares) que non supo帽an un risco para o medio ambiente. Estes sistemas de depuraci贸n, que implicar谩n un vertido directo ou indirecto a dominio p煤blico, deber谩n estar autorizados polo Organismo de cunca ou a Administraci贸n hidr谩ulica competente. Nestes casos, o Servizo Municipal correspondente deber谩 emitir, con car谩cter previo 谩 licenza urban铆stica de que se trate, un informe relativo 谩 idoneidade do dispositivo proxectado e conforme 谩s mellores t茅cnicas dispo帽ibles que aseguren a maior eficiencia ambiental do mesmo. Corresponde ao usuario a limpeza peri贸dica, conservaci贸n e mantemento de devanditos sistemas aut贸nomos de depuraci贸n as铆 como o env铆o a xestor autorizado dos residuos que se xeraron.

4. Os usuarios adoptar谩n as medidas ou previsi贸ns correspondentes para poder conectar as s煤as redes 谩 municipal, sendo os gastos de acometida pola s煤a conta. A acometida 谩 rede municipal de saneamento definida no artigo 4. 1) ter谩 car谩cter privativo, inclu铆do o punto de conexi贸n ou entroncamento coa rede municipal, substanciarase a obtenci贸n da s煤a licenza conforme o disposto no artigo 12 e realizarase de acordo cos condicionantes t茅cnicos do anexo VI. Corresp贸ndenlles aos usuarios as obrigas de limpeza, conservaci贸n e mantemento da dita acometida a excepci贸n daqueles casos nos que se demostre que a deficiencia ou dano a reparar non e imputable ao mesmo.

5. Cando, como consecuencia dunha actuaci贸n p煤blica ou privada autorizada, un usuario pase a dispor dunha rede do sistema p煤blico de saneamento municipal a menos de 100 metros, deberase conectar obrigatoriamente a esa rede logo de requirimento municipal, e no prazo que este fixe. Clausurarase o sistema aut贸nomo existente (fosa s茅ptica ou dispositivo similar), o que deber谩 ser comprobado e certificado por t茅cnicos dos servizos municipais. Se no prazo de tres meses dende a posta en servizo da nova acometida non se clausurara o sistema aut贸nomo anterior o Concello proceder谩 a executar os traballos necesarios de forma subsidiaria, correndo os gastos por conta do particular.

A conexi贸n efectuarase de acordo co disposto nesta Ordenanza.

6. En solo urbano non se permite a utilizaci贸n de sistemas aut贸nomos de saneamento (fosas s茅pticas ou similares). Todo usuario deber谩 estar conectado 谩 rede de saneamento municipal. Se non existise rede na zona, ou estivese a m谩is de 100 metros e a zona non estivese inclu铆da en pol铆gono, a s煤a execuci贸n corresp贸ndelle ao Concello.

Mentres o Concello non execute ditas obras, permitirase previa a obtenci贸n, cando corresponda, da correspondente autorizaci贸n de vertido emitida polo Organismo de cunca ou pola Administraci贸n hidr谩ulica competente, a utilizaci贸n de fosas s茅pticas ou dispositivos similares, aos que se conectar谩n as augas provintes dos aseos (inodoros, lavabos, bid茅s e duchas), e tam茅n das augas grises provintes dos vertedoiros, lavavaixelas, lavadoras ou outros aparellos ou instalaci贸ns an谩logas.

7. En solo urbanizable e r煤stico, no que habitualmente non existe saneamento municipal, autorizarase para as construci贸ns provisionais en solo urbanizable e para as permanentes autorizables en solo r煤stico o emprego de fosas s茅pticas ou similares baixo as premisas sinaladas no punto anterior.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios

O usuario ter谩 os seguintes deberes:

a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento na cont铆a, forma e prazos que determinen as correspondentes Ordenanzas fiscais municipais.

b) Aboar as cantidades que resulten da liquidaci贸n que por erro, fraude ou avar铆a se lles poidan imputar.

c) Verter as augas residuais conforme ao previsto nesta Ordenanza e, de ser o caso, conforme ao previsto nos correspondentes permisos de vertido.

d) Conectarse 谩 rede municipal de saneamento cando esta se atope a menos de 100 metros do punto de vertido, solicitando previamente a licenza de acometida e abonando a taxa que determine a correspondente Ordenanza fiscal.

e) Informar 谩 entidade xestora acerca de fugas, avar铆as, perdas ou calquera outro incidente que, por interese propio ou xeral, afecte ou poida afectar 谩s instalaci贸ns do Servizo Municipal de Saneamento. Entre estes incidentes incl煤ense as manipulaci贸ns de instalaci贸ns que poidan causar contaminaci贸n ou perigo para persoas ou bens p煤blicos ou privados.

f) Comunicarlle 谩 entidade xestora de xeito inmediato calquera modificaci贸n nos procesos que infl煤a na calidade do efluente que se verte, as铆 como a comunicaci贸n de calquera circunstancia futura que implique unha variaci贸n das caracter铆sticas cualitativas ou cuantitativas do vertido para os efectos de proceder, de ser o caso, 谩 revisi贸n do correspondente permiso de vertido.

g) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalaci贸ns do persoal municipal debidamente acreditado, para inspeccionar ou reparar as instalaci贸ns, sempre e cando se detecten anomal铆as que poidan afectar ao normal funcionamento da rede municipal.

h) Respectar o precinto de calquera local, instalaci贸n ou mecanismo desta que afecte ou forme parte do sistema p煤blico de saneamento.

i) Cumprir as condici贸ns e deberes que figuren no permiso de vertido.

j) Comunicarlle 谩 entidade xestora calquera modificaci贸n de domicilio ou titularidade da vivenda ou establecemento, modificaci贸n na instalaci贸n interior (en especial os puntos novos de vertido que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un cambio significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

k) Cando exista unha alteraci贸n no volume do caudal de vertido que implique un aumento de m谩is do 10%, deber谩selle notificar ao Concello para que se poida estudiar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

l) Prever as instalaci贸ns de bombeo e elevaci贸n naqueles casos en que sexa necesario.

CAP脥TULO III

EMPREGO DA REDE DE SANEAMENTO

Artigo 11.- Condici贸ns previas 谩 conexi贸n

1. Para a conexi贸n dun usuario ao sistema municipal de saneamento, c贸mpre que a rede se atope en servizo, e que o vertido do usuario cumpra as condici贸ns establecidas nesta Ordenanza.

2. Para poder efectuar a conexi贸n, todos os edificios deber谩n contar cunha rede separativa interior de augas pluviais e fecais. No caso de que non exista rede separativa na v铆a p煤blica nesa zona, a conexi贸n entre ambas as d煤as efectuarase sempre f贸ra dos l铆mites da parcela e entre esta e a rede de saneamento.

Artigo 12.- Requisitos e caracter铆sticas b谩sicas da acometida ao sistema

1. Para a conexi贸n dun usuario ao sistema municipal de saneamento ser谩 necesaria a previa obtenci贸n de licenza municipal de acometida ao sistema e, no seu caso, tam茅n o previo permiso de vertido para os usuarios que sinala o artigo 14, as铆 como o abono das taxas fiscais correspondentes.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude no modelo homologado correspondente acompa帽ado da seguinte documentaci贸n:

a) Nome do solicitante ou raz贸n social, enderezo e tel茅fono, nome do futuro usuario e enderezo do vertido.

b) Licenza de obra ou licenza de primeira ocupaci贸n.

En caso de novas construcci贸ns presentarase adem谩is:

a) Plano de situaci贸n a escala 1:2000.

b) Plano da rede de desaugadoiro do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas de 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sif贸ns xerais e a ventilaci贸n a茅rea, e distinguindo a rede de augas pluviais e a rede de augas residuais.

c) Descrici贸n das disposici贸ns e dimensi贸ns id贸neas para un correcto desaugadoiro, especificando o material, di谩metro e pendente lonxitudinal.

1. Os requisitos e caracter铆sticas b谩sicas destas acometidas son os que se establecen no anexo VI 鈥淐aracter铆sticas t茅cnicas da acometida鈥 desta Ordenanza, que ser谩 de preceptiva aplicaci贸n para obter a correspondente licenza.

2. Os establecementos deber谩n unificar, sempre que sexa posible, no interior do edificio ou parcela todos os vertidos xerados polos procesos produtivos e, ao mesmo tempo, respectar谩n as redes separativas de xeito que non poder谩n verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais e viceversa.

3. O Concello conceder谩 licenza de acometida 谩 rede municipal de saneamento tras a supervisi贸n da correcta conexi贸n.

4. En caso de concesi贸n de licenza municipal de demolici贸n a un inmoble que dispuxera de acometida 谩 rede municipal de saneamento, deberase esixir nesta o selado da acometida existente co fin de poder recuperala nun futuro para o novo uso do inmoble ou, de ser o caso, para evitar posibles inundaci贸ns ou filtraci贸ns no solar. Este selado deber谩selle comunicar 谩 entidade xestora.

5. Para os usuarios obrigados a obter o permiso de vertido, a s煤a obtenci贸n ser谩 requisito previo e preceptivo para conseguir a licenza posterior de acometida.

Artigo 13.- Prohibici贸ns e limitaci贸ns

1. Queda totalmente prohibido:

a) O vertido 谩 rede de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I-A, 鈥淰ertidos prohibidos鈥, desta Ordenanza.

b) A diluci贸n para conseguir os niveis de emisi贸n que permitan su vertido 谩 rede de saneamento excepto nos supostos de urxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicaci贸n ao Concello de acordo co disposto no artigo 23.

c) O vertido de augas residuais ou calquera outro tipo de residuos dende cami贸ns cisterna ou doutro tipo, 谩 rede de saneamento.

d) O vertido 谩s redes de saneamento de augas brancas cando poida adoptarse unha soluci贸n t茅cnica alternativa por existir no contorno da actividade unha rede separativa ou unha canle p煤blica.

e) O vertido procedente de actividades agropecuarias e, en concreto cortes e granxas, 谩 rede de saneamento municipal. As augas residuais xeradas nesas actividades deber谩n ser xestionadas de acordo coa normativa de aplicaci贸n.

2. Limitaci贸ns ao vertido:

a) Os vertidos industriais que conte帽an substancias das relacionadas no Anexo II desta Ordenanza deber谩n respectar as limitaci贸ns al铆 establecidas, sen que poida admitirse a diluci贸n para conseguir os devanditos l铆mites.

b) Como norma xeral, o caudal de augas residuais se verter谩 de forma distribu铆da ao longo do d铆a. En todo caso, como norma xeral, os caudais m谩ximos instant谩neos non poder谩n superar o triplo do caudal medio diario autorizado. Esta limitaci贸n poder谩 ser variada, en funci贸n das posibilidades da rede e das estratexias de explotaci贸n pola Entidade Xestora, previa comunicaci贸n ao usuario.

c) A Entidade Xestora poder谩 obrigar a reducir ou regular o caudal do vertido das industrias cando as condici贸ns da rede ou as instalaci贸ns de depuraci贸n as铆 o aconsellen, ou en casos en que o mesmo constit煤a un grave risco para o sistema no seu conxunto, inclu铆do o medio receptor. Poder谩 ser requirida a imposici贸n dun r茅xime de vertido determinado, nun horario e cun caudal espec铆fico debendo o usuario implantar os medios de almacenamiento temporal, regulaci贸n e bombeo precisos. Esta obrigaci贸n poder谩 ter car谩cter temporal, estacional ou permanente.

d) As actividades con vertidos que incorporen substancias perigosas deber谩n cumprir os valores l铆mite de emisi贸n establecidos na normativa vixente en materia de augas.

Artigo 14.- Condici贸ns para a utilizaci贸n da rede municipal de saneamento

1.- En funci贸n do tipo de usuario e da natureza das augas residuais que se incorporen 谩 rede municipal de saneamento, est谩n obrigados a solicitar o permiso de vertido regulado nos artigos seguintes os usuarios especificados na seguinte t谩boa:

TIPO DE USUARIO

NATUREZA DAS AUGAS RESIDUAIS QUE VERTE

REQUIRE PERMISO DE VERTIDO

 

Dom茅sticas

Industriais

Asimilables a dom茅sticas

Non asimilables a dom茅sticas

DOM脡STICO

SI

NON

NON

NON

NON DOM脡STICO

Comercial

SI

NON

NON

NON

Negocios

SI

SI

NON

SI

Industrial

SI

SI ou NON

SI

SI

Especiais

SI ou NON

SI ou NON

SI ou NON

SI

2. Ademais, quedan obrigados a obter o permiso de vertido ao sistema p煤blico de saneamento os seguintes usuarios:

a) Os usuarios non dom茅sticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes ep铆grafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes 谩s ep铆grafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estat铆stica, as铆 como aqueloutros usuarios non dom茅sticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros c煤bicos anuais.

b) Os usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros c煤bicos anuais pero que orixinen contaminaci贸n especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

c) Todas as actividades que incorporen auga en proceso e/ou estean obrigadas pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliaci贸n ambiental.

d) Os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa de rede de abastecemento municipal.

e) Os concellos cuxa rede de saneamento municipal verta 谩 de propiedade deste concello.

3. O resto dos usuarios cuxa actividade xere augas residuais dom茅sticas quedan suxeitos 谩s regulamentaci贸ns que dite a entidade xestora e, en todo caso, 谩s prohibici贸ns establecidas no anexo I desta Ordenanza.

4. A entidade xestora poderalle esixir ao peticionario a caracterizaci贸n do vertido por un laboratorio acreditado para determinar o tipo de usuario de que se trata.

5. O permiso de vertido outorgar谩selle a cada usuario en funci贸n das caracter铆sticas espec铆ficas do seu sector de actividade, da s煤a compatibilidade cos tratamentos da EDAR, da perigosidade do seu efluente e dos caudais de vertido xerados, o que pode supor un aumento ou unha diminuci贸n dos valores l铆mite dos par谩metros do anexo II; as铆:

a) A calquera actividade ou instalaci贸n poder谩nselle fixar valores l铆mite diferentes dos establecidos con car谩cter xeral no anexo II para aqueles vertidos de augas cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas as铆 o aconsellasen.

b) En casos particulares, poder谩nselle impor limitaci贸ns m谩is estritas en aplicaci贸n da normativa vixente en materia de avaliaci贸n de impacto ambiental, polo seu contido en substancias perigosas inclu铆das no anexo I-C, 鈥淰ertidos con substancias perigosas鈥, ou no anexo II (os par谩metros coa nota 10: Par谩metros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor e os potenciais usos das augas depuradas).

6. As augas residuais procedentes de usuarios non dom茅sticos cuxas augas presenten graxas, aceites ou outro produto destas caracter铆sticas deber谩n dispor do correspondente separador de graxas constru铆do na forma axeitada para adecuar os vertidos aos l铆mites considerados nesta Ordenanza.

7. No caso de vertidos procedentes de colectores ou redes de saneamento doutros termos municipais, ou pertencentes a outras administraci贸ns ou organismos dependentes destas, ser谩 titular e responsable do vertido o titular da rede da que prov茅n xusto antes do punto de vertido. Estos vertidos ter谩n consideraci贸n de augas residuais de car谩cter supramunicipal.

Artigo 15.- Permiso de vertido

1. Entenderase por permiso de vertido municipal aquel que ten por finalidade comprobar que a evacuaci贸n das augas residuais por medio da rede de saneamiento municipal, ou o vertido directo na estaci贸n depuradora, acom贸dase 谩s normas establecidas, e que a composici贸n e caracter铆sticas das augas residuais mant茅帽ense dentro dos l铆mites establecidos.

2. No caso de que a evacuaci贸n das augas residuais sexa ao dominio p煤blico hidr谩ulico ou ao dominio p煤blico mar铆timo-terrestre, a autorizaci贸n do vertido corresponder谩 ao Organismo de cunca ou 谩 Administraci贸n hidr谩ulica competente.

3. O permiso de vertido 谩 rede de saneamiento municipal outorgarao o Concello aos usuarios indicados no artigo 14.

4. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais 谩 rede de saneamiento nas condici贸ns que nel se establezan.

5. O permiso de vertido estar谩 condicionado ao cumprimento do establecido nesta Ordenanza, e ter谩, con car谩cter xeral, excepto por raz贸ns xustificadas debidamente motivadas, unha validez m谩xima de 8 anos, renovable por id茅nticos periodos, por consentimento expreso da Entidade Xestora e por escrito, sen prexu铆zo da obrigada revisi贸n antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19. Nos supostos de actividades comprendidas no 谩mbito de aplicaci贸n da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevenci贸n e control integrados da contaminaci贸n (IPPC), a vixencia do permiso someterase ao prazo da autorizaci贸n ambiental integrada.

6. Non se permitir谩 ningunha conexi贸n 谩 rede de saneamiento municipal en tanto non se te帽an efectuadas as obras ou instalaci贸ns espec铆ficamente determinadas, as铆 como as modificaci贸ns ou acondicionamientos t茅cnicos que, 谩 vista dos datos aportados na solicitude do permiso de vertido, estableza o Concello. No caso de execuci贸n de novos colectores en viais xa existentes as acometidas poder谩n executarse simult谩neamente coa obra principal sempre e cando os particulares interesados cumpran co estipulado na presente ordenanza. A posta en servizo de ditas acometidas vir谩 determinada polo Concello en funci贸n da operatividade do sistema.

7. En todo caso, o permiso de vertido non se poder谩 entender outorgado por silencio administrativo.

8. Os permisos de vertido emitiranse con car谩cter intransferible.

9. O prazo m谩ximo para dictar resoluci贸n ser谩 de 6 meses dende que se reciba a solicitude de permiso. Transcorrido devandito prazo sen que se dictara resoluci贸n, a solicitude de permiso de vertido entenderase denegada

Artigo 16.- Solicitude do permiso de vertido

1. Antes de efectuar ning煤n vertido de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertido e, para estes efectos, achegar谩n a documentaci贸n que se indica no anexo III desta Ordenanza.

2. Naqueles casos en que sexa necesario tratamento previo 谩 conexi贸n coa rede de saneamento segundo o disposto no artigo 21, ser谩 necesaria a elaboraci贸n dun proxecto redactado por un t茅cnico competente que, en todo caso, certifique que a actividade cumpre coas condici贸ns de funcionamento e impacto ambiental que fosen establecidas; en especial:

a) Que as estimaci贸ns efectuadas dos par谩metros de vertido 谩 rede son v谩lidas.

b) Que as instalaci贸ns de tratamento e depuraci贸n est谩n realizadas e son axeitadas.

Ademais, no caso de que se efect煤e unha caracterizaci贸n, esta deber谩 ser realizada por un organismo de control autorizado ou unha entidade colaboradora da Administraci贸n hidr谩ulica, segundo a Orde MAM 985/2006, do 23 de marzo, que elaborar谩 un informe que incl煤a as medici贸ns, inspecci贸ns e an谩lises realizadas.

Artigo 17.- Procedemento para a obtenci贸n do permiso de vertido

1. O procedemento para obter o permiso de vertido, no caso de actividades comprendidas no 谩mbito de aplicaci贸n da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevenci贸n e control integrados da contaminaci贸n (IPPC), ou, de ser o caso, na normativa de execuci贸n que aprobe a Comunidade Aut贸noma de Galicia, ser谩 o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, ser谩n de aplicaci贸n as normas do procedemento administrativo com煤n.

3. En ning煤n caso 茅 posible a obtenci贸n do permiso de vertido por silencio administrativo, que ser谩 desestimatorio.

4. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolver谩 no sentido de:

a) Prohibir totalmente o vertido cando as caracter铆sticas que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento previo. Neste caso, o interesado deber谩 solicitar a correspondente dispensa de vertido 谩 rede de saneamento p煤blica, xuntando 谩 s煤a solicitude o estudo demostrativo da imposibilidade do vertido 谩 rede de colectores de titularidade municipal. A entidade xestora obrigar谩 ao solicitante a proceder 谩 desconexi贸n da s煤a rede privada de saneamento da rede p煤blica no caso de que xa estivese realizada a acometida.

b) Autorizar o vertido de forma condicionada.

c) Autorizar o vertido sen m谩is limitaci贸ns que as contidas nesta Ordenanza.

5. En todo caso, a denegaci贸n do permiso ser谩 motivada e indicar谩 necesariamente as raz贸ns que a determinen, cuxa correcci贸n producir谩 o seu outorgamento.

6. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtenci贸n previa do permiso de vertido presentarase xunto 谩 solicitude de acometida 谩 rede de saneamento municipal.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido

O permiso de vertido que outorgue o Concello incluir谩, como m铆nimo, os seguintes puntos:

a) Datos de identificaci贸n do titular da actividade e do inmoble, planta, instalaci贸n ou local onde se xera o vertido.

b) Cualificaci贸n do usuario e tipolox铆a das augas residuais.

c) Identificaci贸n e localizaci贸n do punto de vertido. A situaci贸n (coordenadas UTM) do punto de conexi贸n coa rede de saneamento municipal.

d) Orixe e caracter铆sticas dos efluentes de augas residuais autorizados.

e) Os valores l铆mite de emisi贸n, ou valores l铆mite de vertido, das caracter铆sticas cualitativas do vertido, tanto en valor medio diario m谩ximo como en valor instant谩neo m谩ximo.

f) Os l铆mites cuantitativos do vertido, indicando o caudal medio e o caudal m谩ximo instant谩neo en metros c煤bicos por hora, d铆a e ano. No caso do caudal m谩ximo, ademais indicarase a s煤a frecuencia e duraci贸n.

g) Horario de vertido.

h) Caracter铆sticas da secci贸n de control que deber谩 instalar o titular do vertido segundo o disposto no anexo V, punto 9, al铆帽a e), que deber谩 estar operativa en menos de 6 meses dende a concesi贸n do permiso de vertido. Seranlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, as铆 como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados par谩metros de contaminaci贸n. Especificaranse tam茅n os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos deber谩n permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instant谩neo e do caudal totalizado nun per铆odo determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero. Ademais, no caso de que o caudal se obte帽a a partir dos calados medidos nunha secci贸n de control calibrada, o usuario gardar谩 os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspecci贸n, a entidade xestora poder谩 solicitar a modificaci贸n das caracter铆sticas da secci贸n de control.

i) Prazo para adaptarse aos l铆mites de vertido especificados no propio permiso.

j) O programa de control do vertido. O titular do vertido deber谩 realizar un programa de autocontrol nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definir谩 en cada caso particular os vertidos que supo帽an un risco elevado, en funci贸n do caudal de vertido, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes.

k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertido lle deber谩 remitir 谩 entidade xestora, especificando a s煤a periodicidade.

l) Prazo de validez do permiso de vertido.

As actuaci贸ns e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en pr谩ctica polo titular do permiso de vertido e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicaci贸n de vertidos accidentais e de emerxencia.

n) No seu caso, excepci贸ns temporais dos requerimientos do Anexo II, 鈥淣ota 11: Par谩metros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor鈥, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a Entidade Xestora. Rematado o prazo fixado o Concello realizar谩 unha inspecci贸n para verificar o fin da situaci贸n de excepci贸n

o) En raz贸n dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtenci贸n do permiso de vertido seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos.

p) Calquera outra condici贸n que a entidade xestora considere oportuna en raz贸n das caracter铆sticas espec铆ficas do caso.

Artigo 19.- Revisi贸n do permiso de vertido

1. Sen prexu铆zo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o permiso de vertido ao sistema deber谩 revisarse cando se produza alg煤n cambio significativo na composici贸n ou no volume do vertido cando se alteren sustancialmente as circunstancias do momento da s煤a concesi贸n, ou cando sobreve帽an outras que xustificar铆an a s煤a denegaci贸n ou a s煤a aprobaci贸n en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase 谩 revisi贸n do permiso de vertido:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa, en relaci贸n coa carga total tratada polo sistema de depuraci贸n, e poida dificultar a s煤a depuraci贸n nas condici贸ns id贸neas.

b) Cando o efecto aditivo ou sin茅rxico das augas residuais de diferentes vertidos poida dificultar o tratamento do sistema nas condici贸ns id贸neas.

c) Cando remate o periodo de vixencia de 8 anos ou o expresamente establecido conforme ao sinalado no artigo 15.5. por raz贸ns xustificadas debidamente motivadas.

d) Cando se produza a aprobaci贸n da nova normativa b谩sica ou sectorial ou modificaci贸ns da existente, que afecte ao estipulado nesta ordenanza.

3. O Concello poder谩 modificar as condici贸ns do permiso de vertido cando as circunstancias que motivaron a seu otorgamento fosen alteradas ou sobreviran outras que, de existir con anterioridade, ter铆an xustificada a s煤a denegaci贸n ou o otorgamiento en termos distintos podendo ser o caso de decretar a suspensi贸n temporal ata que ditas circunstancias sexan superadas. Neste suposto, o usuario ser谩 informado, con suficiente antelaci贸n, das posibles modificaci贸ns e dispo帽er谩 do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento, de acordo co previsto no seguinte punto.

4. O usuario ser谩 informado con suficiente antelaci贸n das posibles modificaci贸ns e ter谩 dereito a formular as alegaciones que considere oportunas, fix谩ndoselle un prazo de adaptaci贸n que non exceder谩 dun ano, a contar dende a aprobaci贸n da revisi贸n.


5. Se o titular do permiso non realiza as modificaci贸ns no prazo concedido, poderase declarar a caducidade do permiso, sen prexu铆zo da imposici贸n das sanci贸ns oportunas.

6. En ning煤n caso a revisi贸n do permiso de vertido comporta para o seu titular dereito a indemnizaci贸n algunha.

Artigo 20.- Revogaci贸n do permiso de vertido

O permiso de vertido, previa audiencia do seu titular, poder谩 ser revogado nos seguintes supostos:

a) Por petici贸n do titular do contrato, ao cesar o vertido e, polo tanto, o requirimento do servizo.

b) Por incumprimento, por parte do titular do permiso, das obrigas que deste derivan, ou dos requirimentos efectuados para o seu cumprimento.

c) Cando o titular do servizo perda o seu dominio de uso sobre o inmoble obxecto do contrato.

d) Por revogaci贸n, caducidade ou anulaci贸n da autorizaci贸n ou licenza que permit铆a o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.

e) Por cambio de uso das instalaci贸ns para as que se otorgou o permiso de vertido.

f) Por incumprimento por parte do usuario dos requirimentos efectuados pola entidade xestora respecto ao tratamento previo dos vertidos ou de reparaci贸n das instalaci贸ns para adecuar o vertido 谩s condici贸ns establecidas no correspondente permiso de vertido.

g) Como consecuencia dunha sanci贸n que leve impl铆cita a perda do permiso.

h) A non aceptaci贸n ou incumprimento das modificaci贸ns do permiso de vertido impostas como consecuencia dunha revisi贸n.

i) Cando o usuario permita o uso das s煤as instalaci贸ns de vertido a terceiros.

j) Cando se cese nos vertidos por un tempo superior a un ano.

Artigo 21.- Tratamento previo 谩 conexi贸n

1. As augas residuais que non cumpran as limitaci贸ns que, para o seu vertido na rede municipal de saneamento, se establecen nesta Ordenanza deber谩n ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario.

2. As instalaci贸ns necesarias para realizar o dito tratamento previo destas augas residuais formar谩n parte do sistema de saneamento privado, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertido, tal como se cita no anexo III, 谩 que se xuntar谩 o proxecto correspondente e os estudos e c谩lculos xustificativos da s煤a eficacia, segundo o sinalado no artigo 16.2.

3. Cando, excepcionalmente, varios usuarios se unan para efectuar conxuntamente un tratamento previo das s煤as augas residuais, deber谩n obter un permiso de vertido para o efluente final conxunto, con declaraci贸n de todos os usuarios que o compo帽an. A responsabilidade do cumprimento das condici贸ns establecidas no permiso de vertido ser谩 da comunidade de usuarios e solidariamente de cada un deles. Neste caso, cada un dos usuarios deber谩 instalar antes da confluencia dos vertidos, secci贸ns de control individuais para o control e medici贸n independente dos efluentes.

4. En calquera caso, o permiso de vertido quedar谩 condicionado 谩 eficacia do tratamento previo, de tal xeito que, se este non producise os resultados previstos, quedar谩 sen efecto o dito permiso e prohibido o vertido desas augas residuais 谩 rede de saneamento municipal.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido

1. Se non fose posible que as augas residuais que c贸mpre verter se mante帽an dentro dos l铆mites fixados nesta Ordenanza, nin sequera mediante tratamentos previos, o interesado deber谩 desistir na actividade que as produce ou adoptar as previsi贸ns necesarias, mediante a realizaci贸n das obras ou instalaci贸ns precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede de saneamento ou planta depuradora se almacenen e evacuen mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou dep贸sito de seguridade que garantan un id贸neo destino final axustado 谩 normativa vixente

2. Para estes efectos, o interesado deber谩 solicitar a correspondente dispensa de vertido 谩 rede de saneamento, xuntando 谩 s煤a solicitude un estudo demostrativo da imposibilidade de adecuar ese vertido 谩 Ordenanza. Coa periodicidade que se determine ao dispensarlle o vertido 谩 rede p煤blica municipal de saneamento, o interesado deber谩 xustificar a s煤a situaci贸n en relaci贸n coa eliminaci贸n do vertido.

Artigo 23.- Situaci贸ns de emerxencia

1. Se durante o funcionamento dunha actividade se producise un vertido accidental, ou un fallo nas instalaci贸ns de tratamento previo que provoque un incumprimento dos l铆mites de emisi贸n do permiso de vertido, o titular da actividade deber谩 tomar as medidas axeitadas para minimizar o dano e comunicarlle o suceso 谩 entidade xestora inmediatamente e de xeito que faga fe. Na s煤a comunicaci贸n indicaranse, polo menos: substancias descargadas, volume aproximado descargado, horario en que se produciu a descarga e concentraci贸ns aproximadas das substancias vertidas.

2. Nas 48 horas seguintes ao suceso, o titular do permiso de vertido presentaralle 谩 entidade xestora un informe detallado do acontecido, as medidas adoptadas para controlalo e as posibles acci贸ns para evitar a s煤a repetici贸n.

3. As actividades con risco potencial de produciren vertidos accidentais ou de emerxencia, deber谩n ter establecidos protocolos de emerxencia para minimizar os danos que se poidan producir nas instalaci贸ns de saneamento e depuraci贸n, as铆 como no medio receptor. Estes plans de emerxencia esixiranse no propio permiso de vertido e deberanse presentar coa solicitude.

4. Se por motivos de mantemento fose necesario incumprir puntualmente os par谩metros do permiso de vertido, o titular da actividade deberalle solicitar previamente autorizaci贸n 谩 entidade xestora para que tome as medidas axeitadas e as铆 evitar afectar 谩s instalaci贸ns municipais de saneamento e depuraci贸n.

5. Se, como consecuencia dos vertidos ou descargas accidentais, do fallo no funcionamento das instalaci贸ns de tratamento previo, ou da persistencia de vertidos non tolerados ou prohibidos prod煤cense danos sobre a rede municipal de saneamento, procederase 谩 s煤a valoraci贸n pola Entidade Xestora conforme ao establecido no artigo 34 da presente Ordenanza. Esta valoraci贸n ser谩 comunicada por escrito ao titular do vertido causante dos danos nun prazo non superior a trinta d铆as naturais dende que comezaron a producirse.

6. Os custos das operaci贸ns a que dean lugar os accidentes que ocasionen situaci贸ns de emerxencia ou de perigo, as铆 como os de limpeza, remoci贸n, reparaci贸n ou modificaci贸n do sistema de saneamento e depuraci贸n a que dean lugar as descargas accidentais ou debido 谩 persistencia dos vertidos tolerados ou prohibidos, deberanlle ser aboados 谩 entidade xestora polo usuario causante do dano.

7. Sen prexu铆zo do establecido nas ep铆grafes anteriores, o Concello deberalle comunicar 谩 Administraci贸n competente e, de ser o caso, aos tribunais de xustiza os feitos e as s煤as circunstancias cando das actuaci贸ns realizadas por aquela se puxese de manifesto a existencia de neglixencia ou intencionalidade por parte do titular do vertido ou do persoal dependente del, exercendo as acci贸ns pertinentes para determinar en cada caso a responsabilidade en que puidesen incorrer e o correspondente resarcimento dos danos e perdas producidos como consecuencia do incumprimento desta Ordenanza.

Artigo 24.- Censo de vertidos 谩 rede municipal de saneamento

1. O Concello levar谩 un censo informatizado de vertidos ao sistema no que inscribir谩n os vertidos sometidos a permiso, e no que constar谩n, como m铆nimo, os seguintes extremos:

a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.

b) Datos b谩sicos do caudal de auga de abastecemento, e/ou autoabastecemento, e do vertido.

c) Condici贸ns b谩sicas do permiso, inclu铆ndo a localizaci贸n con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertido.

d) Situaci贸n administrativa do permiso.

e) Datos relativos 谩 contaminaci贸n e caracter铆sticas do vertido conectado.

f) Informe anal铆tico do vertido, renovado con periodicidade anual

2. O censo de vertidos estar谩 ao dispor da Administraci贸n hidr谩ulica de Galicia e da Administraci贸n hidr谩ulica do Estado. As铆 mesmo, todos aqueles datos do censo que non provoquen a vulneraci贸n da Lei de Protecci贸n de Datos ser谩n p煤blicos e poder谩n ser consultados a trav茅s da web municipal.

3. Tomando como base o mencionado censo, as铆 como os resultados das comprobaci贸ns efectuadas na rede, o Concello de B贸veda cuantificar谩 periodicamente as diversas clases de vertidos, co fin de actualizar as limitaci贸ns das descargas e os conseguintes permisos de vertido, as铆 como dispor as actuaci贸ns preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

4. O Concello deber谩 informar periodicamente sobre o seu censo de vertidos ao xestor ou responsable do sistema de depuraci贸n correspondente, no caso de que se trate de distintas entidades xestoras para as instalaci贸ns de saneamento e as de depuraci贸n.

5. Cando unha mesma entidade xestora te帽a ao seu cargo a xesti贸n do saneamento en baixa e o servizo de depuraci贸n de augas residuais, deber谩 incluir no censo, os vertidos non canalizados aos que se refire o artigo seguinte.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados

1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorizaci贸n da entidade xestora, o vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (cami贸ns cisterna, ou doutro tipo) 谩 rede municipal de saneamento. Nos casos de vaciado de fosas s茅pticas o titular deber谩 comunicar esta actividade 谩 entidade xestora indicando o punto e hora do vertido para o seu control.

2. Os vertidos 谩 EDAR provenientes de sistemas non canalizados deber谩n ser autorizados pola entidade explotadora desta, de acordo coas regulamentaci贸ns t茅cnicas que adopten e, en todo caso, tendo en conta o sinalado no artigo 18 do Regulamento marco establecido polo Decreto 141/2012, do 21 de xu帽o, e sen prexu铆zo dos permisos e autorizaci贸ns esixibles segundo a normativa de residuos. En todo caso, estes vertidos s贸 poder谩n proceder de actividades dom茅sticas ou asimilables a dom茅sticas.

CAP脥TULO IV

INSPECCI脫N E CONTROL

Artigo 26.- Inspecci贸n e control por parte da entidade xestora

1. Todas as cuesti贸ns relativas 谩 inspecci贸n e control derivadas do cumprimento do previsto nesta Ordenanza se remiten 谩 regulaci贸n contida no Decreto 141/2012, do 21 de xu帽o, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo p煤blico de saneamento e depuraci贸n de augas residuais de Galicia.

2. No relativo 谩 toma de mostras, ademais do preceptuado no Regulamento marco citado, terase en conta que para o control do cumprimento do l铆mite 鈥渧alor medio diario m谩ximo鈥 do anexo II se utilizar谩n mostras compostas. Para o control do l铆mite 鈥渧alor instant谩neo m谩ximo鈥 do mesmo anexo II empregaranse mostras simples.

3. O Concello, a proposta da Entidade Xestora da EDAR, dese帽ar谩 un plan de inspecci贸n a fin de detectar e corrixir as orixes de certos efluentes cuxa composici贸n ocasione ou poida haber o risco certo de que ocasionen, problemas de funcionamento operativo no seo da propia EDAR, ou que comprometan o cumprimento dos l铆mites impostos pola Administraci贸n hidr谩ulica na propia autorizaci贸n de vertido a dominio p煤blico.

Artigo 27.- Autocontrol dos vertidos

1. Nos casos en que, de conformidade co artigo 18, k), o permiso de vertido as铆 o esixa, o seu titular tomar谩 as mostras e proceder谩 a realizar as an谩lises que se especifiquen no propio permiso para verificar que non se superan as limitaci贸ns establecidas.

2. Os resultados das an谩lises deberanse conservar polo menos durante tres anos.

3. O titular do permiso de vertido ter谩 un plan de autocontrol, que estar谩 谩 disposici贸n da entidade xestora e dos inspectores, no que constar谩n: a periodicidade dos autocontrois, o lugar en que se tomaron as mostras, a data en que se realizou a toma e as determinaci贸ns anal铆ticas, as铆 como calquera outro dato que se considere procedente solicitar.

4. A entidade xestora poder谩 requirir ao usuario para que presente periodicamente un informe sobre o efluente vertido se as铆 foi establecido no permiso de vertido.

5. A obriga de controlar os par谩metros caracter铆sticos dos vertidos dos usuarios non dom茅sticos efectuarase tendo en conta o establecido na seguinte t谩boa:

 

Tipo de vertido

(segundo o ANEXO IV da Ordenanza)

Caudal de vertido(m3/a帽o)

Periodicidade de control

Clase

Grupo

1

3, 4, 6

> 2.000

Trimestral

1

3, 4, 6

< 2.000

Semestral

1

0, 1, 2, 5, 7

> 2.000

Trimestral

1

0, 1, 2, 5, 7

< 2.000

Anual

2

9, 12, 14

> 2.000

Trimestral

2

9, 12, 14

< 2.000

Semestral

2

8, 10, 11, 13

> 2.000

Trimestral

2

8, 10, 11, 13

< 2.000

Anual

3

15, 16, 17

> 2.000

Trimestral

3

15, 16, 17

< 2.000

Semestral

6. A entidade xestora poder谩 modificar a periodicidade de control se as铆 o estima conveniente polas caracter铆sticas singulares do vertido.

7. No anexo IV incl煤ese o detalle da clasificaci贸n dos diferentes sectores industriais por clase e grupo, tal como figura nas notas do anexo IV do Real 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio p煤blico hidr谩ulico.

8. Para os efectos de que os usuarios non dom茅sticos poidan levar a cabo estes controis cando o indique o seu permiso de vertido, ou cando llelo solicite a entidade xestora, deber谩n dispor dun equipamento de medida de caudal e dun equipamento de toma de mostras autom谩tico, situados na secci贸n de control, que permita obter unha mostra representativa do vertido. A dita mostraxe realizar谩 como m铆nimo unha toma de mostras durante un per铆odo de tempo representativo das actividades da empresa, que te帽a tam茅n en conta actividades especiais ou singulares, equivalente a unha xornada laboral completa.

9. Nos casos en que as铆 se estableza, debido 谩 variabilidade da carga contaminante vertida ao longo do ciclo produtivo, o valor medio m谩ximo diario establecido no anexo II estar谩 referido 谩 mostra composta tomada en varios momentos do ciclo, debendo ser as partes al铆cuotas empregadas proporcionais aos caudais instant谩neos de vertido.

10. A an谩lise das mostras deber谩 ser realizada mediante metodolox铆a oficial nun laboratorio externo acreditado, segundo os requisitos establecidos nas normas da serie UNE-EN ISO/IEC 17025, ou a que no futuro a substit煤a, que sexa de aplicaci贸n en funci贸n do seu 谩mbito de actuaci贸n e/ou rexistrado pola Administraci贸n.

11. En caso de que non exista medici贸n de caudal vertido, tomarase como dato do caudal o valor da auga consumida. No caso de existiren diferencias significativas, o titular do vertido deber谩 instalar un equipamento de medida homologado para a medida do efluente.

12. A entidade xestora poder谩 solicitar a instalaci贸n, na citada secci贸n de control, das sondas e equipamentos autom谩ticos de medici贸n en continuo do vertido que se consideren necesarios para un autocontrol efectivo. Poder谩 esixirse a realizaci贸n de controis en continuo naqueles puntos de vertido cando se advirtan afecci贸ns negativas no contorno ou se presuma, razoadamente, que os resultados dos controis peri贸dicos establecidos non garantan unha representatividade suficiente dos niveis de emisi贸n reais. Os equipamentos analizadores online de par谩metros de contaminaci贸n que se empreguen para o control en continuo dos vertidos deber谩n cumprir os seguintes requisitos:

a) Proporcionar resultados reproducibles e comparables.

b) Dispor dun certificado oficial de homologaci贸n para a medida de concentraci贸n do contaminante que analicen, outorgado por alg煤n dos organismos oficialmente reco帽ecidos nos Estados membros de Uni贸n Europea ou, cando haxa reciprocidade, en pa铆ses terceiros.

c) Estar calibrados e situados de acordo co que prevean as normas europeas (EN); en ausencia destas, nas normas UNE; e, en ausencia delas, nas normativas internacionais.

CAP脥TULO V

R脡XIME DE INFRACCI脫NS E SANCI脫NS

Artigo 28.- Responsabilidade e infracci贸ns

1. As acci贸ns e omisi贸ns que contrave帽an o establecido nesta Ordenanza xerar谩n responsabilidade administrativa, sen prexu铆zo da civil ou penal que, de ser o caso, puidese ser esixible.

2. As acci贸ns ou omisi贸ns que provocasen, directa ou indirectamente, afecci贸n 谩 calidade das augas no dominio p煤blico hidr谩ulico ou no dominio p煤blico mar铆timo-terrestre ser谩n constitutivas das infracci贸ns que para o efecto prev茅 a lexislaci贸n vixente en materia de augas, e ser谩n sancionadas polos 贸rganos administrativos que te帽an atribu铆das tales competencias.

3. Para a fixaci贸n da correspondente responsabilidade, teranse en conta as seguintes regras:

a) Cando existan varios responsables e non sexa posible determinar o grao de participaci贸n de cada un deles na comisi贸n da infracci贸n, a responsabilidade esixirase solidariamente.

b) Cando os danos se produzan pola realizaci贸n de diversas actividades efectuadas por distintos usuarios, poderase imputar individualmente esta responsabilidade e os seus efectos econ贸micos, sempre que fose posible co帽ecer o grao de implicaci贸n de cada unha.

c) Cando se trate de obrigas de car谩cter colectivo, tales como limpeza, mantemento e conservaci贸n de instalaci贸ns com煤ns, a responsabilidade esixir谩selle 谩 correspondente comunidade se a houbese e, se non, esixirase solidariamente.

4. As infracci贸ns clasificaranse en leves, graves e moi graves.

5. Consid茅ranse infracci贸ns LEVES:

a) O vertido 谩 rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza dom茅stica ou asimilable a dom茅stica sen contar coa licenza de acometida, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as caracter铆sticas das acometidas sinaladas no anexo V.

b) A construci贸n e modificaci贸n de sumidoiros, acometidas ou conexi贸ns 谩 rede, ou instalaci贸ns anexas a esta, mesmo sendo de propiedade particular, sen ter a licenza de acometida, ou sen axustarse 谩s condici贸ns sinaladas na licenza concedida ou 谩s caracter铆sticas t茅cnicas esixidas nesta Ordenanza.

c) A utilizaci贸n de sistemas aut贸nomos de saneamento (fosas s茅pticas ou similares) non autorizados, o incumprimento das correspondentes obrigas de limpeza e mantemento destes, o non env铆o a un xestor autorizado do produto resultante das operaci贸ns de limpeza ou a conexi贸n a estes sistemas de augas non permitidas na Ordenanza (artigos 9.3 e 9.6) sempre que non produza unha afecci贸n ao medio receptor, caso en que ter谩n a consideraci贸n de infracci贸ns graves.

d) A non conexi贸n ao sistema de saneamento por parte dos usuarios obrigados a iso, e sempre que non se produza unha clara afecci贸n ao medio receptor por parte dos sistemas aut贸nomos empregados, ou ben por xerar escorreduras de augas residuais en terreos p煤blicos ou privados, casos en que ter谩 a consideraci贸n de grave.

e) A diluci贸n e o vertido de augas brancas, ag谩s que se trate dun volume desproporcionado ou que resulte rendible polo beneficio obtido acadar os l铆mites de vertido por diluci贸n, caso en que ter谩 a consideraci贸n de grave.

f) A falta de informaci贸n 谩 entidade xestora do aumento do volume do caudal de vertido en m谩is dun 10%.

g) O incumprimento das condici贸ns establecidas no permiso de vertido, sempre que non se lles causen danos 谩s instalaci贸ns de saneamento municipal, ou ben cando estes danos non superen os 12.000 euros.

h) As acci贸ns e omisi贸ns das que deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento dos bens de dominio p煤blico que conforman o servizo de saneamento municipal que non superen os 12.000 euros.

i) No caso de existir unha secci贸n de control, a modificaci贸n das s煤as caracter铆sticas ou dimensi贸ns, ou a manipulaci贸n ou desprecintado dos equipamentos por persoal alleo ao Concello.

j) O incumprimento do plan de autocontrol cando as铆 sexa esixido no permiso de vertido.

k) A desobediencia aos requirimentos do Concello en relaci贸n coa adecuaci贸n de vertidos ou instalaci贸ns 谩s condici贸ns regulamentarias, e tam茅n en relaci贸n coa remisi贸n de datos e informaci贸ns sobre as caracter铆sticas do efluente, das actividades ou procesos que o xeran, ou das instalaci贸ns de tratamento previo.

l) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (cami贸ns cisterna ou doutro tipo) 谩 rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades dom茅sticas ou asimilables e non estean autorizadas, segundo se establece no artigo 25.

m) Incumprimento de calquera prohibici贸n establecida nesta Ordenanza ou a omisi贸n dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infracci贸ns graves ou moi graves.

6. Consid茅ranse infracci贸ns GRAVES:

a) Calquera conduta indicada no punto 5 da que deriven danos para o dominio p煤blico municipal ou perdas superiores a 12.000 euros.

b) A obstruci贸n ao labor inspector do Concello no acceso 谩s instalaci贸ns ou a negativa a facilitar a informaci贸n requirida.

c) A realizaci贸n de vertidos das substancias prohibidas relacionadas no anexo I-A desta Ordenanza.

d) O vertido 谩 rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta 谩 dom茅stica sen contar co permiso de vertido correspondente ou con el caducado, revogado ou suspendido.

e) O vertido 谩 rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta 谩 dom茅stica con superaci贸n dos valores esixidos nos anexos I e II ou con vulneraci贸n dos esixidos no permiso de vertidos.

f) O vertido de augas residuais sen tratamento previo, cando estas o requiran, ou sen respectar as limitaci贸ns especificadas nesta Ordenanza.

g) A non comunicaci贸n de circunstancias que comporten unha revisi贸n do permiso de vertido.

h) A ocultaci贸n ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertido, e determinantes para o outorgamento do permiso de vertido e/ou licenza de acometida.

i) A falta de comunicaci贸n das situaci贸ns de fugas, avar铆as, perdas, emerxencia ou perigo que lles poidan afectar 谩s instalaci贸ns de saneamento municipal ou causar contaminaci贸n ou perigo en bens p煤blicos ou privados, as铆 como o incumprimento das ordes do Concello derivadas de tales situaci贸ns de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalaci贸ns e equipamentos necesarios para a realizaci贸n dos controis requiridos, ou mantelos en condici贸ns non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalaci贸n de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento desta Ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalaci贸ns prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalaci贸ns non autorizadas, ou diferentes dos aprobados para o permiso de vertido, as铆 coma o desprecintado, anulaci贸n ou manipulaci贸n dos que fosen colocados polo Concello.

n) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (cami贸ns cisterna, ou doutro tipo) 谩 rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades non dom茅sticas ou asimilables.

7. Consid茅ranse infracci贸ns MOI GRAVES:

a) Calquera conduta indicada no punto 6 da que deriven danos ao dominio p煤blico municipal ou perdas superiores a 50.000 euros.

b) As infracci贸ns cualificadas como graves no punto 6 que, por cantidade ou contaminaci贸n de vertido, supo帽an a existencia dun risco moi grave para a sa煤de das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) O falseamento e/ou a ocultaci贸n de datos para a obtenci贸n do correspondente permiso de vertido e/ou licenza de acometida se fose susceptible de producir risco para a sa煤de ou a seguridade das persoas, para os bens do dominio p煤blico que conforman o Servizo Municipal de Saneamento ou para o medio natural receptor final do efluente.

d) O incumprimento das ordes de suspensi贸n de vertidos non permitidos.

e) Evacuaci贸n de vertidos prohibidos nesta Ordenanza ou en condici贸ns diferentes das permitidas, sen autorizaci贸n administrativa expresa.

Artigo 29.- Sanci贸ns

1. As infracci贸ns poder谩n dar lugar 谩 imposici贸n das seguintes sanci贸ns:

a) Multa.

b) Suspensi贸n temporal do permiso de vertido.

c) Suspensi贸n definitiva, total ou parcial, do permiso de vertido.

d) Peche de instalaci贸ns de vertido.

e) Prohibici贸n de utilizaci贸n de instalaci贸ns.

2. As infracci贸ns tipificadas no artigo anterior ser谩n sancionadas coas seguintes multas:

a) Infracci贸ns leves: multa de ata 15.000 euros.

b) Infracci贸ns graves: multa dende 15.001 euros ata 60.000 euros.

c) Infracci贸ns moi graves: multa dende 60.001 euros ata 100.000 euros.

3. As sanci贸ns graduaranse en funci贸n da reincidencia do infractor, da intencionalidade, do beneficio obtido, da afecci贸n producida ao sistema de saneamento ou 谩 calidade do medio receptor e do dano ocasionado ao interese xeral. En todo caso, para a graduaci贸n das sanci贸ns terase en conta, ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no artigo 131.2 da Lei de r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e de procedemento administrativo com煤n.

Artigo 30.- Criterios para a graduaci贸n de infracci贸ns e sanci贸ns

1. Para a determinaci贸n da maior ou menor gravidade das infracci贸ns definidas nos artigos anteriores, as铆 como da sanci贸n que se deber谩 impor, teranse en conta os seguintes criterios, sen prexu铆zo dos xa previstos na normativa xeral sobre procedemento administrativo sancionador:

a. A afecci贸n producida aos bens de dominio p煤blico que forman parte do Servizo Municipal de Saneamento ou a outros bens de titularidade municipal.

b. A afecci贸n producida polo efluente na calidade do medio receptor.

c. A s煤a transcendencia na seguridade das persoas e bens.

d. A existencia de dolo.

e. As circunstancias do responsable, o seu grao de participaci贸n e a cuantificaci贸n do beneficio obtido, de ser o caso.

f. A reincidencia, pola comisi贸n no termo dun ano de m谩is dunha infracci贸n da mesma natureza, cando as铆 fora declarada por resoluci贸n firme.

2. Considerarase atenuante que a persoa infractora exprese o seu arrepentimento espont谩neo e voluntario, cando este se manifeste no reco帽ecemento dos feitos e na dilixente adopci贸n de medidas correctoras para mitigar o dano en principio causado, tendo en conta igualmente os criterios recollidos no punto anterior.

3. Ser谩 agravante que na conduta da persoa infractora se aprecie unha especial vontade ou actitude tendente a agravar o dano inicialmente causado, ou que da falta de colaboraci贸n ou axuda para a s煤a reparaci贸n ou mitigaci贸n se orixine un dano maior do inicialmente previsto.

4. Na imposici贸n da sanci贸n terase en conta, en todo caso, que a comisi贸n da infracci贸n non resulte m谩is beneficiosa para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas.

Artigo 31.- Prescrici贸n

1. As infracci贸ns reguladas neste cap铆tulo prescribir谩n nos prazos seguintes:

a) Un ano no caso de infracci贸ns leves.

b) Tres anos no caso de infracci贸ns graves.

c) Cinco anos no caso de infracci贸ns moi graves.

O prazo contarase dende a comisi贸n do feito ou dende a detecci贸n do dano, se este non fose inmediato.

2. As sanci贸ns 谩 que se refire este cap铆tulo prescribir谩n nos prazos seguintes:

a) As sanci贸ns impostas por infracci贸ns leves prescribir谩n ao ano.

b) As sanci贸ns impostas por infracci贸ns graves prescribir谩n aos dous anos.

c) As sanci贸ns impostas por infracci贸ns moi graves prescribir谩n aos tres anos.

O prazo de prescrici贸n comezar谩 a contarse dende o d铆a seguinte a aquel en que adquira firmeza a resoluci贸n en v铆a administrativa pola que se imp贸n a sanci贸n.

Artigo 32.- Potestade sancionadora: 贸rganos competentes, procedemento, medidas cautelares e publicidade

1. A facultade de instru铆r e resolver os procedementos sancionadores por infracci贸ns a esta Ordenanza comp茅telle 谩 Xunta de Goberno Local ou, de ser o caso, ao 贸rgano que te帽a delegada por esta a competencia, logo da instruci贸n do correspondente expediente, de conformidade cos principios e procedemento regulados na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de r茅xime xur铆dico das administraci贸ns p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n, e no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se regula o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

2. A Xunta de Goberno Local ser谩 competente, en todo caso, para a sanci贸n de infracci贸ns moi graves.

3. O prazo m谩ximo para a tramitaci贸n e resoluci贸n do procedemento sancionador ser谩 dun ano, contado dende a data do seu inicio. Esgotado o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento.

4. Mediante acordo motivado, poderanse adoptar en calquera momento do procedemento medidas preventivas dirixidas a asegurar a eficacia da resoluci贸n final que se puidese ditar, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infracci贸n, a esixencia dos intereses xerais... Estas medidas consistir谩n fundamentalmente en:

a) Suspensi贸n temporal de actividades, ou permisos, autorizaci贸ns ou licenzas.

b) Establecemento de fianzas que garantan tanto o cobramento da sanci贸n que poida recaer como a reparaci贸n ou reposici贸n dos bens danados.

c) Suspensi贸n provisional dos traballos de execuci贸n de obras ou instalaci贸ns que contradigan as disposici贸ns desta Ordenanza ou sexan indebidamente realizados.

d) Requirir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas t茅cnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescrici贸ns desta Ordenanza.

e) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalaci贸ns realizadas as rectificaci贸ns precisas para axustalas 谩s condici贸ns do permiso de vertido ou 谩s disposici贸ns desta Ordenanza.

f) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda 谩 reparaci贸n e reposici贸n das obras e instalaci贸ns ao seu estado anterior e 谩 demolici贸n das que foran indebidamente constru铆das ou instaladas.

g) Impedir os usos indebidos das instalaci贸ns para as cales non se obtivese permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou 谩s disposici贸ns desta Ordenanza.

h) Clausura ou precintado das instalaci贸ns de vertido, en caso de que non sexa posible t茅cnica ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

i) Calquera outra medida de correcci贸n, control ou seguridade que impida a extensi贸n do dano.

5. Igualmente, e con car谩cter excepcional, previamente 谩 incoaci贸n do expediente sancionador, con audiencia da persoa interesada e mediante resoluci贸n motivada, o 贸rgano competente para o exercicio da potestade sancionadora ou aquel ao que lle corresponda a funci贸n inspectora poder谩 adoptar e imporlle 谩 persoa presuntamente responsable de calquera dos feitos tipificados como infracci贸ns por esta lei, medidas cautelares, cuxa asunci贸n inmediata sexa necesaria para evitar o mantemento dos danos que puidesen estar sendo ocasionados ou para mitigalos. Estas medidas poder谩n consistir na paralizaci贸n da actividade ou obras.

6. En caso de que as medidas cautelares sexan adoptadas por aquel ao que lle corresponda a funci贸n inspectora, estas medidas deber谩n ser ratificadas polo 贸rgano competente para exercer a potestade sancionadora no prazo m谩ximo de catro d铆as naturais.

7. O 贸rgano que exerza a potestade sancionadora publicar谩 no Bolet铆n Oficial da Provinica e na web municipal aquelas sanci贸ns impostas pola comisi贸n de infracci贸ns graves e moi graves, as铆 coma os nomes, apelidos ou raz贸n social das persoas f铆sicas ou xur铆dicas responsables, unha vez que ditas sanci贸ns adquiran o car谩cter de firmes.

Artigo 33.- Reparaci贸n do dano causado, obriga de restauraci贸n, multas coercitivas e execuci贸n subsidiaria

1. Con independencia das sanci贸ns que se impo帽an, esixir谩selles 谩s persoas infractoras a reparaci贸n dos danos e perdas ocasionados aos bens de dominio p煤blico municipal e patrimonial, as铆 como a reposici贸n das cousas ao seu estado anterior na forma e nos prazos que determine o 贸rgano que exerza a potestade sancionadora, e cando iso non sexa posible fixaranse as indemnizaci贸ns que procedan.

2. A esixencia de repor as cousas ao seu estado primitivo obrigar谩 谩 persoa infractora a destru铆r ou demoler toda clase de instalaci贸ns ou obras ilegais e a executar cantos traballos sexan precisos para tal fin, de acordo cos planos, forma e condici贸ns que fixe o 贸rgano competente.

3. Naqueles supostos en que se aprecie forza maior ou caso fortu铆to e non exista unha infracci贸n administrativa, pero nos que se produza un dano 谩s instalaci贸ns de dominio p煤blico que compo帽en o Servizo Municipal de Saneamento, ou ao medio natural receptor, a persoa causante do dano ter谩 a obriga de repo帽er as cousas ao seu estado primitivo, o que se concretar谩 na retirada dos obxectos, materiais ou elementos, as铆 como na reparaci贸n dos bens de dominio p煤blico afectado. Esta obriga de repor en ning煤n caso ter谩 a consideraci贸n de sanci贸n.

4. A esixencia destas medidas reparadoras ou restauradoras, que incl煤en as posibles indemnizaci贸ns por danos e perdas, poderase facer no propio procedemento sancionador ou, de ser o caso, tramitarse noutro complementario.

5. Se a persoa infractora ou causante do dano non executa as acci贸ns necesarias para proceder 谩 reposici贸n ou restauraci贸n na forma e prazos sinalados no oportuno requirimento, poderase acordar a execuci贸n subsidiaria por conta do infractor e pola s煤a conta logo do apercibimento e establecemento dun prazo para a execuci贸n voluntaria, ou ben a imposici贸n de multas coercitivas. Non ser谩 necesario o apercibimento previo na execuci贸n subsidiaria cando da persistencia da situaci贸n puidese derivar un perigo inminente para a sa煤de humana ou o medio ambiente.

6. As multas coercitivas ser谩n sucesivas e reiterables, ata conseguir a execuci贸n do ordenado. A cont铆a destas multas ser谩 por un importe igual ou inferior, en cada caso, ao 10% do custo da reparaci贸n ou da cantidade correspondente 谩 infracci贸n cometida. A cont铆a de cada unha das multas coercitivas non superar谩 o importe da sanci贸n fixada pola infracci贸n cometida.

7. A obriga de repor as cousas ao seu estado primitivo ou de reparar os danos causados ao dominio p煤blico prescribir谩 nun prazo de quince anos.

8. Comunicar谩selles 谩s autoridades auton贸micas competentes en materia de saneamento e depuraci贸n a relaci贸n de sanci贸ns graves e moi graves impostas.

Artigo 34.- Valoraci贸n de danos

1. Cando os bens alterados non se poidan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deber谩 indemnizar os danos e perdas ocasionados. A valoraci贸n destes danos e perdas ser谩 realizada polo Concello.

2. A valoraci贸n dos danos 谩s obras hidr谩ulicas, para os efectos de aplicaci贸n do r茅xime sancionador a que se refire este cap铆tulo, determinarase en funci贸n dos gastos de explotaci贸n e, de ser o caso, de reposici贸n daquelas.

3. Os danos 谩s obras hidr谩ulicas que conforman os sistemas de saneamento calcularanse en euros/d铆a, como resultado da ponderaci贸n do custo diario de explotaci贸ns das instalaci贸ns p煤blicas afectadas en relaci贸n co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

4. Os servizos competentes do Concello determinar谩n, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificaci贸ns, os gastos de explotaci贸n repercutibles ao responsable do vertido de que se trate.

5. A valoraci贸n de danos, que servir谩 de base para a cualificaci贸n da infracci贸n e, se 茅 o caso, da indemnizaci贸n que se deba impor, resultar谩 do c谩lculo a que se refire o punto 3, multiplicado polo n煤mero de d铆as que se considere que o vertido se mantivo en situaci贸n irregular.

6. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o per铆odo no que a instalaci贸n p煤blica de saneamento ou de depuraci贸n de augas residuais quedase afectada polo vertido irregular, a铆nda que esta fose de car谩cter puntual. En calquera caso, para os efectos do recollido neste artigo, considerarase que calquera vertido irregular se mant茅n durante, polo menos, un d铆a.

7. Nos supostos de vertidos que non dispo帽an de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mant茅n indefinidamente.

8. As铆 mesmo, suporase o mantemento da contaminaci贸n do vertido durante o per铆odo que medie entre d煤as ou m谩is tomas de mostras consecutivas, cuxos resultados mostren incumprimentos da normativa vixente ou dos l铆mites impostos no correspondente permiso, mesmo a data da toma da mostra seguinte na que a calidade do vertido cumpra a dita normativa ou cos l铆mites impostos no xa citado permiso.

9. A valoraci贸n de danos deber谩 notificarse ao presunto infractor de forma simult谩nea co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

Disposici贸n transitoria.- Obtenci贸n do permiso de vertido e documentaci贸n que deben presentar os usuarios xa existentes

a) Todos os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza deber谩n presentar no Concello, no prazo dun ano, contado dende a entrada en vigor desta Ordenanza, unha solicitude de permiso de vertido co fin de se adaptar aos requirimentos e procedementos establecidos nesta Ordenanza.

b) Os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza que dispo帽an xa dunha autorizaci贸n de vertido en vigor outorgada polo Organismo de cunca ou pola Administraci贸n hidr谩ulica competente, ou a autorizaci贸n ambiental integrada da Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia no caso de actividades comprendidas no 谩mbito de aplicaci贸n da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevenci贸n e control integrados da contaminaci贸n (IPPC), unicamente deber谩n presentar ante o Concello de B贸veda copia desas autorizaci贸ns e o informe t茅cnico emitido por un organismo de control autorizado ou por unha entidade colaboradora, as铆 como unha solicitude simplificada coa documentaci贸n prevista nos puntos 1, 2 e 3 [a) e b)] do anexo III. Con esta documentaci贸n, unha vez revisada, o Concello reserva para s铆 o dereito a solicitarlles aos titulares a documentaci贸n adicional ou a adoptar as medidas necesarias para o cumprimento desta Ordenanza.

Disposici贸n derrogatoria

Coa entrada en vigor desta Ordenanza quedan derrogadas cantas normas municipais de igual ou inferior rango se opo帽an, contradigan ou resulten incompatibles co regulado nesta.

Disposici贸n derradeira primeira

A presente Ordenanza, aprobada polo pleno do Concello en sesi贸n celebrada o trinta de xu帽o de 2014 entrar谩 en vigor o d铆a seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

Disposici贸n derradeira segunda

En todo o non previsto nesta Ordenanza, ser谩 de aplicaci贸n supletoria o Decreto 141/2012, do 21 de xu帽o, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo P煤blico de Saneamento e Depuraci贸n de Augas Residuais de Galicia, e disposici贸ns que o desenvolvan, as铆 como a normativa b谩sica que, ao respecto, dite o Estado.

ANEXO I

SOBRE A CONTAMINACI脫N DOS VERTIDOS

A.VERTIDOS PROHIBIDOS

Con car谩cter xeral, queda prohibido verter directa ou indirectamente ao sistema de saneamento calquera dos seguintes produtos:

a) Materias s贸lidas ou viscosas en cantidades ou tama帽os tales que, por si soas ou por interacci贸n con outras, poidan producir obstruci贸ns ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento dos diferentes elementos da rede de saneamento ou da depuradora de augas residuais, ou dificulten os seus traballos de mantemento.

b) S贸lidos, l铆quidos ou gases combustibles, inflamables ou explosivos.

c) S贸lidos, l铆quidos ou gases irritantes, corrosivos ou t贸xicos.

d) Substancias s贸lidas potencialmente perigosas.

e) Microorganismos nocivos ou cultivos celulares sen desactivar.

f) Materias que, por raz贸n da s煤a natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integraci贸n con outras, poidan orixinar:

- A formaci贸n de mesturas inflamables ou explosivas co aire.

- A creaci贸n de atmosferas molestas, insalubres, t贸xicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspecci贸n, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema de saneamento.

g) Residuos radioactivos.

h) Todos aqueles produtos considerados na vixente lexislaci贸n sobre residuos perigosos ou sanitarios, para o cal todos os titulares e usuarios afectados dispor谩n do n煤mero de rexistro como produtor de residuos perigosos (RP), segundo o disposto na lexislaci贸n vixente e levar谩n un rexistro dos residuos perigosos xerados e entregados a xestor autorizado.

i)Os que poidan producir concentraci贸ns de gases nocivos na atmosfera da rede de saneamento superiores aos l铆mites seguintes:

Produto

Unidade

Valor l铆mite permitido

Di贸xido de xofre (SO2):

ppm

5

Mon贸xido de carbono (CO)

ppm

25

脕cido sulfh铆drico (SH2)

ppm

10

脕cido cianh铆drico (CNH)

ppm

4,5

Amon铆aco (NH3)

ppm

20

Di贸xido de carbono (CO2)

ppm

15.000

Bromo (Br2)

ppm

0,1

Cloro (Cl2)

ppm

1

*ppm: partes por mill贸n (v/v)

 

B. CONTAMINANTES DAS AUGAS

Consid茅ranse como contaminantes das augas as substancias que figuran relacionadas no anexo III do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, que son os seguintes:

a) Compostos organohaloxenados e substancias que poidan dar orixe a compostos desta clase en medio acu谩tico.

b) Compostos organofosforados.

c) Compostos organoest谩nnicos.

d) Substancias e preparados, ou productos derivados deles, cuias propiedades cancer铆xenas, mutax茅nicas ou que lles poidan afectar 谩 tiroide, esteroidox茅nica, 谩 reproduci贸n ou a outras funci贸ns end贸crinas no medio acu谩tico ou a trav茅s dun medio acu谩tico est茅n demostradas.

e) Hidrocarburos persistentes e substancias org谩nicas t贸xicas persistentes e bioacumulables.

f) Cianuros.

g) Metais e os seus compostos.

h) Ars茅nico e os seus compostos.

i) Biocidas e produtos fitosanitarios.

j) Materias en suspensi贸n.

k) Substancias que contrib煤en 谩 eutrofizaci贸n (en particular nitratos e fosfatos).

l) Substancias que exercen unha influencia desfavorable sobre o balance de os铆xeno (e computables mediante par谩metros tales como DBO e DQO).

C. VERTIDOS CON SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Ser谩 de aplicaci贸n o disposto nos Anexos I e II do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, polo que se aproban as normas de calidade ambiental no 谩mbito da pol铆tica de augas.

 

ANEXO II

VALORES L脥MITE DE VERTIDO OU DE EMISI脫N

Valores l铆mite de vertido ou de emisi贸n

 

PAR脕METRO

UNIDADES

NOTAS

VALOR MEDIO DIARIO M脕XIMO

VALOR INSTANT脕NEO M脕XIMO

1,2 Dicloroetano

mg/L

10

0,4

0,4

Aceites e graxas

mg/L

2, 11

100

150

Aldeh铆dos

mg/L

10

2

2

Aluminio

mg Al/L

3,10

10

10

Amoniaco

mg/L

10

30

30

AOX

mg/L

4,10

2

2

Ars茅nico

mg As/L

3,10

0,1

1

Bario

mg Ba/L

3,10

10

10

Boro

mg B/L

3,10

3

3

BTEX

mg/L

4

5

5

Cadmio

mg Cd/L

3, 10

0,1

0,1

Cianh铆drico

cc/m3 de ar

 

10

10

Cianuros

mg CN/L

3,10

0,5

0,5

Cianuros disoltos

mg CN/L

3

1

1

Cloro

cc/m3 de ar

 

1

1

Cloruros

mg Cl/L

11

2.000

2.000

Cobre

mg Cu/L

3,10

1

3

Conductividade a 25潞C

碌S/cm

11

5.000

5.000

Cor

Escala Co/Pt

11

Inapreciable en diluci贸n 1/40

Inapreciable en diluci贸n 1/40

Cromo VI

mg Cr(VI)/L

3,10

0,5

0,5

Cromo total

mg Cr/L

3,10

2

2

DBO5

mg O2/L

11

500

1000

DBO5/DQO

---

--

0,3

---

DQO

mg O2/L

11

1000

1500

Di贸xido de xofre

mg/L

10

15

15

Esta帽o

mg Sn/L

3,10

3

3

Fenois totais

mg/L

6

1

1

Fluoruros

mg F/L

10

10

10

Fosfatos

mg/L

11

60

60

F贸sforo total

mg P/L

11

40

40

Hidrocarburos totais

mg/L

7,10

15

15

Hidrocarburos arom谩ticos polic铆clicos

mg/L

10

0,2

0,2

Ferro

mg Fe/L

3,10

10

25

Manganeso

mg Mn/L

3,10

5

10

Materias inhibidoras

Equitox

8,10

20

25

Mercurio

mg Hg/L

3, 10

0,01

0,01

N铆quel

mg Ni/L

3,10

2

4

Nitratos

mg N/L

11

50

50

Nitr贸xeno amoniacal (N-NH4+)

mg N/L

11

30

50

Nitr贸xeno Total

Kjeldahl

mg N/L

11

40

50

NTK/ DBO5

---

----

0,2

---

Nonilfenol

mg/L

10

1

1

Percloroetileno

mg/L

10

0,4

0,4

Pesticidas

mg/L

10

0,1

0,1

PH

u de pH

10

5,5-9,0

5,5-9,0

Plaguicidas totais

mg/L

10

0,1

0,1

Prata

mg Ag/L

3,10

1

1

Chumbo

mg Pb/L

3,10

0,1

0,5

Selenio

mg Se/L

3,10

0,5

0,5

S贸lidos en suspensi贸n

mg/L

11

500

1000

S贸lidos grosos

mg/L

11

Ausentes

Ausentes

Sulfatos

mg SO4/L

11

400

1000

Sulfh铆drico

cc/m3 de ar

10

20

20

Sulfitos

mg SO3/L

11

10

20

Sulfuros disoltos

mg/L

11

0,3

0,3

Sulfuros totais

mg S/L

11

1

5

Temperatura

潞C

11

30

50

Tensoactivos

ani贸nicos

mg MBAS/L

9,10

6

20

Triacinas totais

mg/L

10

0,3

0,3

Tributilesta帽o

mg/L

10

0,1

0,1

Triclorobenceno

mg/L

10

0,2

0,2

Zinc total

mg Zn/L

3,10

1

2

NOTAS

1. Intervalo admisible para o valor de pH.

2. Valor l铆mite referido ao contido en aceites e graxas de orixe vexetal ou animal.

3. Valor l铆mite referido ao contido total en metal.

4. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

5. Valor l铆mite referido ao contido en compostos organohaloxenados absorbibles.

Poderanse observar valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados recollidos neste anexo II, sempre que as铆 o autorice a entidade xestora.

6. Valor l铆mite expresado como fenol.

7. Valor l铆mite referido ao contido en hidrocarburos totais, inclu铆ndo aceites minerais.

8. Inhibici贸n de luminescencia de Vibrio fisheri.

9. Valor l铆mite expresado como laurilsulfato [MBAS calculadas como sal s贸dico do 谩cido dodecano-1-sulf贸nico (SAL)].

10. Par谩metros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade no medio receptor e os potenciais usos das augas naturais.

11. Par谩metros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.

ANEXO III

SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO 脕 REDE P脷BLICA MUNICIPAL

DE SANEAMENTO

1) Solicitude: nome, domicilio social, enderezo do establecemento, tel茅fono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertido en m3/ano e m3/d铆a, identificaci贸n do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2) Xunto aos datos de identificaci贸n, exporanse de xeito detallado as caracter铆sticas do vertido, en especial:

a) CNAE(s)

b) Clasificaci贸n da actividade segundo o Regulamento do dominio p煤blico hidr谩ulico (v茅xase o anexo IV).

c) Descrici贸n do proceso produtivo que d谩 lugar ao vertido.

d) Volume de auga consumida ou que se consumir谩, especificando a(s) fonte(s) de subministraci贸n.

e) Caracter铆sticas da contaminaci贸n das augas xeradas antes e despois do tratamento.

f) Variaci贸ns estacionais no volume e/ou caracter铆sticas de contaminaci贸n das augas residuais vertidas.

g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexi贸n aos sumidoiros indicando a localizaci贸n das arquetas de control.

3) Proxecto t茅cnico das obras:

a) Antecedentes:

鈥 Obxecto: obtenci贸n do permiso de vertido ou a s煤a revisi贸n (neste 煤ltimo caso, achegarase unha copia do permiso vixente).

鈥 Caracter铆sticas da localizaci贸n da actividade.

鈥 Punto de conexi贸n 谩 rede de saneamento con coordenadas UTM.

b) Memoria descritiva:

鈥 Datos de produci贸n: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en toneladas/ano.

鈥 Procesos industriais.

鈥 Balance de augas: fontes de abastecemento, t铆tulo concesional, volume abastecido e a s煤a distribuci贸n no proceso industrial, volume de vertido.

鈥 Caracter铆sticas do efluente: informe anal铆tico de cada punto de vertido.

c) Memoria t茅cnica das instalaci贸ns de tratamento previo:

鈥 Sistemas e unidades de tratamento: descrici贸n do sistema de tratamento existente, con c谩lculos hidr谩ulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidr谩ulicas, tempos de retenci贸n) e xustificaci贸n de operaci贸ns unitarias e procesos; descrici贸n detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construci贸n; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, produci贸n, cantidade e destino dos residuos xerados.

鈥 Planos: situaci贸n dentro do concello (1:50000); situaci贸n xeral do establecemento (1:5000); detalle do establecemento (1:1000); planta e alzado do sistema de depuraci贸n (1:100).

鈥 En caso de que as instalaci贸ns de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase achegar autorizaci贸n expresa do titular do terreo.

d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilizaci贸n de tanques de almacenamento soterrados, deberase presentar un estudo de avaliaci贸n dos efectos ambientais que incluir谩 a avaliaci贸n das condici贸ns hidroxeol贸xicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador do solo e subsolo, e dos riscos de contaminaci贸n. Tam茅n se far谩 constar a eventual proximidade de captaci贸ns de auga, as铆 como as precauci贸ns t茅cnicas adoptadas para evitar a percolaci贸n e a infiltraci贸n de hidrocarburos.

e) Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislaci贸n sectorial aplicable.

4) O solicitante do permiso de vertido deber谩 presentar a documentaci贸n sinalada nos puntos anteriores en formato electr贸nico para o seu exame polos t茅cnicos municipais e nos soportes e aplicaci贸ns que se determinen polos devanditos servizos t茅cnicos.

ANEXO IV

CLASIFICACI脫N DOS SECTORES INDUSTRIAIS

Tal como figura nas notas do anexo IV do Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio p煤blico hidr谩ulico, que desenvolve os t铆tulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de augas.

Clase

Grupo

Sector industrial

Clase 1

0

Servizos

1

Enerx铆a e auga

2

Metal

3

Alimentaci贸n

4

Conserveira

5

Confecci贸n

6

Madeira

7

Manufacturas diversas

Clase 2

8

Minar铆a

9

Qu铆mica

10

Materiais de construci贸n

11

Bebidas e tabaco

12

Aceites, carnes e l谩cteos

13

T茅xtil

14

Papel

Clase 3

15

Curtidos

16

Tratamento de superficies

17

Zootecnia

ANEXO V

CARACTER脥STICAS T脡CNICAS DA ACOMETIDA

 

O dese帽o e construci贸n das acometidas deberase axustar 谩s seguintes caracter铆sticas t茅cnicas m铆nimas, que poder谩n ser complementadas polas condici贸ns t茅cnicas que dispo帽a o Concello de B贸veda en cada caso en atenci贸n 谩s caracter铆sticas peculiares das instalaci贸ns.

1.- Cada inmoble dispor谩 de d煤as 煤nicas acometidas 谩 rede xeral, unha para as augas residuais e outra para a recollida das augas pluviais.

2.- Como norma xeral, a acometida deberase realizar a un pozo de rexistro da rede e pola parte superior.

3.- A acometida realizarase por medio de canalizaci贸n de PVC con di谩metro interior conforme a o CTE, nunca menor de 蔷 160 mm, con uni贸n de xunta el谩stica, e cumprir谩 coa Norma UNE-EN 1401. Os tubos apoiaranse en toda a s煤a lonxitude sobre un leito de material granular (area/grava). Compactaranse os laterais e deixaranse ao descuberto as uni贸ns ata realizarse as probas de estanquidade. O recheo realizarase por capas de 10 cm, compactando, ata 30 cm. Dende o nivel superior en que se realizar谩 o 煤ltimo vertido e a compactaci贸n final.

4.- A pendente m铆nima das conduci贸ns que formen parte da acometida ser谩 do 2%, salvo casos especiais debidamente xustificados e autorizados.

5.- As instalaci贸ns hoteleiras, talleres, grandes bloques de apartamentos e outros edificios singulares, estaci贸ns de servizo, talleres de autom贸biles, garaxes, grandes centros de alimentaci贸n e/ou elaboraci贸n de comidas e procesamento de alimentos e, en xeral, naqueles establecementos en que se desenvolvan actividades susceptibles de xerar aceites e graxas deber谩n, antes da acometida e no interior da propiedade, constru铆r un separador de graxas e s贸lidos, cuxo dimensionado se xustificar谩 axeitadamente segundo as normas t茅cnicas establecidas.

6.- A acometida de augas residuais deber谩 ter un dispositivo sif贸nico que evite o paso de malos cheiros, dese帽ado de acordo co documento b谩sico HS do C贸digo t茅cnico da edificaci贸n, que ir谩 situado nunha arqueta previa 谩 secci贸n de control. O conduto de sa铆da das augas ir谩 provisto dun c贸bado de 90掳, dispo帽endo dun cerramento hidr谩ulico de polo menos 50 mm.

7.- No caso de establecementos que vertan augas residuais de car谩cter non dom茅stico, a arqueta de rexistro deber谩 estar situada no exterior do inmoble.

A dita arqueta deber谩 dispor, cando o permiso de vertido as铆 o estableza, dun elemento de medida homologado cun rexistro totalizador para a determinaci贸n exacta do efluente vertido.

A arqueta de rexistro deber谩 ser dun tama帽o axeitado 谩 tubaxe, permitindo o seu rexistro e limpeza, e cunhas dimensi贸ns interiores non inferiores a 50 x 50 x 50 cm.

8.- A arqueta de rexistro correspondente 谩 acometida de augas pluviais deber谩 dispor dun areeiro, accesible en todos os casos e sempre dende o propio local onde se atope instalado, constru铆da con f谩brica de ladrillo macizo, formig贸n in situ, formig贸n prefabricado ou materiais pl谩sticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formig贸n H-2O de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formig贸n prefabricado de 5 cm de grosor, de fundici贸n d煤ctil ou de calquera outro material aprobado polo Concello.

9.- Todos os usuarios deber谩n dispor dunha secci贸n de control (individual ou colectiva) na acometida, a cal vir谩 definida na s煤a licenza de acometida ou no seu respectivo permiso de vertido, que se construir谩 tendo en conta as seguintes caracter铆sticas t茅cnicas:

a) Disporase dunha secci贸n de control para cada tipo de vertido de auga autorizada, que deber谩 reunir as caracter铆sticas necesarias para poder obter mostras representativas dos vertidos.

b) A secci贸n de control deber谩 ser dun tama帽o axeitado aos condutos empregados e cunhas dimensi贸ns axeitadas para o seu respectivo rexistro e limpeza. Deber谩 permitir, de ser o caso, a instalaci贸n de equipamentos de medida. Deber谩 ser constru铆da con f谩brica de ladrillo macizo, formig贸n in situ, formig贸n prefabricado ou materiais pl谩sticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formig贸n H-2O de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formig贸n prefabricado de 5 cm de grosor, de fundici贸n d煤ctil ou de calquera outro material aprobado polo Concello.

c) Difer茅ncianse dous tipos principais de secci贸n de control: a secci贸n de control de usuarios dom茅sticos (tipo I) e a secci贸n de control de usuarios non dom茅sticos (tipo II).

d) A secci贸n de control tipo I deber谩 estar situada preferentemente nunha zona privada com煤n e con libre acceso ao persoal de inspecci贸n. Esta secci贸n ter谩 unhas dimensi贸ns m铆nimas de 50 x 50 x 50 cm se 茅 de secci贸n cadrada, ou de 80 cm de di谩metro se se trata dun pozo. Contar谩 con pates de baixada se a profundidade as铆 o require, e o fondo rematarase en forma de media cana con plataformas laterais para evitar sedimentaci贸ns.

e) A secci贸n de control de tipo II ter谩 unha dimensi贸n m铆nima de 80 x 80 se 茅 secci贸n cadrada ou 80 de di谩metro; deber谩 estar situada preferentemente f贸ra do inmoble, en terreos do propio usuario e sen afectar 谩 v铆a p煤blica; augas abaixo do 煤ltimo vertido (de xeito que non se poidan alterar as caracter铆sticas finais do fluente); estar谩 libre de todo obst谩culo e atoparase en id贸neo estado de limpeza para a s煤a funci贸n. O equipamento fluente desta secci贸n de control tipo II ser谩 definido polos t茅cnicos municipais no correspondente permiso de vertido de acordo co disposto no artigo 18, ali帽a i).

f) As secci贸ns de control ter谩n unha tapa de fundici贸n ou de calquera outro material aprobado polo Concello, con resistencia axeitada ao peso que deba soportar o tr谩fico (persoas ou veh铆culos), ser谩 herm茅tico con xunta de goma para evitar o paso de cheiros e gases e dispor谩 dun sistema de peche que impida a manipulaci贸n por persoal non autorizado. A tapa ter谩 unhas dimensi贸ns axeitadas para facilitar o acceso 谩s persoas, se fose necesario, e para o paso dos equipos de mostraxe. En todo caso, a responsabilidade do seu mantemento ser谩 exclusivamente do titular da acometida.

g) En funci贸n dos par谩metros establecidos no permiso de vertido, ou cando as condici贸ns do desaugadoiro o fagan aconsellable, a entidade xestora poder谩 autorizar a construci贸n dunha secci贸n de control que integre nunha soa arqueta ou c谩mara o sistema sif贸nico e a secci贸n de control.

10.- Realizaranse probas de estanquidade parcial descargando cada aparello illado ou simultaneamente, verificando os tempos de desaugadoiro, os fen贸menos de sifonaxe que se produzan no propio aparello ou nos demais conectados 谩 rede, ru铆dos en desaugadoiros e canalizaci贸ns e comprobaci贸n de cerramentos hidr谩ulicos.

Non se admitir谩 que quede no sif贸n dun aparello unha altura de cerramento hidr谩ulico inferior a 25 mm.

Na rede horizontal probarase cada tramo de tubaxe, para garantir a s煤a estanquidade introducindo auga a presi贸n (entre 0,3 e 0,6 bares) durante dez minutos.

As arquetas e pozos de rexistro someteranse a id茅nticas probas, ench茅ndoos previamente de auga e observando se se advirte ou non un descenso de nivel.

Controlaranse ao 100% as uni贸ns, entroncamentos e/ou derivaci贸ns.

Para un correcto funcionamento da instalaci贸n de saneamento, deberase comprobar periodicamente a estanquidade xeral da rede coas s煤as posibles fugas, a existencia de cheiros e o mantemento do resto de elementos.

11.- Cando o nivel de desaugadoiro particular non permita a conduci贸n 谩 rede de sumidoiros por gravidade, a elevaci贸n deber谩 ser realizada polo titular da acometida. Neste caso as instalaci贸ns interiores de desaugadoiro deber谩n ser completamente estancas 谩 presi贸n de 1 kg/cm2.

12.- Sempre que existan espazos habitables que te帽an a necesidade de acometer 谩 rede de saneamento e a s煤a soleira ou forxado do solo se atope a unha cota inferior do nivel da rasante da r煤a, ter谩n que bombear obrigatoriamente o vertido que xere ese espazo 谩 arqueta comunitaria 鈥搒e se trata dun vertido dom茅stico鈥 ou a unha arqueta particular previa a esta 鈥搒e se trata dun vertido non dom茅stico (industrial ou especial)鈥. Este artigo ser谩 de obrigado cumprimento, a铆nda que os ditos espazos tivesen cota suficiente de vertido por gravidade 谩 rede municipal.

emprende en 3