Modelo de solicitude xeral

 

CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

Instancia-Xeral


CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

A ENCHER POLA ADMINISTRACI脫N

N.潞 Expediente

N.潞 Rexistro

___________

 

Modelo

Data:

 

 

DATOS DO SOLICITANTE

Nome e Apelidos / Raz贸n Social

NIF

 

 

Direcci贸n

 

C贸digo Postal

Municipio

Provincia

 

 

 

Tel茅fono

M贸bil

Fax

Email

 

 

 

 

DATOS DO REPRESENTANTE (se procede)

Nome e Apelidos

NIF

 

 

Direcci贸n

 

C贸digo Postal

Municipio

Provincia

 

 

 

Tel茅fono

M贸bil

Fax

Email

 

 

 

 

DATOS DE NOTIFICACI脫N

Persoa a notificar:

Medio preferente de notificaci贸n

ou Solicitante

ou Representante

ou Notificaci贸n postal

ou Notificaci贸n electr贸nica

EXP脫N

PRIMEIRO.  .

SEGUNDO. Acompa帽o xunto 谩 solicitude dos seguintes documentos: .

Polo exposto,

SOLICITA

Que, de conformidade co artigo ________________, conc茅dase a correspondente e declaro baixo a mi帽a responsabilidade ser certos os datos que se consignan.

En _____, a _______.

O solicitante[1],

,

Fdo.:

Alcalde-Presidente DO CONCELLO DE B贸veda.


[1] De conformidade coa Lei Org谩nica 15/1999, de 13 de decembro, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Persoal, esta Administraci贸n inf贸rmalle que os datos de car谩cter persoal que se obte帽an da s煤a solicitude ser谩n incorporados e tratados de forma segura e confidencial nos correspondentes ficheiros. A recollida e tratamento destes datos ten como fin o exercicio por parte desta Administraci贸n das funci贸ns e competencias atribu铆das legalmente, inclu铆das as relativas 谩 comunicaci贸n, notificaci贸n e calquera outra actuaci贸n que se derive das relaci贸ns xur铆dico-administrativas levadas a cabo nesta Administraci贸n e das que vostede sexa titular; as铆 como a formaci贸n e mantemento dos propios ficheiros. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, as铆 como de solicitar, no seu caso, a s煤a rectificaci贸n, oposici贸n ou cancelaci贸n, dirixindo unha comunicaci贸n escrita a esta Administraci贸n: Avda. Alfonso XIII, 85, 27340, B贸veda (Lugo).

 

emprende en 3