MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS - PRAZOS PARA A LIMPEZA DE FINCAS

 

Rec贸rdase 贸s propietarios, arrendatarios, usufructuarios ou persoas titulares de calquer dereito real sobre fincas situadas dentro dun per铆metro de 100 metros arredor de calquer nucleo de poboaci贸n, que consonte disp贸n a Lei 3/2007 do 9 de abril, de Incendios forestais, nos seus artigos 21 e 22, antes do 31 de marzo de cada ano deben xestionar a biomasa vexetal.

 

Obriga de xesti贸n de biomasa vexetal que o citado artigo 21 concreta do seguinte xeito:

 

a) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade das parcelas que se atopen, f贸ra do monte, a unha distancia inferior a 50 metros do seu per铆metro, consonte o previsto nos criterios para a xesti贸n de biomasa definidos nesta lei e na s煤a normativa de desenvolvemento.

 

b) Xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 100 metros arredor de calquera n煤cleo poboacional, edificaci贸n, urbanizaci贸n, dep贸sito de lixo, c谩mpings, instalaci贸ns recreativas, obras, parques e instalaci贸ns industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xesti贸n de biomasa estipulados nesta lei e na s煤a normativa de desenvolvemento. Ademais nos 50 metros desde a estrema da propiedade non poder谩 haber as especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

c) Ao longo da rede de autoestradas, autov铆as e v铆as r谩pidas e estradas, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei, nos terreos inclu铆dos na zona de dominio p煤blico. Ademais, nos devanditos terreos non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

d) No caso de v铆as e cami帽os forestais, a xesti贸n da biomasa vexetal farase, no estrato arbustivo e subarbustivo, nos dous metros desde a aresta exterior da v铆a ou cami帽o.

e) Ao longo da rede ferroviaria, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipu

lados nesta lei, nos terreos inclu铆dos na zona de dominio p煤blico. Nesta faixa non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

f) Nas li帽as de transporte e distribuci贸n de enerx铆a el茅ctrica, respectaranse as especificaci贸ns da regulamentaci贸n electrot茅cnica sobre distancia m铆nima entre os condutores, as 谩rbores e outra vexetaci贸n. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estremeira da infraestrutura non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

2. Para os efectos deste artigo, entenderase por persoas titulares as propietarias, arrendatarias, usufrutuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal para os supostos das al铆neas a) e b) do punto anterior, as铆 como as administraci贸ns, entidades ou sociedades que te帽an encomendada a competencia sobre a xesti贸n, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das v铆as de comunicaci贸n e li帽as de transporte de enerx铆a el茅ctrica para os supostos referidos nas al铆neas c), d), e) e f) do punto anterior.

3. As acci贸ns e os proxectos de forestaci贸n ou reforestaci贸n deber谩n respectar as faixas de xesti贸n de biomasa previstas neste artigo.

Pola s煤a banda, o artigo 22 da precitada Lei 3/2007, establece que, no caso de incumprimento das obrigas sinaladas, proceder谩se a notificar, de oficio ou a instancia de parte, 谩s persoas responsables a s煤a obriga de xesti贸n da biomasa vexetal, advert铆ndolles da posibilidade de execuci贸n subsidiaria no caso de incumprimento e sen prexu铆zo da instruci贸n do procedemento sancionador que corresponda.

Se no prazo m谩ximo de quince d铆as naturais os citados titulares non acometen a xesti贸n da biomasa, as administraci贸ns p煤blicas, consonte as atribuci贸ns competenciais definidas na precitada Lei, poder谩n proceder 谩 execuci贸n subsidiaria dos traballos de xesti贸n de biomasa, repercut铆ndolles os custos 谩s persoas obrigadas.

As persoas responsables est谩n obrigadas a facilitarlles os necesarios accesos 谩s entidades responsables dos traballos de xesti贸n da biomasa.

Malia o anterior, a consellar铆a competente en materia forestal poder谩 proceder 谩 execuci贸n directa de traballos preventivos nas redes secundarias de faixas de xesti贸n de biomasa, sen necesidade de requirimento previo, cando se declarase un incendio forestal que supo帽a un risco inminente para as persoas e os bens.

Lexislaci贸n aplicable:

    • Lei 3/2007 do 9 de abril, de Incendios forestais,

    • Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural.

    • Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urban铆stica de Galicia.

    • Cap铆tulo II, Artigo 10潞, Ordenanza Reguladora da limpeza de terreos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais

emprende en 3