PLENO Nº 09/2011

PLENO NUMERO 09/2011


       No Salón de sesións do Ilmo. Concello de Bóveda, cando son as doce horas do día vinte e catro  de outubro de dous mil once, reúnese en sesión órdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 1.- D. JOSÉ MANUEL ARIAS LÓPEZ

    Concorren a sesión os seguintes Concelleiros:
    
          2.- D. JOSÉ LUIS RIVERA SACO,
          3.- D. DIONISIO BLANCO RUBIÑOS
          4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LÓPEZ
          5.- DNA. NATIVIDAD RODRIGUEZ LOPEZ
          6.- DNA. CRISTINA JUÍZ LÓPEZ
          7.- D. PABLO ARRAIS GOMEZ
           8.- DNA. MARIA DEL CARMEN MACIA RODRÍGUEZ
           9.-D. JOSÉ LUIS VILA CARRIL


    Como Secretario D.  Luis Eduardo Matias Sánchez que da fe.

    Aberta a sesión e declarada pública pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do quórum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a coñece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do día:

    I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR Nº 08/2011

    O Presidente pregunta si algún membro da Corporación ten que formular algunha observación o borrador da acta da sesión anterior número 08/2011  distribuida coa convocatoria.
    Ningún dos Concelleiros presentes formula alegacións e, a continuaciòn, o Sr. Presidente somete a votación a aprobación do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.
    

    II.-  SORTEO DOS MEMBRO DAS MESAS ELEITORAIS PARA AS  ELECCIÓNS A CORTES XERAIS DO 20/11/2011

Seguidamente procédese ó sorteo para a designación dos membros das catro mesas eleitorais das eleccións municipais do vinte e dous de maio de dous mil once, producindose o resultado que a seguir se transcribe:

SECCION 001 MESA A
TITULARES
PRESIDENTE: D:Manuel Antonio Martinez Díaz, Elector Nº 000254
1er. VOCAL: Dna. Aurea Pérez López, ELECTOR Nº 000318
20 VOCAL: Dna. Aurora Regueiro Matos, ELECTOR Nº 000348
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. José Sanmartin Valcarcel, Elector N° 0445
DE PRESIDENTE: Dna. María Luísa Traveso Piñeiro, Elector N° 0464 DE 1er VOCAL Dna. Ma del Carmen Novoa Expósito., Elector Nº 0290
DE 1er VOCAL Dna. María Magdalena Rodriguez Paredero,Elector Nº 0399
DE 20 VOCAL Dna. María Concepción González Escontrela, Elector Nº 0135
DE 20 VOCAL. D. Manuel José Luis Castro Cadorniga, Elector Nº 0038
SECCION 001 MESA B
TITULARES
PRESIDENTE: Dna. Noelia González Corullón, Elector Nº 0080
1er VOCAL: D.Ibán Rdriguez Puente, Elector Nº 0197
20 VOCAL: Dna. María Pilar González Díaz, Elector Nº 0081
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. Luis José Senra López, Elector Nº 0221
DE PRESIDENTE: Dna. Josefa López Lágoa, E Nº 0000148
DE 1er VOCAL: D Raul Martinez Santomé, Elector Nº 0143
DE 1er VOCAL: D. Jesus Corujo López, Elector Nº 0034
DE 20 VOCAL: D. José Manuel Reboiro Rodriguez, Elector Nº 0169
DE 20 VOCAL:Dna. Marta Dori Lagoa González, Elector Nº 0100
SECCION 002 MESA A
TITULARES
PRESIDENTA: Dna. María Jesus Fernández Uria, Elector Nº 0120
1er. VOCAL: Dna. María Pilar López González, Elector Nº 0263
20 VOCAL: D. Manuel Sarmiento López, Elector N0 0400
SUPLENTES
DE PRESIDENTA: D. Diego González González, Elector Nº 0171
DE PRESIDENTA: D. Julio López Piñeiro, Elector N0 0281
DE 1er VOCAL: D. Alberto González Paez, Elector Nº 0186
DE 1er VOCAL: D. Alejo Alvarez Mourín, Elector Nº 00018
DE 20 VOCAL: D.Luis Lagoa Arias, Elector Nº 0223
DE 20 VOCAL: Dna. María Dolores Vilar López, Elector Nº 0449

SECCION 002 MESA B
TITULARES
PRESIDENTE: Dna. Rocio Fernández Carreira, Elector Nº 0027
1er VOCAL: D. Cesar Arias López, Elector Nº 0011
20 VOCAL: Dna. María Luisa López López, Elector N° 0143
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: Dna. Cristina González Sánchez, Elector Nº 0104
DE PRESIDENTE: D. lago Fernández Díaz ,Elector Nº 0069
DE 1er VOCAL: D., Oscar López López, Elector Nº 0145
DE 1er VOCAL: D. Luis Fernández Ojea, Elector Nº 0075
DE 20 VOCAL: Dna. María Oiga Vázquez Díaz, Elector Nº 0244
DE 20 VOCAL: D. Arturo Rodriguez Arias, Elector Nº 0193
        
    E  non habendo máis asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesión, cando son as doce horas e quince minutos  do día sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos térmos que resulten da aprobación da acta desta sesión, certifico.

emprende en 3