XUNTA DE GOBERNO N潞 01/2012

BORRADOR DA ACTA DA SESI脫N EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O D脥A VINTE E SETE DE XANEIRO DE DOUS MIL DOCE (27/01/2012).

 

ACTA N脷M.: 01/2012

 

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as trece horas e vinte min煤tos do d铆a dezanove de decembro de dous mil sete, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria da Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

 

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.

Aberta a sesi贸n proc茅dese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

 

I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 06/2011, SI PROCEDE

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 06/2011.

 

II.- CONTRATO DE LIMPEZA DE INMOBLES MUNICIPAIS CLASIFICACION PROPOSICI脫NS E REQUERIMENTO DE DOCUMENTACI脫N 脫 LICITADOR COA PROPOSTA MAIS VANTAXOSA.

 

 

Visto que mediante Acordo do Pleno de data trinte e un de outubro de dous mil once aprobouse o expediente e os Pregos de Cl谩usulas Administrativas Particulares e Prescrici贸ns T茅cnicas para a adxudicaci贸n do contrato de servizos de limpeza de inmobles municipais, por procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, varios criterios de adxudicaci贸n, e as铆 mesmo procedeuse a aprobar o gasto que sup贸n a adxudicaci贸n do mesmo.

Visto que con data vinte e catro de novembro de dous mil once publicouse anuncio de licitaci贸n por prazo de quince d铆as no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e no Perfil de contratante do 贸rgano de contrataci贸n, a fin de que os interesados presentasen as s煤as proposici贸ns.

Visto que durante a licitaci贸n present谩ronse as proposici贸ns que constan no expediente.

Visto que con data dezanove de xaneiro de dous mil doce constitu铆use a Mesa de contrataci贸n, e esta realizou proposta de adxudicaci贸n a favor de Excamel, S.L; examinada a documentaci贸n que a acompa帽a, de acordo coa mesma, e de conformidade co establecido na Disposici贸n Adicional Segunda e o artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector P煤blico, a Xunta de Goberno, por unanimidade ACORDA:

PRIMEIRO. Clasificar as proposici贸ns presentadas polos licitadores, atendendo a proposta levada a cabo pola Mesa de Contrataci贸n, de conformidade coa seguinte orde decreciente:

 

Empresa

Prezo do contrato IVE inclu铆do

Excamel, S.L

112.572,00 鈧

Limpezas Corujo, C.B.

118.926,30 鈧

Seralia

117.981,12 鈧

SEGUNDO. Notificar e requirir a D. Franciso Parrado Louzao, licitador que presentou a oferta economicamente m谩is vantaxosa, para que presente no prazo de dez d铆as a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a documentaci贸n justificativa de acharse ao corrente no cumprimento das s煤as obrigaci贸ns tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ao 贸rgano de contrataci贸n para obter de forma directa a acreditaci贸n diso, de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir 谩 execuci贸n do contrato conforme ao artigo 53.2 da Lei de Contratos do Sector P煤blico, e de constitu铆r a garant铆a definitiva que sexa procedente.

 

III.- CESI脫N DE TERREOS PARA VIAIS DE DNA. JULIA D脥AZ L脫PEZ

 

 

Visto o expediente de referencia 2012/005-2.7.6, instru铆do para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n gratu铆ta e obrigatoria, situados en B贸veda, R/ San Amaro en finca sen n煤mero postal, con referencia catastral: 4405401PH2240N0001WS, efectuada por Dna. Julia D铆az L贸pez, para dar cumprimento 贸 disposto no artigo 20 da Lei 9/2002, do 31 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, derivado da solicitude e obtenci贸n de licencia para c onstruci贸n dun galp贸n de dous por dous metros de planta e cerramento de finca, obrante no expediente 343/2011-2531, a Xunta de Goberno, por unanimidade ACORDA:

 

1潞.- Acepta-la cesi贸n gratu铆ta efectuada por Dna. Julia D铆az L贸pez de cento dous metros cadrados (102,00 m2) dos terreos da s煤a propiedade, sitos en B贸veda, R/ San Amaro, s/n, en finca de referencia catastral: 4405401PH2240N0001WS, coas seguintes mensuras: Lonxitude de 31,24 mts., e un largo de 3,00 mts. (lado esquerdo) e de 3,02 mts. (lado dereito).

 

2潞.- Afecta-los ditos terreos para viais, conforme 贸s fins previstos nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, coa cualificaci贸n de dominio e uso p煤blico.

 

3潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no Inventario Municipal.

 

IV.- CESI脫N DE TERREOS PARA VIAIS DE D. LU脥S FERN脕NDEZ OJEA

 

Visto o expediente de referencia 2012/011-2.7.6, instru铆do para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n gratu铆ta e obrigatoria, situados en B贸veda, Avda. Alfonso XIII, n潞 19, efectuada por D. Luis Fern谩ndez Ojea, para dar cumprimento 贸 disposto no artigo 20 da Lei 9/2002, do 31 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, derivado da solicitude e obtenci贸n de licenza para legalizaci贸n de edificio, obrante no expediente de referencia 2011/339-2.5.3.1, a Xunta de Goberno, por unanimidade ACORDA:

 

1潞.- Acepta-la cesi贸n gratu铆ta efectuada por D. Luis Fern谩ndez Ojea de cincuenta e cinco metros e trinta e un cent铆metros cadrados (55,31 m2) dos terreos da s煤a propiedade, sitos en B贸veda, Avda. Alfonso XIII, n潞 19, coas seguintes mensuras: Lonxitude de 16,27 mts., un largo de 3,32 mts. (lado dereito) e 3,49 mts. (lado esquerdo).

 

2潞.- Afectar ditos terreos para viais, conforme 贸s fins previstos nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, coa calificaci贸n de dominio e uso p煤blico.

 

3潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no Inventario Municipal.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as trece horas e vinte e cinco minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico

emprende en 3