PLENO N潞 01/2012 - ACORDOS

BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E SETE DE FEBREIRO DE DOUS MIL DOCE (27.02.2012)

PLENO NUMERO 01/2012

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e cinco minutos do d铆a vinte e sete de febreiro de dous mil doce, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste o Concelleiro: D. PABLO ARRAIS G脫MEZ, que excusa a s煤a asistencia

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 11/2012

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 11/2012 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

II.- ADXUDICACI脫N DEFINITIVA DO CONTRATO DE LIMPEZA DE INMOBLES MUNICIPAIS.

O Sr. Alcalde da conta deste punto do orde do dia e no habendo intervenci贸ns som茅tese o ditame da Comisi贸n informativa de asuntos do pleno a votaci贸n, sendo aprobado por seis votos a favor e as abstenci贸ns dos concelleiros Dna. Carmen Macia Rodr铆guez e D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril.

O Sr. Alcalde declara adoptado o seguinte ACORDO:

Vista a memoria da Alcald铆a, na que razoa a necesidade de levar a cabo a contrataci贸n do Servizo de Limpeza de Inmobles Municipais, por carecer o concello de persoal necesario para realizar este traballo.

Visto que dadas as caracter铆sticas do servizo polo Sr. Alcalde-Presidente, consid茅rase que o procedemento m谩is adecuado 茅 o procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, varios criterios de adxudicaci贸n.

Visto que con data do quince de decembro de dous mil dez, emitiuse informe de Intervenci贸n sobre a porcentaxe que sup贸n a contrataci贸n en relaci贸n cos recursos ordinarios do orzamento vixente nese intre.

Visto que con data do catorce de abril de dous mil once, emitiuse informe de Intervenci贸n relativo a suficiencia de consignaci贸n orzamentaria.

Visto que con data catorce de abril de dous mil once, emitiuse Informe por Secretar铆a sobre a Lexislaci贸n aplicable e o procedemento a seguir e 贸rgano competente para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que con data trinta e un de outubro de dous mil once, o Concello Pleno aproba o expediente de contrataci贸n do Servizo de Limpeza de Inmobles Municipais, mediante procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, varios criterios de adxudicaci贸n, o gasto que sup贸n a adxudicaci贸n con cargo a partida 9.227 do orzamento municipal para o exercicio 2011, as铆 mesmo apr贸banse os Pregos de cl谩usulas administrativas particulares e de prescrici贸ns t茅cnicas que rexer谩n o contrato, a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e no Perfil do contratante do anuncio de licitaci贸n, e a publicaci贸n da composici贸n da mesa de contrataci贸n no Perfil do contratante.

Visto que con data vinte e catro de novembro de dous mil once, publicouse anuncio de licitaci贸n por prazo de quince d铆as no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, numero 269, e no Perfil de contratante do 贸rgano de contrataci贸n, a fin de que os interesados presentasen as s煤as proposici贸ns.

Visto que durante a licitaci贸n present谩ronse as proposici贸ns que constan no expediente.

Visto que con data vinte e seis de xaneiro de dous mil doce, a Xunta de Goberno, tras a recepci贸n do informe de valoraci贸n t茅cnica, esta clasificou as proposici贸ns presentadas polos licitadores e requiriu a D. Francisco Parrado Louzao, licitador que presentou a oferta economicamente m谩is vantaxosa, para que presente no prazo de dez dias a documentaci贸n xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das s煤as obrigas tributarias e cos Seguridade Social, as铆 como o de constitu铆r a garant铆a definitiva.

Visto que con data seis de febreiro de dous mil doce, o empresario D. Francisco Parrado Louzao, constitu铆u garant铆a definitiva por importe de catro mil setecentos setenta euros (4.770,00 鈧) e presentou os documentos xustificativos esixidos.

Examinada a documentaci贸n que a acompa帽a, visto o informe de Secretar铆a, e de conformidade co establecido na Disposici贸n Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector P煤blico, 贸 Pleno da Corporaci贸n ACORDA:

 

PRIMEIRO. Adxudicar 谩 empresa Excamel, S.L. o contrato de servizos de Limpeza de inmobles municipais , por procedemento aberto, por ser a oferta economicamente m谩is vantaxosa e varios criterios de adxudicaci贸n, aprobada polo Pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o dia 31/10/2011 e publicada no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo n潞 269 de data 24/11/2011 e no Perfil de contratante.

SEGUNDO. Dispor o gasto con cargo 谩 partida 9.227 do orzamento vixente de gastos.

TERCEIRO. Notificar a adxudicaci贸n aos licitadores que non resultaron adxudicatarios e autorizar a devoluci贸n da garant铆a provisional por eles prestada.

CUARTO. Notificar a D. Francisco Parrado Louzao, adxudicatario do contrato e citalo para a firma do contrato que ter谩 lugar en B贸veda.

QUINTO. Publicar a adxudicaci贸n do contrato de Servizo de Limpeza de Inmobles Municipais no Perfil de contratante, e publicar anuncio no Diario Oficial de Galicia e no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo no prazo de corenta e oito d铆as a contar desde a data do presente Acordo.

SEXTO. Comunicar os datos b谩sicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector P煤blico, de conformidade co disposto no artigo 308.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector P煤blico.

 

III.- INFORME SOBRE PRAZOS DE PAGO DE FACTURAS 2011.

O Sr. Alcalde informa:

En cumprimento do disposto nos artigos 4潞 e 5潞 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de moficaci贸n da Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operaci贸ns comerciais, se procede a informar sobre o cumprimento dos prazos para o pagamento das obrigas adquiridas por esta Corporaci贸n correspondente os catro trimestres do ano 2011:

Non hai obrigas pendentes de pagamento correspondentes 谩 anualidade 2011.

emprende en 3