DITAMINES DA COMISION ESPECIAL DE CONTA SESION N潞 01-2012 DO 26-04-2012

II.- DITAME SOBRE BAIXAS POR OBRIGAS RECO脩ECIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Considerando que con data do trece de marzo de dous mil doce, mediante Providencia de Alcald铆a solicitouse informe de Secretar铆a sobre a lexislaci贸n aplicable e o procedemento a seguir en relaci贸n coa proposta de dar de baixa as obrigas que por erro material e/ou prescrici贸n das relacionadas no expediente.

Realizada a tramitaci贸n legalmente establecida e visto o informe-proposta de Secretar铆a de data trece de marzo de dous mil doce, proponse ao Pleno a adopci贸n do seguinte

ACORDO :

PRIMEIRO.-Aprobar o expediente colectivo de baixa de obrigaci贸ns reco帽ecidas pendentes de pago correspondentes aos exercicios pechados de 1991 a 2011, cuxo importe por principal ascende a 195.312,60 鈧 segundo a desagregaci贸n contida no expediente.

SEGUNDO.-Que, unha vez aprobado o expediente, polo servizo de Intervenci贸n proc茅dase a dar de baixa nas contas contables as obrigas anuladas.

III.- DITAME SOBRE A CONTA XERAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE DOUS MIL ONCE.

Cumprindo o ordenado polo Sr. Alcalde-Presidente desta Corporaci贸n no Decreto n潞 106-2012, de data dezasete de abril do dous mil doce, e de acordo co preceptuado no artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril e artigo 193 da Lei 39/88, do 28 de decembro, 茅 posta de manifesto a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente 贸 exercicio econ贸mico de dous mil dez, con t贸dolos documentos que a xustifican a que se refire a Regra 224 e seguintes da Orde do 17 de xullo de 1.990 do Ministe颅rio de Econom铆a e Facenda (BOE-176, do 24.07.90).

Unha vez confrontada a mencionada Conta Xeral do Orzamento refundido, coa Liquidaci贸n aprobada, cos acordos de modificaci贸n do Orzamento de Gastos, cos Mandamentos de Pago e Ingreso expe颅didos durante o exercicio, e coa acta de arqueo a trinta e un de decembro, a Comisi贸n Especial de Contas acorda:

1潞.- Ditaminar favorablemente a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente o exercicio econ贸mico de dous mil once e logo dos tr谩mites oportunos sometela ao Pleno para a s煤a aprobaci贸n.

2潞.- Conforme o preceptuado polo artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril e artigo 193 da Lei 39/88, do 28 de decembro, esta Conta Xeral exp贸帽ase ao p煤blico, por medio de Editos no Taboleiro de Anuncios e no Bolet矛n Oficial da Provincia, durante o prazo de quince d铆as h谩biles, admit铆ndose durante o referido prazo e oito d铆as mais, os reparos e observaci贸ns que se formulen por escrito.

emprende en 3