ACORDOS PLENO N潞 02/2012 ORDINARIO DO 30/04/2012

BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA TRINTA DE ABRIL DE DOUS MIL DOCE (30.04.2012)

PLENO NUMERO 02/2012

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a trinta de abril de dous mil doce, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.-聽聽聽聽 D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,
3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ
5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ
6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ
7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ
8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste o Concelleiro: D. PABLO ARRAIS G脫MEZ.

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 01/2012

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 01/2012 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

II.- CESI脫N GRATUITA DE TERREOS, POR MOTIVOS URBAN脥STICOS, EFECTUADA POR DNA. CARMEN AGUILAR ABELLA.

O Sr. Alcalde declara adoptado o seguinte acordo por sete votos a favor e a abstenci贸n de D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril:

Visto o expediente de referencia 2011/342-2.7.6, instru铆do para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n gratu铆ta e obrigatoria, situados en B贸veda, Avda. Alfonso XIII, n潞 15 e Traves铆a do Ferrocarril, efectuada por Dna. Carmen Aguilar Abella, para dar cumprimento 贸 disposto no art铆go 20 da Lei 9/2002, do 31 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, derivado da solicitude e obtenci贸n de licencia para cerramento de finca, obrante no expediente 2011/341-2532,

En consonancia co ditame da Comisi贸n informativa de Asuntos do Pleno, por , o Pleno adopta o seguinte ACORDO:

1潞.- Acepta-la cesi贸n gratu铆ta efectuada por Dna. Carmen Aguilar Abella de cen (100) metros cadrados dos terreos da s煤a propiedade, sitos en B贸veda, Avda. Alfonso XIII, n潞 15, coas seguintes mensuras: Lonxitude de trinta e seis metros con trinta e oito c茅ntimetros (36,38 m.) e un largo de dous metros e setenta c茅ntimetros (2,70 m.) no lado dereito e dous metros con noventa cent铆metros (2,90 m.) no lado esquerdo.

2潞.- Acepta-la cesi贸n gratu铆ta efectuada por Dna. Carmen Aguilar Abella de oitenta e nove con trinta e sete (89,37) metros cadrados dos terreos da s煤a propiedade, sitos en B贸veda, Traves铆a do Ferrocarril, coas seguintes mensuras: Lonxitude de oitenta e nove metros con trinta e sete c茅ntimetros (89,37 m.) e un largo de un metro (1,00 m.).

3潞.- Afecta-los ditos terreos para viais, conforme 贸s fins previstos nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, coa calificaci贸n de dominio e uso p煤blico.

4潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no Inventario Municipal.鈥

III.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS NON SOMETIDAS A AVALIACI脫N DA INCIDENCIA AMBIENTAL

O Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o seguinte acordo por seis votos a favor e duas abstenci贸ns:

鈥淩ealizada a tramitaci贸n establecida, visto o informe de Secretar铆a de data 16/04/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data 11/04/2012, ao estudo t茅cnico-econ贸mico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta 谩s taxas pola prestaci贸n de servizos p煤blicos ou a realizaci贸n de actividades administrativas de competencia local e ao informe-proposta de Secretar铆a de data 16/04/2012.

Esta Comisi贸n considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa ax煤stanse aos custos previsibles derivados da prestaci贸n de servizos p煤blicos ou a realizaci贸n de actividades administrativas de competencia local, e proponse ao Pleno da Corporaci贸n a adopci贸n do seguinte

ACORDO

PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente a imposici贸n da taxa por pola realizaci贸n de actividades administrativas de inspecci贸n, control e verificaci贸n da apertura de actividades econ贸micas sometidas ao r茅xime de declaraci贸n responsable e a Ordenanza fiscal reguladora da mesma, coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA REALIZACI脫N DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INSPECCI脫N, CONTROL E VERIFICACI脫N DE ACTIVIDADES EN R脡XIME DE DECLARACI脫N RESPONSABLE

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de R茅xime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 2, 15 a 19, 20 a 27 e 58 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello establece a taxa pola realizaci贸n de actividades administrativas de inspecci贸n, control e verificaci贸n da apertura de actividades econ贸micas sometidas ao r茅xime de declaraci贸n responsable, que se rexer谩 pola presente Ordenanza Fiscal.

Artigo 1. Natureza e feito impo帽ible

1. De conformidade con canto se establece polo artigo 20.4.i) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, constit煤e o feito impo帽ible a prestaci贸n da actividade municipal, t茅cnica e administrativa de control e comprobaci贸n a efectos de verificar si a actividade realizada ou que se pretende realizar se axusta ao cumprimento dos requisitos establecidos na lexislaci贸n sectorial reguladora da mesma, as铆 como na urban铆stica, sobre ru铆dos, accesibilidade, medio ambiente e no C贸digo T茅cnico da Edificaci贸n, de calquera actividade econ贸mica: agropecuaria, industrial, comercial, profesional, de servizos, etc., cuxa apertura se realice en r茅xime de declaraci贸n responsable ou comunicaci贸n previa, as铆 como as s煤as modificaci贸ns, ao obxecto de procurar que os mesmos te帽an as condici贸ns de tranquilidade, seguridade, salubridade, medio ambientais, ac煤sticas e calquera outras esixidas polas normas reguladoras do exercicio da actividade de que se trate. Todo iso de acordo coas facultades de intervenci贸n administrativa conferidas aos municipios polo artigo 84 e 84.ter da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases do R茅xime Local.

2. Estar谩n suxeitos a esta Taxa todas as actividades non sometidas 谩 avaliaci贸n da incidencia ambiental nas que resulte obrigatoria a realizaci贸n da actividade de inspecci贸n verificaci贸n nos termos establecidos no par谩grafo anterior ao tratarse de actividades non suxeitas a autorizaci贸n ou control previo e, entre outras, os seguintes:

 1. A primeira instalaci贸n dun establecemento ou actividade agropecuaria, industrial, comercial, profesional ou de servizos, en r茅xime de declaraci贸n responsable.

 2. Ampliaci贸n de superficie de establecementos con licenza de apertura, sempre que non implique unha modificaci贸n substancial da actividade.

 3. Ampliaci贸n de actividade en establecementos con licenza de apertura sempre que non se trate dunha modificaci贸n substancial da mesma.

 4. Ampliaci贸n de actividade con ampliaci贸n de superficie en establecementos con licenza de apertura, sempre que non se trate dunha modificaci贸n substancial.

 5. Reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de uso nin ampliaci贸n superficial nin da actividade.

 6. A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que obtivo licenza no seu d铆a, se a licenza non tivera caducado.

 7. A posta en co帽ecemento da administraci贸n de calquera modificaci贸n dunha actividade que se realizou a preceptiva declaraci贸n responsable.

 8. Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva declaraci贸n responsable, tendo tal consideraci贸n a posta en co帽ecemento da administraci贸n de dito cambio por persoa distinta que para seguir exerc茅ndoa nun establecemento sempre que tanto a propia actividade, o establecemento onde se desenvolva e as s煤as instalaci贸ns non sufriran modificaci贸ns respecto 谩 desenvolvida polo anterior responsable e conforme a s煤a declaraci贸n, salvo as que expresamente se impo帽an por precepto legal.

3. Aos efectos desta Taxa, entenderase por establecemento toda edificaci贸n, instalaci贸n ou recinto cuberto, ou ao aire libre, estea ou non aberto ao p煤blico, ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou actividade principal, destinado, habitual ou temporalmente, ao exercicio de actividades econ贸micas por conta propia.

Artigo 2. Exenci贸ns

Estar谩n exentos do aboamento da Taxa os seguintes supostos de traslado de local, sempre que se mante帽a no novo establecemento, a actividade anterior ao traslado:

 1. Como consecuencia de derrubamento

 2. Declaraci贸n de estado ruinoso

 3. Expropiaci贸n forzosa realizada polo Concello

Artigo 3. Suxeitos pasivos

Son suxeitos pasivos a t铆tulo de contribu铆ntes, as persoas f铆sicas ou xur铆dicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares ou responsables da actividade que se pretende desenvolver ou xa se estea desenvolvendo en calquera establecemento industrial, mercantil ou de servizos en xeral, que inicien expediente de solicitude de licenza ou similar para a mesma, ou se 茅 o caso, por que presente declaraci贸n responsable.

Artigo 4. Tarifa

4.1. Tarifa b谩sica:

IMPORTE EN 鈧

a) 1陋 apertura

150

b) ampliaci贸n non substancial

70

c) cambeo titularidade

70

4.2. Coeficientes de incremento pola superficie do local:

Aquelas actividades que se desenvolvan nun establecemento permanente tributar谩n pola tarifa b谩sica incrementada pola aplicaci贸n dos seguintes coeficientes:

SUPERFICIE DO LOCAL

COEFICIENTE DE INCREMENTO

Menor de 100 m2

Tarifa b谩sica

De 100 M2 a 200 m2

2

De mais de 200 m2

2,5

4.3. Incremento en relaci贸n ao tipo de control esixido:

 1. Control sobre ru铆dos e vibraci贸ns: Custo para o Concello

 1. Control sobre vertidos 谩 rede municipal ou a fosa s茅ptica particular: Custo para o Concello

Artigo 5. Devengo

1. Dev茅ngase a taxa e nace a correspondente obriga de contribu铆r, cando se inicie a actividade municipal que constit煤e o feito impo帽ible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade no momento de emisi贸n da acta que determine a verificaci贸n do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislaci贸n sectorial.

2. A obriga de contribu铆r, unha vez nacida, non se ver谩 afectada en modo alg煤n pola clausura da actividade ou suspensi贸n temporal da mesma.

Non obstante, se antes de dictarse resoluci贸n que po帽a fin ao procedemento de inspecci贸n, comprobaci贸n e control se produce o desistimento da solicitude, por escrito, a cota tributaria reducirase ao 50%.

Artigo 6. Xesti贸n

Emitida a acta que determine a verificaci贸n do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislaci贸n sectorial, en relaci贸n coas actividades non suxeitas a autorizaci贸n ou control previo, xirarase a oportuna liquidaci贸n, que ser谩 notificada ao suxeito pasivo, debendo se aboada, en per铆odo voluntario, nos seguintes prazos:

 1. Si a modificaci贸n da liquidaci贸n se realiza entre os d铆as 1 e 15 de cada mes, dende a data de recepci贸n da notificaci贸n ata o d铆a 20 do mes posterior ou, si este non fora h谩bil seguinte.

 2. Se a notificaci贸n da liquidaci贸n se realiza entre os d铆as 16 e 煤ltimo de cada mes, dende a data de recepci贸n da notificaci贸n ata o d铆a cinco do segundo mes posterior ou, si este non fora h谩bil, ata o inmediato h谩bil seguinte.

Disposici贸n Final

A presente Ordenanza Fiscal comezar谩 a aplicarse a partir da sua publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia de Lugo permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa. e a Ordenanza fiscal reguladora da mesma, [nos termos en que figura no expediente1/coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados2 poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.鈥

IV.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVICIO DE ABASTECEMENTO DE AUGA.

O Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o seguinte acordo por seis votos a favor e duas abstenci贸ns:

鈥淩ealizada a tramitaci贸n establecida, visto o informe de Secretar铆a de data 18 de abril de 2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data 19 de abril de 2012 e ao estudo t茅cnico-econ贸mico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta 谩s taxas pola prestaci贸n de servizos p煤blicos.

o Pleno da Corporaci贸n ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar a modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por taxa polo subministro domiciliario de auga no Municipio de B贸veda, coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVICIO MUNICIPAL DO ABASTECEMENTO DE AUGAS.

FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA.

Artigo 1潞.- En uso d谩s facultades concedidas polo artigo 106 d谩 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora d谩s Bases do R茅xime Local, de conformidade co disposto non Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba ou texto refundido d谩 Lei Reguladora d谩s Facendas Locais, este Concello establece a taxa polo subministro domiciliario de auga no Municipio de B贸veda, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto non artigo 57 do citado texto refundido d谩 Lei Reguladora d谩s Facendas Locais.

FEITO IMPO脩IBLE

ARTIGO 2.- Constit煤e ou feito impo帽ible d谩 taxa a prestaci贸n do servizo de subministraci贸n de auga

SUXEITOS PASIVOS

Artigo 3潞.-

1.- Son suxeitos pasivos d谩 taxa, en concepto de contribu铆ntes, as persoas f铆sicas e xur铆dicas, as铆 como as entidades a que se refire ou artigo 35 d谩 Lei Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos prestados por este Concello a que se refire ou artigo anterior.

2.- Ter谩n a condici贸n de substitutos do contribu铆nte, os propietarios dos inmobles, quen poder谩n repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

TIPOS DE GRAVAME

Artigo 4潞.-

1.- A taxa esixirase de conformidade co seguinte cadro de tarifa:

2.-a) COTA DE MANTENEMENTO:

1,20 Euros 贸 mes.

b) USOS DOM脡STICOS: Tarifa A A1:

Prezo por metro c煤bico: 0,24 鈧/m3, para conumos inferiores a 30 m3

A2: Para consumos mensuais superiores a 30 m3, 0,36 鈧/m3.

c) USOS INDUSTRIAIS E GANDEIROS

Para actividades suxeitas a Licenza Fiscal

Tarifa I: Prezo do m3 consumido e facturado 0,27 鈧/M3.

d) MEDIDORES DE CONSUMO AVARIADOS: Tarifa R

-USOS DOMESTICOS:

R1: No suposto de que os consumos medios dos tres meses anteriores a avaria estea comprendido na tarifa A1, pagar谩n unha cota de 24/mes mentres dure a avaria aparte a liquidaci贸n a que se refire ou artigo 30 da Ordenanza d谩 prestaci贸n do Servizo Municipal de Abastecemento de augas.

R2: No suposto de que o consumo medio dos tres meses anteriores a avaria est谩 comprendido na tarifa A2, pagar谩n unha cota de 60,10 鈧/mes 谩 parte d谩 liquidaci贸n a que se refire ou artigo 30 d谩 Ordenanza da prestaci贸n do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas.

-USOS INDUSTRIAIS

R3: No suposto de que o consumo medio dos tres 煤ltimos meses anteriores a avar铆a fose inferior a 100 m3, pagar谩 unha cota de 120,20/mes mentres dure a avar铆a, aparte a liquidaci贸n a que se refire ou art. 30 da Ordenanza d谩 prestaci贸n do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas.

R4: No suposto de que o consumo medio dos tres meses anteriores a avar铆a fose isuperior a 100 m3 e inferior os 1.000 m3, pagar谩n unha cota de 270,45 鈧/mes, aparte a liquidaci贸n a que se refire ou artigo 30 da Ordenanza da prestaci贸n do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas.

R5: No suposto de que os consumos medios dos tres meses anteriores a avar铆a fose superior 贸s 1.000 m3, pagar谩n unha cota de 480,81 鈧/mes mentes dura a avar铆a, aparte a liquidaci贸n a que se refire ou artigo 30 d谩 Ordenanza d谩 prestaci贸n do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas.

e) DEREITO DE ENGANCHE Tarifa B

Por dereito de enganche, unha vez solicitada e concedida a alta: 90,15 鈧.

f) DEREITO DE TRADE E ACOMETIDA. Tarifa C

Por dereito de trade e acometida na rede de distribuci贸n a satisfacer unicamente polos propietarios d谩s fincas que non contribuiran a satisfacer os gastos do primeiro establecemento d谩 rede xeral, o mesmo importe que a cota individual mais alta satisfeita para financia-g谩sto de primeiro establecemento d谩 rede de abastecemento de augas do lugar no que se solicita a acometida, incrementada no mesmo tanto por cento que o Indice de Prezos 贸 Consumo acumulado a contar dende a data na que tivo lugar a entrega d谩 rede 贸 Concello

EXENCI脫NS

Artigo 5潞.-Non se reco帽ece ningunha.

OBRIGA DE PAGO.

Artigo 6潞.-Esta nace d谩 utilizaci贸n e aproveitamento do servizo polos particulares, empresas, sociedades e corporaci贸ns, est谩n obrigados 贸 pago os que utilizasen ou realicen o seu aproveitamento, e no seu caso, os representantes legais.

Artigo 7潞.-As d茅bedas por taxas esixiranse polo procedemento administrativo de prema.

TERMOS E FORMA DE PAGO.

Artigo 8.

1.- A recadaci贸n do importe do consumo de auga farase mediante recibo en per铆odos trimestrais

2.- Transcorrido o prazo dun mes dende a posta a cobranza dos recibos, per铆odo de cobramento en voluntaria, sen haber aboado o importe do mesmo, e despois de efectuar a reclamaci贸n do pagamento por medio de notificaci贸n, sen satisface-lo seu importe no prazo de dez d铆as contados a partir do seguinte o d谩 recepci贸n d谩 notificaci贸n, o Concello pode suspende-lo subministro de auga 贸 abonado e adem谩is retirarlle o servizo, dandolle de baixa por falta de pago.

Tanto as altas como as baixas dos abonados liquidaranse por meses completos, sen prexuicio de que a petici贸n sexa atendida inmediatamente.

Artigo 9潞.-A cobranza dos dereitos consignados nas tarifas, C, D, efectuar谩nse mediante factura-recibo que po帽er谩 贸 cobro Depositar铆a, previa liquidaci贸n practicada 贸 efecto polo Concello.

Artigo 10潞.-As reclamaci贸ns sobre a recadaci贸n por posibles erros de c谩lculo e outros motivos, efectuar谩nse no Concello, acompa帽ando os recibos que conte帽an erro ou omisi贸n.

Artigo 11潞.-Ou subministro de auga limitar谩se a zona comprendida na distribuci贸n.

DISPOSICI脫N FINAL

A presente modificaci贸n d谩 Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno d谩 Corporaci贸n, en sesi贸n celebrada 贸 d铆a 30 de abril de 2012, entrar谩 en vigor ou d铆a d谩 s煤a publicaci贸n non Bolet铆n Oficial d谩 Provincia e comezar谩 a aplicarse a partir do d铆a seguinte, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.鈥

V.- MODIFICACI脫N ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVICIO DE SUMIDOIROS.

O Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o seguinte acordo por seis votos a favor e duas abstenci贸ns:

鈥淩ealizada a tramitaci贸n establecida, visto o informe de Secretar铆a de data 18 de abril de 2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data 19 de abril de 2012 e ao estudo t茅cnico-econ贸mico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta 谩s taxas pola prestaci贸n de servizos p煤blicos.

o Pleno da Corporaci贸n ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar a modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por taxa polo servicio de sumidoiros no Municipio de B贸veda, coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

Engadir 贸 artigo 3潞 un tercer apartado do seguinte teor literal:

鈥3. A recadaci贸n do importe pola prestaci贸n deste servicio farase mediante recibo en periodos trimestrais e conxuntamente cos recibos do servicio de abastecemento domiciliario de augas.鈥

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.鈥

VI.- MODIFICACI脫N ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVICIO DE RECOLLIDA DE LIXO OU RES脥DUOS S脫LIDOS URBANS

O Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o seguinte acordo por seis votos a favor e duas abstenci贸ns:

鈥淩ealizada a tramitaci贸n establecida, visto o informe de Secretar铆a de data 18 de abril de 2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data 19 de abril de 2012 e ao estudo t茅cnico-econ贸mico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta 谩s taxas pola prestaci贸n de servizos p煤blicos.

o Pleno da Corporaci贸n ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar a modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por taxa polo servicio de Recolida de Lixo ou Residuos S贸lidos Urbanos no Municipio de B贸veda, coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

Modificar 贸 apartado 2潞 do artigo 3潞 que quedar铆a do seguinte teor literal:

鈥 2.- A recadaci贸n do importe pola prestaci贸n deste servicio farase mediante recibo en periodos trimestrais e conxuntamente cos recibos do servicio de abastecemento domiciliario de augas.

O cobro realizarase nas Oficinas municipais ou a trav茅s das entidades bancarias ou Caixas de Aforros que operen no Municipio de B贸veda.鈥

Suprimir o apartado 3潞 do artigo 5潞

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.鈥

VII.- BAIXAS POR OBRIGAS RECO脩ECIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

O Sr. Alcalde informa sucintamente do contido do asunto que se trae 谩 sesi贸n, e sometido a votaci贸n, por seis votos a favor e coas abstenci贸ns de Dna. Carmen Macia Rodr铆guez e D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril, ACORDA:

Considerando que con data do trece de marzo de dous mil doce, mediante Providencia de Alcald铆a solicitouse informe de Secretar铆a sobre a lexislaci贸n aplicable e o procedemento a seguir en relaci贸n coa proposta de dar de baixa as obrigas que por erro material e/ou prescrici贸n das relacionadas no expediente.

Realizada a tramitaci贸n legalmente establecida e visto o informe-proposta de Secretar铆a de data trece de marzo de dous mil doce, o Pleno adopta o seguinte

ACORDO :

PRIMEIRO.-Aprobar o expediente colectivo de baixa de obrigaci贸ns reco帽ecidas pendentes de pago correspondentes aos exercicios pechados de 1991 a 2011, cuxo importe por principal ascende a 195.312,60 鈧 segundo a desagregaci贸n contida no expediente.

SEGUNDO.-Que, unha vez aprobado o expediente, polo servizo de Intervenci贸n proc茅dase a dar de baixa nas contas contables as obrigas anuladas. 鈥

VIII.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE

Non se presentaron

O Sr. Alcalde-Presidente solicita que conste en acta que:

Con motivo do recente falecemento de Dna. Natalia Puente Prado, que fora Alcaldesa que foi deste concello, os membros de esta corporaci贸n queren manifestar o seu mais sentido p茅same e darlle traslado do sentir desta Corporaci贸n 谩 s煤a familia.

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e vinte e cinco minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3