Xunta de Goberno n潞.: 02/2012 do 16/05/2012

ACTA DA SESI脫N EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O D脥A DEZASEIS DE MAIO DE DOUS MIL DOCE (16/05/2012).

ACTA N脷M.: 02/2012

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as trece trinta horas do dia dezaseis de maio de dous mil doce, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.


I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 01/2012, SI PROCEDE

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 01/2012.

II.- APROBACI脫N DO PROXECTO T脡CNICO DE EXECUCI脪N DE V脥A DE ACCESO 脪 PARQUE EMPRESARIAL DE B脫VEDA E SOLICITUDE DE SUBVENCI脫N 脕 CONSELLER脥A DE ECONOM脥A E INDUSTRIA

Vista a Orde da Conseller铆a de Econom铆a e Industria, do 3 de abril de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi贸n de axudas encami帽adas 谩 habilitaci贸n e mellora de infraestruturas nos parques empresariais da Comunidade Aut贸noma de Galicia, en r茅xime de concorrencia competitiva, e se procede 谩 s煤a convocatoria para o ano 2012, publicada no D.O.G.A, n潞 74 do m茅rcores, 18 de abril de 2012, a Xunta de Goberno, en base 谩s atribuci贸ns delegadas polo Concello Pleno en sesi贸n celebrada o dia trinta de xu帽o de dous mil once, por unanimidade acorda:

1潞.- Aproba-lo proxecto t茅cnico da obra denominado 鈥淧roxecto b谩sico e de execuci贸n de v铆a de acceso 貌 Parque Empresarial de B贸veda鈥, redactado en maio de 2012, polos arquitectos, Dona Mar铆a Consuelo Fern谩ndez Reigosa e D. Manuel Ram贸n Garcia Mart铆n, cun orzamento de execuci贸n por contrata de cento vinte mil euros (120.000,00 鈧).

2潞.- 脫 abeiro da Orde da Conseller铆a de Econom铆a e Industria, do 3 de abril de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi贸n de axudas encami帽adas 谩 habilitaci贸n e mellora de infraestruturas nos parques empresariais da Comunidade Aut贸noma de Galicia, en r茅xime de concorrencia competititva, solicitar a Conseller铆a Econom铆a e Industria unha axuda econ贸mica equivalente ao 90% do orzamento de execuci贸n para a execuci贸n das obras contidas no proxecto t茅cnico sinalado no par谩grafo anterior.

3潞.-Acepta-las condici贸ns de financiamento e demais requisitos recollidas na xa mencionada Orde do 3 de abril de 2012.

4潞.- Consignar no orzamento municipal de gastos do presente exercicio econ贸mico a cantidade equivalente 贸 10 % do importe do investimento.

emprende en 3