ACORDOS DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO N潞 03/2012 DO 25-06-2012

  ACORDOS DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E CINCO DE XU脩O DE DOUS MIL DOCE (25.06.2012)

PLENO NUMERO 03/2012

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e catro minutos do d铆a vinte e cinco de xu帽o de dous mil doce, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

                    3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

                    4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

                   8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste o Concelleiro: D. PABLO ARRAIS G脫MEZ.

                                     Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

1潞.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESI脫N ANTERIOR N潞.: 02/2012, DISTRIBUIDA COA CONVOCATORIA.

 

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 02/2012 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

2潞.- APROBACI脫N, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO DO EXERCIC脥O 2011.

O Sr. Alcalde da conta da tramitaci贸n da Conta Xeral do Orzamento do exercic铆o de 2011, informando que foi ditaminada favorablemente pola Comisi贸n Especial de Contal e sometida a informaci贸n p煤blica, sen que se presentasen alegaci贸ns 谩 mesma.

Pregunta se hai algunah intervenci贸n, non solicitando a palabra ning煤n concelleiro.

Felicita 贸s funcionarios polo traballo realizado, xa que nunca se formularon reparos as contas por parte do Tribunal de Contas.

Sometido a votaci贸n, por seis votos a favor e as abstenci贸ns de Dna. Mar铆a Del Carmen Macia Rodr铆guez e D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril, o Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o seguinte ACORDO:

Cumprindo o ordenado polo Sr. Alcalde-Presidente desta Corporaci貌n no Decreto n潞106/2012, de data dezasete de abril de dous mil doce e de acordo co preceptuado no artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril e artigo 212 da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de marzo), 茅 posta de manifesto a Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente 贸 exercicio econ贸mico de dous mil once , con t贸dolos documentos que a xustifican a que se refire a Regra 224 e seguintes da Orde do 17 de xullo de 1.990 do Ministerio de Econom铆a e Facenda (BOE-176, do 24.07.90).

Unha vez confrontada a mencionada Conta Xeral do Presuposto refundido, coa Liquidaci贸n aprobada, cos acordos de modificaci貌n do Presuposto de Gastos, cos Mandamentos de Pago e Ingreso expedidos durante o exercicio, e coa acta de arqueo a trinta e un de decembro e co dict谩men favorable da Comisi貌n Especial de Contas.

Despois de facer constar que se cumpriron os tr谩mites de exposici贸n 贸 p煤blico, os informes regulamentarios e demais requisitos que esixe a Lei, o Concello Pleno adopta o seguinte acordo:

1潞.- Aproba-la Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente ao exercicio econ貌mico de dous mil once, sendo o resume da mesma o seguinte:

 

CONCEPTO

Euros

OBRIGAS RECO脩ECIDAS NETAS(EXERCICIO CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS NETOS(EXERCICIO CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.PECHADOS)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.PECHADOS)

PENDENTES DE COBRAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

PENDENTES DE PAGAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

REMANENTES DE TESOURER脥A PARA GASTOS XERAIS

FONDOS LIQUIDOS DE TESOURERIA A 31.12.2011

1.162.222,23

1.207.647,55

154.687,85

236.176,15

196.943,84

275.524,47

7.978,64

95.988,87

388,791,81

433.773,67

 

3潞.- PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE A SUPRESI脫N DO PARTIDO XUDICIAL DE MONFORTE DE LEMOS.

O Sr. Alcalde explica como se xestou a proposta que se trae a este pleno, informando que boubo unha reuni贸n no xulgado de Monforte con avogados e procuradores, de onde saiu esta proposta.

Pregunta se alg煤n concelleiro quere intervir. Ning煤n concelleiro solicita a palabra.

Som茅tese a votaci贸n a proposta, que 茅 aprobada por unanimidade.

O Sr. Alcalde declara adoptado por unanimidade o seguinte ACORDO:

Con data 19 de abril do ano 2012 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou un documento que conti帽a os principios e criterios b谩sicos para unha nova demarcaci贸n xudicial, do que se dar铆a traslado o Ministerio de Xustiza. 

Con data 3 de maio de 2012  o pleno do Consejo General do Poder Judicial, aprobou en sesi贸n extraordinaria unha proposta de mapa xudicial que pretende resultar da aplicaci贸n dos criterios anteditos. 

A proposta do pleno contempla a supresi贸n do Partido Xudicial de monforte de Lemos xunto con t贸dolos partidos xudiciais do sur da provincia de Lugo que quedar铆an integrados nun partido xudicial con cabeceira en Lugo. 

Os principios que se establecen por parte do Consello a hora de elaborar o documento proposta de  nova planta xudicial son: 

-          A atenci贸n e proximidade da Xustiza o cidad谩n non pode medirse en kil贸metros sen贸n en tempo e servizos.

-          O desplazamento do cidad谩n o Xugado e a s煤a presencia nas oficinas xudiciais deber reducirse 贸s supostos estrictamente necesarios grazas a comunicaci贸n telem谩tica e o uso das novas tecnolog铆as.

-          As circunscripci贸ns resultantes haber谩n de ter unha poblaci贸n superior a 100.000 habitantes e o desplazamento dende os n煤cleos de poblaci贸n ate a cabeceira non poder谩n exceder dunha hora a trav茅s das v铆as de comunicaci贸n existentes.

-          A separaci贸n de 贸rdenes xurisdiccionais esixe un m铆nimo de oito xulgados para garantizar un funcionamiento correcto da administraci贸n de xustiza, polo que as agrupaci贸ns resultantes han de tender a reunir un m铆nimo de 贸rganos que permita acadar dita cifra

-          A reordenaci贸n haber谩 de atender 谩s concretas circunstancias de xeograf铆a pol铆tica procurando respetalos 谩mbitos territoriais nos que se desenvolven as actividades pol铆tico-econ贸micas de cada zona.

   A aplicaci贸n de tales principios no que a provincia de Lugo e o Partido Xudicial de Monforte, integrado polos Concellos de B贸veda, Monforte de Lemos, Folgoso do Courel, Pant贸n, A Pobra do Broll贸n, Quiroga, Ribas do Sil, O Savi帽ao e Sober  atinxe, pon de manifesto un desco帽ecemento profundo da realidade hist贸rica e xeogr谩fica,  dos 谩mbitos territoriais existentes e das propias actividades pol铆tico econ贸micas das comarcas do sur lucense.

En primeiro lugar en canto a proximidade da Xustiza o cidad谩n que dice non debe medirse en kil贸metros para despois establecer criterios de kilometraxe, e de tempo de viaxe, o certo e que en ning煤n dos concellos que integran o partido xudicial de Monforte o tempo de viaxe ata a capitalidade provincial e inferior a unha hora, non contadose con medios de trasporte p煤blico. Por se fora pouco as infraestructuras viarias son moi deficientes. A supresi贸n, sup贸n un alonxamento da xustiza do cidad谩n polo feito de que te帽a que desplazarse a Lugo para a realizaci贸n de calquera acto xudicial.

En segundo lugar, dadas as caracter铆sticas da poblaci贸n 茅sta ten un acceso reducido os medios telem谩ticos de comunicaci贸n e novas tecnolox铆as.

En terceiro lugar, a poblaci贸n existente e un criterio que como se pode observar e sistem谩ticamente incumprido na propia proposta do Consello, e que de calquera maneira poder铆ase lograr coa unificaci贸n dos partidos xudiciais do sur de Lugo.

  En cuarto lugar, o grave coste econ贸mico que supon para os cidad谩ns o feito de ter que trasladarse a capital provincial, unido a envellecemento poblacional e a gran dispersi贸n dos n煤cleos rur谩is, coas repercusi贸ns que elo conleva.

  Por 煤ltimo, dende a perspectiva hist贸rica de respeto os 谩mbitos territoriais nos que se desenvolve 谩 actividade econ贸mica do sur lucense est谩 plenamente xustificada a existencia dun Partido Xudicial. Monforte 茅 o partido xudicial hist贸rico, 茅 a segunda entidade poblacional da provincia estando dotado con instalaciones adecuadas, con destacamento de fiscal铆a, forens铆a, Polic铆a Nacional, Destacamento de tr谩fico, e desplaz谩ndose o propio Xulgado  do penal 贸s Xulgados de Monforte precisamente polo n煤mero de procedementos e as circunstancias que antes apuntabamos

De consumarse a proposta elaborada polo pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial irrogar铆ase un grave prexuizo a cidadan铆a dos municipios que conforman o actual partido Xudicial.

  ACORDO:

                     1.- Rexeitar a proposta feita polo Consello Xeral do Poder Xudicial con data 3 de maio de 2012 no que se refire a supresi贸n do  partido xudicial de Monforte de Lemos polo grave perxuizo que supon para o acceso a xustiza dos cidad谩ns.

                2.- Solicitar que de levarse a cabo a modificaci贸n da demarcaci贸n e planta xudicial, sexa modificada a proposta no sentido de que sea constituido un Partido Xudicial no sur de Lugo con capitalidade en Monforte de Lemos, segunda entidade poblaci贸n da provincia, porque se re煤nen os criterios que o propio Consello delimita como determinantes para a conformaci贸n dun partido xudicial.

                        3.- Dar traslado do presente acordo 贸 Ministro de Xustiza do  Goberno de Espa帽a, a fin de que non se leve a efecto a supresi贸n do partido Xudicial de Monforte de Lemos.

              4.-  Dar traslado do presente acordo o Presidente da Xunta de Galicia, a fin de que adopten as medidas que procedan para o mantenemento do partido xudicial de Monforte de Lemos.

                        5.- Dar traslado do presente acordo os voceiros dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia

                       6.- Dar traslado do presente acordo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a fin de que sexa tido en conta polo 贸rgano de goberno informando a favor do mantemento do Partido Xudicial.

                       7.- Dar traslado do presente acordo os voceiros dos partidos pol铆ticos do Congreso dos diputados e do Senado.

       8.- Dar traslado do presente acordo o Colexio Provincial de Abogados e 贸 Colexio Provincial de Procuradores de Lugo.

      9.- Po帽er en co帽ecemento da cidadan铆a a existencia deste acordo e dos graves perxuizos que de levarse a efecto a supresi贸n do Partido xudicial se ocasionar铆an.

emprende en 3