ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O DÍA TRINTA DE XULLO DE DOUS MIL DOCE (30/07/2012).

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O DÍA TRINTA DE XULLO DE DOUS MIL DOCE (30/07/2012).

 

ACTA NÚM.: 04/2012

 

No Salón de Sesións do Ilmo. Concello de Bóveda, sendo as doce horas e trinta minútos do día trinta de xullo de dous mil doce, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. José Manuel Arias López, reúnese en sesión extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno á que asisten os Concelleiros : D. José Luis Rivera Saco e D. Francisco Javier Dominguez López

 

Excusa a súa asistencia: D. Dionisio Blanco Rubiños.

 

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias Sánchez, que da fe.

 

Aberta a sesión procédese a coñece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do día:

 

I.-ACTAS, APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN 03/2012, SI PROCEDE

 

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observación á acta da sesión anterior, sendo aprobada por unani­midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesión anterior 04/2012.

 

II .-VACACIÓNS DA SECRETARÍA DO XULGADO DE PAZ DE BÓVEDA.

 

Visto o escrito presentado polo Secretario do Xulgado de Paz de Bóveda D. Manuel Díaz Pérez, con rexistro de entrada número 520/2012, no que solicita se lle conceda o disfrute do seu período vacacional para o mes de agosto, a Xunta de Goberno por unanimidade, ACORDA:

 

1º.-Concederlle ó Secretario Titular do Xulgado de Paz de Bóveda, D. Manuel Díaz Pérez o seu período vacacional comprendido entre o 1 e o 31 de agosto .

 

2º.-Propoñer como substituta do Secretario Titular do Xulgado de Paz de Bóveda, durante as suas vacacións a DNA BLANCA RODRIGUEZ LÓPEZ, con D.N.I. Nº 34.262.671-H.

 

3º.-Dar conta deste acordo a Secretaría do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia así como o Sr. Xuiz do Xulgado de Paz de Bóveda.

 

E non habendo máis asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesión, cando son as doce horas e coarenta e cinco minutos do día sinalado, do que eu, D. Luís E. Matías Sánchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos térmos que resulten da aprobación da acta desta sesión, certifico

 

 

emprende en 3