BORRADOR ACTA PLENO ORDINARIO N潞 05/2012 DO 27/08

BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOUS MIL DOCE (27.08.2012)

PLENO NUMERO 05/2012

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e sete de agosto de dous mil doce, re煤nese en sesi贸n extra贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

 

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

1潞.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 04/2012

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 04/2012 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

2潞.- ORZAMENTO ORDINARIO DO EXERCICIO ECONOMICO DE DOUS MIL DOCE.

O Sr. Alcalde por maioria absoluta legal declara adoptado o seguinte ACORDO:

Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio econ贸mico 2012, as铆 como, as s煤as Bases de Execuci贸n e o Cadro de Persoal comprensivo de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Cap铆tulo I do T铆tulo VI da Lei 39/1988.

Visto e co帽ecido o contido dos informes do Interventor municipal, de data 120 de xullo de 2012.

Visto o Informe de Intervenci贸n de Avaliaci贸n do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria de data 10 de xullo de 2012 do que se desprende o incumprimento do principio de estabilida, o que levar谩 consigo a elaboraci贸n dun Plan Econ贸mico-Financeiro de conformidade co disposto nos artigos 21 e 23 da Lei Org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira.

Visto o ditame favorable da Comisi贸n Informativa Especial de Contas, o Pleno da corporaci贸n adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de B贸veda, para o exercicio econ贸mico 2012, xunto coas s煤as Bases de Execuci贸n, e cuxo resumo por cap铆tulos 茅 o seguinte:

ESTADO DE GASTOS

Cap铆tulo

Denominaci贸n

Orzamento 2012

Orzamento 2011

EUROS

%

EUROS

%

A.1

OPERACI脫NS CORRENTES

1.060.513,50

95,369

1.174.623,00

95,621

1

Gastos do Persoal

509.895,02

45,853

578.763,23

47,115

2

Gastos correntes en bens e servizos

535.557,48

48,161

583.890,50

47,532

3

Gastos financeiros

8.981,50

0,808

5.586,47

0,455

4

Transferencias correntes

6.079,50

0,547

6.382,80

0,520

A.2

OPERACI脫NS DE CAPITAL

51.495,50

4,179

53.788,00

3,367

6

Investimentos reais

46.466,50

4,179

41.357,00

3,367

7

Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

B)

OPERACI脫NS FINANCEIRAS

5.029,00

0,452

12.431,00

1,012

8

Activos financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Pasivos financeiros

5.029,00

0,452

12.431,00

1,012

 

TOTAL GASTOS

1.112.009,00

100,00

1.228.411,00

100,00

 

ESTADO DE INGRESOS

Cap铆tulo

Denominaci贸n

Orzamento 2012

Orzamento 2011

EUROS

%

EUROS

%

A.1

OPERACI脫NS CORRENTES

1.111.995,45

99,999

1.181.307,76

96,166

1

Impostos directos

326.194,00

29,334

258.012,00

21,004

2

Impostos indirectos

50.030,00

4,499

65.040,00

5,295

3

Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos

194.745,54

17,513

221.436,97

18,026

4

Transferencias correntes

529.423,87

47,610

626.622,19

51,011

5

Ingresos patrimoniais

11.602,04

1,043

10.196,60

0,830

A.2

OPERACI脫NS DE CAPITAL

11,15

0,001

47.099,14

3,834

6

Alleamento de investimentos reais

3,00

0,00

3,00

0,00

7

Transferencia de capital

8,15

0,001

47.096,14

3,834

B)

OPERACI脫NS FINANCEIRAS

2,40

0,00

4,10

0,00

8

Activos financeiros

1,80

0,00

3,10

0,00

9

Pasivos financeiros

0,60

0,00

1,00

0,00

 

TOTAL INGRESOS

1.112.009,00

100,00

1.228.411,00

100,00

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o cadro de persoal, comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual.

TERCEIRO. Expo帽er ao p煤blico o Orzamento Xeral para el 2012, as Bases de Execuci贸n e cadro de persoal aprobados, por prazo de quince d铆as, mediante anuncios no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentaci贸n de reclamaci贸ns polos interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ningunha reclamaci贸n.

QUINTO. Remitir copia 谩 Administraci贸n do Estado, as铆 como ao Departamento territorial de Facenda da Delegaci貌n Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

3潞.- PLAN ECON脫MICO-FINANCEIRO 2012-2013 PARA ACADAR A ESTABILIDADE ORZAMENTARIA.

O Sr. Alcalde por maioria absoluta legal declara adoptado o seguinte ACORDO:

鈥淰isto que con data dezasete de agosto de dous mil doce se elaborou por esta Corporaci贸n Local o presente Plan Econ贸mico-financeiro 2012-2013, de conformidade co establecido no artigo 11 da Lei Organica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, pola que se establece a obriga legal 谩s Administraci贸ns P煤blicas en xeral, de manter a estabilidade orzamentaria, vetando o d茅ficit estrutural, e 谩 Administraci贸n Local en particular o deber de manter unha posici贸n de equilibrio ou super谩vit orzamentario, cuxo resume 茅 o seguinte:

 

INCREMENTOS DE INGRESOS PLAN ECONOMICO-FINANCEIRO 2012-2013 

  NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (DEFICIT) ORZAMENTO 2012

- 124.318,10 鈧

 

 

 

NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (DEFICIT) ORZAMENTO 2013

-152.354,85 鈧

 

 

 

Artigo

 

Ingresos actuais

Ingresos con incremento

Diferencia

 

112

Incremento IBI urbana

155.790,11 鈧

198.277,86 鈧

42.487,75 鈧

 

113

Incremento IBI r煤stica

11.822,00 鈧

26.178,18 鈧

14.356,18 鈧

 

115

Incremento ICVM

7.900,00 鈧

9.875,00 鈧

1.975,00 鈧

 

290

Incremento I.C.O.

66.506,66 鈧

73.156,23 鈧

6.650,57 鈧

 

INCREMENTO CAP脥TULO I E II

65.469,49 鈧

302

Incremento Tarifa Lixo

52.167,32 鈧

73.992,00 鈧

21.824,68 鈧

 

300

Incremento Tarifa Auga

42.061,68 鈧

82.930,50 鈧

40.868,82 鈧

 

301

Incremento Taxa Sumidoiro

11.408,53 鈧

19.101,60 鈧

7.693,07 鈧

 

325

Incremento Tarifa documentos

1.094,22 鈧

5.910,00 鈧

4.815,78 鈧

 

322

Incremento Tarifa Lic Urba

757,50 鈧

4.890,00 鈧

4.132,50 鈧

 

329

Incremento Apertura Establ.

366,69 鈧

1.720,00 鈧

1.353,31 鈧

 

342

Incremento Tarifas PAI

9.190,19 鈧

11.028,19 鈧

1.838,00 鈧

 

339

Incremento Tarifas Feira

0,00 鈧

6.000,00 鈧

6.000,00 鈧

 

331

Incremento Tarifas Vados

236,24 鈧

472,47 鈧

236,23 鈧

 

INCREMENTO CAP脥TULO III

88.762,39 鈧

TOTAIS

359.300,14 鈧

513.532,02 鈧

154.231,88 鈧

 

TOTAL INCREMENTADO

154.231,88 鈧

RESULTADO TRAS AXUSTES

1.877,03 鈧

 

Visto que a documentaci贸n do Plan Econ贸mico-financeiro 2012-2013 cont茅n a informaci贸n que sinala o artigo 21 da Lei Organica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

Visto que co Plan Econ贸mico-financeiro 2012-2013 se acada o equilibrio ou super谩vit orzamentario.

Examinada a documentaci贸n que o acompa帽a, e de conformidade co establecido no artigo 23 da Lei Organica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e co ditame favorable da Comisi贸n Informativa Especial de Contas, 贸 Pleno da Corporaci贸n adopta o seguinte

ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar o Plan Econ贸mico-financeiro 2012-2013, cuxo contido cumpre os requisitos previstos no artigo 21 da Lei Organica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

SEGUNDO.- Remitir o presente Plan Econ贸mico-financeiro 2012-2013, 谩 Comisi贸n Nacional de Administraci贸n Local.鈥

3潞.- Moci贸n en defensa do sector lacteo galego

Por unanimidade o pleno da corporaci贸n adopta o seguinte ACORDO:

O rural de Galicia est谩 a afrontar un tempo de incertezas econ贸micas agravado en boa medida polo diferencial de prezos do leite con Espa帽a e Europa. Os gandeiros galegos son os que reciben un prezo m谩is baixo polo seu leite de toda Espa帽a. En maio de 2012

os gandeiros galegos recibiron 29,2鈧/100 litros, que est谩 un 5,5% por baixo do prezo medio estatal e un 15,61 % por baixo do que perciben os produtores valencianos. As diferenzas de prezo entre Comunidades Aut贸nomas danse incluso entre gandeiros que entregan 谩 mesma empresa.

Respecto do prezo percibido polos gandeiros gaegos 茅 un 5,48% inferior ao de Portugal, un 1,10% inferior ao de Francia, un 5,65% inferior ao de Alema帽a e un 12,16% inferior ao de Holanda.

Unha situaci贸n que se veu agravada pola suba dos custos de produci贸n e a seca que vivimos a 煤ltima primavera. As铆, nos 煤ltimos anos os custos de produci贸n e o prezo do leite evolucionaron de maneira moi diferente: os fertilizantes, os combustibles, a

electricidade e o penso para vac煤n de leite experimentaron subas espectaculares mentres que o prezo do leite apenas experimento u cambios. Dende o ano 2005 os ingresos por venda de leite subiron un 0,9% e os custos de explotaci贸n subiron un 29,6% (os alimentos

para o gando subiron un 33,9%, os fertilizantes un 60,2%, os gastos enerx茅ticos un 50,4%) o que motivou unha ca铆da da renda do 43%.

铆ndice de prezos percibidos e pagados. Ano 2005 = 100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Leite

100

99,7

123

124

93,2

96,2

100,9

Alimentos gando

100

101,2

115,6

133,3

112

115,5

133,9

Fertilizantes

100

103,6

110,2

181,8

150,7

133

160,2

Enerx铆a

100

107,8

111,1

133,6

106,3

127

150,4

Estes factores debuxan, en definitiva, un escenario pouco alentador para os que vivimos do sector primario en Galicia. Tal 茅 as铆, que o l谩cteo galego est谩 ao borde da s煤a desaparici贸n e con el non s贸 un tecido econ贸mico que da emprego a mais de 66.000 persoas na nosa Comunidade Aut贸noma, entre emprego directo, indirecto e inducido, asentado no rural, en pequenos aut贸nomos, en actividades coma a construci贸n, o comercio, a hostaler铆a, talleres, servizos de contrataci贸n de maquinaria e outros. 脡 un feito ben sabido que moitas das comarcas do rural galego te帽en unha total dependencia econ贸mica do sector, pois a reduci贸n nos ingresos do leite reduce 谩 s煤a vez os ingresos doutras actividades das zonas rurais, que contrib煤en de xeito capital ao mantemento dun medio cada vez m谩is despoboado.

As organizaci贸ns de produtores traslad谩moslle ao Presidente da Xunta de Galicia o pasado d铆a 5 de xu帽o no marco da Mesa do Leite, a necesidade de impulsar diante do Goberno do Estado un ha iniciativa pol铆tica urxente e contundente que impida o estrangulamento financeiro do sector l谩cteo. As铆 mesmo, fixemos fincap茅 na importancia do impulso dun acordo entre industria, produtores e Administraci贸n para acadar unha postura com煤n diante da distribuci贸n de cara a impedir que as explotaci贸n s galegas, a pesar de teren un mercado de proximidade deficitario de leite, vexan como as francesas perciben un maior prezo a pesar de estar nun marco claramente excedentario.

A d铆a de hoxe seguimos sen soluci贸ns, e a situaci贸n do sector 茅 a铆nda m谩is sombr铆a, xa que dende ent贸n, produc铆ronse novas baixadas de prezos 贸 produtor, e pola contra, as materias primas para a fabricaci贸n de pensos, seguiron dispar谩ndose, especialmente a soia.

Polo exposto, as organizaci贸ns profesionais agrarias, UNI脫NS AGRARIAS, XOVENES AGRICULTORES e SINDICATO LABREGO GALEGO, SOLICITAN a presentaci贸n desta MOCI脫N diante do pleno da corporaci贸n municipal de B贸veda, para apoiar nas administraci贸ns correspondentes, e solicitar do Presidente da Xunta de Galicia o seguinte

paquete de medidas:

1潞 Esixir aos Ministerios de Agricultura e Econom铆a que non permitan que a distribuci贸n francesa e alem谩 nos trate como o sumidoiro para a s煤a produci贸n l谩ctea a custa de arruinar zonas produtoras como Galicia.

2掳 Que no exercicio das s煤as responsabilidades tome as iniciativas oportunas para impedir a discriminaci贸n de prezos que as empresas exercen sobre o leite galego, articulando mesas de negociaci贸n entre produtores, industria e distribuci贸n semellantes as que se deron en pa铆ses veci帽os como Francia.

3掳 A posta en marcha dun observatorio de prezos das materias primas, que permita valorar a s煤a evoluci贸n de xeito transparente.

4掳 Que formule nas instancias que corresponda e con urxencia, as modificaci贸ns normativas que aseguren unha aplicaci贸n axeitada dos contratos no sector l谩cteo. A pesar do inmediato destes cambios, algunhas cuesti贸ns legais est谩n pendentes de regular, tales coma os criterios de fixaci贸n do volume nos contratos ou a necesidade de

regular a figura do mediador con capacidade de resolver discrepancias entre produtores e industria.

5掳 Que traslade 谩 Conseller铆a do Medio Rural a necesidade de reforzar as partidas de axudas 谩 modernizaci贸n das explotaci贸ns e, sobre todo, que act煤e de xeito decidido contra o d茅ficit de terra que padecen as explotaci贸ns galegas, que est谩 a limitar a rendibilidade das mesmas e a comprometer o futuro das axudas europeas que estar谩n ligadas 谩 superficie agraria.

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e coarenta minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3