BORRADOR ACTA PLENO Nº 06/2012 DO 24/09/2012 SORTEO MESAS ELEITORAIS

PLENO NUMERO 06/2012

No Salón de sesións do Ilmo. Concello de Bóveda, cando son as doce horas do día vinte e catro  de setembro de dous mil doce, reúnese en sesión extraordinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 1.- D. JOSÉ MANUEL ARIAS LÓPEZ

    Concorren a sesión os seguintes Concelleiros:
    
          2.- D. JOSÉ LUIS RIVERA SACO,
          3.- D. DIONISIO BLANCO RUBIÑOS
          4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LÓPEZ
    5.- DNA. NATIVIDAD RODRIGUEZ LOPEZ
             6.- DNA. CRISTINA JUÍZ LÓPEZ
    7.- D. PABLO ARRAIS GOMEZ
                8.- DNA. MARIA DEL CARMEN MACIA RODRÍGUEZ
    9.-D. JOSÉ LUIS VILA CARRIL


    Como Secretario en funcións D. José  Luis  Méijome Madriñán que da fe.

    Aberta a sesión e declarada pública pola presidencia as doce horas e dez minutos, unha vez comprobada polo Secretario en funcións a existencia do quórum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a coñece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do día:
    
Antes de iniciar os asuntos que compoñen a Orden do día, o  Sr. Alcalde-Presidente manifesta  o  recente falecemento de D. Raúl Vázquez Pereira,  Alcalde que foi deste concello, con tal motivo os Membros da Corporación manifestan o seu mais sentido pésame,  e darlle traslado deste sentir a súa familia.


    I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR Nº 05/2012

    O Presidente pregunta si algún membro da Corporación ten que formular algunha observación o borrador da acta da sesión anterior número 05/2012  distribuida coa convocatoria.
    Ningún dos Concelleiros presentes formula alegacións e, a continuaciòn, o Sr. Presidente somete a votación a aprobación do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.
    

    II.-  SORTEO DOS MEMBRO DAS MESAS ELEITORAIS PARA AS  ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA DO 21/10/2012
                
Seguidamente procédese ó sorteo para a designación dos membros das catro mesas eleitorais das eleccións ao Parlamento de Galicia do vinte e un de setembro de dous mil doce, producindose o resultado que a seguir se transcribe:
SECCION 001 MESA A
TITULARES
PRESIDENTE: Dna. Mª Cruz Rodriguez Pérez, Elector Nº 000949
1er. VOCAL: Dna. Mª del Carmen Díaz Martinez, ELECTOR Nº 000560
2º VOCAL: D. Ramón Gallego Felipez, ELECTOR Nº 001065
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. Iván Rodriguez Rodriguez, Elector N° 0663
DE PRESIDENTE: Dna Gloría Mª Traveso Piñeiro, Elector N° 0630
DE PRESIDENTE: Dna. Pilar Martina Taboada Fernández, Elector nº 000555
DE PRESIDENTE: D. Juán José Ramudo Fernández, Elector N° 0440

DE 1er VOCAL: D. Orlando López Méndez, Elector Nº 00432
DE 1er VOCAL:D. Manuel Carlos Vázquez Gay,  Elector Nº 01007
DE 1er VOCAL: D. Manuel Rodriguez Abella, Elector Nº 00512
DE 1er VOCAL: D. Valentín Reboiro Varela, Nº 00625
DE 2º VOCAL: Dna Luz Divina Fenández López, Elector Nº 00439
DE 2º VOCAL: D. Claudino Garriga Rubín,  Elector Nº 00577
DE 2º VOCAL: D. Jose Manuel Castro González, Elector Nº 001054
DE 2º VOCAL: D. José Luaces Escontrela, Elector Nª 00599
SECCION 001 MESA B
TITULARES
PRESIDENTE: D. José Valcarcel Pérez, Elector Nº 00302
1er VOCAL: D. José López Castro, Elector Nº 000352
2º VOCAL: Dna. Mª Luisa Franco Fernández, Elector Nº 00294
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: Dna. Lidia López Luaces, Elector Nº 00050
DE PRESIDENTE: Dna. Vanesa López González, Elector Nº 0000361
DE PRESIDENTE: Dna. Mª Alicia Jesus Toirán Vega, Elector Nº 002314
DE PRESIDENTE: D. Diego Vázquez Fernández, Elector Nª 000508
DE 1er VOCAL: Dna. Sabela Fernández Armesto, Elector Nº 00198
DE 1er VOCAL:D. Marcos Rodriguez Vila, Elector Nº 00267
DE 1er VOCAL: D. Manuel Fernández González, Elector Nº 00173
DE 1er VOCAL: D. José Luis García Fernández, Elector Nº 00246

DE 2º VOCAL: Dna. Pilar Valcarcel Perez, Elector Nº 00301
DE 2º VOCAL: D. Manuel Reboiro Fernández, Elector Nº 00305
DE 2º VOCAL: D. José Luis Fernández Tallos, Elector Nº 00530
DE 2º VOCAL: D. Manuel Rodriguez Vila, Elector Nº 000328
SECCION 002 MESA A
TITULARES
PRESIDENTE: D. Rodrigo Alvarez González, Elector Nº 001341
1er. VOCAL: Dna. Mª Pilar González Escontrela, Elector Nº 02111
2º VOCAL: D. José Guerra López, Elector N0 000025
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. Rubén Lauda Cuervo, Elector Nº 01107
DE PRESIDENTE: Dna. Mª Dolores González González, Elector Nº 0001115
DE PRESIDENTE: Dna. Mª Saleta Valcarcel Vázquez, Elector Nº 001453
DE PRESIDENTE: Dna. Pilar Juiz Lugo, Elector Nº 002176
DE 1er VOCAL: D. José Antonio Vila Yañez, Elector Nº 001122
DE 1er VOCAL: D. Antonio Goyanes López, Elector Nº 000487
DE 1er VOCAL: Dna. Gregoria Vallejo Estean, Elector Nº 001401
DE 1er VOCAL: D. José Antonio  López Alvarez, Elector Nº 001446
DE 2º VOCAL: D. Carlos Armesto Peña, Elector Nº 001713
DE 2º VOCAL: D. Samuel Jorge Fernández, Elector Nº 002089
    DE 2º VOCAL: Dna. Raquel López Páramo, Elector Nº 001136
DE 2º VOCAL: D. Ivan Pérez Rey, Elector Nº 001152

SECCION 002 MESA B
TITULARES
PRESIDENTE: Dna. María Carreira Vázquez, Elector Nº 001640
1er VOCAL: Dna. María CeliaElia López López, Elector Nº 001797
2º VOCAL: Dna. Silvia González Sánchez, Elector N° 001651
SUPLENTES
DE PRESIDENTE: D. Pablo Arrais Gómez, Elector Nº 001492
DE PRESIDENTE: D. Javier Valcarcel Ares,Elector Nº 001824
DE PRESIDENTE: Dna. Susana González González,Elector Nº 002312
DE PRESIDENTE: Dna. Paz Fernández Campo,Elector Nº 001548

DE 1er VOCAL: Dna. Noelia Castro Juiz, Elector Nº 001600
DE 1er VOCAL: Dna. Alicia Sánchez Juiz, Elector Nº 001648
DE 1er VOCAL: D. Oscar López López, Elector Nº 001800
DE 1er VOCAL: D. Javier Fernández López, Elector Nº 001486

DE 2º VOCAL: D. Luis Castaño Martín, Elector Nº 000496
DE 2º VOCAL: D. Gonzalo Fernández Carreira, Elector Nº 002470
DE 2º VOCAL: D. José Manuel  Fernández Sánchez, Elector Nº 000497
DE 2º VOCAL: D. Ismael Alvarez Rodriguez, Elector Nº 001761

        
    E  non habendo máis asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesión, cando son as doce horas e quince minutos  do día sinalado, do que eu, secretario en funcións, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos térmos que resulten da aprobación da acta desta sesión, certifico.

emprende en 3