BORRADOR ACTA XUNTA DE GOBERNO N潞 06/2012 DO 24/09/2012

ACTA N脷M.: 06/2012

 

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as doce horas e trinta minutos do d铆a dez de agosto de dous mil doce, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

 

Como Secretario en Funci贸ns, D. Jos茅 Luis M茅ijome Madri帽谩n, que da fe.

 

Aberta a sesi贸n proc茅dese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

 

I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 05/2012, SI PROCEDE

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unanimidade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 05/2012.

 

II.- DETERMINACI脫N DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2.013.

Visto o oficio remitido pola Delegaci贸n Provincial da Conseller铆a de Traballo no que se solicita acordo relativo a fixaci贸n das Festas Locais deste Municipio para o vindeiro ano 2.013, esta Xunta de Goberno en uso das competencias delegadas polo Concello Pleno en sesi贸n celebrada o d铆a vinte e nove de Xu帽o de dous mil sete, acorda:

1.-Fixar como festas locais no Concello de B贸veda para o ano 2013, os d铆as 2 de Setembro, festividade de San Xil e 16 de Setembro festividade do Divino Ecce-Homo .

2.-Remitir certificaci贸n deste acordo 贸 Departamento Territorial da Conseller铆a de Traballo e Benestar.

3.-Remitir certificaci贸n 贸 Departamento Territorial da Conselleria de Traballo das delegaci贸ns que o Pleno celebrado o d铆a vinte e nove de Xu帽o de dous mil sete fixo na Xunta de Goberno.

 

III.-RESOLUCION DO CONTRATO DE LIMPEZA DE IMOBLES MUNICIPAIS POR INCUMPRIMENTOS CONTRACTUASIS DA EMPRESA ADXUDICATARIA.

Considerando que iniciouse expediente de resoluci贸n do contrato de Limpeza de Inmobles Municipais, adxudicado a empresa Excamel, S.L. con domicilio social en R煤a do Carmen n潞 16-15800 Melide- A Coru帽a, por incumprimento do contrato por parte da empresa e tendo en conta que cumpridos os tramites sinalados na lexislaci贸n e co informe favorable da Comisi貌n Informativa de Asuntos de Pleno, a Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda:

PRIMEIRO. Resolver o contrato de servizos de limpeza de inmobles municipais, suscrito en fecha 29/02/2012 pola empresa EXCAMEL, S.L. e por este Concello. A causa de incumplimiento contractual imputable ao contratista subsumible no art铆go 212 7) do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P煤blico, as铆 como no Prego de Cl谩usulas Administrativas Particulares previamente aceptados por ambas partes, polas causas indicadas no expediente e que sucintamente son as siguientes:

- Deixar sin o servizo de limpeza no per铆odo de vacaci贸ns do persoal, v茅ndose o Concello na obriga de contratar coa empresa 鈥淟impiezas Pe帽a鈥 de Monforte para cubrir as vacaci贸ns de Dna. Eva Lagoa Rodriguez durante o mes de agosto e con 鈥淟impiezas Corujo鈥 para o mes de setembro per铆odo vacacional de Dna. M陋 Jesus Ojea Rodriguez.

- Non se subministra material de limpeza, sendo o concello o que est谩 comprando o mesmo dende principios de setembro.

SEGUNDO. Incautar a garant铆a constituida pola empresa Excamel, S.L. por un importe de 4.770,00 euros, de conformidade co art铆culo 225.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector P煤blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

TERCEIRO. Reclamar 贸 contratista indemnizaci贸n por danos e prexuizos derivados do incumprimento do contrato, incumprimento que motivou a esta Administraci貌n Local a necesidade de contratar coas empresas Limpiezas Pe帽a e Limpiezas Corujo a realizaci貌n dos traballos que o adxudicatario non realizou, as铆 como do material de limpeza adquirido e que ata este momento ascende o seu importe 1.677,72 鈧, da que se deducir谩 o importe da garant铆a incautada.

COARTO. Notificar aos interesados aos efectos oportunos.

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e vinte minutos do d铆a sinalado, do que eu, D. Jos茅Lu铆s M茅ijome Madri帽谩n, secretario en funci贸ns, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico

 

 

 

emprende en 3