BORRADOR ACTA SESIÓN DO PLENO Nº 08/2012 DO 17/12/2012

BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA DEZASETE DE DECEMBRO DE DOUS MIL DOCE (17.12.2012)

 

PLENO NUMERO 08/2012

 

No Salón de sesións do Ilmo. Concello de Bóveda, cando son as doce horas do día dezasete de decembro de dous mil doce, reúnese en sesión extraórdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOSÉ MANUEL ARIAS LÓPEZ

 Concorren a sesión os seguintes Concelleiros:

                    2.- D. JOSÉ LUÍS RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBIÑOS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LÓPEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODRÍGUEZ LÓPEZ

                    6.- DNA. CRISTINA JUÍZ LÓPEZ

7.- DNA. MARÍA DEL CARMEN MACIA RODRÍGUEZ

                    8.- DNA. MARÍA DEL CARMEN CARBALLADA RODRÍGUEZ

                                      9.- D. JOSÉ LUÍS VILA CARRIL

 

                                       Como Secretario D. Luis Eduardo Matias Sánchez que da fe.

 

Aberta a sesión e declarada pública pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do quórum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a coñece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do día:

 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR Nº 07/2012

 

O Presidente pregunta si algún membro da Corporación ten que formular algunha observación o borrador da acta da sesión anterior número 07/2012 distribuida coa convocatoria.

Ningún dos Concelleiros presentes formula alegacións e, a continuaciòn, o Sr. Presidente somete a votación a aprobación do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

II.- RETENCIÓN DE CRÉDITO DERIVADAS DA APLICACIÒN DO REAL DECRETO LEI 20/2012.

 

Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa Especial de Contas, o dia 13 de decembro de 2012, o pleno por seis votos a favor emitidos polo Grupo Municipal popular, dous votos en contra das sras concelleiras do Grupo Municipal do PS de G- PSOE e a abastención do concelleiro D. José Luis vila Carril, adopta o seguinte do seguinte ACORDO:

 

Vistos o informe de Secretaría do día oito de novembro de dous mil doce en relación co procedemento e a lexislación aplicable e o informe de Intervención sobre a viabilidade de realizar a declaración como non dispoñible do crédito por importe de dezasete mil trece euros e cincuenta e sete céntimos de euro (17.013,57 €) das aplicacións presupostarias do orzamento municipal vixente que a continuación de detallan:

 

Aplicación presupostaria

Descrición

Euros

Funcional

Económica

 

 

1

130

Paga extra decembro

1.435,65

2

143

Paga extra decembro

4.824,23

9

120

Paga extra decembro

4.234,50

9

121

Paga extra decembro

2.183,54

9

131

Paga extra decembro

1.435,65

9

100

Paga extra decembro

2.900,00

TOTAL........................................................................................

17.013,57

 

Unha vez realizada a tramitación legalmente establecida, propónselle ao Pleno a adopción do seguinte

ACORDO

PRIMEIRO.

a) Que se aprobe a declaración de non dispoñibilidade do crédito orzamentario da aplicación presupostaria do orzamento municipal vixente que a continuación de detallan, por importe de dous mil novecentos euros (2.900,00 ), relativo a cargos políticos:

Aplicación presupostaria

Descrición

Euros

Funcional

Económica

 

 

9

100

Paga extra decembro

2,.900,00

TOTAL..............................................................................

2.900,00

 

b)Que se aprobe a declaración de non dispoñibilidade do crédito orzamentario das aplicacións presupostarias do orzamento municipal vixente que a continuación de detallan, por importe de catorce mil cento trece euros e cincuenta e sete céntimos de euro (14.113,57) relativo a traballadores municipais:

Aplicación presupostaria

Descrición

Euros

Funcional

Económica

 

 

1

130

Paga extra decembro

1.435,65

2

143

Paga extra decembro

4.824,23

9

120

Paga extra decembro

4.234,50

9

121

Paga extra decembro

2.183,54

9

131

Paga extra decembro

1.435,65

TOTAL........................................................................................

14.113,57

 

SEGUNDO. Que se dea conta do presente acordo a Intervención para que proceda a levar a cabo as anotacións contables e orzamentarias correspondentes.

 

3º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

Concluído o debate o Sr. Alcalde-Presidente somete a votación a aprobación da proposta de acordo ditaminado favorablemente pola Comisión Especial de Contas, e por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

“Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 05/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 05/11/2012 e ó informe-proposta redatado polo secretario-interventor de data 07/11/2012,

O Pleno considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente na Ordenanza fiscal reguladora do imposto axústandose ó contido do Plan Economico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o dia 27/08/2012, co fin de de acadar a estabilidade orzamentaria, a que se refire a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sostibilidade Financeira, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles nos termos en que figura no expediente coa redacción que a continuación se recolle:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

Artigo 1º.- Fundamento Legal

En uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, de acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade ao disposto no artigo 59 e os artigos 60 a 77 e Disposición Transitoria Décimo oitava do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello modifica a actual regulación do Imposto sobre Bens Inmobles, que pasara a regularse pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto nos artigos 60 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, no Real Decreto 417/2006, de 7 de abril polo que se desenvolve o Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, e no artigo 8 do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.

Será igualmente de aplicación o disposto nas disposicións de rango legal ou regulamentario ditadas en desenvolvemento da devandita Lei nas que non existe na presente Ordenanza Fiscal tratamento pormenorizado.

A Ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal

Artigo 2º.-Tipo de Gravamen.

1. Bens de Natureza Urbana.-O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbán fíxase no 0,70 por cento.

2. Bens de Natureza Rústica.-O tipo de gravamen doo Imposto sobre Bens Inmobles de natureza rústica fíxase no 0,60 por cento.

3.- Bens de carácteristicas especiais.- O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de carácteristicas especiais fíxase no 0,70 por cento.

Artigo 3º.- Bonificacións.

Establecense as seguintes bonificacións:

a).- Unha bonificación do 50 % na cota íntegra do Imposto, sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, ós inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

A bonificación deberá ser solicitada polos interesados antes do inicio das obras, acompañando a seguinte documentación: 

1. Declaración sobre a data prevista de inicio das obras de urbanización ou construción de que se trate.

2. Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de urbanización, construción e promoción inmobiliaria, mediante a presentación dos Estatutos da Sociedade, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil.

3. Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación é da súa propiedade, mediante copia compulsada da Escritura de propiedade, certificación do Rexistro da Propiedade ou alta catastral.

4. Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non forma parte do inmobilizado, mediante certificación do Administrador da Sociedade ou fotocopia compulsada do último balance presentado ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos do Imposto de Sociedades.

5. Fotocopia compulsada da alta ou último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou xustificación da  exención de devandito Imposto.

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras até o posterior á terminación das mesmas, sempre que durante ese período sexan realizadas efectivamente obras de urbanización ou construción. En ningún caso poderá exceder de tres períodos impositivos.

b).- Unha bonificación do 50% na cota íntegra do Imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á Normativa da respectiva Comunidade Autónoma. A devandita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración desta e producirá efectos, se é o caso, dende o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

A solicitude desta bonificación realizaraa o interesado en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración da mesma e producirá efectos, desde o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite. Á solicitude acompañarase: certificado da cualificación definitiva como vivenda de protección oficial e documentación xustificativa da titularidade da vivenda.

c).- Unha bonificación do 95% da cota íntegra e, no seu caso, do recargo do imposto a que se refire o artigo 153 desta Lei, ós bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

As modificacións introducidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma con rango legal que afecten a calquera elemento do presente imposto serán de aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno do Concello de Bóveda con data 17/12/2012, entrará en vigor no momento da súa publicación integra no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.»


SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.”

 

 

4º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 07/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 08/11/2012.

O Pleno considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que se axústa ós criterios aprobados no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da Corporación municipal de Boveda, en sesión celebrada o dia 27/08/2012, co fin de de acadar a estabilidade orzamentaria, a que se refire a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sostibilidade Financeira, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica coa redacción que a continuación se recolle:

«ORDENANZA FISCAL NÚM.: 1 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

ARTIGO 1º.1.NORMATIVA APLICABLE

Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, de acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co establecido no artigo 15 en concordancia co artigo 59.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, regula neste termo municipal o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto nos artigos 92 a 99 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

ARTIGO 2. NATUREZA E FEITO IMPOÑIBLE

1. O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica é un Tributo directo que grava a titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexan a súa clase e categoría.

2. Considérase vehículo apto para a circulación o que houber sido matriculado nos Rexistros públicos correspondentes e mentres non causase baixa nos mesmos . Aos efectos deste Imposto, tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.

3. Non están suxeitos ao Imposto:

Os vehículos que, sendo dados de baixa nos Rexistros por antigüidade do seu modelo, poidan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas ás desta natureza.

 

ARTIGO 3º .SUXETO PASIVO. Son suxeitos pasivos deste Imposto as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a cuxo nome conste o vehículo no permiso de circulación.

 

ARTIGO 4º. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS-

1. Estarán exentos do imposto:

a) Os vehículos oficiais do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais adscritos a defensa nacional ou a seguiridade cidadán.

b) Os vehículos de representacións diplomáticas, oficinas consulares, Axentes Diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, e que sexan súbditos dos respectivos paises, externamente identificados e a condición de reciprocidade en extensión e grao.

Tamén os vehículos dos Organismos internacionais con sede ou oficina en España e dos seus funcionarios ou membros con estaturo diplomático.

c) As ambulancias e demais vehículos directamente destinados a sistencia sanitaria, que pertezan a Cruz Bermella.

d) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire a letra A de o Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro. Trátase de vehículos cuxa tara non é superior a 350 kg e que, por construción, non poden alcanzar en chairo unha velocidade superior a 45 km/h, proxectados e construídos especialmente (e non meramente adaptados) para o uso de persoas con algunha disfunción ou incapacidade física.

Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo.

Esta exención aplicarase en tanto se manteñan ditas circunstancias, tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte.

As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables aos suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente.

A efectos do disposto neste parágrafo, consideraranse persoas con minusvalía quen teña esta condición legal en grao igual ou superior ao 33%.

e) Os autobuses urbáns adscritos o servicio de transporte público en réximen de concesión administrativa outorgada polo municipio da imposición.

f) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder gozar das exencións a que se refiren as letras d) e f) do apartado 1 do presente artigo os interesados deberán instar a sua concesión indicando as características dos vehículo, a sua matrícula e causa do beneficio. Declarada ésta pola Administración municipal expediráse un documento que acredite a sua concesión.

Os interesados deberán acompañar á súa solicitude a seguinte documentación:

a) No suposto de vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo:

- Fotocopia compulsada do permiso de circulación.

- Fotocopia compulsada do Certificado de Características Técnicas do Vehículo.

- Fotocopia compulsada do carné de conducir (anverso e reverso).

- Fotocopia compulsada da declaración administrativa de invalidez ou diminución física expedida polo Organismo ou Autoridade competente.

- Xustificación documental do destino do vehículo ante o Concello da imposición, nos seguintes termos:

- Declaración do interesado.

- Certificados de empresa.

- Cartón de estacionamento para vehículos que transportan persoas con mobilidade reducida.

- Calquera outros certificados expedidos pola Autoridade ou persoa competente.

b) No suposto dos tractores, remolques, semirremolques e maquinaria agrícola:

- Fotocopia compulsada do permiso de circulación.

- Fotocopia compulsada do Certificado de Características Técnicas do Vehículo.

- Fotocopia compulsada da Cartilla de Inscrición Agrícola expedida a nome do titular do vehículo.

Non procederá a aplicación desta exención, cando pola Administración municipal se compróbe que os tractores, remolques ou semirremolques de carácter agrícola dedícanse ao transporte de produtos ou mercadorías de carácter non agrícola ou que non se estime necesario para explotacións da devandita natureza

3.- Bonificacións

Se establece unha bonificación do 75% a favor dos vehículos históricos ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vinte e cinco anos, contados a partir da data da súa fabricación ou, se esta non se coñecese, tomando como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar, nos termos previstos no artigo 1 do Real Decreto 1247/1995, do 14 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Vehículos Históricos.

A bonificación prevista no apartado anterior deberá ser solicitada polo suxeito pasivo a partir do momento no que se cumpran as condicións esixidas para o seu desfrute, debendo aportar a seguinte documentación xustificativa de:

1. A previa de inspección nun laboratorio oficial acreditado polo órgano competente da Comunidade Autónoma.
2. Resolución favorable de catalogación do vehículo como histórico, ditada polo órgano competente da Comunidade Autónoma.

3. Inspección técnica, previa á súa matriculación, efectuada nunha estación de inspección técnica de vehículos da provincia do domicilio do solicitante.

4.Matriculación do vehículo como histórico na Xefatura Provincial de Tráfico do domicilio do interesado.

Artigo 5 º.BASES E CUOTA TRIBUTARIA - O imposto esixiráse con arreglo ó seguinte cadro de tarifas:

1º.- O cadro de tarifas vixente neste Municipio será o seguinte:

POTENCIA E CLASE DE VEHÍCULO

CUOTA

A) Turismos:

De menos de 8 cabalos fiscais

13,88 €

De 8 ata 11,99 cabalos fiscais

37,50 €

De 12 ata 15,99 cabalos fiscais

79,14 €

De 16 cabalos ata 19,99 fiscais

98,57 €

De mais de 20 cabalos fiscais

112,00 €

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas

91,63 €

De 21 a 50 plazas

130,50 €

De mais de 50 plazas

163,13 €

C) Camións:

De menos de 1.000 quilos de carga

46,51 €

De 1.000 a 2.999 quilos de carga útil

91,63 €

De mais de 2.999 a 9.999 quilos de carga útil

130,50 €

De mais de 9.999 quilos de carga útil

163,13 €

D) Tractores:

De menos de 16 cabalos fiscais

19,44 €

De 16 a 25 cabalos fiscais

30,50 €

De mais de 25 cabalos fiscais

91,63 €

E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción

mecánica:

De menos de 1.000 quilos de carga útil

19,44 €

De 1.000 a 2.999 quilos de carga útil

30,50 €

De mais de 2.999 quilos de carga útil

91,63 €

F) Outros Vehículos:

Ciclomotores

4,87 €

Motocicletas ata 125 cc

4,87 €

Motos de mais de 125 ata 250 cc

8,33 €

Motos de mais de 250 ata 500 cc

15,67 €

Motos de mais de 500 ata 1000 cc

33,32 €

Motos de mais de 1000 cc

66,62 €

2. Aos efectos da aplicación das anteriores tarifas, e a determinación das diversas clases de vehículos, estarase ao disposto no Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o Texto Articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria, e disposicións complementarias, especialmente o Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Vehículos.

3. Teranse en conta as seguintes regras:

1.º En todo caso, dentro da categoría de «tractores», deberán incluírse, os «tractocamiones» e os «tractores e maquinaria para obras e servizos».

2.º Os «todoterreos» deberán cualificarse como turismos .

3.º As «furgonetas mixtas» ou «vehículos mixtos adaptables» son automóbiles especialmente dispostos para o transporte, simultáneo ou non, de mercadorías e persoas até un máximo de 9 incluído o condutor, e nos que se poden substituír eventualmente a carga, parcial ou totalmente, por persoas mediante a adición de asentos.

Os vehículos mixtos adaptables tributarán como «camións» excepto nos seguintes supostos :

a) Se o vehículo destínase exclusivamente ao transporte de viaxeiros de forma permanente, tributará como «turismo».

b) Se o vehículo destínase simultaneamente ao transporte de carga e viaxeiros, haberá que examinar cal dos dous fins predomina, achegando como criterio razoable o feito de que o número de asentos exceda ou non da metade dos potencialmente posibles.

4.º Os «motocarros» son vehículos de tres rodas dotados de caixa ou plataforma para o transporte de cousas, e terán a consideración, a efectos do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas».

Tributarán pola capacidade da súa cilindrada.

5.º Os «vehículos articulados» son un conxunto de vehículos formado por un automóbil e un semirremolque.

Tributará simultaneamente e por separado o que leve a potencia de arrastre e o semirremolque arrastrado.

6.º Os «conxuntos de vehículos ou trens de estrada» son un grupo de vehículos axustados que participan na circulación como unha unidade.

Tributarán como «camión».

7.º Os «vehículos especiais» son vehículos autopropulsados ou remolcados concibidos e construídos para realizar obras ou servizos determinados e que, polas súas características, están exceptuados de cumprir algunha das condicións técnicas esixidas no Código ou exceden permanentemente os límites establecidos no mesmo para pesos ou dimensións, así como a máquina agrícola e os seus remolques.

As máquinas autopropulsadas que poidan circular polas vías públicas sen ser transportadas ou arrastradas por outros vehículos de tracción mecánica tributarán polas tarifas correspondentes aos «tractores».

A potencia fiscal, expresada en cabalos fiscais, establecerase de acordo co disposto no artigo 11.20 do Regulamento Xeral de Vehículos, en relación co Anexo V do mesmo.

Artigo 6º.-PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO.

1. O período impositivo coincide co ano natural, salvo no caso de primeira adquisición dos vehíuclos. Neste caso o período impositivo comenzará o día en que se produza dita adquisición.

2. O imposto devéngase o primeiro día do período impositivo.

3. O importe da cuota do imposto prorratearáse por trimestres naturais nos casos de primeira adquisición ou baixa do vehículo.

REXÍMENES DE DECLARACIÓN E DE INGRESO.

Artigo 7º.-A xestión, liquidación, inspección e recaudación, así como a revisión dos actos dictados en via de xestión tributaria corresponde o Concello do domicilio que conste no permiso de circulación do vehículo.

Artigo 8º.-1. Quenes soliciten ante a Xefatura Provincial de Tráfico a matriculación, a certificación de aptitude para circular ou a baixa definitiva dun vehículo, deberán acreditar, previamente, o pago do imposto.

2. Á mesma obriga estarán suxetos os vehículos cando comuniquen a Xefatura Provincial de Tráfico a reforma dos mesmos, sempre que altere a súa clasificación a efectos deste imposto, así como tamen nos casos de transferencia e de cambio de domicilio que conste no permiso de circulación de vehículo.

3. As Xefaturas Provinciais de Tráfico non tramitarán os expedentes de baixa ou transferencia do vehículo si non se acredita previamente o pago do imposto.

4. Subtracción de vehículos.

No caso de subtracción de vehículos, previa solicitude e xustificación documental, poderá concederse a baixa provisional no Imposto con efectos desde o exercicio seguinte á subtracción, prorrateándose a cota do exercicio da subtracción por trimestres naturais.

A recuperación do vehículo motivará a continuación da obrigación de contribuír desde a devandita recuperación. Para ese efecto os titulares dos vehículos deberán comunicar por escrito a súa recuperación ó concello de Bóveda no prazo de quince días desde a data en que se produza, que dará traslado da recuperación á oficina xestora do Tributo.

Artigo 9º.-O pago do imposto deberá facerse dentro do primeiro trimestre de cada exercicio para os vehículos que xa estuveran matriculados ou declarados aptos para a circulación. No caso de nova matriculación ou de modificación no vehículo que altere a súa clasificación a efectos tributarios, o prazo do pago do imposto ou da declaración complementaria será de trinta días a partir do seguinte o da matriculación ou rectificación.

Artigo 10º.-1. Anualmente formarase un Padrón no que figurarán os contribuintes afectados e as cuotas respectivas que se liquiden por aplicación da presente Ordenanza, o cal será exposto ó público p9or quince días a efectos de reclamacións previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia e edictos na forma usual na localidade.

2. Transcurrido o prazo de exposición ó público, o Concello resolverá sobre as reclamacións presentadas e aprobará definitivamente o Padrón que servirá de base para os documentos cobratorios correspondentes.

Artigo 11º.-As cuotas liquidadas e non satisfeitas no período voluntario, faranse efectivas pola via de apremio, con arreglo as normas do Regulamento Xeral de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS.

Artigo 12º.-Consideraránse partidas fallidas ou crétos incobrables aquelas cuotas que non puideran facerse efectivas polo procedemento de apremio, para tal declaración farase o oportuno expediente dacordo co prevido no vixente Regulamento Xeral de Recaudación.

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Artigo 13º.-En todo o relativo a calificación de ingraccións que as mesmas correspondan en cada caso, estaráse o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria, conforme se ordena no Artigo 12 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

As modificacións producidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento do presente Imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Os vehículos que, con anterioridade á entrada en vigor da Lei 51/2002, de 27 de decembro, resultando exentos do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación da anterior redacción do artigo 94.1.d) da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, non cumpran os requisitos fixados para a exención na nova redacción dada pola Lei 51/2002, ao devandito precepto, continuarán tendo dereito á aplicación da exención prevista na redacción anterior do citado precepto, en tanto o vehículo manteña os requisitos fixados na mesma para tal exención..

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

A presente Ordenanza fiscal que consta de trece artigos,unha Disposición Adicional, unha Disposición Transitoria aprobada polo Pleno deste Concello en sesión celebrada o 17/12/2012 , entrará en vigor no momento da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa. “»

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.”

 

 

5º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data nove de novembro de 2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13/11/2012, e ao estudo técnico-económico,

O Pleno considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións se axústa ós criterios aprobados no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da Corporación municipal de Boveda, en sesión celebrada o dia 27/08/2012, a que se refire a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sostibilidade Financeira, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de sobre construcións coa redacción que a continuación se recolle:

ARTIGO 1º. Fundamento Legal

Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, de acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co establecido no artigo 15 en concordancia co artigo 59.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, regula neste termo municipal o Imposto sobre Construcións, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto nos artigos 100 a 103 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Artigo 4º. 1. A base impoñible do imposto está constituida polo custe real e efectivo da construción, instalación ou obra, ENGADINDO A SEGUIR: e se entende por tal, a estos efectos, o custo de execución material daquela

O apartado 2 quedaría redactado como sigue:

2. A cuota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame que se fixa no 2,5%.

Suprimir o apartado 3) deste artigo, que actualmente di:

O tipo de gravamen será:

a) Obras, construccións e instalacións en xeral: 2 % do presuposto de execución material, aplicable a construccións, obras e instalacións e TERREOS URBANS.

b) Obras, construccións e instalacións en xeral: 2 % do presuposto de execución material, aplicable a construccións, obras e instalacións en SOLO NON URBAN

DISPOSICIÓN FINAL.

Primeira.- A presente modificación da Ordenanza fiscal do Imposto sobre construcións, Instalacións e Obras, na redacción definitiva que foi aprobada polo pleno da corporación en sesión celebrada 17/12/2012, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia de Lugo e será de aplicación a partir do día seguinte, permanecendo en vigor ata súa modificación ou derogación expresas. »

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.”

 

 

6º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE RSU.

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data sete de novembro de dous mil doce, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13/11/2012 e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos.

O Pleno considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de lixo ou resíduos sólidos urbáns se axustan ós criterios aprobados no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da Corporación municipal de Boveda, en sesión celebrada o dia 27/08/2012, a que se refire a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sostibilidade Financeira, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de lixo ou resíduos sólidos urbáns coa redacción que a continuación se recolle:

Modificar o Artigo 1, o artigo 3º no seu apartado 1.- A cuota tributaria determinarase por aplicación das seguintes tarifas, e Disposición Final: que quedarían redactados como a seguir se transcribe:

«FUNDAMENTO LEGAL.

Artigo 1.

1. En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e de acordo coa Lei 10/1998, do 21 de abril, de Residuos, este Concello establece a taxa por recollida de residuos sólidos urbanos no Municipiode Bóveda, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

BASE IMPOÑIBLE E CUOTA TRIBUTARIA

Artigo 3º.-

1.- A cuota tributaria determinarase por aplicación das seguintes tarifas:

 

Tipo usuario

TARIFA/MES x contribuinte€

A1.-Vivendas de carácter familiar, habitables e habitadas mais de tres meses ó ano

6,00 €

A2.-Vivendas de carácter familiar, habitables e habitadas menos de tres meses ó ano ou vacias

3,00 €

A3.- a)Vivendas de carácter familiar, NON HABITABLES (en ruinas ou en construcción)

0,00 €

b) Bares, cafeterías, etc.

14,00 €

c.1) Hote, - 10 hab

16,00 €

c.2) Hot + 10 hab

50,00 €

d) Supermercados, comercios

14,00 €

e) Locais industriais e/ou Comercias (naves)

14,00 €

f) Fabricas

14,00 €

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 17/12/2012, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comenzará a aplicarse a partir do día seguinte a esa data, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.”»

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.”

 

 

7º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data sete de novembro de dous mil doce, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13/11/2012 e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos.

O Pleno considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento domiciliario de augas se axustan ós criterios aprobados no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da Corporación municipal de Boveda, en sesión celebrada o dia 27/08/2012, a que se refire a Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e sostibilidade Financeira, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento domiciliario de augas, coa redacción que a continuación se recolle:

Modificar os Artigos 1º.-Fundamento Legal, artigo 4º. Tipos de gravame, e Disposición Final, que quedarian redactados como a seguir se transcribe:

 

Artigo 1º Fundamento Legal

1. En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola prestación do servizo de abastecemento domiciliario de auga, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

Artigo 4º.- 1. A contía da Taxa regulada nesta Ordenanza será fixado nas Tarifas contidas no apartado seguinte:

2.-a) COTA DE MANTENEMENTO : 2,00 Euros ó mes.

b) USOS DOMÉSTICOS: Tarifa A

A1: Precio por metro cúbico: 0,50 Euros/m3, Mínimo a facturar 10 m3/mes.

A2: Para consumos mensuais superiores a 30 m3, 0,70 Euros/m3.

c) USOS INDUSTRIAIS

Para actividades suxeitas a Licenza Fiscal

Tarifa I: Precio do m3 consumido e facturado 0,35 Euros/m3.

g) USOS GANDEIROS – Para explotacións gandeiras

G.- Precio do m3 consumido e facturado 0,27 €/m3

d) MEDIDORES DE CONSUMO AVARIADOS: Tarifa R

 

-USOS DOMESTICOS:

R1: No suposto de que os consumos medios dos tres meses anteriores a avaria esté comprendido na tarifa A1, pagarán unha cuota de 50 euros/mes mentres dure a avaria aparte aliquidación a que se refire o artigo 30 da Ordenanza da prestación do Servicio Municipal deAbastecemento de augas.

 

R2: No suposto de que o consumo medio dos tres meses anteriores a avaria está comprendidona tarifa A2, pagarán unha cuota de 117 euros/mes aparte da liquidación a que se refire o artigo 30 da Ordenanza da prestación do Servicio Municipal de Abastecemento de Augas.-

 

USOS INDUSTRIAIS

R3: No suposto de que o consumo medio dos tres últimos meses anteriores a avaría fose inferior a 100 m3, pagará unha cuota de 134,00 Euros/mes mentres dure a avaría, aparte a liquidación a que serefire o art. 30 da Ordenanza da prestación do Servicio Municipal de Abastecemento de Augas.

 

R4: No suposto de que o consumo medio dos tres meses anteriores a avaría fose superior a 100 m3 e inferior os 1.000 m3, pagarán unha cuota de 300,00 euros/mes, aparte a liquidación a que se refireo artigo 30 da Ordenanza da prestación do Servicio Municipal de Abastecemento de Augas.

 

R5: No suposto de que os consumos medios dos tres meses anteriores a avaría fose superior ós 1.000 m3, pagarán unha cuota de 500,00 euros/mes mentes dura a avaría, aparte a liquidación a quese refire o artigo 30 da Ordenanza da prestación do Servicio Municipal de Abastecemento de Augas.

 

e) DEREITO DE ENGANCHE Tarifa B

Por dereito de enganche, unha vez solicitada e concedida a alta: 100 euros.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 17/12/2012, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comenzará a aplicarse a partir do día seguinte a esa data, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. »

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

8º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data sete de novembro de dous mil doce, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data trece de novembro de dous mil doce e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros se axustan ós criterios aprobados no citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación, ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros, coa redacción que a continuación se recolle:

Modificar os Artigos 1º.-Fundamento Legal, artigo 8º apartado 2º. e Disposición Final , que quedarán redactados como a seguir se transcribe:

Artigo 1º.- Fundamento Legal.- En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola prestación do servizo de abastecemento domiciliario de auga, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

Artigo 8º.1.- A Cuota tributaria correspondente a concesión de licencia de acometida a rede de sumidoiros esixiráse por unha soa vez e consistirá na cantidade fixa de 90,15 euros

2 .- A cuota tributaria pola prestación dos servicios de alcantarillado fíxase nas seguites tarifas por mes:

A) Usos domésticos:............................................... 4,20 €/mes

B) Usos industriais ................................................ 4,80 €/mes

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza Fiscal, modificada por acordo do Pleno da Corporación, en sesión celebrada 17/12/2012, entrará en vigor e será de aplicación a partir do día seguinte ó da publicación do acordo de aprobación definitiva, no Boletín Oficial da provincia permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. “

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

9º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data sete de novembro de dous mil doce, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13/11/2012 e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia local, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos, se axustan ós criterios aprobados no citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos., coa redacción que a continuación se recolle:

Modificar os Artigos 1º.-Fundamento Legal, modificar e Artigo 5º, e Disposición Final, que quedarán redactados como a seguir se transcribe:

 

Artigo 1º.-Fundamento Legal.- En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola prestación do servizo de abastecemento domiciliario de auga, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

Artigo 5º. A Tarifa a que se refire o artigo anterior estruturase nos seguintes epígrafes:

 

EPÍGRAFE PRIMEIRO.- CENSOS DE POBOACION DE HABITANTES

1.- Certificacións de empadronamento no Censo de Poboación:

Vixente. .................................. 5,00 euros.

Anteriores: ........................................ 5,00 euros.

2.-Volantes de fe de vida: ............................ 5,00 euros.

3.- Certificados de convivencia e residencia:.. 5,00 euros.

 

EPÍGRAFE SEGUNDO.- CERTIFICACIÓNS

1.- Certificacións de Acordos Municipais:

a) Por cada prego ou fracción dos certificados que se expidan sobre Acordos ou Resolucións municipais adoptados dentro do ano anterior a solicitude

1º folio: .....................................15,00 €.

seguintes folios: ......................... 0,60 €.

b) Por cada prego ou fracción dos certificados que se expidan sobre Acordos ou Resolucións municipais adoptados, cunha data superior a un ano:

1º folio: .....................................30,00 €.

Seguintes folios: ......................... 0,60 €.

 

2.- Certificación de Documentos

a) Por cada prego ou fracción dos certificados que se expidan sobre documentos ou datos obrantes en expedientes tramitados dentro do ano anterior a solicitude

1º folio: ..................................... 15,00 €.

Seguintes folios: ......................... 0,60 €.

 

b) Por cada prego ou fracción dos certificados que se expidan sobre documentos ou datos obrantes en expedientes tramitados, cunha data superior a un ano:

1º folio: ..................................... 30,00 €.

Seguintes folios: ......................... 0,60 €.

 

EPÍGRAFE TERCEIRO.- DOCUMENTOS EXPEDIDOS OU EXTENDIDOS POLAS OFICINAS MUNICIPAIS

1.- Copia de Documentos

a) Por cada prego ou fracción de documentos ou datos contidos en expedientes tramitados dentro do ano anterior a solicitude

1º folio: ..................................... 7,00 €.

Seguintes folios: ......................... 0,30 €.

 

b) Por cada prego ou fracción de documentos ou datos contidos en expedientes tramitados cunha data superior a un ano:

1º folio: ......................................15,00 €.

Seguintes folios: ..........................0,30 €.

 

c) Outros tipos de documentos obrantes no arquivo municipal, cunha data inferior a un ano:

1º folio: ..................................... 7,00 €.

Seguintes folios: ........................ 0,30 €.

 

d) Outros tipos de documentos obrantes no arquivo municipal, cunha data superior a un ano:

1º folio: ...................................... 15,00 €.

Seguintes folios: ........................... 0,30 €.

 

e) Por toda clase de documentos para particulares que autorice ou avale á Alcaldía:

Polos dous primeiros folios: ................. 3 € .

Por cada cinco folios ou fracción: ......... 0,30 €.

 

 

3.- Por cada comparecencia ante a Alcaldía para calquer finalidade con constancia por escrito, solicitada polo interesado ............................................... 9,00 €.

4.- Pola Dilixencia de cotexo de documentos en xeral, non expresamente tarifados , por cada un ..... 3,00 €.

5.- Informacións testificais ...................................... 9,00 €.

6.- Outros informes (sin plano) ............................... 9,00 €.

 

EPÍGRAFE CUARTO.- DOCUMENTOS RELATIVOS Ó SERVICIO DE URBANISMO

 

a) Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte....................60,00 €.

b) Por cada informe que se expida sobre carácteristicas de terreo, ou consulta a efectos de edificación a instancia de parte ....................................................60,00 €.

c) Por cada copia de plano de alineación de rúas, ensanches, etc., por cada folio:

formato DIN A4 e formato DIN A3................. 3,00 €.

 

EPÍGRAFE QUINTO.- OUTROS EXPEDIENTES OU DOCUMENTOS

Por calquer outros expediente ou documentos non expresamente tarifado: 15,00 €.

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación en sesión celebrada ó día 17/12/2012, entrará en vigor e comenzará a aplicarse a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

 

10º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE LICENZAS URBANISTICAS.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data sete de novembro de dous mil doce, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data trece de novembro de dous mil doce e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia local, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas se axustan ós criterios aprobados no citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación, ACORDA:

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas , coa redacción que a continuación se recolle:

« Modificar os Artigos 1º.-Fundamento Legal, Artigo 3º.-1. e Disposición Final, que quedarán redactados como a seguir se transcribe:

Artigo 1º.-Fundamento Legal

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

BASE IMPOÑIBLE E CUOTA TRIBUTARIA

Artigo 3º.-1. A) Tomarase como base impoñible da taxa o custe real da obra, construción ou instalación.

B) Para determinación do custo real e efectivo, o concello, a través do seu departamento técnico poderá verificar se o orzamento presentado ou declarado axústase ao custo real e efectivo, entendendo por tal custo, o valor de execución material a prezos de mercado.

 

2. A tarifa a aplicar por cada licenza será a seguinte:

a) Obras, construccións e instalacións en xeral:

Cando o presuposto de execución é igual ou inferior a 601,01 euros ................ 30,00 euros

b) Obras, construccións e instalacións en xeral:

Cando o presuposto de execución é superior a 601,01 euros ........................... 60,00 euros

c) Obras de conservación ….................................................................................. 30,00 euros

d) Por parcelacións de fincas ….............................................................................300,00 euros

e) Pola tramitación de expediente de declaración de ruína …............................ 600,00 euros

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, que consta de trece artigos, foi aprobada por acordo do Pleno da Corporación, en sesión celebrada o día 17/12/2012, e entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comenzará a aplicarse a partir do día seguinte a esa data, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, sobre a base do artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

 

 

11º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 12/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13 de novembro de 2012 e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia local, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

 

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa axústanse ó contido do citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos, coa redacción que a continuación se recolle:

Se modifican o artigo 1º.- Fundamento legal, o Artigo 2º.3) ó que se lle engaden os parágrafos e) f), Suprímese o actual “artigo 3º.- Base Impoñible” e crease un novo artigo 3º.- Responsables , o Artigo 4º cuota tributaria, que pasa a Artigo 4º.- Base Impoñible e Tarifas e Disposición Final, quedando redactada a Ordenanza fiscal como a seguir se transcribe:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

 

FUNDAMENTO LEGAL.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por licenza de apertura de establecementos no Municipio de Bóveda, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

OBRIGA DE CONTRIBUIR.

Artigo 2º.-1. Feito impoñible.-constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal desenrolada con motivo de apertura de establecementos industriais e comerciais, tendente a verificar si os mesmos reúnen as condicións requeridas para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario para o outorgamento da preceptiva licencia municipal.

2. Obrigación de contribuír.-A obrigación de contribuír nace coa petición da licencia dende a data en que débeo solicitarse, no suposto de que fora preceptiva.

a obriga de contribuír non se verá afectada pola denegación da licencia solicitada, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante.

3. Suxeito pasivo.-Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, solicitantes da licencia ou as que viñeren obrigadas a súa solicitude, como titulares, de establecementos nos que se produza algún dos seguintes feitos:

a) Primeira instalación.

b) Traslado de local.

c) Cambio de actividade, e

d) Calesqueira outros supostos de apertura de establecementos.

e) As variacións e ampliacións de actividades desenvolvidas nos locais, aínda que continúe o mesmo titular.

f) Ampliacións de local e calquera alteración que leve a cabo neste e que afecte as condicións de tranquilidade, sanidade e salubridade, esixindo nova verificación das mesmas.

 

Artigo 3º.- RESPONSABLES

Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas ou entidades. A estes efectos, consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre subsidiaria.

En relación á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda tributaria estarase ao establecido, respectivamente, nos artigos 42 e 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria

 

Artigo 4º.- BASE IMPOÑIBLE E TARIFAS

As tarifas desta Licenza quedan establecidas da maneira seguinte:

1.) - Establecementos comerciais, industriais ou artesanais, agás nos supostos sinalados no apartado 2º deste artigo: 284,00 euros.

2.) - a) Bancos, Caixas de Aforro e Entidades Similares: 1.300,00 euros

b) Salas de Festas, Discotecas, Pubs e Guisquerias: 850,00 euros

c) Estacións de Servizo de subministro de combustibles: 850,00 euros

d) Hoteis e Restaurantes: 300,00 euros.

e) Cafeterias, bares, fondas, casas de comida, tabernas, bodegóns e similares: 170,00 euros

f) Os cambios de titularidade na licenza 100,00 euros

 

EXENCIÓNS OU BONIFICACIÓNS.

Artigo 5º.-Non se concederá exención ou bonificación algunha.

 

ADMINISTRACIÓN E COBRANZA.

Artigo 6º.-A autorización outorgarase a instancia de parte.

Artigo 7º.-O pago da cota farase previa liquidación para ingreso directo.

Artigo 8º.-As liquidacións da taxa notificaránse os suxeitos pasivos con expresión dos requisitos previstos no artigo 124 da Lei Xeral Tributaria, previstos no artigo 124 da Lei Xeral Tributaria, que a Constitución indica:

a) Dos elementos esenciais da liquidación.

b) Dos medios de impugnación que poidan ser exercidos, con indicación de prazos e organismos en que terán que ser interpostos, e

c) Do lugar, prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria.

Artigo 9º.-As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do período voluntario faranse efectivas pola vía de constrinximento, con arreglo as normas do Regulamento Xeral de Recadación.

 

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Artigo 10º.-En todo o relativo a calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria, conforme se ordena no artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais.

 

PARTIDAS FALLIDAS.

Artigo 11º.-Consideraránse partidas falidas ou cretos incobrables, aquelas cotas que non puideran facerse efectivas polo procedemento de contrinximento no vixente Regulamento Xeral de Recadación.

 

DISPOSICIÓN FINAL.

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 17/12/2012, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.»

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

12º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DO SERVIZO DE PUNTO ATENCIÓN A INFANCIA.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 12/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13 de novembro de 2012 e ao estudo técnico-económico do custo dos servizos e actividades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación do servizo de Punto de Atención á Infancia, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

 

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa axústanse ó contido do citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Punto de Atención á Infancia, coa redacción que a continuación se recolle:

Modificar o ANEXO I CUSTES E TARIFAS DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE BÓVEDA, que fica redactada como a seguir se transcribe:

 

ANEXO I

CUSTES E TARIFAS DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE BÓVEDA

 

Custe real do Punto de Atención á Infancia

Custe/Usuar/hora

Custe/Usuario/mes

Custe/Usuar/ano

38 €

408 €

4.483 €

 

 

PREZO PÚBLICO DO P.A.I. E APORTACIÓN MUNICIPAL

TARIFAS

RENDA PER CAPITA

hora

mes

anual

C1

Superior a 250% S.M.I.

4,00 €

360,00 €

4.320,00 €

C2

Inferior a 250% S.M.I.

4,00 €

192,00 €

2.112,00 €

Aportación Municipal a C2

34,00 €

216,00 €

2.371,00 €

Media Xornada

C.1-a

Superior a 250% S.M.I.

4,00 €

180,00 €

2.100,00 €

C.2-b

Inferior a 250% S.M.I.

4,00 €

96,00 €

1.980,00 €

C.3

Exceso sobre hora contratada

13€/hora

C.4

Exceso sobre o horario de peche do centro

3,5€ cada dez minutos

 

A.1

Almorzo

14,50 €/mes

A.2

Almorzo extraordinario

2,00 €/dia

Non inclúe comedor, pero pódese levar a comida preparada

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

 

13º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA POR POSTOS, BARRACAS. ETC. EN TERREO PÚBLICO.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 07/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13 de novembro de 2012 e ó informe-propuesta de Secretaría-intervención de data 13/11/2012, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

 

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa axústanse ó contido do citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación dos artigos 1º.-Fundamento Legal, Artigo 6.- Cota Tributaria e Disposición Final da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación da vía pública con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo situados en terreos de uso público local así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica, coa redacción que a continuación se recolle:

Artigo 1º.- Fundamento Legal

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por licenza de apertura de establecementos no Municipio de Bóveda, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

COTA TRIBUTARIA

 

Artigo 6

As tarifas a aplicar serán as seguintes:

 

- Bares, postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións situadas no Campo da Feira ..................... 0,20 euros/m2/día

- Postos de polbo...10,00 euros/caldeiro/día

- Bares, postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións non situadas no Campo da Feira:

- Día:....................... 0,10 euros/m2

- Mes: .................... 2,50 euros/m2

- Trimestre:............ 5,00 euros/m2

- Ano:.................. 20,00 euros/m2

 

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación en sesión celebrada o día ___________, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

 

14 º.- MODIFICACIÓN DA ORDENAZA FISCAL REGULADORA POR VADOS E RESERVA DE APARCAMENTO.

 

Por seis votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres en contra, das duas sras. Concelleiras do Grupo Municipal do P.S de G – PSOE e do sr. Concelleiro electo polo B.N.G, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Realizada a tramitación establecida, visto o informe de Secretaría de data 07/11/2012, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo á Providencia de Alcaldía de data 13 de novembro de 2012 e ó informe-propuesta de Secretaría-intervención de data 13/11/2012, e acordo de modificación de taxas contido no Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o pasado 27/08/2012.

 

O Pleno, considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entradas de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de via pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercancias de calqueira clase, axústanse ó contido do citado Plan Económico Financeiro, e segundo o Ditame da Comisión Especial de Contas, o Pleno da corporación, logo de deliberación e por maioría absoluta legal do número legal de membros da Corporación,

ACORDA

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificación dos artigos: 1º.- Fundamento e Réxime no seu apartado 1), Artigo 6.- Cota Tributaria nos apartados do 1 ó 5) e Disposición Final da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entradas de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de via pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercancias de calqueira clase, coa redacción que a continuación se recolle:

Artigo 1º.-

1. En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por entradas de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de via pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercancias de calqueira clase no Municipio de Bóveda, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

COTA TRIBUTARIA

 

Artigo 6

 

As tarifas a aplicar serán as seguintes:

1. a).- Entrada de vehículos en edificios ou fincas dende vías públicas dotadas de beirarrúas, ó ano: 7,20 €/metro ou fracción

b).- Por cada praza de aparcamento en edificios ou fincas, ó ano: 12,00 €

2. Por cada reserva de aparcamento ( utilización de placa de vado) abonarase a cantidade anual de 7,30 € metro lineal ou fracción.

 

3. Reserva de espazos de uso diverso provocados por necesidades ocasionais, por cada metro ou fracción lineal e día a que alcance a reserva: 0,60 €

 

4. As tarifas descritas nos apartados anteriores, serán acumulativas en caso de existencia de entrada de vehículos a través de beirarrúas e placa de vado permanente.

 

5. Pola venta de cada placa de vado regulamentaria, abonaranse 30,00 €

 

DISPOSICIÓN FINAL

A presente modificación da Ordenanza Fiscal, aprobada por acordo do Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 17/12/2012, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

emprende en 3