ACTA XUNTA DE GOBERNO N潞 01/2013

 

ACTA DA SESI脫N  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O D脥A TRINTA DE XANEIRO DE DOUS MIL TRECE  (30/01/2013).


ACTA N脷M.: 01/2013

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as once trinta horas do d铆a trinta de xaneiro de dous mil trece, baixo a presidencia do Sr.  Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.
Aberta a sesi贸n proc茅dese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 08/2012, SI PROCEDE
O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unani颅midade.
O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 08/2012.

II.- APROBACI脫N DO  PROXECTO T脡CNICO DENOMINADO: "MEJORA DE LA ETAP DE B脫VEDA"
鈥淰ista a necesidade xurdida no Municipio de levar a cabo as obras de Mellora na Estaci贸n de Tratamento de Auga Potable do concello de B贸veda, que se pode cualificar como obras de primeiro establecemento, esta Alcald铆a solicitou a colaboraci贸n econ贸mica e t茅cnica da entidade Augas de Galicia da Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, co fin estudar as necesidades actuais e previsibles da rede de abastecemento de auga potable, redactar o correspondente proxecto t茅cnico e financiar os custes das obras necesarias para superar as deficiencias da planta potabilizadora de B贸veda, ampliar a capacidade desta para garantir o servizo demandado, mellorar os procesos da planta e realizar as actuaci贸ns necesarias para garantir unha axeitada calidade da auga.
    Entregado por Augas de Galicia un anteproxecto de鈥滿ellora da ETAP de B贸veda (Lugo) en outubro de 2011, seguise a a redacci贸n do correspondente proxecto t茅cnico; e mediante escrito de data 15/10/2012 do Departamento de Oficina T茅cnica de Augas de Galicia, se remite o proxecto t茅cnico denominado 鈥淢ELLORA DA ETAP DE BOVEDA-FASE I鈥, cun orzamento de execuci贸n por contrata de 657.113,14 euros IVE inclu铆do, que se recibe nas dependencias municipais o dia 17/10/2012 co n煤mero de rexistro de entrada 794.
    No citado escrito se nos informa de que co fin de tramitar o expediente para proceder 谩 execuci贸n das obras, e de acordo co Decreto 84/1997, do 10 de abril,  sobre colaboraci贸n t茅cnica e financeira da Administraci贸n Hidr谩ulica de Galicia coas entidades locais en materia de abastecemento e saneamento de augas, 茅 necesario que por parte do Concello de B贸veda se  remita a seguinte documentaci贸n:

    CERTIFICADO do PLENO do concello (ou da Xunta de Goberno, no caso de ter delegadas as competencias, facendo constar expresamente o acordo de delegaci贸n) no que se adopten os seguintes acordos:
    1潞.-Aprobaci贸n do proxecto "Mellora da ETAP de B贸veda. Fase l.  B贸veda (Lugo)鈥.
    2潞.- Solicitar, 谩 direcci贸n de augas de galicia, o financiamento do 100 %0 do custo das obras.
    3潞.-Comprometerse 谩 entrega dos terreos e auga necesarios para a execuci贸n das obras, as铆 como t贸dalas autorizaci贸ns administrativas necesarias para a realizaci贸n destas.
    4潞.-Renuncia expresa 谩 retenci贸n de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de car谩cter local con motivo das obras.
    5潞.- Que se expo帽a 贸 p煤blico o proxecto durante 20 d铆as h谩biles.
    6潞.-Compromiso de asumir a explotaci贸n, mantemento e conservaci贸n das obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspecci贸n facultativa despois da s煤a execuci贸n.
    7潞.-Compromiso de actualizaci贸n das tarifas pala prestaci贸n do servizo na medida axeitada ao Custo das obras que se realizan, e 谩 s煤a explotaci贸n e amortizaci贸n.
    8潞.- Compromiso de ingresar o trinta por cento (30 %) da anualidade, calculada de acorde coa metodolox铆a sinalada, na Caixa de Augas de Galicia, 贸 longo dun per铆odo de vinte (20) anos,
e que se dest铆nar谩 谩 reposici贸n de infraestruturas hidr谩ulicas ou a construci贸n doutras
novas.
    9潞.- Facultar 贸 Sr. Alcalde-presidente para solicitar o financiamento do 100% do orzamento das obras.

Visto que con data 17/10/2012 emitiuse Informe por Secretar铆a sobre  simulaci贸n da aportaci贸n municipal a Augas de Galicia, correspondente 贸 30%  a ingresar na Caixa de Augas de Galicia, 贸 longo dun per铆odo de vinte (20) anos,
Visto que con data 22/10/2012 por secretar铆a-intervenci贸n se emitiu informe sobre a capacidade financeira deste concello para afrontar o investimento derivado da execuci贸n desta obra.
    Examinada a documentaci贸n que a acompa帽a, a Xunta de Goberno, en virtude das  facultadas delegadas polo pleno da corporaci贸n en sesi贸n celebrada o dia trinta de xu帽o de dous mil once, por unanimidade ACORDA:    

  PRIMEIRO. Aprobar  o proxecto de obras 鈥淢ELLORA DA ETAP DE BOVEDA-FASE I鈥, cun orzamento de execuci贸n por contrata de 657.113,14 euros IVE inclu铆do.
 SEGUNDO.  Someter  o Proxecto de Obras a informaci贸n p煤blica polo per铆odo de vinte dias h谩biles mediante anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e no taboleiro de anuncios do  Concello.
 TERCEIRO.  Solicitar, 谩 direcci贸n de augas de galicia, o financiamento do 100 % 贸 do custo das obras.
 CUARTO.- Comprometerse 谩 entrega dos terreos e auga necesarios para a execuci贸n das obras, as铆 como t贸dalas autorizaci贸ns administrativas necesarias para a realizaci贸n destas.
  QUINTO.- Renuncia expresa 谩 retenci贸n de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de car谩cter local con motivo das obras.
  SEXTO.- Comprometerse a asumir a explotaci贸n, mantemento e conservaci贸n das obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspecci贸n facultativa despois da s煤a execuci贸n.
 S脡TIMO.- Comprometerse 谩 actualizaci贸n das tarifas pala prestaci贸n do servizo na medida axeitada ao Custo das obras que se realizan, e 谩 s煤a explotaci贸n e amortizaci贸n.
 OITAVO.-  Comprometerse a ingresar o trinta por cento (30 %) da anualidade, calculada de acorde coa metodolox铆a sinalada, na Caixa de Augas de Galicia, 贸 longo dun per铆odo de vinte (20) anos,e que se dest铆nar谩 谩 reposici贸n de infraestruturas hidr谩ulicas ou a construci贸n doutras novas.
 NOVENO.-  Facultar 贸 Sr. Alcalde-presidente para solicitar o financiamento do 100% do orzamento das obras.


E  non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as once horas e coarenta minutos  do d铆a sinalado, do que eu, D. Lu铆s E. Mat铆as S谩nchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico

emprende en 3