ACORDOS ADOPTADOS NA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E CINCO DE FEBREIRO DE DOUS MIL TRECE PLENO N潞 01/2013

PLENO NUMERO 01/2013

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e cinco de febreiro de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,
3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
4.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ
5.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ
6.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ
7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ
8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste o Concelleiro: D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ, que excusa a s煤a asistencia

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:


I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 09/2013

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 09/2012 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.


2潞.- CORRECCI脫N DE ERROS MATERIAIS NA ACTA N潞.: 08/2012 DO 17/12/2012.


Por orde do Sr. Alcalde o Secretario informa de diversos erros materiais na transcripci贸n da acta da sesi贸n n煤mero 08/2012 celebrada o dia 17 de decembro de 2012, e que a seguir se citan:


A).- No punto 4潞 da orde do dia, relativo a aprobaci贸n da modificaci贸n da Ordenanza Fiscal N潞.: 1 reguladora do Imposto sobre Vehiculos de Tracci贸n Mec谩nica, no artigo 5潞, apartado 1潞, se omitiu no cadro de tarifas, a correspondente a veh铆culos de mais de 20 cabalos, que ten unha cota de 112,00 euros.

Na Disposici贸n Final 脷nica figura o seguinte texto:

"DISPOSICI脫N FINAL 脷NICA

A presente Ordenanza fiscal que consta de trece artigos,unha Disposici贸n Adicional, unha Disposici贸n Transitoria aprobada polo Pleno deste Concello en sesi贸n celebrada o 17/12/2012, entrar谩 en vigor no momento da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia, e ser谩 de aplicaci贸n a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte, permanecendo en vigor at茅 a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa. 鈥

Non obstante, o texto ditaminado pola Comisi贸n Informativa de Asuntos do Pleno 茅 o que a seguir se transcribe:

鈥淎 presente Ordenanza fiscal que consta de trece artigos,unha Disposici贸n Adicional, unha Disposici贸n Transitoria aprobada polo Pleno deste Concello en sesi贸n celebrada o 17/12/2012 , entrar谩 en vigor no momento da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia, e comezar谩 a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor at茅 a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa. 鈥.

Polo que o texto da correcto da acta neste punto do orde do d铆a debe ser:

 Artigo 5 潞.BASES E cota TRIBUTARIA - O imposto esixir谩se con arreglo 贸 seguinte cadro de tarifas:

1潞.- O cadro de tarifas vixente neste Municipio ser谩 o seguinte:

POTENCIA E CLASE DE VEH脥CULO

cota

A) Turismos:

De menos de 8 cabalos fiscais

13,88 鈧

De 8 ata 11,99 cabalos fiscais

37,50 鈧

De 12 ata 15,99 cabalos fiscais

79,14 鈧

De 16 cabalos ata 19,99 fiscais

98,57 鈧

De mais de 20 cabalos fiscais

112,00 鈧

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas

91,63 鈧

De 21 a 50 plazas

130,50 鈧

De mais de 50 plazas

163,13 鈧

C) Cami贸ns:

De menos de 1.000 quilos de carga

46,51 鈧

De 1.000 a 2.999 quilos de carga 煤til

91,63 鈧

De mais de 2.999 a 9.999 quilos de carga 煤til

130,50 鈧

De mais de 9.999 quilos de carga 煤til

163,13 鈧

D) Tractores:

De menos de 16 cabalos fiscais

19,44 鈧

De 16 a 25 cabalos fiscais

30,50 鈧

De mais de 25 cabalos fiscais

91,63 鈧

E) Remolques e semirremolques arrastrados por veh铆culos de tracci贸n

mec谩nica:

De menos de 1.000 quilos de carga 煤til

19,44 鈧

De 1.000 a 2.999 quilos de carga 煤til

30,50 鈧

De mais de 2.999 quilos de carga 煤til

91,63 鈧

F) Outros Veh铆culos:

Ciclomotores

4,87 鈧

Motocicletas ata 125 cc

4,87 鈧

Motos de mais de 125 ata 250 cc

8,33 鈧

Motos de mais de 250 ata 500 cc

15,67 鈧

Motos de mais de 500 ata 1000 cc

33,32 鈧

Motos de mais de 1000 cc

66,62 鈧

DISPOSICI脫N FINAL 脷NICA

A presente Ordenanza fiscal que consta de trece artigos,unha Disposici贸n Adicional, unha Disposici贸n Transitoria aprobada polo Pleno deste Concello en sesi贸n celebrada o 17/12/2012 , entrar谩 en vigor no momento da s煤a publicaci贸n 铆ntegra no Bolet铆n Oficial da Provincia, e comezar谩 a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor at茅 a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa. 鈥禄.

 

B).- No punto 6潞 do orde do d铆a, relativo 谩 aprobaci贸n da modificaci贸n da Ordenanza Fiscal N潞.: 9, reguladora da recollida de Residuos S贸lidos urbanos, se cometeu un erro na redacci贸n do Artigo 3潞 Base Impo帽ible e cota tributaria, figurando incorrectamente as tarifas A2 e A3:

BASE IMPO脩IBLE E CUOTA TRIBUTARIA.

Artigo 3潞.-

1.- A cuota tributaria determinarase por aplicaci贸n das seguintes tarifas:

Tipo usuario

TARIFA/MES x contribuinte鈧

A1.-Vivendas de car谩cter familiar, habitables e habitadas mais de tres meses 贸 ano

6,00 鈧

A2.-Vivendas de car谩cter familiar, habitables e habitadas menos de tres meses 贸 ano ou vacias

3,00 鈧

A3.- a)Vivendas de car谩cter familiar, NON HABITABLES (en ruinas ou en construcci贸n)

0,00 鈧

b) Bares, cafeter铆as, etc.

14,00 鈧

c.1) Hote, - 10 hab

16,00 鈧

c.2) Hot + 10 hab

50,00 鈧

d) Supermercados, comercios

14,00 鈧

e) Locais industriais e/ou Comercias (naves)

14,00 鈧

f) Fabricas

14,00 鈧

 

Que corresponde as tarifas da Ordenanza fiscal aprobada polo pleno en sesi贸n do 23/02/1998, derogada posteriormente por acordo do pleno n潞.: 11/2001.

 

O texto correcto e ditaminado favorablemente pola Comisi贸n Informativa especial de Contas, en aplicaci贸n do acordo plenario polo que se aprobou o Plan Econ贸mico Financeiro (P.E.F.) 2012-2013 da corporaci贸n para alcanzar o principio de estabilidade presupostaria, 茅 o que recolle o cadro de tarifas aprobadas no pleno n潞.: 11/2001, cos importes aprobados no P.E.F. 2012-2013, que se transcriben a seguir:

BASE IMPO脩IBLE E CUOTA TRIBUTARIA.

Artigo 3潞.-

1.- A cuota tributaria determinarase por aplicaci贸n das seguintes tarifas:

Tipo usuario

TARIFA/MES x contribuinte鈧

A.-Vivendas de car谩cter familiar

6,00 鈧

B) Bares, cafeter铆as, etc.

14,00 鈧

C.1) Hote, - 10 hab

16,00 鈧

C.2) Hot + 10 hab

50,00 鈧

D) Supermercados, comercios

14,00 鈧

E) Locais industriais e/ou Comercias (naves)

14,00 鈧

F) Fabricas

14,00 鈧

 

C).- No punto 9潞 do Orde do dia, relativo 谩 modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedici贸n de documentos, observase un erro material na redacci贸n do artigo 1潞, consistente en:

..... este Concello establece a taxa pola prestaci贸n do servizo de abastecemento domiciliario de auga, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Sendo a redacci贸n correcta a seguinte:

鈥 ... este Concello establece a pola expedici贸n de documentos dos que co帽eza a administraci贸n ou autoridades municipais, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

D).- No punto 13潞 do Orde do dia, relativo 谩 modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupaci贸n da v铆a p煤blica con postos, barracas, casetas de venda, espect谩culos, atracci贸ns ou recreo situados en terreos de uso p煤blico local as铆 como industrias na r煤a e ambulantes e rodaxe cinematogr谩fica, observase un erro material na redacci贸n do artigo 1潞, consistente en:

鈥 ..... este Concello establece a taxa pola prestaci贸n do servizo de abastecemento domiciliario de auga, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

Cando o texto correcto 茅:

鈥 ...este Concello establece a taxa pola ocupaci贸n da v铆a p煤blica con postos, barracas, casetas de venda, espect谩culos, atracci贸ns ou recreo situados en terreos de uso p煤blico local as铆 como industrias na r煤a e ambulantes e rodaxe cinematogr谩fica no Municipio de B贸veda, que se rexer谩 pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

O pleno por unanimidade acorda aprobar a correcci贸n na acta do pleno n潞.: 08/2012 do 17 de decembro de 2012, dos erros materiais citados, corrixindo a s煤a redacci贸n nos termos expresados.

 

3潞.- Proposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre as "Preferentes" de Novagalicia Banco.

Por unanimidade dos membros asistentes, o pleno acorda tratar a proposta de acordo presentada pola se帽ora concelleira Dna. Mar铆a del Carmen Macia, ditaminada favorablemente pola Comisi贸n informativa de Asuntos do Pleno, en sesi贸n celebrada o pasado dia 21 de febreiro de 2013, e que por erro non se incluiu na orde do dia da convocatoria desta sesi贸n.

Seguidamente, coa venia do Sr. Alcalde, Dna. Mar铆a del Carmen Macia Rodr铆guez da lectura o texto da proposta que se transcribe a continuaci贸n:

A grande estafa levada a cabo pola banca tivo como consecuencia un proceso de restauraci贸n do sistema financeiro espa帽ol, que esixiu unha inxecci贸n de capital p煤blico a xeito de rescate.


Novagalicia Banco, enc贸ntrase entre os bancos intervidos pola s煤a xesti贸n, dedicada 谩
econom铆a especulativa cortoplacista, e fuxindo do financia mento da econom铆a produtiva.

Parte desa xesti贸n, conclu铆u con pr谩cticas fraudulentas cos clientes a trav茅s das co帽ecidas preferentes. Estas participaci贸ns co帽ecidas como instrumentos h铆bridos, est谩n consideradas
como un produto cun alto risco polo perigo que sup贸n. Dun lado, o capital investido non est谩
asegurado, dado que o valor da participaci贸n - unha vez recuperado - est谩 sometido ao arbitrio dos mercados secundarios. Ademais e como se est谩 a ver, o Fondo de Garant铆a de Dep贸sitos
en caso de quebra non cobre o investimento polo que o cliente perder铆a todo o di帽eiro
colocado en preferentes.

En Galicia, hai miles de pequenos aforradores afectados por un roubo caracterizado, pola
asimetr铆a das relaci贸ns da entidade financeira e o cliente. As participaci贸ns preferentes s贸
poden ser suspendidas de xeito unilateral polo banco, non polo usuario, e dado o seu car谩cter imperecedoiro, eran un verdadeiro engano, pois a entidade financeira nunca 铆a perder.

A restructuraci贸n dos bancos nacionalizado levada a cabo poi a comisi贸n, esixiu numerosos
sacrificios 谩s entidades intervidas como Novagalicia Banco. Entre as medidas de axuste, est谩 prevista unha quita de mais dun 50% do valor das preferentes, que automaticamente pasar谩 a ser convertido en acci贸ns que nin sequera cotizar谩n en bolsa tendo, polo tanto un valor canto menos dubidoso.

O Grupo Municipal Socialista considera de xustiza constitu铆rse como altofalante da Plataforma de afectados polas preferentes, habilit谩ndolles as can les e recursos dispo帽ibles para elevar a s煤a voz 谩s instituci贸ns. Entendemos que 茅 de responsabilidade da administraci贸n p煤blica velar polo benestar dos cidad谩ns, por iso esiximos unha restituci贸n total, tanto econ贸mica coma moral ante o roubo dos cartos dos pequenos aforradores. As malas pr谩cticas levadas a cabo polas administraci贸ns financeiras, te帽en que ser consideradas como unha verdadeira estafa onde hai v铆timas an贸nimas e culpables que han de ser sinalados e xulgados.

O reco帽ecemento das v铆timas ten que pasar polo resarcimento do usurpado. Por iso, en nome da Plataforma de Afectados polas preferentes, o Grupo Municipal Socialista, presenta para o seu debate e aprobaci贸n, a seguinte Moci贸n:

 

- O Concello de B贸veda insta 谩 Xunta de Galicia a que garanta o acceso 谩 arbitraxe a t贸dolos afectados por preferentes e subordinadas que as铆 o soliciten.

- O Concello de BOVEDA insta a Xunta de Galicia a acelerar as arbitraxes, igualando como m铆nimo o ritmo de laudos que se realizaban antes das elecci贸ns do 21 de outubro; e que notifique as solicitudes rexeitadas por Novagalicia Banco para que os afectados poidan acudir 谩 v铆a xudicial.

- O Concello de BOVEDA esixe ao Goberno de Espa帽a a derrogaci贸n do Real Decreto 9/2012 do 14 de novembro, que permite aplicar a qu铆ta 谩s preferentes por medio dos artigo 40 e 41.鈥

 

Conclu铆da a lectura, o Sr. Alcalde prop贸n, para que o Grupo Municipal Popular aprobe a proposta, a introducci贸n das seguintes enmendas na parte dispositiva:

1潞.- Instar ao Banco de Espa帽a, ao Ministerio de Econom铆a, 谩 Comisi贸n Europea e ao FROB e NCG Banco a que se contin煤en resolvendo, a trav茅s da Arbitraxe de Consumo, todas as reclamaci贸ns presentadas en relaci贸n 谩 comercializaci贸n de Participaci贸ns Preferentes e Obrigas Subordinadas por NCG Banco, ata a resoluci贸n definitiva de todas elas, en todos aqueles casos que cumpran con condici贸ns similares 贸s xa resoltos, 茅 dicir,l todos aqueles casos cuxos perfiles foron tidos en conta ata o momento actual.

 

2潞.- Instar ao FROB, ao Banco de Espa帽a, ao Ministerio de Econom铆a e 谩 Comisi贸n Europea a que os tenedores de Participaci贸ns Preferentes e Obrigas Subordinadas de NCG Banco non te帽an que sufrir quitas, e de ter que soportar quitas, que sexa na menor cont铆a posible e que os canxes poidan ser obxecto da s煤a realizaci贸n l铆quida inmediata.

Tras un breve debate, Dna. Mar铆a del Carmen Macia Rodr铆guez, non acepta a introducci贸n das enmendas presentadas, e considera que se debe votar as propostas contidas no texto presentado.

 

Sometida a votaci贸n 茅 rechazada a proposta por cinco votos en contra do Grupo Municipal popular e tres votos a favor das duas concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril.

 

 

4潞.- EXPEDIENTE N潞 2008/021-251 APROBACI脫N INICIAL DO PXOM DE B脫VEDA.

O Sr. Alcalde somete a votaci贸n 贸 ditame que se debate, producindose o seguinte resultado:

Votan a favor os cinco concelleiros do Grupo Municipal Popular e abste帽ense as concelleiras do Grupo Municipal Socialista e o concelleiro do BNG.

 

O Sr. Alcalde-Presidente declara aprobado o seguinte ACORDO:

 

PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno, en sesi貌n celebrada o d铆a dezanove de decembro de dous mil sete adxudicou o contrato para a redacci贸n do Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal de B贸veda, a empresa denominada OTEA Planes y Proyectos, S.L.

 

SEGUNDO.- Foron solicitados informes das diversas Administraci贸ns p煤blicas sobre o documento de inicio do PXOM de B贸veda.

 

TERCEIRO.- Previa aprobaci贸n inicial do Plan, con data 07 de xullo de 2008 rec铆bese nas oficinas municipais o documento de referencia para a Avaliaci贸n estratexica do Plan xeral de ordenaci贸n municipal de B贸veda, remitido pola Conseller铆a de medio ambiente e Desenvolvemento Sostible.

 

CUARTO.- Culminado o traballo de elaboraci贸n do Plan e disposto para a s煤a aprobaci贸n inicial, previamente 谩 mesma, solicitouse informe 谩 Conseller铆a competente en materia de urbanismo e ordenaci贸n do territorio.

 

QUINTO.- En data 21 de abril de 2009 rec铆bese informe da Direcci贸n Xeral de Obras P煤blicas, relativo 贸 PXOM.

 

SEXTO.- O 30 de xu帽o de 2009 ten entrada no rexistro municipal o informe da Secretar铆a Xeral de Ordenaci贸n do Territorio e Urbanismo da Conseller铆a de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas, previo 谩 aprobaci贸n inicial do PXOM de B贸veda (artigo 85.1 da Lei 9/2002 de OUPMR).

 

S脡TIMO.- Como consecuencia da aprobaci贸n da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaci贸n da Lei 9/2002, o PXOM de B贸veda que estaba en tramitaci贸n, sen alcanzar a aprobaci贸n inicial, tivo que adaptarse 贸 contido da citada Lei 2/2010, que integra no procedemento de aprobaci贸n dos instrumentos de planeamento urban铆stico a avaliaci贸n ambiental estrat茅xica (D.T1陋 da Lei 2/2010), a tal fin, remitiuse en xullo de 2010 unha Addenda ao Documento de inicio presentado en febreiro de 2008.

 

OITAVO.- O dia 16/09/2010 a Secretar铆a Xeral de Ordenaci贸n do Territorio e Urbanismo da Conseller铆a de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas, rec铆bese no concello novo Documento de Referencia para o procedemento de Avaliaci贸n Abiental Estrat茅xica do PXOM de B贸veda, figurando no seu ANEXO I o resultado das consultas e da exposici贸 p煤blica do Anteproxecto de planeamento de B贸veda.

 

NOVENO.- O dia 07/03/2012 o equipo redactor do PXOM de B贸veda entrega nas dependencias municipais a documentaci贸n resultante da adaptaci贸n do Proxecto de Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal de B贸veda 谩s modificaci贸ns legais introducidas pola precitada Lei 2/2010.

 

D脡CIMO.- O dia 21/11/2012 rec铆bese o novo informe da Secretar铆a Xeral de Ordenaci贸n do Territorio e Urbanismo da Conseller铆a de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas, previo 谩 aprobaci贸n inicial do PXOM de B贸veda (artigo 85.1 da Lei 9/2002 de OUPMR), no que prop贸n a subsanaci贸n de diversas deficiencias menores na documentaci贸n t茅cnica do PXOM de B贸veda.

 

UND脡CIMO.- O dia 28/12/2012 o equipo redactor presenta o PXOM de B贸veda, correspondente 谩 fase de Aprobaci贸n Inicial, corrixindo as deficiencias citadas no punto anterior da Secretar铆a Xeral de Ordenaci贸n do Territorio e Urbanismo da Conseller铆a de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas, e que son recollidas no documento: ANEXO V XUSTIFICATIVA INFORMES 2012, da MEMORIA do PXOM de B贸veda.

 

DUOD脡CIMO.- O 03/01/2013 rec铆bese informe sectorial para aprobaci贸n inicial do PXOM de B贸veda da Deputaci贸n provincial de Lugo, no que se prop贸n diversas correcci贸ns na documentaci贸n do PXOM en relaci贸n coas zonas de influencia das estradas de titularidade provincial e a correspondente aos n煤cleos rurais, que foron solventadas polo equipo redactor, obrante no documento denominado: 鈥淪eparata resumo do PXOM incidencias do documento nas v铆as de titularidade provincial鈥 e que son recollidas no documento: ANEXO V XUSTIFICATIVA INFORMES 2012, da MEMORIA do PXOM de B贸veda.

 

Visto canto antecede, e o ditame favorable da Comisi贸n Informativa de Asuntos do Pleno, o Pleno ACORDA:

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal nos termos que obran no expediente.

 

SEGUNDO. Abrir un per铆odo de informaci贸n p煤blica durante un m铆nimo de dous meses, mediante anuncio no taboleiro de edictos do Concello, no Diario Oficial de Galicia e anunciarase, ademais, en dous xornais de maior difusi贸n na Provincia de Lugo. Durante dito per铆odo quedar谩 o expediente a disposici贸n de calquera que queira examinalo para que se presenten as alegaci贸ns que se estimen pertinentes.

 

TERCEIRO. Suspender o outorgamento de licenzas en aqueles 谩mbitos do territorio obxecto de planeamento cunhas novas determinaci贸ns que supo帽an a modificaci贸n da ordenaci贸n urban铆stica vixente; a duraci贸n da suspensi贸n 茅 de Dous anos, e en todo caso se extinguir谩 coa aprobaci贸n definitiva do planeamento.

 

Ditas 谩reas afectadas pola suspensi贸n son as seguintes:

-No solo urbano consolidado de Rubi谩n e B贸veda, suspenderase so naquelas zonas nas que non se poidan cumprir ambas ordenaci贸ns ou normativas simult谩neamente.

-No pol铆gono de solo urbano non consolidado de B贸veda,  suspenderase en todo o 谩mbito.

-No solo de n煤cleo rural, suspenderase so naquelas zonas nas que non se poidan cumprir ambas ordenaci贸ns ou normativas simult谩neamente.

-No solo urbanizable,  suspenderase en todolos 谩mbito.

Esta suspensi贸n publicarase conxuntamente coa aprobaci贸n inicial.

 

CUARTO. Dar audiencia aos Municipios lim铆trofes, simultaneamente e durante o mesmo prazo da informaci贸n p煤blica, e someter o Plan 谩s consultas previstas no documento de referencia.

 

QUINTO. Solicitar 谩s Administraci贸ns P煤blicas competentes os informes previstos pola Lexislaci贸n sectorial do Estado e da Comunidade Aut贸noma de Galicia:

1. Administraci贸ns P煤blicas

1.1 Administraci贸n Xeral do Estado:

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

- Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil (acerca da proteccin dos recursos hidricos e da s煤a dispo帽ibilidade para os usos previstos polo planeamento).

Calquera outro ministerio cando o planeamento afecte a bens ou intereses da s煤a titularidade ou cando a lexislaci贸n sectorial correspondente o esixa.

1.2. Administraci贸n da Comunidade Aut贸noma de Galicia:

Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:

Secretar铆a xeral de calidade e avaliaci贸n ambiental. Subdirecci贸n xeral de avaliaci贸n en relaci贸n 谩 calidad e do ISA.

Direcci贸n Xeral de Sostibilidade e Paisaxe.

Direcci贸n Xeral de Mobilidade.

Organismo Aut贸nomo Augas de Galicia no tocante 谩 viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en funci贸n das demandas estimadas.

Conseller铆a de Cultura e Turismo:

- Direcci贸n Xeral de Patrimonio Cultural (acerca da conservaci贸n e protecci贸n do patrimonio cultural).

Conseller铆a do Medio Rural:

- Direcci贸n Xeral de Montes (acerca da localizaci贸n de montes veci帽ais en man com煤n e de montes p煤blicos; dos instrumentos de xesti贸n de montes existentes; do grao de perigo de incendio e vulnerabilidade da poboaci贸n e dos sistemas forestais inclu铆do o risco de erosi贸n).

- Direcci贸n Xeral de Conservaci贸n da Natureza (acerca dos espazos protexidos e os espazos de interese natural e paisax铆stico; dos terreos cinexeticamente ordenados).

- Direcci贸n Xeral de Desenvolvemento Rural (acerca das zonas de especial interese agrario e das zonas en especial risco de abandono; concentraci贸n parcelaria).

Conseller铆a de Econom铆a e Industria:

- Direcci贸n Xeral de Industria Enerx铆a e Minas (acerca dos usos e aproveitamentos industriais e mineiros).

Calquera outra Conseller铆a cando a ordenaci贸n proposta afecte a bens ou intereses da s煤a titularidade ou cando a lexislaci贸n sectorial correspondente o esixa.

1.3. Administraci贸n Local:

Deputaci贸n provincial de Lugo.

Concellos lim铆trofes: O Incio, Monforte de Lemos, A Pobra do Broll贸n, Paradela e O Savi帽ao, ademais de todos aqueles que se atopen na s煤a 谩rea de influencia. 鈥

emprende en 3