PLENO N潞 02/2013 EXTRAORDINARIO DO 15/04/2013- ACORDOS

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA QUINCE DE ABRIL DE DOUS MIL TRECE (15.04.2013)

 

PLENO NUMERO 02/2013

 

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a quince de abril de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n extra贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 

     1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 

CONCORREN A SESI脫N OS SEGUINTES CONCELLEIROS:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

                    3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

                     4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

                    6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

                    8.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

                    9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

                                 Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 01/2013

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 01/2013 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

II.- PROXECTO DE ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2013.

Conclu铆das as intervenci贸ns, o Sr. Alcalde somete o asunto a votaci贸n, producindose o seguinte resultado:

Seis votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, e tres votos en contra, dous das concelleiras do Grupo Municipal Socialista e un do concelleiro do BNG.

O Sr. Alcalde declara adoptado por seis votos a favor e tres en contra, o seguinte ACORDO:

Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio econ贸mico 2013, as铆 como, as s煤as Bases de Execuci贸n e o Cadro de Persoal comprensivo de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Cap铆tulo I do T铆tulo VI da Lei 39/1988.

Visto e co帽ecido o contido dos informes do Interventor municipal, de data quince de marzo de 2013.

Visto o Informe de Intervenci贸n de Avaliaci贸n do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria de data dezanove de marzo de 2013 do que se desprende o cumprimento do principio de estabilidade.

O pleno pleno adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de B贸veda, para o exercicio econ贸mico 2013, xunto coas s煤as Bases de Execuci贸n, e cuxo resumo por cap铆tulos 茅 o seguinte:

 

 

 

ORZAMENTO MUNICIPAL-EXERCICIO 2013

CAP脥TULOS GASTO

 

Euros

 

CAP脥TULOS INGRESO

 

Euros

 

G1- Gastos de personal

525.676,37

I1- Impuestos directos

311.264,00

G2- Gastos en bienes y servicios

569.591,36

I2- Impuestos indirectos

13.680,00

G3- Gastos financieros

14.139,00

I3- Tasas y otros ingresos

238.392,38

G4- Transferencias corrientes

9.843,73

I4- Transferencias corrientes

602.148,99

 

 

I5- Ingresos patrimoniales

12.202,04

G6- Inversiones reales

103.551,54

I6- Enaj. de invers. Reales

3,00

G7- Transferencias de capital

0,00

I7- Transferencias de capital

47.369,19

G8- Activos financieros

0,00

I8- Activos financieros

1,80

G9- Pasivos financieros

2.260,00

I9- Pasivos financieros

0,60

TOTAL GASTOS

1.225.062,00

TOTAL INGRESOS

1.225.062,00

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o cadro de persoal, comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual.

 

TERCEIRO. Expo帽er ao p煤blico o Orzamento Xeral para el 2013, as Bases de Execuci贸n e cadro de persoal aprobados, por prazo de quince d铆as, mediante anuncios no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentaci贸n de reclamaci贸ns polos interesados.

 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ningunha reclamaci贸n.

 

QUINTO. Remitir copia 谩 Administraci贸n do Estado, as铆 como ao Departamento territorial de Facenda da Delegaci貌n Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

 

 

III.- CONTA XERAL DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2012.

 

O Sr. Alcalde-Presidente da conta da pr贸xima exposici贸n ao p煤blico da Conta Xeral do Orzamento do exercicio do ano 2012, tras ser informada favorablemente pola Comisi贸n Espeical de Contas o dia once de abril de dous mil trece.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e vinte e seis minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3