PLENO N潞 03/2013 ORDINARIO DO 29/04/2013

  SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOUS MIL TRECE (29.04.2013)

 

PLENO NUMERO 03/2013

 

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e dez minutos do d铆a vinte e nove de abril de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

8.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

 9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 02/2013

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 02/2013 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

2潞.- MOCI脫N PRESENTADA POLO PSdeG-PSOE RELATIVA 脫 MANTEMENTO DAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE FOZ E MONFORTE.

O Sr. Alcalde-Presidente declara rechazado a proposta de acordo por seis votos en contra e tres a favor a seguinte proposta do Grupo Municipal Socialista:

O Bolet铆n Oficial do Estado de data 16 de febreiro de 2013, publicou unha Resoluci贸n da Presidencia da Axencia Estatal da Administraci贸n Tributaria, pola que se adoptan medidas sobre a estrutura organizativa e modif铆case a Resoluci贸n do 21 de setembro de 2004, pola que se establece a estrutura e a organizaci贸n territorial da Axencia Estatal da Administraci贸n Tributaria.

Con esta decisi贸n pol铆tica, o actual Goberno do Estado, centralizando os referidos servizos e afastado das persoas que non viven nas capitais de provincia ou en grandes cidades, deixan desprotexidos e sen servizos as persoas que viven en cidades intermedias ou en pequenas vilas. No caso de Lugo, sup贸n o desmantela mento das oficinas de Foz e Monforte, e a centralizaci贸n dos servizos en Lugo.

Mediante esta resoluci贸n, o Goberno de Rajoy leva a cabo outro recorte chamado reforma, para unha suposta optimizaci贸n de recursos, que a propia resoluci贸n di que non sup贸n aumento de gasto nin aforro, pero o que non di, e que si sup贸n unha reduci贸n de servizos, un trastorno para a xente e un incremento do gasto que implica os desprazamentos, entre outros custes.

Esta rebaixa de categor铆a de oficinas da Administraci贸n Tributaria, que a partir de agora s贸 prestar谩n servizos de recollida de documentaci贸n e informaci贸n, sup贸n outro lamentable episodio dos gobernos do Partido popular, tanto da Xunta de Galicia, como do Goberno de Espa帽a, creando un prexu铆zo enorme para os veci帽os e veci帽as dos concellos que ata ent贸n contaban de ditos servizos.

Sumando os recortes (reformas)en sanidade, en educaci贸n, en servizos sociais, en infraestruturas, as 谩reas sanitarias, e agora a Administraci贸n da Axencia Tributaria, representa a total falta de sensibilidade e de compromiso dos gobernos do PP co interior de Galicia.

Con estas decisi贸ns tratan de ir baleirando de contido estas administraci贸ns tributar铆as, para nun futuro acabar pech谩ndoas, iso si, negando e dicindo que non a todo como nos te帽en acostumados, facendo no goberno o contrario do que promete ron no programa electoral, enganando aos cidad谩ns .

Esta resoluci贸n publicada no BOE o d铆a 16 de febreiro polo Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas, non s贸 non foi acordada, sen贸n que nin sequera foi negociada cos axentes sociais.

Nun momento onde o Estado recada menos impostos e aumenta o d茅ficit p煤blico, con este tipo de pol铆tica o Partido Popular renuncia 谩 loita contra a fraude fiscal, indo xustamente na direcci贸n contraria 谩 Uni贸n Europea, que est谩 reforzando o seu 贸rgano recadador.

Finalmente, o Grupo Municipal Socialista lamentamos que moitos contribu铆ntes se ver谩n obrigados a se desprazar a outros municipios, m谩is ou menos afastados para atender os requirimentos que a axencia lIes poida realizar e que requiran a s煤a presenza f铆sica, co conseguinte trastorno persoal, familiar, laboral e econ贸mico.

Polo exposto, e ante a situaci贸n que prop贸n o Goberno de Rajoy, que debilita a铆nda m谩is os servizos que presta a Axencia Tributaria nos territorios da provincia de Lugo, o Grupo Municipal Socialista somete para o seu debate e aprobaci贸n ante o pleno a seguinte:

MOCI脫N

O concello de B贸veda insta o Goberno galego para que se dirixa ao Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas, e solicite a modificaci贸n da resoluci贸n da Presidencia da Axencia Estatal da Administraci贸n ributaria do 15 de febreiro de 2013, publicada no BOE de data 16 de febreiro de 2013, deixando as oficinas da Administraci贸n Tributaria de Galicia, co mesmo rango org谩nico e coas mes mas funci贸ns que ti帽a ata o d铆a 25 de febreiro pasado, para seguir mantendo os mesmos servizos e a mesma atenci贸n aos cidad谩ns que se vi帽a prestando ata agora non concellos de Foz e Monforte.

3潞.- MOCI脫N PRESENTADA POLO PARTIDO POPULAR RELATIVA A SOLICITUDE 脕 DEPUTACION DE LUGO DE MAQUINARIA PARA REPARACI脫N, MANTENEMENTO E CONSERVACI脫N DE V脥AS MUNICIPAIS.

O Sr. Alcalde-Presidente declara adoptado o acordo por oito votos a favor e unha abstenci贸n o seguinte Acordo:

O concello de B贸veda ten a necesidade e obriga de manter as estradas municipais nunhas condici贸ns aceptables para o transito de veh铆culos. A tal fin e dende hai anos ven efectuando pequenas intervenci贸ns de mantenemento nas mesmas, se ben no momento actual faise preciso realizar unhas actuaci贸ns sobre o firme das calzadas de maior envergadura. Por茅n, dadas as limitaci贸ns econ贸micas desta corporaci贸n local as铆 como a carencia de persoal e da maquinaria precisa para levar a cabo ditas tarefas, nos obrigar铆a a acudir 谩 contrataci贸n destas obras de conservaci贸n. Isto leva consigo afrontar uns custes derivados do beneficio industrial e mais o Imposto sobre o valor engadido, o que representar铆a uns gastos de aproximadamente o 34 por cento sobre o custe material de execuci贸n das obras a executar, custes por estes conceptos que de levarse a cabo directamente pola administraci贸n se poder铆an investir na execuci贸n das obras de conservaci贸n, incrementando polo tanto a eficacia do gasto.

A Deputaci贸n provincial de Lugo conta coa maquinaria requerida para realizar con eficiencia estes traballos de conservaci贸n, que de empregarse no concello de B贸veda nas tarefas de conservaci贸n de estradas municipais supor铆an unha enorme mellor铆a na calidade destes traballos.

Co帽ecedores de que esta maquinaria da Corporaci贸n provincial desenvolve traballos similares noutros concellos, e polos motivos mencionados, semella oportuno solicitar 谩 Excma. Deputaci贸n provincial de Lugo que facilite a este concello este tipo de maquinaria para proceder a executar as obras de conservaci贸n e mantenento de estradas municipais.

Polo exposto proponse:

Solicitar ao Presidente da Excma. Deputaci贸n provincial de Lugo que po帽a a disposici贸n do concello de B贸veda a maquinaria necesaria para realizar obras de conservaci贸n das estradas locais, as铆 como o persoal que as manexe

4潞.- SOLICITUDE DE ADHESI脫N 脕 REDE DE DINAMIZACI脫N LING脺ISTICA

O Pleno da Corporaci贸n por unanimidade adopta o seguinte ACORDO:

Vista a Orde do 14 de setembro de 2010 pola que se crea a Rede de Dinamizaci贸n Ling眉铆stica, que se define no seu artigo 1 掳 como unha asociaci贸n voluntaria que busca congregar 谩s entidades con competencia na promoci贸n do uso da l铆ngua galega, vinculada 谩 Conseller铆a de Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria a trav茅s da Secretar铆a Xeral de Pol铆tica Ling眉铆stica e coa que poder谩n colaborar as entidades que estean interesadas na consecuci贸n dos fins que a orienten.

Examinadas as s煤as finalidades nos artigos posteriores entre as que se atopan o fomentar a dinamizaci贸n da l铆ngua galega e o seu co帽ecemento, uso e divulgaci贸n social e consolidar e asentar a colaboraci贸n e a acci贸n conxunta e coordinada da Secretar铆a Xeral de Pol铆tica Ling眉铆stica e das entidades locais integradas nesta Rede, que permita o intercambio de experiencias, a suma de esforzos, as铆 como evitar duplicidade de tarefas semellantes entre diferentes administraci贸ns ou con outras organizaci贸ns que act煤an na promoci贸n do uso da l铆ngua galega.

Considerando que no seu artigo 14 disp贸n de que para solicitar a adhesi贸n 谩 mesma 茅 necesario un acordo aprobado polo correspondente 贸rgano de gobemo municipal as铆 como a designaci贸n dun representante pol铆tico e t茅cnico cos seus suplentes correspondentes.

Considerando que a d铆a de hoxe A Rede est谩 fomada por 130 membros, e que desenvolve unha ampla programaci贸n de dinamizaci贸n ling眉铆stica polos concellos adheridos 谩 mesma entre a que destacar: "FalaRedes", RedeCinema", "Mon贸logos de ser谩n" ou "Os Axo煤xeres", iniciativas encami帽adas 谩 promoci贸n do uso do galego nas diferentes franxas de idade e 谩mbitos.

Tendo en conta que o concello de B贸veda considera de grande interese os obxectivos e acci贸ns que se levan a cabo desde esta Rede.

Por todo o anterior ad贸ptase o seguinte acordo:

1掳. Solicitar a adhesi贸n 谩 Rede de Dinamizaci贸n Ling眉铆stica, aceptando as bases da mesma.

2掳. Nomear como representante pol铆tico 贸 Alcalde-Presidente da Corporaci贸n Municipal Don Jos茅 Manuel Arias L贸pez e suplente do mesmo 谩 Concelleria de Cultura Dona Cristina Ju铆z L贸pez.

3掳. Nomear representante tecnico 谩 traballadora sociocultural Dona Miriam Palm贸n D铆az

5潞.- CESI脫N DE TERREOS DESTINADOS A VIAIS EN RUBI脕N, AVDA. DE SANTIAGO, N潞 73, POR D. MANUEL PEREIRO DARRIBA.

Por seis votos a favor, un voto en contra e tres abstenci贸ns o pleno ACORDA:

Visto o expediente 2013/065-2.7.6, instru铆do para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n gratu铆ta e obrigatoria, situados na Avda. De Santiago, n潞 73, da paroquia de Rubi谩n efectuada por D. Manuel Pereiro Darriba, para dar cumprimento 贸 disposto no art铆go 20 da Lei 9/2002, do 31 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, derivado da solicitude e obtenci贸n de licenza para colocaci贸n de galer铆a de aluminio para cubrir escaleira de entrada a vivenda, obrante no expediente 2012/354-2.5.3.1, proponse a adopci贸n do seguinte ACORDO:

1潞.- Aceptar a cesi贸n gratu铆ta efectuada por D. Manuel Pereiro Darriba de 120,49 metros e cadrados dos terreos da s煤a propiedade, sitos na Avda. De Santiago, tal e como se indica en planos adxuntos.

2潞.- Afectar os ditos terreos para viais, conforme 贸s fins previstos nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, coa calificaci贸n de dominio e uso p煤blico.

3潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no Inventario Municipal.

6潞.- CESI脫N DE TERREOS DESTINADOS A VIAIS EN VILALPAPE, POR DNA. LUISA REY QUIROGA

Por seis votos a favor, un voto en contra e tres abstenci贸ns o pleno ACORDA:

 Visto o expediente 2013/066-2.7.6, instru铆do para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n gratu铆ta e obrigatoria, situados no lugar e parroquia de Vilalpape, n潞 13 efectuada por Dna. Luisa Rey Quiroga, para dar cumprimento 贸 disposto no art铆go 20 da Lei 9/2002, do 31 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, derivado da solicitude e obtenci贸n de licenza para rehabilitaci贸n de vivenda unifamiliar, obrante no expediente 2013/034-2.5.3.1, proponse a adopci贸n do seguinte ACORDO:

1潞.- Aceptar a cesi贸n gratu铆ta efectuada por Dna. Luisa Rey Quiroga de 3,30 metros e cadrados dos terreos da s煤a propiedade, sitos no lugar e parroquia de Vilalpape, n潞 13, cunha lonxitude de 1,10 metros e un largo de 1,10 metros, perpendicular 谩 v铆a p煤blica, conforme a plano que se adxunta.

2潞.- Afectar os ditos terreos para viais, conforme 贸s fins previstos nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, coa calificaci贸n de dominio e uso p煤blico.

3潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no Inventario Municipal.

7潞.- INFORME DE INTERVENCI脫N RELATIVO AOS PRAZOS DE PAGAMENTO DE FACTURAS DO 1潞 TRIMESTRE 2013.

Por Secretar铆a-intervenci貌n inf贸rmase que seg煤n os datos obrantes nas dependencias 贸 seu cargo, no Concello de B贸veda, no per铆odo de referencia 1潞 trimestre de 2013, non consta a existencia de facturas con respecto as cales transcorresen m谩is de tres meses dende a s煤a anotaci贸n no rexistro de facturas e non se tramitasen os correspondentes expedientes de reco帽ecemento da obriga.

8潞.- REPARO DE INTERVENCION POR INCUMPRIMENTO DE CONTRATO CONSULTORIA URBANISTICA.

O Sr. Alcalde informa que por Secretar铆a-Intervenci贸n tense formulado reparo por incumprimento do contrato de consultor铆a urbanistica

9.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE.

O Sr. Alcalde da conta da presentaci贸n dunha proposta de acordo presentado polo concelleiro D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril verbo de aumentar o prazo de exposici贸n p煤blica do Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal.

Tras un breve debate o pleno, por unanimidade acorda declarar de urxencia a moci贸n presentada.

Texto literal da proposta de acordo:

鈥淥 Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal realmente, tratase dun documento municipal moi importante porque implica o desarrollo da construcci贸n nos vindeiros anos, e co rigor de estar nas circunstancias de que poda ser 煤til os vecinos para o futuro desenrrolo do Concello de B贸veda.

Como son moitos os vecinos que ainda se est谩n enterando e consultando o PXOM e presentando alegaci贸ns; para respetar os seus dereitos e contribuir a que sexa platexado con m谩is enrriquecementos para a rnillor realizaci贸n do Pl谩n Xeral.

As铆 entre todos, os representantes pol铆ticos e os veci帽os sexamos capaces de realmente facer un b贸 Pl谩n Xeral

Polo solicitamos una proposta de acordo:

Solicitamos a ampliaci贸n do plazo de informaci贸n durante un tenpo prudente non inferior a un mes para que todos os vecinos te帽an o seu porvir urban铆stico asegurado acorde ca s煤a propia defensa e convivencia.鈥

Rematado o debate som茅tese a proposta a votaci贸n, sendo rechazada por seis votos en contra do Grupo Municipal Popular e tres a favor.

 

emprende en 3