PLENO N潞 06/2013, ORDINARIO, DO 26/08/2013


PLENO NUMERO 06/2013

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e-- minutos do d铆a vinte e seis de agosto de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde en Funci贸ns:

1.- D. JOS脡 LUIS RIVERA SACO

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

                     2.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

                     3.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

                     4.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

5.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

6.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

                     8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste: D. JOSE MANUEL ARIAS L脫PEZ, por vacaci贸ns.

 

Como Secretaria en Funci贸ns Dna. M陋 Carmen Gonz谩lez Fern谩ndez, que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas, unha vez comprobada pola Secretaria en Funci贸ns a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 05/2013

 

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 05/2013 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

2潞.- PROXECTO DE MODIFICACI脫N DA ORDENANZA FISCAL N潞 21 DE AXUDA NO FOGAR, PARA ADAPTALA AO DECRETO DA XUNTA 99/2012, DO 16 DE MARZO.

O Sr. Alcalde en Funci贸ns abre a quenda de intervenci贸ns.

D. Jos茅 Luis Vila Carril manifesta: 鈥淨uero facer un apuntamento pola ausencia do Sr. Alcalde no d铆a de hoxe, parece ser que anda polo Algarbe facendo coincidir as vacaci贸ns co pleno ordinario sabendo que son 6 d铆as no ano os plenos ordinarios, a maiores sabendo tam茅n que van ser as festas de B贸veda, que 茅 a parroquia que leva o nome do concello e que non hai comisi贸n. Algo ter铆a que colaborar xa que outros anos b茅n se pavoneaba na prensa, parece que era 茅l o que as organizaba, tendo en conta tam茅n a perda econ贸mica para o comercio e para todos si non se chegan a facer as festas, e tamen ante un tema tan importante como 茅 a Axuda no Fogar.

En canto a este tema, eu voume abster.

As Ordenanzas o Concello est谩 obrigado a cumplilas, ter谩 que aprobalas, 茅 normal, polo que vexo e que aqu铆 quen est谩 aportando di帽eiro 茅 a Diputaci贸n Provincial e a Xunta de Galicia non aporta nada para o tema, ent贸n era mellor que en vez de viaxar a outra punta da pen铆nsula viaxara a Santiago, esixir di帽eiro para solucionar os problemas, temos o regadio, son temas importantes, e defender un pouco os temas do concello. Con esto remato鈥.

Toma a palabra Dna. Maria del Carmen Macia Rodriguez, para preguntar si nestos 12 鈧 que vai acordar o concello por hora xa est谩 incluido o Iva ou aparte 茅 o Iva. A continuaci贸n manifesta a abstenci贸n do seu grupo.

O Sr. Alcalde en Funci贸ns, c茅delle a palabra a D. Dionisio Blanco Rubi帽os, para que, como Concelleiro Delegado de Servizos Sociais resposte.

Toma a palabra o Sr. Concelleiro Delegado e manifesta:

Contestando o Sr. Concelleiro do B.N.G.

鈥淥 Alcalde ademais de ser Alcalde, ten familia, e as familias, Vde. sabe que as vacaci贸ns se te帽en cando se te帽en, haber谩 que conciliar para poder estar un pouco en familia durante as vacaci贸ns, e non creo que sexa de gran importancia que o Sr. Alcalde vaia de vacaci贸ns ou deixe de ir, eu creo que non vai a supo帽er que o Concello te帽a maior ou menor benestar por esto.

E logo comentar tam茅n que, que eu saiba, nos anos que levo vivindo aqu铆 nunca o concello organizou as festas, sempre as organizaron as parroquias, unhas veces con mais 茅xito e outras con menos, e sempre o Concello deu unha axuda que 茅 o que se fixo ata ahora, non sei si ahora Vde. Pretende que o Concello se faga cargo das festas en todas as parroquias porque supo帽o que a parroquia de B贸veda ser铆a igual que a de Gunt铆n ou a de Mart铆n, non creo que haxa que discriminar unhas das outras.

En canto a aplicaci贸n do Decreto, este v茅n a desenvolver unha lei que foi consensuada no tempo do bipartito e non t茅n mais historia, e o que se vai a pagar vai con todos os impostos e o incremento e unha media de 7 鈧 por mes e os incrementos fanse tendo en conta a capacidade econ贸mica das persoas que soliciten o servizo, temos que entender que as cousas te帽en un valor e un custe que non pode ser asumido solo pola administraci贸n, os administrados tam茅n ter谩n que aportar algo鈥.

 

Continua brevemente o deb谩te, e unha vez rematado o mesmo, p谩sase a votaci贸n e por cinco votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres abstenci贸ns, das duas Concelleiras do Grupo Municipal do PSdeG鈥揚SOE e do Concelleiro do B.N.G, apr贸base a seguinte proposta de ACORDO:

 

Realizada a tramitaci贸n legalmente establecida, visto o informe de Secretar铆a de data cinco de agosto de dous mil trece, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data seis de agosto do mesmo ano, o estudo t茅cnico-econ贸mico do custo do Servizo de Axuda no Fogar.

Considerando que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente e que as tarifas e cotas fixadas na Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n do Servizo de Axuda no Fogar ax煤stanse ao disposto nos artigos 59 a 63 do Decreto da Xunta 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, e consonte o Ditame da Comisi贸n especial de contas, o Pleno do Concello, ACORDA:

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n do Servizo de Axuda no Fogar, dando unha nova redacci贸n aos artigos 3潞, 4潞 apartados 2) e 3), e Disposici贸n Final, engadindose unha Disposici贸n Adicional e unha Transitoria, que quedarian redactados como a seguir se transcribe:

Artigo 3.-Determinaci贸n da capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo

A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase aplicando o disposto nos artigos 鈥59. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica das persoas dependentes valoradas con dereitos de atenci贸n reco帽ecido usuarias do servizo de axuda no fogar鈥 e 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

Artigo 4潞.- Participaci贸n no financiamento do servizo das persoas usuarias

 

4.2.- Participaci贸n no financiamento do servizo das persoas dependentes valoradas, con dereito de atenci贸n reco帽ecido, usuarias do servizo de axuda no fogar.

Se aplicar谩 o disposto no artigo 61 do Decreto do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

4.3.- Participaci贸n das persoas usuarias no financiamento doutros servizos sociais comuntarios en que se aplique o copagamento.

Se aplicar谩 o disposto no artigo 62 do Decreto do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a, consonte a seguinte taboa:

Capacidade econ贸mica

Participaci贸n no custe do servizo de SAD b谩sico

Menor do 0,80 do IPREM

0

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

30%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

40%

Maior de 2,5

60%

Disposici贸n Adicional.-

Co fin de dar a m谩xima informaci贸n aos cidad谩ns interesados e facilitar o acceso 谩 mesma, se publicar谩 na p谩xina web do concello de B贸veda, web: www.boveda.gob.es, o texto desta Ordenanza e os artigos da lexislaci贸n Auton贸mica en vigor 谩 que se refiren os artigos 3潞 e 4潞 desta Ordenanza.

Asemade, far谩se entrega a cada persoa usuaria dunha copia da Ordenanza fiscal e dos artigos da lexislaci贸n Auton贸mica en vigor 谩 que se refiren os artigos 3潞 e 4潞 desta Ordenanza.

Disposici贸n Transitoria

Unha vez entren en vigor as modificaci贸ns contempladas nesta Ordenanza fiscal, as cuotas tributarias se aplicar谩n a partir do primeiro dia do mes seguinte ao da s煤a publicaci贸n.

Disposici贸n final.- Vixencia e data de aprobaci贸n.

Esta modificaci贸n da ordenanza fiscal aprobada polo Pleno na sesi贸n do d铆a vinte e seis de agosto de dous mil trece empezar谩 a rexer a partir do dia seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial de Lugo e continuar谩 vigente mentres non se acorde a modificaci贸n ou derogaci贸n. En caso de modificaci贸n parcial, os artigos non modificados quedar谩n vixentes.

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

 

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.

 

3潞.- PROXECTO DE MODIFICACI脫N DO REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO PARA ADECUALO AO CONTIDO DO DECRETO DA XUNTA 99/2012, DO 16 DE MARZO.

Acto seguido proc茅dese a votaci贸n da seguinte proposta de acordo que 茅 aprobada por cinco votos a favor, do Grupo Municipal Popular, e tres abstenci贸ns, das duas Concelleiras do Grupo Municipal do PSdeG鈥揚SOE e do Concelleiro do B.N.G.:

芦Considerando que por Providencia de Alcald铆a de data seis de agosto de dous mil trece solicitouse informe de Secretar铆a en relaci贸n co procedemento e a Lexislaci贸n aplicable para modificar o Regulamento municipal do Servizo de Axuda no Fogar co fin de adecualo ao contido do Decreto da Xunta de Galicia 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Considerando devandito informe, que foi emitido en data seis de agosto de dous mil trece.

Visto o proxecto elaborado pola Traballadora Social e o Secretario-interventor, de modificaci贸n do Regulamento municipal do Servizo de Axuda no Fogar, solicitado por Providencia de Alcald铆a de data seis de agosto de 2013 e recibido neste Concello en data sete de agosto de 2013.

O Pleno do Concello, visto o Ditame da Comisi贸n Informativa, en virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, en sesi贸n ordinaria de data vinte e dous de agosto de dous mil tres, e por cinco votos a favor e tres abstenci贸ns dos membros asistentes, ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificaci贸n do Regulamento municipal do Servizo de Axuda no Fogar, dando unha nova redacci贸n aos artigos 9潞,4) 11潞,1), 12潞,6 e 7) 19潞, 20潞 e Disposici贸n Final, engadindo duas Disposici贸ns Adicionais e a supresi贸n da Disposici贸n Derogatoria, que quedarian redactados como a seguir se transcribe:

ARTIGO 9潞: FORMA DE PRESTACI脫N DO SERVIZO

 

Eng谩dense os seguintes par谩grafos no apartado 9.4-Condici贸ns na prestaci贸n do servicio:

13.- Farase entrega 谩 persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo 贸rgano competente.

14.- As铆 mesmo, entregarase 谩 persoa usuaria e ao persoal de atenci贸n directa, o documento que conte帽a as tarefas a desenvolver no domicilio.

15.- Informarase 谩s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamaci贸ns, que estar谩 谩 s煤a disposici贸n, para calquera queixa ou reclamaci贸n. No caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso.

Supr铆mese:

O Concello contar谩 e expo帽er谩 publicamente o regulamento de funcionamento do programa.

 

ARTIGO 11潞: MODALIDADES DE ACCESO 脫 SERVIZO

11.1.-Acceso directo

O acceso ao servizo ser谩 directo para persoas que, tendo reco帽ecida a situaci贸n de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resoluci贸n de Programa Individual de Atenci贸n, consonte o establecido no Decreto 15/2010, de 4 de febrero que regula o procedemento para o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia e do dereito 谩s prestaci贸ns do sistema para a autonom铆a e atenci贸n 谩 dependencia, o procedemento para a elaboraci贸n do Programa Individual de Atenci贸n e a organizaci贸n e funcionamento dos 贸rganos t茅cnicos competentes, ou norma que legalmente a substit煤a, as铆 como as disposici贸ns que a desenvolvan.

 

ARTIGO 12.- TRAMITACION DAS SOLICITUDES

12.6- Acordo do servizo entre a persoa usuaria e a entidade.

 

Unha vez concedido e notificado se proceder谩 谩 firma do acordo das condici贸ns do mesmo entre a persoa usuaria e a entidade segundo modelo establecido no Anexo II

12.7.-Expediente social b谩sico

Eng谩dese o apartado:

d) Informes de seguemento peri贸dicos, que ter谩n un car谩cter bimensial, ou extraordinarios, cando as circunstancias as铆 o aconsellen.

 

ARTIGO 19潞 .- DETERMINACI脫N DA CAPACIDADE ECON脫MICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO

A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase aplicando o disposto nos artigos 鈥59. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica das persoas dependentes valoradas con dereitos de atenci贸n reco帽ecido usuarias do servizo de axuda no fogar鈥 e 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

 

ARTIGO 20潞: PARTICIPACI脫N NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS USUARIAS

Para determinar a participaci贸n no financiamento do servizo das persoas usuarias estar谩se ao disposto na ordenanza fiscal reguladora do prezo p煤blico pola prestaci贸n do servizo de axuda a domicilio.

 

DISPOSICI脫NS

 

Disposici贸n Adicional Primeira

En todo o non recollido na presente Ordenanza estarase 贸 disposto na normativa vixente aplicable.

Disposici贸n Adicional Segunda

Co fin de facilitar o exerc铆cio dos dereitos dos usuarios e cidad谩ns en xeral, na p谩xina web municipal, xunto con este Regulamento, se publicar谩n os artigos da lexislaci贸n auton贸mica sobre servizos sociais de Galicia e sobre o servizo de axuda no fogar que se citan no mesmo, .

Disposici贸n Final

A presente modificaci贸n do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, aprobada por acordo do Pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o d铆a 26 de agosto de 2013, entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do d铆a seguinte, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

 

SEGUNDO. Someter dita modificaci贸n do Regulamento municipal a informaci贸n p煤blica e audiencia dos interesados, con publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello, polo prazo de trinta d铆as para que poidan presentar reclamaci贸ns ou suxesti贸ns, que ser谩n resoltas pola Corporaci贸n. De non presentarse reclamaci贸ns ou suxesti贸ns no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno.

TERCEIRO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto禄.

 

 

4潞.- INFORME DE INTERVENCI脫N SOBRE OS PRAZOS DE PAGO DE FACTURAS.

 

Procedese a dar conta do informe de Secretar铆a Intervenci贸n correspondente ao 2潞 Trimestre do ano 2013 relativo aos prazos de pago de facturas.

 

A Corporaci贸n d谩se por enterada.

 

5潞.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE.

Non se presentaron

6潞.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO

7.- DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A

D谩se conta dos seguintes decretos:

  • Decreto n煤mero 228/2013 polo que se aprobou o expediente de Modificaci贸n de Cr茅ditos n潞 02/2013, por xeraci贸n de ingresos procedentes do Convenio de Colaboraci贸n da Conseller铆a de Medio Rural e do Mar para prevenci贸n de incendios forestais mediante a realizaci贸n de tratamentos preventivos en vias e cami帽os municipais.

  • Decreto n煤mero 276/2013 de aprobaci贸n do expediente de Modificaci贸n de Cr茅ditos n潞 03/2013, por xeraci贸n de ingresos procedentes da subvenci贸n do INEGA para proxectos aforro enerx茅tico e renovaci贸n das instalaci贸ns de iluminaci贸n p煤blica exterior.

  • Decreto n煤mero 294/2013 para aprobaci贸n do Expediente de Modificaci贸n de Cr茅ditos n潞 04/2013, por xeraci贸n de ingresos procedentes das subvenci贸ns de prevenci贸n de incendios mediante a actuaci贸n do veh铆culo motobomba e Brigadas de prevenci贸n e defensa e outra da Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para a obra 鈥淢ellora dos usos recrativos e da paisaxe agraria鈥 Anualidade 2013-RED NATURA 2000.

  • Decreto n煤mero 325/2013 polo que se delega no Primeiro Tenente de Alcalde, D. Jos茅 Luis Rivera Saco a totalidade das funci贸ns da Alcald铆a, durante o per铆odo de vacaci贸ns do Sr. Alcalde D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, dende o d铆a 17 贸 31 de agosto, ambolos dous incluidos.

 

7.1.- ROGOS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS

Non se presentaron

7.2.- PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADA

Toma a palabra D. Jos茅 Luis Vila Carril, Concelleiro do B.N.G e formula as seguintes preguntas para que, si non 茅 hoxe, se lle contesten no pr贸ximo Pleno:

  • O Centro de D铆a que se quedou de facer no Centro de Discapacitados de B贸veda, 驴s谩bese si se vai a facer?

  • Por qu茅 sempre traballan para o concello as mesmas empresas? 驴C贸mo se fai a selecci贸n das mesmas? Neste tempo de crise pod铆ase repartir un pouco o traballo coas demais empresas e comercios do municipio.

 

Dna. M陋 Carmen Macia Rodriguez, pregunta por qu茅 hoxe a ma帽谩 saia a auga turbia?

 

O Sr. Alcalde en funci贸ns contesta que foi a consecuencia do arranxo dunha pequena averia en B贸veda para o que foi imprescindible pechar un momento auga da tuber铆a xeral.

 

8.3.- MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE

Non se presentaron.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e quince minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretaria en funci贸ns, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3