PLENO N潞 05/2013 DO 17/06/2013

PLENO NUMERO 05/2013

 

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e-- minutos do d铆a dezasete de xu帽o de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:


1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ


 Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:


2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

                            3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

                            4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

                            6.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

                            8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

Non asiste: DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ, que excusa a s煤a asistencia

 

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 04/2013

 

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 04/2013 distribuida coa convocatoria.

 

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

2潞.- CESI脫N DE TERREOS ADSCRITOS AO CUARTEL DA GARDA CIVIL DE B脫VEDA A FAVOR DO CONCELLO DE B脫VEDA.

Visto o expediente de referencia 1998/193.276, instruido para a aceptaci贸n dos terreos de cesi贸n, ubicados nas inmediaci贸ns da Casa-Cuartel da Garda Civil de B贸veda, por parte da Direcci贸n Xeral da Garda Civil, para a realizaci贸n da obra de urbanizaci贸n, denominada 鈥淢ellora do entorno e accesos ao grupo escolar e pavill贸n polideportivo municipal鈥, e tendo en conta que a Comisi贸n Delegada do Consello Rector do GIESE, con data do dez de abril de dous mil trece autorizou dita cesi贸n.

En base aos antecedentes obrantes no expediente referenciado anteriormente e co dictame favorable da Comisi贸n Informativa correspondiente, o Concello Pleno, por unanimidade adopta o seguinte acordo:

1潞.- Aceptar a cesi贸n efectuada pola Xerencia de Infraestructuras e Equipamento da Seguridade do Estado (GIESE) dos terreos ubicados nas inmediaci贸n da Casa-Cuartel da Garda Civil de B贸veda, nunha superficie de 1.102,80 metros cadrados.

2潞.- Dar de alta estes terreos cedidos no inventario municipal.

 

 

3潞.- APROBACI脫N DE PROXECTO T脡CNICO DA OBRA DENOMINADA: "MELLORA DA ETAP DE BOVEDA- FASE II.

Polo Sr. Alcalde-Presidente d谩se conta do proceso seguido na tramitaci贸n e caracter铆sticas do Proxecto t茅cnico denominado 鈥淢ellora da ETAP de B贸veda鈥, explica o contido da Primeira e Segunda Fase que contemplan os proxectos, e rematada a s煤a intervenci贸n abre o quenda de intervenci贸n aos concelleiros

D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril manifesta que non vai a ser un obst谩culo para a aprobaci贸n do proxecto t茅cnico, pero retruca a intervenci贸n do Sr. Alcalde dicindo que este os acusa de non estudar o asunto, pero non lles facilitou unha copia do proxecto nun CD, e reclama se lle entregue.

Dna. Carmen Mac铆a Rodr铆guez pregunta 驴quen vai pagar esta segunda Fase? 驴Canto vai repercutir aos veci帽os? e por que non se fai primeiro esta Segunda Fase ca Primeira Fase, ao entender que 茅 m谩is importante esta Segunda fase debido aos problemas orixinados polas cianobacterias.

Que a captaci贸n de auga que se contempla neste proxecto se realiza no rio Viloira ven de Magnesitas e recolle as augas fecais de Rubian, que 茅 un rio que esta contaminado.

O Sr. Alcalde-Presidente retrousa as anteriores intervenci贸ns dicindo que a Fase principal 茅 a Primeira Fase porque 茅 donde se contempla o bombeo da auga no rio Viloira, que est谩 libre de cianobacterias, e vota en cara 谩 Sra. Concelleira portavoz do PSOE que faga acusaci贸n tan terrible de contaminaci贸n do rio que se publicaron recentemente na prensa, cando no proxecto t茅cnico figuran anal铆ticas no que consta a calidade das augas do rio Viloira, que constatan que este rio non esta contaminado, iso quere dicir que non estudou o proxecto e 茅 unha falla de responsabilidade tremenda confundir aos veci帽os.

Quere agradecer 谩 Xunta de Galicia por dar unha resposta inmediata a este problema a pesares das dificultades econ贸micas actuais.

Agora t贸canos buscar a financiamento para esta segunda fase do proxecto.

Dna. Carmen Mac铆a Rodr铆guez insiste en que a auga do rio Viloira baixa de Magnesitas e pasa cerca de donde saen as augas fecais de Rubian, e que non conta ningunha mentira. Que a xente o fala e com茅ntao.

Dna. Carmen Carballada Rodr铆guez considera que o investimento 茅 moi forte, e que o mesmo hai outras alternativas de captaci贸n da auga evitando os problemas actuais.

Alcalde-Presidente informa que se estudaron todas as soluci贸ns posibles. Os outros regatos non te帽en o caudal necesario para o abastecemento. Que non se trata de empe帽ar ao concello. Que este concello goza dunha respectable situaci贸n econ贸mica.

Que non hai ning煤n problema en facilitar o CD do proxecto aos concelleiros que o soliciten. Que se trata dun documento p煤blico.

 

Conclu铆do o debate o Sr. Alcalde-Presidente somete o asunto a votaci贸n, sendo aprobado por unanimidade o seguinte ACORDO:

 

Vista a necesidade xurdida no Municipio de levar a cabo as obras de Mellora na Estaci贸n de Tratamento de Auga Potable do concello de B贸veda, esta Alcald铆a solicitou a colaboraci贸n econ贸mica e t茅cnica da entidade Augas de Galicia da Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, co fin estudar as necesidades actuais e previsibles da rede de abastecemento de auga potable, redactar o correspondente proxecto t茅cnico e financiar os custes das obras necesarias para superar as deficiencias da planta potabilizadora de B贸veda, ampliar a capacidade desta para garantir o servizo demandado, mellorar os procesos da planta e realizar as actuaci贸ns necesarias para garantir unha axeitada calidade da auga.

Consecuencia das xesti贸n realizadas, Augas de Galicia elaborou un proxecto t茅cnico denominado 鈥淢ELLORA DA ETAP DE BOVEDA. O proxecto div铆dese en d煤as fases. A primeira incl煤e as melloras naETAP que se consideran imprescindibles as铆 como a realizaci贸n dunha nova captaci贸n e impulsi贸n de subministraci贸n 谩 ETAP que evite posibles problemas de presenza de cianobacterias, cun orzamento de execuci贸n por contrata de 657.113,14 euros IVE inclu铆do, que foi aprobado polo Pleno desta corporaci贸n en sesi贸n extraordinaria celebrada o dia trinta de xaneiro de dous mil trece.. A segunda fase incl煤e un tratamento f铆sico-qu铆mico para a ETAP, un novo dep贸sito para incrementar a capacidade de regulaci贸n e autonom铆a do sistema e melloras na distribuci贸n ao n煤cleo de Gunt铆n para garantir presi贸ns axeitadas.

O dia 10/05/2013 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o acordo de colaboraci贸n t茅cnico-financeira da Xunta de Galicia co Concello de B贸veda, para a execuci贸n da obra de mellora da ETAP de B贸veda. Fase I. B贸veda (Lugo), clave OH.227.619, por importe de seiscentos cincuenta e sete mil centro trece euros con catorce c茅ntimos (657.113,14 euros).

Rematado de redactar por Augas de Galicia o proxecto t茅cnico correspondente 谩 segunda fase das obras citadas, 鈥淢ELLORA DA ETAP DE BOVEDA-FASE II鈥, cun orzamento de execuci贸n por contrata de 350.993,38 euros IVE inclu铆do.

Sobre a base do anteriormente exposto, o concello pleno ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de obras 鈥淢ELLORA DA ETAP DE BOVEDA-FASE II鈥, cun orzamento de execuci贸n por contrata de 350.993,38 euros IVE inclu铆do.

SEGUNDO. Someter o Proxecto de Obras a informaci贸n p煤blica polo per铆odo de vinte dias h谩biles mediante anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e no taboleiro de anuncios do Concello.

TERCEIRO. Facultar 贸 Sr. Alcalde-presidente para que en nome e representaci贸n do concello de B贸veda realice as xesti贸ns necesarias e asine cantos documentos sexan precisos para a materializaci贸n deste acordo.

 

4潞.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ECON脫MICO DE 2012

 

O Sr. Alcalde-Presidente da conta do asunto e da tramitaci贸n seguida, que non se presentou ningunha alegaci贸n, e pregunta se hai algunha intervenci贸n.

Dna. Carmen Mac铆a Rodr铆guez informa que votar谩 en contra porque non aprobou non seu momento os orzamentos.

O Sr. Alcalde-Presidente exp贸n que non ten nada que ver os orzamentos coas contas. Que felicita aos funcionarios, a铆nda que 茅 a s煤a obriga facer o traballo que se presenta, fixeron un bo traballo, non so da fe a corporaci贸n sen贸n tam茅n o Tribunal de Contas.

Somete o asunto a votaci贸n, e por cinco votos a favor, dous en contra das sras. Concelleiras do PsdeG-PSOE e a abstenci贸n de D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril o Pleno adopta o seguinte ACORDO:

 

Cumprindo o ordenado polo Sr. Alcalde-Presidente desta Corporaci贸n na providencia de data doce de xu帽o de dous mil trece e de acordo co preceptuado no artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril e artigo 212.4 da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de marzo), 茅 posta de manifesto a Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente 贸 exercicio econ贸mico de dous mil doce , con t贸dolos documentos que a xustifican a que se refire a Regra 224 e seguintes da Orde do 17 de xullo de 1.990 do Ministerio de Econom铆a e Facenda (BOE-176, do 24.07.90).

Unha vez confrontada a mencionada Conta Xeral do Presuposto refundido, coa Liquidaci贸n aprobada, cos acordos de modificaci贸n do Presuposto de Gastos, cos Mandamentos de Pago e Ingreso expedidos durante o exercicio, e coa acta de arqueo a trinta e un de decembro e co dict谩men favorable da Comisi贸n Especial de Contas.

Despois de facer constar que se cumpriron os tr谩mites de exposici贸n 贸 p煤blico, os informes regulamentarios e demais requisitos que esixe a Lei, o Concello Pleno adopta o seguinte acordo:

1潞.- Aproba-la Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente ao exercicio econ貌mico de dous mil doce, sendo o resume da mesma o seguinte:

 

CONCEPTO

Euros

OBRIGAS RECO脩ECIDAS NETAS(EXERCICIO CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS NETOS(EXERCICIO CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.PECHADOS)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.PECHADOS)

PENDENTES DE COBRAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

PENDENTES DE PAGAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

REMANENTES DE TESOURER脥A PARA GASTOS XERAIS

FONDOS LIQUIDOS DE TESOURERIA A 31.12.2012

953.620,66

953.513,78

160.200,16

235.879,61

4.262,00

290.051,10

11.405,52

91.399,24

509.710,17

378.374,70

 

5潞.- INFORME DE INTERVENCI脫N SOBRE O RESULTADO DA APLICACI脫N DO PLAN ECON脫MICO FINANCIEIRO.

 

Polo Secretario-interventor se procede a informar sobre o grado de cumprimento do Plan Econ贸mico financeiro 2012-2013, aprobado polo pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o dia vinte e sete de agosto de 2012, facendo constar que como consecuencia do atraso na tramitaci贸n do procedemento de aprobaci贸n das modificaci贸ns das ordenanzas fiscais correspondentes, que foron aprobadas polo concello pleno en sesi贸n celebrada o d铆a dezasete de decembro de dous mil doce e como foi publicada a aprobaci贸n definitiva no bolet铆n oficial da provincia de Lugo no mes de febreiro de dous mil trece, non puideron entrar en vigor o un de xaneiro de 2013 como estaba previsto no PEF.

Dita demora, no caso da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, a teor do disposto no artigo 75 da LFL xa citada, leva a que o tipo impositivo do 0,70 por cento que se ti帽a previsto aplicar neste exercicio econ贸mico de 2013, non ser谩 efectivo ate o 01/01/2014.

Que a data de hoxe non se materializaron os acordos de aplicaci贸n das novas tarifas correspondentes 谩 entrada de veh铆culos a trav茅s das beirarr煤as e as reservas de v铆a p煤blica para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercanc铆as, nin a de ocupaci贸n da v铆a p煤blica con postos, barracas, casetas de venda, espect谩culos, atracci贸ns ou recreo sitos en terreos de uso p煤blico.

En base ao anteriormente exposto inf贸rmase ao concello pleno que os incrementos previstos no Plan Econ贸mico Financeiro 2012-2013, non se cumpriran na s煤a totalidade o que implicar谩 unha diminuci贸n dos ingresos municipais previstos.

 

A Corporaci贸n d谩se por enterada.

 

6潞.- REPARO DE INTERVENCION POR INCUMPRIMENTO DE CONTRATO CONSULTORIA URBANISTICA

O Sr. Alcalde informa que por Secretar铆a-Intervenci贸n tense formulado reparo por incumprimento do contrato de consultor铆a urbanistica.

 

7.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE.

Non se presentaron

8潞.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO

9.- DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A

O Sr. Alcalde informa que o concello de B贸veda adher铆use ao convenio asinado, o dia oito de abril de dous mil trece, entre o Consejo General del Poder Judicial, A Xunta de Galicia e a Federaci贸n Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) sobre a detecci贸n de suposto de vulnerabilidade con ocasi贸n do desafiuzamento de vivenda familiar e medidas de car谩cter social.

 

9.1.- ROGOS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS

Non se presentaron

9.2.- PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADA

Non se presentaron

9.3.- MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE

Non se presentaron.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e trinta e catro minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3