BORRADOR ACTA XUNTA DE GOBERNO N潞 04-2013 EXTRAORDINARIA DO 26-09-2013

 

ACTA N脷M.: 04/2013

 

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as doce horas e cincoenta e dous minutos do d铆a vinte e seis de setembro de dous mil trece, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

 

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias Sanchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n proc茅dese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

 

I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 03/2013, SI PROCEDE

 

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unanimidade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 03/2013.

 

II. DETERMINACI脫N DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2.014.

 

Visto o oficio remitido pola Delegaci贸n Provincial da Conseller铆a de Traballo no que se solicita acordo relativo a fixaci贸n das Festas Locais deste Municipio para o vindeiro ano 2.014, esta Xunta de Goberno en uso das competencias delegadas polo Concello Pleno en sesi贸n celebrada o d铆a trinta de xu帽o de dous mil once , acorda:

 

1.-Fixar como festas locais no Concello de B贸veda para o ano 2014, os d铆as 1 de Setembro, festividade de San Xil e 15 de Setembro festividade do Divino Ecce-Homo .

 

2.-Remitir certificaci贸n deste acordo 贸 Departamento Territorial da Conseller铆a de Traballo e Benestar.

 

3.-Remitir certificaci贸n 贸 Departamento Territorial da Conselleria de Traballo das delegaci贸ns que o Pleno celebrado o d铆a trinta de Xu帽o de dous mil once fixo na Xunta de Goberno.

 

III.- APROBACION DO MARCO ORZAMENTARIO 2013-2016

 

Vista a proposta da Alcald铆a-Presidencia sobre aprobaci贸n do Marco Presupostario do Concello de B贸veda 2014-2016.

 

E considerando que :

PRIMEIRO. As corporaci贸ns locais est谩n suxeitas ao establecido na LOEP, consonte indica o artigo 2,1. engadindo no seu artigo 4.2 que entender谩se por estabilidade financeira a capacidade de financiamento de compromisos de gasto presentes e futuro dentro dos l铆mites de d茅ficit e d茅beda p煤blica, consonte o establecido nesa Lei e na normativa europea. No seu artigo 29 regula o denominado marco orzamentario a a medio prazo no que se enmarcar谩 a elaboraci贸n dos seus Orzamentos anuais e a trav茅s do cal se garantir谩 unha programaci贸n orzamentaria coherente cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e de d茅beda p煤blica.

Que os marcos orzamentarios a medio prazo abarcar谩n un per铆odo m铆nimo de tres anos e conter谩n, entre outros par谩metros:

a. Os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de d茅beda p煤blica das respectivas Administraci贸ns P煤blicas.

b. As proxecci贸ns das principais partidas de ingresos e gastos tendo en conta tanto a s煤a evoluci贸n tendencial, 茅 dicir baseada en pol铆ticas non suxeitas a modificaci贸ns, como o impacto das medidas previstas para o per铆odo considerado.

c. Os principais supostos nos que se basean ditas proxecci贸ns de ingresos e gastos.

Os marcos orzamentarios servir谩n de base para a elaboraci贸n do Programa de Estabilidade.

SEGUNDO. Antes do quince de marzo de cada ano, de acordo coa informaci贸n sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e de d茅beda p煤blica que previamente forneza o Estado, remitiranse os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcar谩 a elaboraci贸n dos seus Orzamentos anuais.

TERCEIRO. Para dar cumprimento ao establecido no artigo 29 da Lei Org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, polo Servizo de Intervenci贸n municipal elaborouse o proxecto de Marco Presupostario 2014-2016

Que o Marco Orzamentario 2014-2016 deber谩 sera aprobado polo Pleno da corporaci贸n municipal (art. 22,2潞,e da LBRL) e ao que haber谩 de axustarse a elaboraci贸n do Presuposto Xeral Municipal para estes exercicios.

COARTO. Det谩llanse no Marco Orzamentario:

a) As proxecci贸ns das principais partidas de ingresos e gastos tendo en conta tanto a s煤a evoluci贸n tendencial, 茅 dicir baseada en pol铆ticas non suxeitas a modificaci贸ns, como o impacto das medidas previstas para o per铆odo considerado.

b) Os principais supostos nos que se basean ditas proxecci贸ns de ingresos e gastos.

O marco orzamentario da entidade local deber谩 elaborarse a nivel consolidado para todos aqueles entes que formen parte do subsector S.1313 芦Corporaci贸ns Locais禄 de Contabilidade Nacional dentro da entidade local.

A informaci贸n estar谩 expresada en termos consolidados conforme 谩 normativa de estabilidade orzamentaria.

O Informe contempla a seguinte informaci贸n:

Ingresos e gastos do per铆odo 2014-2016, partindo do ano 2013, no que ter谩n que recoller as previsi贸ns da liquidaci贸n deste exercicio.

QUINTO. PROXECCI脫NS DOS INGRESOS E GASTOS DO PER脥ODO 2014-2016,

O Pleno do Concello, en sesi贸n do 27 de agosto de 2012, aprobou o Plan Econ贸mico-financeiro do Concello de B贸veda que estende a s煤a vixencia durante o per铆odo 2012- 2013.

Co Plan Econ贸mico-financeiro e as medidas previstas no mesmo pretend铆ase conseguir un marco de estabilidade presupostaria durante o citado per铆odo, coherente coa normativa europea e con pleno cumprimento dos obxectivos fixados polo Consello de Ministros de 20 de xullo de 2012 e aprobados polo Congreso dos Deputados e polo Senado.

Cont茅mplase no citado P.E.F. O incremento de recadaci贸n mediante a modificaci贸n dos tipos impositivos e tarifas de distintas Ordenanzas Fiscais, coas que se pretend铆an acadar os seguintes ingresos:

INGRESOS POR IMPOSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TAXAS, PREZOS P脷BLICOS E OUTROS INGRESOS (CAP脥TULOS 1, 2 E 3)

Imposto

Ingresos previstos 2013

I.B.I.

224.477,00

I. VEHICULOS TRAC.MEC.

74.337,00

I.A.E

12.000,00

I.C.O.

13.650,00

Os ingresos previstos no Cap铆tulo 3, Taxas, Prezos P煤blicos e outros Ingresos do Estado de Ingresos do Orzamento de 2013,

Imposto

Ingresos previstos 2013

TAXA ABTO. AUGA

83.000,00

TAXA ALCANTARILLADO

18.200,00

TAXA RECOLLIDA LIXO

73.992,00

TAXA LICENZAS URBANISTICAS

4.890,00

TAXA POR APROVEITAMENTO DE VO

2.500,00

TAXA POR ENTRADA VEHICULOS

472,00

TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

5.900,00

COMPENSACION TELEFONICA

6.000,00

P. PUBLICO SERV.ASISTENCIAIS

10.400,00

P.PUBLICO SERV.EDUCATIVOS

11.028,00

OUTROS PREZOS P脷BLICOS

5.550,00

Non obstante non se aplicaron no presente exerc铆cio 2013, os incrementos de tipo impositivo correspondentes ao I.B.I. Urbana: do 0,5 % ao 0,7 %, e do I.B.I. 脷stica: do 0,4% ao 0,6%, que entrar谩n en vigor no exercicio 2014.

Para determinar os gastos e ingresos p谩rtese da estimaci贸n da liquidaci贸n do orzamento do actual exercicio 2013, facendo os correspondentes axustes sobre as previsi贸ns de ingresos e gastos

ESTIMACI脫N DE LIQUIDACI脫N ORZAMENTO EXERCICIO 2013

CAP脥TULOS GASTO

EUROS

CAP脥TULOS INGRESO

EUROS

G1- Gastos de personal -

555.502,99

I1- Impuestos directos

347.642,00

G2- Gastos en bienes y servicios

466.922,00

I2- Impuestos indirectos

4.393,00

G3- Gastos financieros

9.752,00

I3- Tasas y otros ingresos

221.004,00

G4- Transferencias corrientes

9.739,00

I4- Transferencias corrientes

646.851,00

G5-Contingencias

0,00

I5- Ingresos patrimoniales

7.639,00

G6- Inversiones reales

208.857,04

I6- Enaj. de invers. Reales

0,00

G7- Transferencias de capital

0,00

I7- Transferencias de capital

108.907,00

G8- Activos financieros

0,00

I8- Activos financieros

0,00

G9- Pasivos financieros

2.260,00

I9- Pasivos financieros

0,00

TOTAL GASTOS

1.253.033,03

TOTAL INGRESOS

1.336.436,00

 

 

 

 

EMPLEOS (CAP. 1-7)

1.250.773,03

RECURSOS (CAP. 1-7)

1.336.436,00

TOTAL GASTOS CORRENTES

1.041.915,99

TOTAL INGRESOS CORRENTES

1.227.529,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

211.117,04

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

108.907,00

 

Visto o proxecto de Marco Presupostario do Concello de B贸veda 2014-2016 e o informe de Intervenci贸n, o ditame emitido pola Comisi贸n Informativa Especial de contas, por unanimidade ACORDA:

Aprobar de acordo co establecido no articulo 29 da Lei Org谩nica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade Financeira, o Marco Presupostario 2014-2016 do Concello de B贸veda, cuxo detalle 茅 o seguinte:

 

A) INGRESOS

INGRESOS

2013

2014

2015

2016

Ingresos correntes

1.227.529,00

1.242.905,00

1.263.905,00

1.263.905,00

Ingresos de capital

108.907,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos financieiros

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos totais

1.336.436,00

1.242.905,00

1.263.905,00

1.263.905,00

B) GASTOS

GASTOS

2013

2014

2015

2016

Gastos correntes

1.041.915,99

1.102.291,99

1.123.291,99

1.123.291,99

Gastos de capital

208.857,04

138.396,01

138.396,01

138.396,84

Gastos financieiros

2.260,00

2.217,00

2.217,00

2.216,17

Gastos totais

1.253.033,03

1.242.905,00

1.263.905,00

1.263.905,00

C) MAGNITUDES FINANCIEIRAS E ORZAMENTARIAS

 

2013

2014

2015

2016

Saldo de operaci贸ns non financieiros

85.662,97

2.217,00

2.217,00

2.216,17

Axustes SEC (en trminos de Contabilidade Nacional)

74.278,71

72.041,27

70.076,26

70.101,10

Capacidade de financiaci贸n (super谩vit)

159.941,69

74.258,27

72.293,26

72.317,27

D) ENDEBEDAMENTO

 

2013

2014

2015

2016

D茅beda viva a un de xaneiro

 

13.332,82 鈧

11.116,44 鈧

8.900,07 鈧

D茅beda viva a 31 de decembro

13.332,82 鈧

11.116,44 鈧

8.900,07 鈧

6.683,70 鈧

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e doce minutos do d铆a sinalado, do que eu, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico

 

emprende en 3