BORRADOR DA ACTA DA SESION N潞.: 07/2013 ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOUS MIL TRECE (28-10-2013)

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e oito de outubro de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

 2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

8.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

  Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

1潞.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESI脫N ANTERIOR N潞.: 06/2013, DISTRIBUIDA COA CONVOCATORIA.

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 06/2013 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

2潞.- EXPEDIENTE 2013- 208-341 DE MODIFICACI脫N DO REGULAMENTO DO S.A.D.

 芦Aprobada inicialmente polo Concello Pleno en data vinte e seis de agosto de dous mil trece a modificaci贸n do do Regulamento municipal regulador da prestaci贸n dos Servizos municipais de Axuda no Fogar, e sometida a mesma a per铆odo de informaci贸n p煤blica.

 Dada conta das alegaci贸ns presentadas, do informe emitido polos Servizos T茅cnicos relativo 谩s alegaci贸ns presentadas, o informe de Secretar铆a de data 21 de outubro de 2013 e do Ditame da Comisi贸n Informativa de data 24 de outubro de 2013.

 O Pleno do Concello , en sesi贸n ordinaria, previa deliberaci贸n, e por unanimidade,

 

ACORDA:

 

PRIMEIRO. Estimar as parcialmente as suxerencias presentadas por Dna. Sonia Rama, Xefa de secci贸n da Subdirecci贸n xeral de Autorizaci贸n e Inspecci贸n de Servizos Sociais, polas seguintes causas:

 

1陋.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO PAR脕GRAFO 4潞 DO ARTIGO 4潞 PERSOAS DESTINATARIAS.

Onde di: 鈥- persoas... minusval铆as ou incapacitadas ...鈥 Proponse substituir por discapacitadas

Procede incorporar esta modificaci贸n xa que a palabra correcta en idioma galego 茅 discapacidade

 

2陋.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO APARTADO B) DO ARTIGO 6潞 CONTIDO DO SERVIZO,

Onde di

-Acompa帽amento f贸ra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos, e/ou realizar xesti贸ns varias, que non poidan realizar por si s贸s ou polos seus familiares ou persoas adicadas 谩 s煤a atenci贸n. (entrega de documentos, contactos con familiares, veci帽os...)

-Compa帽铆a (de car谩cter complementario)鈥

Proponse suprimir: , contactos con familiares, veci帽os...) -Compa帽铆a (de car谩cter complementario)

 

Procede aceptar as modificaci贸ns suxeridas xa que, no seu caso, figurar铆an nas prestaci贸ns de car谩cter complementario recollidas no artigo 6.2 do regulamento.

 

3陋.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DOS apartados B) E C) DO ARTIGO 7潞.- EXCLUSI脫N TAREFAS,

Onde di:

B) A atenci贸n a outros membros da familia que non fora contemplada expresamente na concesi贸n do servicio e na conseguinte valoraci贸n e proposta t茅cnica.

C) -As tarefas de car谩cter sanitario que conleven unha formaci贸n espec铆fica do persoal que o realice: Toma de tensi贸n, colocar e quitar sondas, po帽er inxecci贸ns, tratamentos de 煤lceras e escaras, suministro de medicamentos que impliquen co帽ecementos espec铆ficos, e outros similares.

Proponse suprimir: 鈥.concesi贸n do servicio e 鈥, substituindo por: .. no proxecto de intervenci贸n e no acordo do servizo....

Procede aceptar as modificaci贸ns suxeridas toda vez que, no apartado b) sup贸n unha mellora na redacci贸n, e no apartado c) porque ao estar xa definidas na normativa vixente non mellora a redacci贸n e calquer outra modificaci贸n normativa sobre este aspecto que se reflictise no regulamento supor铆a ter que modificalo.

 

4陋.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DE DIVERSOS PAR脕GRAFOS DO ARTIGO 9潞.

Par谩grafo 1潞 do apartado 9.1:

Onde di:

9.1.-Persoal

O servizo de axuda no fogar est谩 integrado nos servizos sociais comunitarios b谩sicos do Concello de B贸veda e estar谩 coordinado por un profesional t茅cnico cunha cualificaci贸n m铆nima de diplomatura universitaria na 谩rea de servizos sociais.

PROPOSTA MODIFICACI脫N:

O servizo de axuda no fogar est谩 integrado nos servizos sociais comunitarios b谩sicos do Concello de B贸veda e estar谩 coordinado, (se o servizo est谩 externalizado o coordinador ser谩 o da entidade prestadora) por un profesional t茅cnico cunha cualificaci贸n m铆nima de diplomatura universitaria na 谩rea de servizos sociais.

E ENGADIR: a ratio do persoal t茅cnico.

 

Procede aceptar a suxerencia, incorporando a proposta ao final do par谩grafo, que quedar铆a:

 

O servizo de axuda no fogar est谩 integrado nos servizos sociais comunitarios b谩sicos do Concello de B贸veda e estar谩 coordinado por un profesional t茅cnico cunha cualificaci贸n m铆nima de diplomatura universitaria na 谩rea de servizos sociais; se o servizo se externaliza o coordinador ser谩 o da entidade prestadora.

 

Non procede engadir a suxerencia de reflictir no regulamento a 鈥渞atio de persoal t茅cnico鈥 posto que a determinaci贸n desta 茅 competencia da comunidade aut贸noma e xa est谩 regulamentado pola propia xunta (art. 12 Orde do 22/01/2009), non aportando dita inclusi贸n ningunha mellora na regulaci贸n da prestaci贸n do Servizo.

 

Par谩grafo 2潞 do apartado 9.1:

ONDE DI:

O persoal que presta atenci贸n directa nos domicilios das persoas usuarias estar谩 formado por auxiliares de axuda no fogar co nivel formativo exixido pola lexislaci贸n vixente. Este persoal participar谩 en cursos de formaci贸n espec铆ficos que melloren os co帽ecementos para acadar unha mellor prestaci贸n do servizo.

PROPO脩EN:

O persoal que presta atenci贸n directa nos domicilios das persoas usuarias estar谩 formado por auxiliares de axuda no fogar co nivel formativo exixido pola lexislaci贸n vixente (especificar nivel formativo). Este persoal participar谩 en cursos de formaci贸n espec铆ficos que melloren os co帽ecementos para acadar unha mellor prestaci贸n do servizo.

 

Non procede aceptar este suxerencia posto que a determinaci贸n do nivel formativo 茅 competencia da xunta de galicia, que o determina mediante a s煤a normativa art. 12,2 Orde do 22/01/2009), e non sendo de competencia municipal non procede inclu铆lo.

 

 

9.4-Condici贸ns na prestaci贸n do servicio:

 

Proposta modificaci贸n, Suprimir:

2.- Como regra xeral a auxiliar non poder谩 levar a cabo tarefas que non vaian dirixidas 谩 persoa usuaria do servizo, nin incluso aquelas que se realicen a persoas que convivan coa mesma.

Proposta modificaci贸n,

5.- Durante a prestaci贸n do servizo o Concello poder谩 acordar cambios de auxiliar, de horario e d铆as de prestaci贸n ou cambios de tarefas motivados en todo caso nunha mellor organizaci贸n e prestaci贸n do servizo, consensuados coa persoa usuaria. SUPRIMIR: O rechazo da auxiliar asignada sen causa suficientemente xustificada ser谩 motivo de extinci贸n do servizo.

 

Procede aceptar as suxerencias propostas:

2) posto que as tarefas a realizar est谩n definidas no acordo de Servizo, e fora delas non cabe a realizaci贸n doutros traballos.

5) o engadido pefila mellor as condici贸ns de servizo, e a supresi贸n do texto que se prop贸n porque xa est谩 implicitamente incluido nas causas de extinci贸n do servizo.

 

Proposta de modificaci贸n:

Suprimir:

8.- O servizo ser谩 prestado en todo caso no domicilio da persoa usuaria, quedando totalmente exclu铆da a prestaci贸n en calquer outro domicilio, incluso de familiares, as铆 como en hospitais.

Procede aceptar a supresi贸n proposta posto que o servizo est谩 vinculado a persoa e non 贸 domicilio

 

 

5潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO ARTIGO 10.- REQUISITOS XERAIS PARA ACCEDER 脫 SERVICIO

 

Procede aceptar as suxerencias propostas, d谩ndolle unha nova redacci贸n ao este artigo, diferenciando entre libre concorrencia e Dependencia que quedar铆a como a seguir se transcribe:

 

ARTIGO 10潞.- REQUISITOS XERAIS PARA ACCEDER 脫 SERVICIO

1潞.- Libre concorrencia:

a) - Estar empadroado no Concello.

b) - Solicita-la prestaci贸n de axuda no fogar, seg煤n as d煤as modalidades que se explican no artigo 11 desta Ordenanza.

c) - Reuni-las condici贸ns persoais, familiares e sociais, establecidas no baremo existente.

d) - Asina-lo contrato que oportunamente poida ser prescrito polo/a Traballador/a Social, e en todo caso aquel no que se comprometa a cumpri-las obrigas inherentes 贸 servicio, inclu铆do o pagamento das cantidades que poideran correponderlles

 

2潞.- Dependentes:

a).- Ter reco帽ecida a situaci贸n de dependencia e resoluci贸n pola que se aproba o Programa Individual de Atenci贸n (PIA) no que se reco帽eza a prestaci贸n do Servizo de Axuda a Domicilio.

b).- O requisito sinalado no par谩grafo d) do apartado anterior

 

 

6潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N ARTIGO 11.- MODALIDADES DE ACCESO 脫 SERVIZO

 

Procede aceptar a suxerencia porque reflicte con m谩is precisi贸n 谩 normativa vixente, engandindo a verba prioritario, de tal xeito que quedar铆a redactado:

O acceso ao servizo ser谩 prioritario e directo para persoas que, tendo reco帽ecida a situaci贸n de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resoluci贸n de Programa Individual de Atenci贸n, consonte o establecido no 鈥.... 鈥.

 

 

7潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫NARTIGO 12.- TRAMITACI脫N DAS SOLICITUDES:

Engadir ao t铆tulo deste artigo a verba: Libre concorrencia,

 

Non procede aceptar dita suxerencia posto que neste artigo se diferencia a tramitaci贸n das solicitudes correspondentes 谩 libre concocrrencia, e as de acceso directo, que se corresponden cos dependentes; e regulando ambolos dous supostos no procede a modificaci贸n proposta.

Procede a modificaci贸n da redacci贸n para precisar o alcance da competencia do alcalde para dar a alta no servizo municipal de axuda no fogar, que coa redacci贸n actual resulta confusa.

Procede. Tendo en conta que, consonte o artigo 17 do Decreto 149/2013 en relaci贸n co artigo 6潞 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo corresponde 谩 Conseller铆a competente o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia, indicando os servizos e ou prestaci贸ns econ贸micas que lle correspondan 谩 persoa solicitante (art. 30 do Decreto 15/2010); e polo tanto, carecendo o concello de competencia para tal fin, resulta procedente SUPRIMIR no segundo par谩grafo:

No acceso directo 贸 servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada,.....,鈥 e despois da aportaci贸n da documentaci贸n necesaria para 贸 c谩lculo da aportaci贸n econ贸mica e asignaci贸n de tarefas espec铆ficas鈥

 

De tal xeito este artigo 12潞 quedar铆a redactado como sigue:

 

ARTIGO 12.- TRAMITACION DAS SOLICITUDES

 

a) As persoas solicitantes poder谩n dirixirse 贸s Servicios Sociais do Concello, onde se lles facilitar谩 o modelo de solicitude normalizada, que xunto coa documentaci贸n esixida presentarase no rexistro xeral do mesmo, asinada polo/a solicitante do servicio e no seu defecto polo seu representante legal/titor ou coidador habitual, ou gardador de feito.

 

b) No acceso directo 贸 servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resoluci贸n relativa 贸 programa individualizado de atenci贸n ter谩 a consideraci贸n de proposta de asignaci贸n e incorporaci贸n 贸 servizo. A resoluci贸n de alta no Servizo municipal de Axuda no Fogar, consonte 贸 artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora do r茅xime local, correspondelle 贸 Alcalde-Presidente ou Delegado do servizo .

 

No apartado 12.1. Documentaci贸n

 

Procede aceptar as suxerencias de redacci贸n propostas toda vez que se mellora a redacci贸n e a palabra correcta en idioma galego 茅 discapacidade, de tal xeito a redacci贸n quedar铆a:

 

鈥 鈥...

- Informe m茅dico sobre o seu estado de sa煤de

- Certificado no seu caso de discapacidade daquelas persoas que a padezan, ben se trate do propio solicitante ou de persoas que convivan con 茅l.

- 鈥.. 鈥

 

No apartado 12.2 Informe t茅cnico:

 

Non procede aceptar dita supresi贸n de texto posto que, se ben nos casos de dependencia a resoluci贸n de concesi贸n de axuda e o pia corresponde 谩 xunta de galicia, ningunha norma impide que a traballadora social informe ao alcalde sobre dita resoluci贸n da comunidade aut贸noma, que asemade servir谩 de sustento 谩 resoluci贸n do alcalde ao que lle corresponde resolver a alta no servizo municipal(art. 21 da lbrl), consonte disp贸n o artigo 46 do decreto 15/2010, de 4 de febreiro, que regula o procedemento para o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia e do dereito 谩s prestaci贸ns do sistema para a autonom铆a e atenci贸n 谩 dependencia, o procedemento para a elaboraci贸n do programa individual de atenci贸n e a organizaci贸n e funcionamento dos 贸rganos t茅cnicos competentes:

Os concellos titulares do servizo proceder谩n a dar de alta 谩s persoas en espera de acordo coa orde de prelaci贸n establecida no programa de asignaci贸n de recursos. A estes efectos garantirase aos servizos sociais comunitarios municipais acceso en tempo real ao devandito programa de asignaci贸n de recursos.鈥

 

 

SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO PAR脕GRAFO 1潞 DO ARTIGO 12.5

 

Procede aceptar a suxerencia (Substituir semestre por trimestre) porque da axilidade 谩 xesti贸n, quedando a redacci贸n como a seguir se transcribe:

A documentaci贸n necesaria para o inicio da prestaci贸n do servizo ser谩 renovada, en todo caso, dentro do primeiro trimestre de cada ano .

 

 

8潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO ARTIGO 14

 

Cambiar: Director por coordinador

Procede aceptar a suxerencia para adecuala 谩 terminolox铆a empregada na normativa

 

No par谩grafo 2潞, engadir o prazo de remisi贸n da reclamaci贸n,

 

Procede aceptar a suxerencia para adecuala 谩 normativa, de tal xeito que quedar铆a redactado como a seguir se transcribe:

As reclamaci贸ns ser谩n recollidas no libro de reclamaci贸ns que se atopa 谩 disposici贸n dos usarios, s茅ndolle facilitada copia da mesma 贸 usuario e debendo remitir orixinal 贸 servizo de inspecci贸n nas 谩reas de servizos comunitarios e inclusi贸n social, nun prazo m谩ximo de 3 d铆as h谩biles

 

 

9潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO ARTIGO 15

15.1.-Baixa temporal

Par谩grafo 1潞, Par谩grafo 2潞 e SUPRIMIR os par谩grafos 3潞 e 4潞:

Onde di: constituir谩 baixa temporal na prestaci贸n do servicio de axuda no fogar, sen perda da condici贸n de beneficiario/a, polo prazo de tempo que dure a causa que a motiva..;

Proponse suprimir: Polo prazo de tempo que dure a causa que a motiva

 

Onde di: - a ausencia daqu茅l do seu domicilio ou lugar onde deba ser prestado o servicio, por tempo m谩ximo de tres meses,

Proponse engadir: para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia

 

Proponse suprimir os par谩grafos 3潞 e 4潞:

-O ingreso temporal en Centro Hospitalario.

-A falla de pagamento por causa imputable 谩 persoa beneficiaria, cando este retraso sexa superior a 60 e inferior a 90 d铆as naturais.

 

Procede aceptar as suxerencias de modificaci贸ns propostas, porque melloran o texto e faino m谩is coherente coa normativa vixente.

 

Par谩grafo 6潞:

 

Procede aceptar parcialmente as suxerencias de modificaci贸ns propostas no que se refire a dependentes, mantendo o texto para libre concorrencia e asemade engadir:

coa excepci贸n das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonom铆a e a atenci贸n 谩 dependencia, suposto no que se estar谩 贸 disposto na correspondente normativa reguladora

 

Procede, en aplicaci贸n do disposto no artigo 24,3 do decreto 149/2013, de 5 de setembro, que define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e determina o sistema de participaci贸n de ac贸delas usuarias no financiamento do seu custo

E engadir novo par谩grafo

As ausencias mensuais, por causas imputables a persoa usuaria, nos servizos con dereito a reserva de praza mensual que sexan superiores aos dez d铆as, ag谩s o suposto previsto no artigo 27 da Orde do 2 de xaneiro de 2012, deivindicar谩n un 40% do importe correspondente 谩 participaci贸n no seu financiamento en concepto de reserva de praza.

 

15.2.-Extinci贸n definitiva.

Proponse: As causas de extinci贸n est谩n recollidas na Orde de axuda no fogar

Procede dar esta nova redacci贸n:

a) A renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio de programa individual de atenci贸n ou do proxecto de intervenci贸n que implique un cambio de asignaci贸n de recurso e a s煤a incompatibilidad e co servizo de axuda no fogar.

c) Traslado definitivo da s煤a residencia a outro concello.

d) Falecemento da persoa usuaria.

e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestaci贸n do servizo.

f) A falta reiterada de pagamento do servizo.

g) Desaparici贸n das causas que motivaron a prestaci贸n do servizo

E procede engadir:

h. A ausencia do domicilio ou lugar onde aqu茅l se deba prestar por tempo superior a 3 meses para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia.

 

No par谩grafo 煤ltimo do artigo 15.2 ,

Procede aceptar esta suxerencia de supresi贸n posto que xa se contempla nas causas de extinci贸n recollido neste artigo 15.2,e) deste regulamento

 

 

10潞.- SUXERENCIA DE MODIFICACI脫N DO ARTIGO 16

 

ARTIGO 16潞.-DEREITOS DOS USUARIOS_ PROPO脩EN COMPLETAR

 

Non procede aceptar a suxerencia de modificaci贸n posto que os reflictidos neste regulamento corresponden cos que figuran na orde do 22/01/2009, e os que se propo帽en a maiores dos que figuran nesta orde do 22/01/2009, corresponden a dereitos xerais de t贸dolos usuarios de servizos sociais, que se recollen na lexislaci贸n aplicable.

 

11潞.- Proponse a modificaci贸n do artigo 17

 

PROCEDE ENGADIR, por non figurar neste Regulamento e figura na Orde do 22/01/2009:

7.- A facilitar e colaborar no seguimento e avaliaci贸n do servizo

 

 

12潞.-PROPONSE MODIFICACI脫N DO ARTIGO 19

 

Non se pode facer referencia aos artigos. Hai que desarrollalos. Os Concellos te帽en que facer unha transposici贸n da normativa auton贸mica. O SAF 茅 un servizo do Concello que deber谩 contar cunha normativa propia en base a cal se lle poda cobrar aos usuarios. Polo tanto, non se pode facer referencia aos artigos do Decreto 99/2012 sen m谩is.

 

Non procede aceptar esta suxerencia polos seguintes motivos:

Un dos requisitos para a aprobaci贸n de disposici贸ns de car谩cter xeral, 茅 que a materia obxecto de regulaci贸n sexa de competencia da Entidade Local (Art. 4,a) da LBRL) e art. 4,1) do ROFRXCL, de xeito que unha entidade local non poder谩 regular por Ordenanza ou Regulamento ningunha materia reservada 谩 Lei ou a outra Administraci贸n P煤blica. Cada entidade 煤nicamente poder谩 regular as materias propias da s煤a competencia, que no caso dos concellos est谩n recollidas no artigo 25 da LBRL.

Asemade non debe infrinxir ningunha norma de superior xerarqu铆a (art. 51,1,2 e 62 da LRXPAC.

 

No caso que nos ocupa, aprobaci贸n de modificaci贸ns do Regulamento municipal do Servizo de Axuda no Fogar, entra dentro das competencias municipais recollidas no precitado artigo 25.2,K) da LBRL:

Prestaci贸n dos servizos sociais e de promoci贸n e reinserci贸n social.鈥

 

Competencia que se debe limitar a regulamentar aqueles aspectos da prestaci贸n deste Servizo Municipal de Axuda no Fogar que entren dentro da s煤a competencia.

Pero a competencia municipal para regular a prestaci贸n do Servizo de Axuda no Fogar est谩 subordinada e debe adecuarse 谩s disposici贸ns normativas aprobadas dentro da competencia exclusiva que en materia de asistencia social corresponde a Xunta de Galicia consonte a previsi贸n do artigo 27.23 do Estatuto de Autonom铆a, polo que ao concellos somentes lles cabe regular aqueles aspectos da prestaci贸n do Servizo que sexan da s煤a competencia, sen poder entrar nas da Comunidade Aut贸noma.

Nesta suxerencia de modificaci贸n do texto, pretendendo que se recolla aquela materia que 茅 competencia exclusiva da Xunta de Galicia, estar铆amos vertendo no Regulamento Municipal unha materia que 茅 da exclusiva competencia auton贸mica, sen que o feito de reflictila no Regulamento mellore a s煤a comprensi贸n ou coherencia normativa, e, como xa se informou previamente, dados os prol铆ficos cambios normativos da Xunta, supor铆a que con cada cambio na lexislaci贸n auton贸mica haber铆a que proceder a modificar o texto do Regulamento Municipal para adecualo 谩 normativa da Xunta, polo que non resulta operativo incluila, sendo m谩is util e eficaz remitirse ao que disp贸n a normativa Auton贸mica ou Estatal vixente en cada momento, sen ter que estar a modificar continuamente o Regulamento.

E para garantir a transparencia e a comprensibilidade da norma polo usuario, se recolle neste Regulamento Municipal, na Disposici贸n Adicional Segunda: Co fin de facilitar o exercicio dos dereitos dos usuarios e cidad谩ns en xeral, na p谩xina web municipal, xunto con este Regulamento, se publicar谩n os artigos da lexislaci贸n auton贸mica sobre servizos sociais de Galicia e sobre o servizo de axuda no fogar que se citan no mesmo.

 

Procede non obstante, e como consecuencia da recente publicaci贸n do Decreto 149/2013, do 5 de setembro e do contido da s煤a Disposici贸n Final Primeira, apartado 2, modificar o artigo 19潞 onde di:

A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase aplicando o disposto nos artigos 鈥59. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica das persoas dependentes valoradas con dereitos de atenci贸n reco帽ecido usuarias do servizo de axuda no fogar鈥 e 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

 

Substituir: 鈥.. artigos 鈥59. Determinaci贸n da capacidade econ贸mica das persoas dependentes valoradas con dereitos de atenci贸n reco帽ecido usuarias do servizo de axuda no fogar 鈥.....鈥

Por: 鈥 ...no cap铆tulo II do t铆tulo III do decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e se determina o sistema de participaci贸n das persoas usuarias no financiamento do seu custo

 

Quedando a redacci贸n do seguinte modo:

 

A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase aplicando o disposto no cap铆tulo II do t铆tulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e se determina o sistema de participaci贸n das persoas usuarias no financiamento do seu custo, e no artigo 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

 

 

 

13潞.-PROPONSE A MODIFICACI脫N DA DISPOSICI脫N FINAL

 

Onde di: 鈥 鈥.. entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no bolet铆n oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do d铆a seguinte 鈥..鈥

Proponse suprimir: a partir do d铆a seguinte (hai que cumprir o disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei de Bases do R茅xime Local)

 

Non procede aceptar esta suxerencia de modificaci贸n toda vez que:

A proposta de incluir no texto do Regulamento a demora na entrada en vigor das modificaci贸ns do Regulamento sobre a base dos artigos citados non cabe por tratarse, dentro da regulamentaci贸n das relaci贸ns interadministrativas, do procedemento de impugnaci贸n de actos e ou acordos das entidades locais que infrinxan o ordenamento xur铆dico.

As铆, neste procedemento de impugnaci贸n de actos e ou acordos das entidades locais que infrinxan o ordenamento xur铆dico, se establece no artigo 56 da LBRL a obriga das entidades Locais de remitir 谩 Administraci贸n do Estado e das Comunidades auton贸mas copia ou extracto comprensivo dos actos ou acordos, concedendo o artigo 65 do mesmo corpo legal un prazo de quince dias, a partir da recepci贸n do acordo, para que as administraci贸ns Estatal ou Auton贸mica requiran invocando expresamente dito artigo 65, 谩 entidade local para que anule o acto ou acordo.

Tr谩tase pois dun procedemento cuxo cumprimento correspondelle ao Alcalde e de xeito inmediato ao secretario, m谩is como tal procedemento previo 谩 publicaci贸n do acordo de aprobaci贸n da modificaci贸n do regulamento, non ten por que reflictirse na mesmo.

 

 

14潞.-PROPONSE MODIFICACI脫N DO ANEXO II Servizo de axuda no fogar: Acordo de servizo en diversos puntos

 

No punto 2, onde di:

2.-Que a prestaci贸n do servizo de axuda no fogar se realizar谩 durante o presente ano,

Proponse engadir: 鈥 ..para os usuarios de dependencia con car谩cter indefinido e para os usuarios de libre concorrencia . 鈥

Procede aceptar parcialmente a suxerencia posto que se debe diferenciar entre Dependentes e Libre concorrencia, pero a prestaci贸n do Servizo para Dependencia d茅bese prestar mentres este vixente o seu PIA,

Procede substituir con car谩cter indefinido POR mentras est茅 vixente o seu PIA, quedando a redacci贸n:

2. Que a prestaci贸n do servizo de axuda no fogar se realizar谩 para os usuarios de dependencia mentras est茅 vixente o seu PIA e para os usuarios de libre concorrencia durante o presente ano, con posibilidade de pr贸rroga segundo valoraci贸n t茅cnica do Departamento de Servizos Sociais do Concello.

 

No punto 4, onde di:

4. Que atendendo 谩 Orde do -- de -- de , que regula o servizo de axuda no fogar, 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e 谩 aplicaci贸n do baremo que corresponde, a persoa usuaria comprom茅tese a achegar mensualmente o __________% do custo da prestaci贸n do servizo.

 

Proponse modificar todo o punto e darlle a seguinte redacci贸n:

4. Que atendendo 谩 Orde do 22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, 贸 Decreto 99/2012, de 16 de marzo e 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de -------------------euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ------------------------, sobre a s煤a capacidade econ贸mica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧 polo total de horas prestadas.

 

Que atendendo 谩 Orde do 22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, 贸 Decreto 99/2012, de 16 de marzo e 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de -------------------euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ------------------------, sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧 polo total de horas prestadas.

 

Procede substituilo por:

No caso de Libre concorrencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente, que regula o servizo de axuda no fogar, 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e 谩 aplicaci贸n do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de ---------- euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de -----------------, sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧 polo total de horas prestadas.

 

No caso de Dependencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente e 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de -------------------euros/mes, polo que lle corresponde aportar como copagamento deste servizo unha porcentaxe de ------------------ sobre a s煤a capacidade econ贸mica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧/mes polo total de horas prestadas.

 

 

Proponse suprimir, no punto 7, onde di:

Que, as铆 mesmo, a persoa usuaria, a s煤a familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:--------

Non procede aceptar dita suxerencia, xa que tal compromiso se recolle no anexo iii da orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda a domicilio.

 

AO FINAL DO ANEXO II PROPONSE ENGADIR: Un apartado que recolla a existencia dun libro de queixas e reclamaci贸ns.

 

Procede engadir novo apartado 10潞:

 

10.- Est谩 a disposici贸n da persoa usuaria un libro de reclamaci贸ns de forma que no caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o r茅xime de rexistro, autorizaci贸n, acreditaci贸n e a inspecci贸n dos servizos sociais en Galicia.

 

 

SEGUNDO. Aprobar expresamente, con car谩cter definitivo, a modificaci贸n do Regulamento municipal regulador da prestaci贸n dos Servizos municipais de Axuda no Fogar, unha vez incorporadas 谩 mesma as alteraci贸ns derivadas das suxerencias estimadas, dando unha nova redacci贸n aos artigos:

4潞, par谩grafo 4),

6潞.1 apartado b),

7潞 apartados B) e C),

9潞.1 par谩grafo 1潞 ), 9潞.4, suprimindo os apartados 2) e 8) modificando o apartado 5) engandindo os apartados 11),12), e 13) e renumerando os apartados.

 

10潞,

11潞,1)

12潞 par谩grafo 2潞), 12潞 apartado 1潞 par谩grafos 3) e 4), 12潞 apartado 5潞 par谩grafo 1潞), 12潞 apartados,6 e 7)

14潞,

15潞,

17潞 eng谩dese par谩grafo 7),

19潞,

20潞

Disposici贸n Final

engadindose duas Disposici贸ns Adicionais e supresi贸n da Disposici贸n Derogatoria

ANEXO II

que quedarian redactados como a seguir se transcribe:

 

芦Un.- O ARTIGO 4潞.-PERSOAS DESTINATARIAS, par谩grafo 4潞), queda redactado do seguinte xeito:

 

- Persoas con discapacidade 谩s que a axuda no fogar lles poida favorece-la s煤a autonom铆a.鈥

 

Dous.- O ARTIGO 6潞.1, apartado b), queda redactado do seguinte xeito:

-b) Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n doutras actividades da vida diaria, tales como: -Acompa帽amento f贸ra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos, e/ou realizar xesti贸ns varias, que non poidan realizar por si s贸s ou polos seus familiares ou persoas adicadas 谩 s煤a atenci贸n. (entrega de documentos etc.)

 

Tres.- Os apartados B) e C) do ARTIGO 7潞, , quedan redactados do seguinte xeito:

B) A atenci贸n a outros membros da familia que non fora contemplada expresamente no proxecto de intervenci贸n e no acordo do servizo e na conseguinte valoraci贸n e proposta t茅cnica.

C) -As tarefas de car谩cter sanitario que conleven unha formaci贸n espec铆fica do persoal que o realice.

 

Cuatro.- O par谩grafo 1潞) do apartado 1- Persoal e o apartado 4- Condici贸ns na prestaci贸n do servicio do ARTIGO 9潞, quedan redactados do seguinte xeito:

9.1.- par谩grafo 1潞:

O servizo de axuda no fogar est谩 integrado nos servizos sociais comunitarios b谩sicos do Concello de B贸veda e estar谩 coordinado por un profesional t茅cnico cunha cualificaci贸n m铆nima de diplomatura universitaria na 谩rea de servizos sociais; se o servizo se externaliza o coordinador ser谩 o da entidade prestadora.

9.4-Condici贸ns na prestaci贸n do servicio

1.- A auxiliar de axuda a domicilio estar谩 obrigada 煤nica e exclusivamente 贸 cumprimento das tarefas estipuladas no correspondente acordo de prestaci贸n, qued谩ndolle totalmente prohibida a realizaci贸n doutras tarefas non recollidas no mesmo.

2.- A auxiliar non poder谩 dispor das chaves de ning煤n domicilio.

3.- A auxiliar ten totalmente prohibido recibir en custodia cartos, xoias ou calquer outro obxecto ou animal.

4.- Durante a prestaci贸n do servizo o Concello poder谩 acordar cambios de auxiliar, de horario e d铆as de prestaci贸n ou cambios de tarefas motivados en todo caso nunha mellor organizaci贸n e prestaci贸n do servizo, consensuados coa persoa usuaria.

5.- Calquer queixa ou suxerencia por parte do beneficiario do servizo ser谩 comunicada 贸 t茅cnico do departamento de servizos sociais e en ning煤n caso se resolver谩 coa auxiliar.

6.- O servizo, como regra xeral, non se prestar谩 cando o usuario non se atope no domicilio, non tendo obriga a auxiliar de permanecer 谩 espera.

7.- As persoas usuarias quedan obrigadas 谩 comunicaci贸n de calquera variaci贸n de datos no que respecta a domicilio, tel茅fono, situaci贸n econ贸mica e familiar.

8.- A persoa usuaria e a auxiliar quedan obrigadas 贸 debido respecto mutuo e confidencialidade, abst茅ndose de realizar por ambas partes ning煤n tipo de comentario referentes 贸 traballo noutros domicilios.

9.- Ser谩n de conta da persoa beneficiaria do servizo os gastos relativos 贸 material de limpeza, aseo persoal, comida e calquera outros necesarios para a s煤a atenci贸n. Estes utensilios ou materiais deber谩n ser postos 谩 disposici贸n do auxiliar para posibilitarlle o seu traballo.

10.- No caso de contemplarse no proxecto de intervenci贸n e no acordo de servizo recollidos no artigo 12.6 desta orde o acompa帽amento f贸ra do fogar os gastos de transporte inherentes 谩 prestaci贸n deste servizo correr谩n a cargo para persoa usuaria.

11.- Farase entrega 谩 persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo 贸rgano competente.

12.-As铆 mesmo, entregarase 谩 persoa usuaria e ao persoal de atenci贸n directa, o documento que conte帽a as tarefas a desenvolver no domicilio.

13.- Informarase 谩s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamaci贸ns, que estar谩 谩 s煤a disposici贸n, para calquera queixa ou reclamaci贸n. No caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso.

 

Quinto.- O artigo 10潞.- Requisitos xerais para acceder 贸 servicio, queda redactado do seguinte xeito:

1潞.- Libre concorrencia:

a) - Estar empadroado no Concello.

b) - Solicita-la prestaci贸n de axuda no fogar, seg煤n as d煤as modalidades que se explican no artigo 11 desta Ordenanza.

c) - Reuni-las condici贸ns persoais, familiares e sociais, establecidas no baremo existente.

d) - Asina-lo contrato que oportunamente poida ser prescrito polo/a Traballador/a Social, e en todo caso aquel no que se comprometa a cumpri-las obrigas inherentes 贸 servicio, inclu铆do o pagamento das cantidades que poideran correponderlles

 

2潞.- Dependentes:

a).- Ter reco帽ecida a situaci贸n de dependencia e resoluci贸n pola que se aproba o Programa Individual de Atenci贸n (PIA) no que se reco帽eza a prestaci贸n do Servizo de Axuda a Domicilio.

b).- O requisito sinalado no par谩grafo d) do apartado anterior

 

Sexto.- O artigo 11潞.1- Acceso directo, queda redactado do seguinte xeito:

O acceso ao servizo ser谩 prioritario e directo para persoas que, tendo reco帽ecida a situaci贸n de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resoluci贸n de Programa Individual de Atenci贸n, consonte o establecido no Decreto 15/2010, de 4 de febrero , que regula o procedemento para o reco帽ecemento da situaci贸n de dependencia e do dereito 谩s prestaci贸ns do sistema para a autonom铆a e atenci贸n 谩 dependencia, o procedemento para a elaboraci贸n do Programa Individual de Atenci贸n e a organizaci贸n e funcionamento dos 贸rganos t茅cnicos competentes, ou norma que legalmente a substit煤a, as铆 como as disposici贸ns que a desenvolvan.

 

S茅ptimo.- O par谩grafo 2潞) do artigo 12 e os par谩grafos 3潞) e 4潞) do apartado 1) par谩grafo 1潞 do apartado 5) e apartados 6) e 7) do artigo 12潞, quedan redactados do seguinte xeito:

artigo 12 - par谩grafo 2潞);

No acceso directo 贸 servizo para as persoas usuarias con dependencia valorada, a resoluci贸n relativa 贸 programa individualizado de atenci贸n ter谩 a consideraci贸n de proposta de asignaci贸n e incorporaci贸n 贸 servizo. A resoluci贸n de alta no Servizo municipal de Axuda no Fogar, consonte 贸 artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora do r茅xime local, correspondelle 贸 alcalde-presidente ou delegado do servizo .

12.1 par谩grafos 3潞) e 4潞):

- Informe m茅dico sobre o seu estado de sa煤de.

- Certificado no seu caso de discapacidade daquelas persoas que a padezan, ben se trate do propio solicitante ou de persoas que convivan con 茅l.

 

12.5.-Renovaci贸n do servizo

A documentaci贸n necesaria para o inicio da prestaci贸n do servizo ser谩 renovada, en todo caso, dentro do primeiro trimestre de cada ano, a efectos de actualizaci贸n de datos e revisi贸n das causas que motivaron a concesi贸n inicial

 

12.6- Acordo do servizo entre a persoa usuaria e a entidade.

Unha vez concedido e notificado se proceder谩 谩 firma do acordo das condici贸ns do mesmo entre a persoa usuaria e a entidade segundo modelo establecido no Anexo II

 

12.7.-Expediente social b谩sico

No momento do inicio da intervenci贸n se abrir谩 expediente social b谩sico se non estivera aberto con anterioridade no que quedar谩 constancia do servizo prestado 谩 persoa usuaria que constar谩 no que se refire 贸 Servizo de Axuda a domicilio, cando menos, de:

a) Informe social

b) Proxecto de intervenci贸n

c) Acordo de servizo

d) Informes de seguemento peri贸dicos, que ter谩n un car谩cter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias as铆 o aconsellen.

 

 

Oitavo.- O artigo 14, queda redactado do seguinte xeito:

Nos supostos de presentaci贸n de reclamaci贸ns abrirase expediente por parte da persoa titular da Alcald铆a, que requerir谩 mediante providencia informe do persoal t茅cnico coordinador do servizo e do persoal de axuda no fogar correspondente en cada caso.

 

As reclamaci贸ns ser谩n recollidas no libro de reclamaci贸ns que se atopa 谩 disposici贸n dos usarios, s茅ndolle facilitada copia da mesma 贸 usuario e debendo remitir orixinal 贸 servizo de inspecci贸n nas 谩reas de servizos comunitarios e inclusi贸n social, nun prazo m谩ximo de 3 d铆as h谩biles

 

Noveno.- O artigo 15潞, queda redactado do seguinte xeito:

15.1.-Baixa temporal.

 

Constituir谩 baixa temporal na prestaci贸n do Servicio de Axuda no Fogar, sen perda da condici贸n de beneficiario/a:

 

-A ausencia daqu茅l do seu domicilio ou lugar onde deba ser prestado o servicio, por tempo m谩ximo de tres meses, para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a s煤a ausencia.

-Modificaci贸n temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo.

A baixa temporal determinar谩 a suspensi贸n na prestaci贸n do servicio, e pasar a lista de espera, con prioridade sobre os solicitantes pendentes de alta, reanud谩ndose o servizo cando exista de novo disponibilidade para prestalo, coa excepci贸n das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonom铆a e a atenci贸n 谩 dependencia, suposto no que se estar谩 贸 disposto na correspondente normativa reguladora

- As ausencias mensuais, por causas imputables a persoa usuaria, nos servizos con dereito a reserva de praza mensual que sexan superiores aos dez d铆as, ag谩s o suposto previsto no artigo 27 da Orde do 2 de xaneiro de 2012, deivindicar谩n un 40% do importe correspondente 谩 participaci贸n no seu financiamento en concepto de reserva de praza.

 

15.2.-Extinci贸n definitiva.

Constituir谩 causa da extinci贸n definitiva do Servicio de Axuda no Fogar, e conlevar谩 a perda da condici贸n de beneficiario/a, sen prexuizo de nova e ulterior solicitude:

a) A renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio de programa individual de atenci贸n ou do proxecto de intervenci贸n que implique un cambio de asignaci贸n de recurso e a s煤a incompatibilidad e co servizo de axuda no fogar.

c) Traslado definitivo da s煤a residencia a outro concello.

d) Falecemento da persoa usuaria.

e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestaci贸n do servizo.

f) A falta reiterada de pagamento do servizo.

g) Desaparici贸n das causas que motivaron a prestaci贸n do servizo

h. A ausencia do domicilio ou lugar onde aqu茅l se deba prestar por tempo superior a 3 meses para os usuarios de libre concorrencia e por un prazo m谩ximo de dous meses para os usuarios de dependencia.

 

-No caso de producirse a extinci贸n do servicio con car谩cter definitivo, ser谩 este feito notificado 谩 persoa beneficiaria na forma prescrita polas normas.

Tanto para a baixa temporal e extinci贸n definitiva, as prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonom铆a e a atenci贸n 谩 dependencia, se estar谩 贸 disposto na correspondente normativa reguladora, en caso de non estar regulado se aplicar谩 o disposto neste regulamento.

 

A persoa beneficiaria do Servicio de Axuda no Fogar, po帽er谩 en co帽ecemento da Entidade Local prestadora, cantas modificaci贸ns se produzan nas circunstancias tidas en conta no seu momento para a concesi贸n do servicio, asi coma a concurrencia de calquera das circunstancias que puideran ser determinantes da baixa temporal ou extinci贸n.

 

 

D茅cimo.- Ao artigo 17潞 eng谩dese un novo apartado 7), da seguinte redacci贸n:

7.- A facilitar e colaborar no seguimento e avaliaci贸n do servizo

 

 

Und茅cimo.- O artigo 19潞, queda redactado do seguinte xeito:

A capacidade econ贸mica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar calcularase aplicando o disposto no cap铆tulo II do t铆tulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoci贸n da autonom铆a persoal e a atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia e se determina o sistema de participaci贸n das persoas usuarias no financiamento do seu custo, e no artigo 鈥60. Determinaci贸n da capacidade das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento鈥 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, ou norma que legalmente os substit煤a.

 

Duod茅cimo.- O artigo 20潞, queda redactado do seguinte xeito:

Para determinar a participaci贸n no financiamento do servizo das persoas usuarias estar谩se ao disposto na ordenanza fiscal reguladora do prezo p煤blico pola prestaci贸n do servizo de axuda a domicilio.

 

D茅cimoterceiro.- As Disposici贸ns Adicionais e a Derradeira, quedan redactadas do seguinte xeito:

Disposici贸n Adicional Primeira

En todo o non recollido na presente Ordenanza estarase 贸 disposto na normativa vixente aplicable.

 

Disposici贸n Adicional Segunda

Co fin de facilitar o exercicio dos dereitos dos usuarios e cidad谩ns en xeral, na p谩xina web municipal, xunto con este Regulamento, se publicar谩n os artigos da lexislaci贸n auton贸mica sobre servizos sociais de Galicia e sobre o servizo de axuda no fogar que se citan no mesmo.

 

 

Disposici贸n Final

A presente modificaci贸n do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, aprobada por acordo do Pleno da Corporaci贸n en sesi贸n celebrada o d铆a ___, entrar谩 en vigor o d铆a da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da provincia e comezara a aplicarse a partir do d铆a seguinte, permanecendo en vigor ata a s煤a modificaci贸n ou derrogaci贸n expresa.

 

D茅cimocuarto.- O ANEXO II.- Acordo de servizo, queda redacto do seguinte xeito:

ANEXO II

 

Servizo de axuda no fogar: Acordo de servizo

 

Reunidos en ........................................................o d铆a ................................ ....................... dunha parte don/dona..鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.con DNI:鈥︹︹︹︹︹︹︹.......

 

E doutra ............................................................................, Alcalde-Presidente do Concello de B贸veda.

DECLARAN

Co帽ecer e aceptar os dereitos e deberes emanados do Regulamento de Axuda no Fogar, e no seu contexto

 

ACORDAN:

 

1. Que o Concello de B贸veda prestar谩 o servizo de axuda no fogar (SAF), 谩 persoa arriba citada, desde o d铆a _______ do _________ de 200__.

2. Que a prestaci贸n do servizo de axuda no fogar se realizar谩 para os usuarios de dependencia mentras est茅 vixente o seu PIA e para os usuarios de libre concorrencia durante o presente ano, con posibilidade de pr贸rroga segundo valoraci贸n t茅cnica do Departamento de Servizos Sociais do Concello.

3. Que o SAF se levar谩 a cabo _______________ d铆as 谩 semana, por un total de ____ horas mensuais.

4. No caso de Libre concorrencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente, que regula o servizo de axuda no fogar, 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e 谩 aplicaci贸n do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de -------------------euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ------------------------, sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧 polo total de horas prestadas.

No caso de Dependencia:

Que atendendo 谩 normativa vixente e 谩 Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria conta cunha capacidade econ贸mica de ------- euros/mes, polo que lle corresponde aportar como copagamento deste servizo unha porcentaxe de ------------- sobre a s煤a capacidade econ贸mica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprom茅tese a achegar 鈥︹︹︹︹︹.鈧/mes polo total de horas prestadas.

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o aboamento da taxa do SAF establecido no punto 4潞, na entidade bancaria da s煤a elecci贸n, no n煤mero de conta autorizada para tal efecto.

6. Que, de acordo co proxecto de intervenci贸n establecido para o caso, as actividades e tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes: (Marcar a que proceda)

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n das ABVD

 

____ Asistencia para levantarse e deitarse.

____ Apoio no coidado e hixine persoal.

____ Control no r茅xime alimentario.

____ Supervisi贸n medicaci贸n prescrita.

____ Apoio para cambios posturais, mobilizaci贸ns, orientaci贸n espacio-temporal.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter persoal na realizaci贸n doutras ABVD

____ Acompa帽amento f贸ra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos, e/ou realizar xesti贸ns varias, que non poidan realizar por si s贸s ou polos seus familiares ou persoas adicadas 谩 s煤a atenci贸n.

____ Compa帽铆a

 

  1. Atenci贸ns das necesidades de car谩cter dom茅stico e da vivenda

_____ Limpeza b谩sica e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

_____ Compra de alimentos e outros productos de uso com煤n.

_____ Preparaci贸n dos alimentos.

_____ Lavado e coidado das prendas de vestir.

_____ Coidados b谩sicos da vivenda.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter de apoio psicosocial e educativo

_____ Intervenci贸ns t茅cnico-profesionais formativas e de apoio 贸 desenvolvemente das capacidades persoais, 谩 afectividade, 谩 convivencia e 谩 integraci贸n na comunidade as铆 como 谩 mellora da estructuraci贸n familiar.

 

  1. Atenci贸ns de car谩cter complementario:

 

----------------------------------------------------------------

 

7. Que, as铆 mesmo, a persoa usuaria, a s煤a familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes tarefas:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Que as modificaci贸ns que puidese haber nas condici贸ns inicialmente estipuladas neste acordo deber谩n ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa representante do Concello, sendo anexadas ao acordo orixinal.

9. Que o servizo se prestar谩 atendendo 谩s condici贸ns reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde est谩n recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinci贸n.

Est谩 a disposici贸n da persoa usuaria un libro de reclamaci贸ns de forma que no caso de queixa ou reclamaci贸n, facilitarase unha copia da queixa 谩 persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspecci贸n no prazo de tres d铆as, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o r茅xime de rexistro, autorizaci贸n, acreditaci贸n e a inspecci贸n dos servizos sociais en Galicia

Ambas as partes dan a s煤a conformidade a este acordo de prestaci贸n do SAF e o asinan.

 

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹ de 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.de 200鈥..鈥

TERCEIRO. Publicar devandito Acordo definitivo co texto da modificaci贸n do Regulamento municipal regulador da prestaci贸n dos Servizos municipais de Axuda no Fogar no Bolet铆n Oficial da Provincia, p谩xina web municipal e taboleiro de anuncios do Concello, entrando en vigor segundo o previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local.

 

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos e en xeral para todo o relacionado con este asunto.

 

 

3潞.- EXPEDIENTE 2013-248-5.1.2 ADHESI脫N AO PROXECTO DE SIMPLIFICACI脫N ADMINISTRATIVA 鈥淓MPRENDE 3鈥.

 

Non se producen intervenci贸ns, e por unanimidade o pleno da corporaci贸n, adopta o seguinte ACORDO:

 

Vista a Resoluci贸n do 31 de maio de 2013, publicada no BOE do 4 de xu帽o de 2013, da Secretar铆a de Estado de Administraciones P煤blicas do Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, pola que se establecen las condiciones de uso da plataforma electr贸nica de intercambio de informaci贸n denominada 鈥淓mprende 3鈥

E considerando que dita plataforma electr贸nica posibilita a tramitaci贸n electr贸nica das declaraci贸n responsables de aqueles emprendedores, empresarios ou titulares de actividades econ贸micas ou empresariais que desexen iniciar a s煤a actividade ou trasladar o seu negocie e a integraci贸n autom谩tica desta tramitaci贸n coas plataformas xa existentes para a creaci贸n de empresas, simplificando e facilitando deste xeito os tr谩mites administrativos.

Co帽ecendo as condici贸ns de uso da precitada plataforma, e sendo de interese dita plataforma pola reduci贸n de prazos para a creaci贸n de empresas.

Visto o ditame favorable da Comisi贸n Informativa de Asuntos do Pleno, o Pleno, por unanimidade, ACORDA:

 

 

1. Adherirse 谩 plataforma electr贸nica 鈥淓mprende en Tres鈥 da Secretar铆a de Estado de Administraciones P煤blicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, pola que se establecen las condiciones de uso da plataforma electr贸nica de intercambio de informaci贸n denominada 鈥淓mprende 3鈥, aceptando as condici贸ns de Uso da plataforma, aprobadas por Resoluci贸n de 31 de maio de 2013 da citada Secretar铆a de Estado de Administraci贸ns P煤blicas.

 

2. Aceptar谩 e utilizar谩 o Modelo de Declaraci贸n Responsable adxunto como Anexo 谩s mencionadas 鈥淐ondici贸ns de Uso鈥, de conformidade coas previsi贸ns das Leis 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizaci贸n do comercio e de determinados servizos, as铆 como as s煤as sucesivas modificaci贸ns.

 

3. Non solicitar谩 ningunha outra documentaci贸n que a mencionada no apartado anterior deste documento.

 

4. Adaptar a s煤a normativa propia ao novo marco xur铆dico establecidos pola Lei 12/2012, a cuxo efecto se por谩 谩 s煤a disposici贸n a Ordenanza Tipo prevista e adoptada de acordo coa disposici贸n adicional primeira n煤mero 2 da mesma, as铆 como 谩s s煤as sucesivas modificaci贸ns.

 

5. Manter谩 permanentemente actualizada a informaci贸n 谩 que se refire o punto 6 das condici贸ns de uso da plataforma, na secci贸n de adhesi贸ns da mesma.

 

6. Far谩 un uso responsable da plataforma de acordo coa normativa de protecci贸n de datos de car谩cter persoal, especialmente advertindo aos usuarios da citada plataforma de que os seus datos ser谩n cedidos estritamente para o tr谩mite da s煤a solicitude salvo manifestaci贸n expresa en contrario.

 

 

4潞.- MOCI脫N PARA ACADAR QUE A RIBEIRA SACRA SEXA DECLARADA POLA UNESCO PATRIMONIO DA HUMANIDADE.

 

Non se producen intervenci贸ns, e por unanimidade o pleno da corporaci贸n, adopta o seguinte ACORDO:

A Ribeira Sacra, que abarca os concellos ourens谩s de Nogueira de Ramu铆n, Parada de Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, A Peroxa, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Esgos, e os lucenses de Ribas de Sil, Quiroga, Pobra de Broll贸n, Monforte de Lemos, Sober, Pant贸n, B贸veda, Chantada, Taboada, Carballedo, Portomar铆n, O Savi帽ao e Paradela pos煤e valores naturais que a fan merecedora de ser declarada pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. Os expertos reco帽ecen que conta con recursos suficientes para lograr dito distintivo, pois non s贸 茅 un dos lugares m谩is interesantes da Pen铆nsula Ib茅rica, sen贸n que en Europa existen moi poucas paisaxes comparables a esta zona.

Deste xeito, entre as vantaxas que se lle atrib煤en 谩 Ribeira Sacra, destaca a de que forma un espazo de primeira categor铆a, donde historia, medio ambiente, tradici贸n vitivin铆cola, patrimonio e biolox铆a configuran unha extraordinaria paisaxe, que ten o seu m谩ximo esplendor nos Can贸ns do Sil.

Por tanto, para a Deputaci贸n de Lugo, que esta zona acade a distinci贸n da organizaci贸n mundial, constit煤e unha cuesti贸n estret茅xica de primeira orde. Por iso, o organismo provincial leva traballando neste asunto dende hai m谩is dun ano. O equipo de goberno deu un paso adiante neste obxectivo xa en 2011, ano no que revalidou a Presidencia da Deputaci贸n. Xa, naquel momento, non s贸 manifestou publicamente a vontade pol铆tica de promover esta declaraci贸n, sen贸n que a inclu铆u no dec谩lago de compromisos program谩ticos para este mandato.

Posteriormente, e sempre en aras de cumprir escrupulosamente a folla de ruta acordada polo equipo de goberno, a Deputaci贸n mantivo varios encontros cos promotores da candidatura da Torre de H茅rculos para asesorarse sobre as xesti贸ns necesarias e conseguir o mesmo resultado exitoso. As铆 mesmo, e co obxectivo de acadar o financiamento necesario para elo, este ano concurriu 谩s axudas da Fundaci贸n Biodiversidad para po帽er en marcha un proxecto experimental de desenvolvemento rural da zona.

Compre destacar, a este respecto, que para a posta en marcha desta iniciativa, o organismo provinical xa conta co aval dos Concellos de Sober, Monforte de Lemos, Pobra de Broll贸n e Ribas de Sil; as铆 como das Asociaci贸ns Provincial de Empresarios e Hostaler铆a de Lugo e da Espa帽ola de Pequenas e Medianas Cidades Vitivin铆colas (ACEVIN); dos CRDO Riveria Sacra; da Fundaci贸n Belarmino Fern谩ndez Iglesias de Sober, do IBADER, e do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Na actualidade, esta Fundaci贸n a铆nda non emitiu a resoluci贸n destas subvenci贸ns, polo que na Deputaci贸n estase 谩 espera da comunicaci贸n desta entidade; requisito necesario e indisponsable para poder comenzar a desenvolver o proxecto.

Obter esta declaraci贸n, rendibilizando e impulsando economicamente a zona, e sempre baixo criterios de sustentabilidade, ten que ser para todas as administraci贸ns unha cuesti贸n estrat茅xica, xa que contribuir谩 a revitalizar e a po帽er en valor este territorio que, ademais, 茅 un dos m谩is castigados polo despoboamento demogr谩fico; a principal lacra da nosa provincia e da Galicia interior.

脡 preciso, pois, que tanto Goberno Central, a trav茅s do Ministerio de Cultura, como a Xunta de Galicia exerzan a s煤a responsabilidade e realicen as xesti贸ns oportunas para que a Ribeira Sacra sexa declarada ben mundial, e esta distinci贸n revirta nun maior desenvolvemento e impulso econ贸mico das d煤as provincias que ocupa. Admais, estes dous Executivos te帽en, por lei, a obriga de sumar a cantas organizaci贸ns, entidades,m asociaci贸ns.... se vexan implicadas no proceso.

Polo que vai dito, propo帽emos que, polo Pleno da Excma. Deputaci贸n de Lugo, se aprobe o seguinte:

ACORDO

a) Impulsar a candidatura da Ribeira Sacra para a s煤a declaraci贸n como Patrimonio da Humanidade.

b) Dirixirse 贸 Goberno Auton贸mico para po帽er en marcha o procedemento correspondente para a formalizaci贸n da dita condidatura e requerir a s煤a necesaria colaboraci贸n.

c) Instar 贸 Goberno de Espa帽a para que, elaborada a candidatura, promova a dita declaraci贸n diante do Comit茅 do Patrimonio da Humanidade da UNESCO.

d) Remitir 贸s Concellos da provincia que forman parte do territorio obxecto da declaraci贸n e 谩 Deputaci贸n de Ourense este acordo para sumar esforzos nesa direcci贸n.

 

 

 

 

5潞.- MOCI脫N DO PSDEG-PSOE INSTANDO A XUNTA DE GALICIA A AXILIZAR OS TR脕MITES PARA O RECO脩ECEMENTO OFICIAL DO DENOMINADO 鈥淐AMI脩O DE INVERNO COMO RUTA XACOBEA.

 

 

Sometido a votaci贸n, por unanimidade o pleno adopta o seguinte ACORDO:

De todos 茅 co帽ecida a existencia dun camino a Santiago que atravesa as bisbarras do Bierzo de Valdeorras, a Ribeira Sacra Lucense e do Deza, nun percorrido que comeza en Ponferrada e transcorre ata Lal铆n onde empata coa V铆a da Prata para continuar ata Santiago de Compostela. Dito camino 茅 denominado de Invern贸 porque seg煤n consta a trav茅s de diversa documentaci贸n era unha alternativa 贸 camino franc茅s cando as inclemencias do tempo, especialmente as neves do invern贸 imped铆an o percorrido polo Cebreiro. Dito camino se est谩 a reivindicar como ruta Xacobea desde o ano 1999, cando se creou a "Asociaci贸n de Caminos a Santiago pola Ribeira Sacra" que pelexa desde ent贸n polo reco帽ecemento oficial desta ruta por parte da Xunta de Galicia.

Despois xa de moitos anos o grupo parlamentario do PSdeG PSOE presentou unha moci贸n na que instaba a Xunta de Galicia a acelerar os tr谩mites para o reco帽ecemento oficial, que foi aprobada por unanimidade, compromet茅ndose o gobern贸 da Xunta en publicar a resoluci贸n nun prazo de 6 meses.

脡 necesario poner de manifest贸 a importancia que este camino pode chegar a ter para os nosos concellos, territorios moi deprimidos econ贸micamente e con poucas posibilidades de desenvolvemento. Sen d煤bida o denominado "Camino de Invern贸" pode suponer un revulsivo importante para o sector servizos dentro do noso territorio, que abrangue os concellos de O Barco, Vilamart铆n e a R煤a en Valdeorras; Quiroga, Ribas de Sil, A Pobra do Broll贸n, B贸veda, Monforte de Lemos, Pant贸n, Sober, Savi帽ao e Chantada en Ribeira Sacra; e Rodeiro e Lal铆n no Deza.

Transcorridos xa 8 meses dende a s煤a aprobaci贸n en sede parlamentaria, e polo anteriormente exposto, 贸 pleno do concello de B贸veda ACORDA:

鈥 Exixir 谩 Xunta que non dilate m谩is a declaraci贸n oficial coa s煤a publicaci贸n no DOGA.

鈥 Solicitar da Xunta de Galicia que unha vez se produza a declaraci贸n oficial se inicien os traballos de sinalizaci贸n e adecuaci贸n do camino 谩 maior brevidade posible.

 

 

 

6潞.- MOCI脫N DO PARTIDO POPULAR PARA QUE A DEPUTACI脫N DE LUGO COLABORE NA MELLORA DA ETAP DE B脫VEDA.

 

Conclu铆do o debate o Sr. Alcalde somete a votaci贸n o asunto, aprob谩ndose por seis votos a favor e as d煤as abstenci贸ns das Sras. Concelleiras do Grupo Municipal Socialista, o seguinte ACORDO:

O Concello de B贸veda e a Deputaci贸n Provincial de Lugo asinan con data 13 de abril de 2007 un convenio de colaboraci贸n para a construci贸n dunha piscina no termo municipal, por un importe de 351.050 euros, (75.000 euros correspondentes 谩 anualidade de 2007 e 276.050 谩 de 2008), no que o Concello se compromet铆a a adquirir os terreos; as铆 como a dotar a rede de abastecemento, o alcantarillado, a enerx铆a el茅ctrica e aportar o proxecto.

Tras unha ampliaci贸n no prazo de vixencia do proxecto, dado os problemas ocasionados no proceso de compra dos terreos; o 14 de xaneiro de 2010 o Concello pon a disposici贸n da Deputaci贸n os terreos e o proxecto e as铆nase un novo convenio entre a administraci贸n provincial e a local, sen variaci贸n do importe, e con nova data de finalizaci贸n da obra, o 27 de maio de 2011.

A d铆a de hoxe, pese aos contactos do alcalde de B贸veda cos responsables institucionais para tratar este tema; o proxecto non se materializou existindo polo tanto a dotaci贸n orzamentaria que se asinara para este proxecto de construci贸n de piscinas municipais en B贸veda.

Dado as necesidades actuais e para superar as deficiencias da planta potabilizadora de B贸veda,  ampliar a capacidade desta para garantir o servizo demandado, mellorar os procesos da planta e realizar as actuaci贸ns necesarias para garantir unha axeitada calidade da auga; Augas de Galicia elaborou un proxecto t茅cnico denominado Mellora da ETAP de B贸veda, que se divid铆a en d煤as fases, estando adxudicada  a primeira fase por un importe de 657.113, que 茅 cofinanciada pola Xunta de Galicia.

Pola s煤a banda, o proxecto da segunda fase aprobado por unanimidade en sesi贸n plenaria municipal o 17 de xu帽o de 2013, incl煤e un tratamento f铆sico qu铆mico para a ETAP, un novo dep贸sito para incrementar a capacidade de regulaci贸n e autonom铆a do sistema e melloras na distribuci贸n ao n煤cleo de Gunt铆n para garantir as prestaci贸ns axeitadas.  Este proxecto de obra para a Mellora da ETAP de B贸veda-Fase II, someteuse a aprobaci贸n p煤blica sen presentarse ningunha reclamaci贸n ao respecto e sendo facultado o alcalde鈥損residente para que en nome e representaci贸n do Concello de B贸veda realice as xesti贸ns necesarias e asine cantos documentos sexan precisos para a materializaci贸n deste proxecto.

Deste xeito, dado a urxencia de acometer este proxecto de mellora no abastecemento de auga no municipio, o rexedor local mantivo contactos co presidente e vicepresidente da Instituci贸n Provincial para que a dotaci贸n orzamentaria destinada a construci贸n das piscinas que non se chegou a materializar dende o ano 2007 se reorientara a colaborar economicamente co Concello de B贸veda para levar adiante esta segunda fase da mellora da ETAP de B贸veda.

Os responsables provinciais asegur谩ronlle ao rexedor de B贸veda que si colaborar铆an co municipio, por茅n a d铆a de hoxe non se iniciou tr谩mite alg煤n para sacar adiante esta proposta. Desta forma, a necesidade deste acometido dado a repercusi贸n que poden ter para a sa煤de p煤blica os problemas no abastecemento de auga, implican a urxencia desta moci贸n e a demanda de que a Deputaci贸n Provincial de Lugo materialice co Concello de B贸veda o compromiso asumido verbalmente.

ACORDO

1.- Que a Deputaci贸n Provincial de Lugo reoriente a cont铆a destinada 谩 construci贸n dunha piscina municipal en B贸veda a colaborar economicamente co concello na mellora da ETAP de B贸veda-II Fase, tal e como se acordou verbalmente

2.- E deste xeito que a Deputaci贸n Provincial de Lugo inicie as modificaci贸ns que estime m谩is oportunas para dotar a este proxecto de mellora da ETAP de B贸veda-II Fase do respaldo orzamentario correspondente

O Sr. Alcalde declara adoptado o acordo por seis votos a favor e duas abstenci贸ns

 

7潞.- MOCI脫N DO PSDEG-PSOE ESIXINDO A GRATUIDADE DA TAXA MUNICIPAL DE AUGA.

 

Dna. Carmen Macia Rodr铆guez da lectura 谩 seguinte proposta de acordo:

O artigo de 25 da a铆nda vixente Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do R茅xime Local, afirma no seu segundo punto que unha competencia ineludible do concello 茅 subministrar auga aos vecinos.

A pesar de ser unha competencia b谩sica que ten que prestar o Concello, en B贸veda, dende o pasado d铆a 24 de setembro estase a incumprir e os vecinos est谩n a sufrir a neglixencia do seu Alcalde, que se viu obrigada a decl谩rala non apta para o consumo por imperativo da Xunta de Galicia, e a pesar das numerosas advertencias realizadas polo Grupo Municipal Socialista do Concello de B贸veda.

Adem谩is do grave trastorno que supon non disponer de auga para o consumo, os vecinos est谩n a asistir at贸nitos como se lies cobra por un servizo que o Concello non est谩 a prestar.

Polo exposto, e por considerar que cobrar por un servizo que non se est谩 a prestar e que 茅 nocivo para o usuario, o Grupo Municipal Socialista, somete para a s煤a votaci贸n e posterior aprobaci贸n a seguinte,

MOCI脫N

鈥 Concello de B贸veda comprom茅tese a non cobrar a taxa municipal de auga mentres non se preste un servizo de calidade que permita o consumo humano.

鈥 Concello de B贸veda aplicar谩 retrospectivamente o aboamento aos vecinos da taxa de auga recadada no menor prazo posible.

 

O Sr. Alcalde-Presidente somete o asunto a votaci贸n, sendo rechazada a proposta de acordo por cinco votos en contra do Grupo Municipal Popular e tres a favor.

 

 

8潞.- EXPDTE 2013/259-322 MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N潞 05/2013 POR XERACI脫N DE INGRESOS.

 

Dase conta do expediente de modificaci贸n de Cr茅ditos n潞.: 05/2013, por xeraci贸n de ingresos, aprobado por Decreto da Alcald铆a n潞.: 390/2013, co seguinte detalle:

Altas en conceptos de ingresos/Artigo 43.1.a), b) e c) do Real decreto 500/1990

Concepto

Descrici贸n

Euros

0.450

Realizaci贸n de actividades deportivas e culturais

1.700,00

0.450

Gastos salariais e sociais para a contrataci贸n dun peon de obras e dunha auxiliar de axuda no fogar

13.520,16

 

0.750

Rehabilitaci贸n de cubertas dos espazos culturais do centro sociocultural e Cubertas de tiradores no campo de tiro de B贸veda

 

3.100,00

 

 

18.320,16

Altas en aplicaci贸ns de gastos

 

PARTIDA DE GASTOS

 

IMPORTE A INCREMENTAR

 

 

3.226

3.226

1.609

1.609

1.143

1.160

2.143..........................

2.160..........................

 

800,00

900,00

1.900,00

1.200,00

5.375,46

1.374,54

5.061,78

1.708,38

 

TOTAL

 

18.320,16

 

 

 

 

9潞.- EXPDTE 2013/200-311 NOTA REPARO DE INTERVENCI脫N CONTRA ABOAMENTO IMPORTE CONTRATO CONSULTOR脥A URBAN脥STICA MES MAIO, XU脩O E XULLO, POR INCUMPRIMENTO CONTRATO.

 

O Sr. Alcalde informa da existencia de reparo de intervenci贸n sobre o incumprimento do contrato de consultor铆a urban铆stica.

 

 

10潞.- EXPDTE 2013/256-311 NOTA REPARO DE INTERVENCI脫N CONTRA ABOAMENTO IMPORTE CONTRATO CONSULTOR脥A URBAN脥STICA MES AGOSTO E SETEMBRO, POR INCUMPRIMENTO CONTRATO.

 

O Sr. Alcalde informa da existencia de reparo de intervenci贸n sobre o incumprimento do contrato de consultor铆a urban铆stica.

 

11潞.- EXPDTE 2013/284-322 INFORME CORRESPONDENTE AO 3陋 TRIMESTRE DO ANO 201 RELATIVO AOS PRAZOS DE PAGO DE FACTURAS

 

Por Secretar铆a-intervenci贸n inf贸rmase que seg煤n os datos obrantes nas dependencias 贸 seu cargo, no Concello de B贸veda, no per铆odo de referencia 3潞 trimestre de 2013, non consta a existencia de facturas con respecto as cales transcorresen m谩is de tres meses dende a s煤a anotaci贸n no rexistro de facturas e non se tramitasen os correspondentes expedientes de reco帽ecemento da obriga.

 

 

12潞.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE.

 

Non se presentaron

13潞.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO

 

13.1.- DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A

 

O Sr. Alcalde manifesta que non hai ning煤n salientable

 

 

 

13.2.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS

 

O Sr. Alcalde informa dun rogo presentado polo BNG solicitando a s煤a dimisi贸n.

 

Seguidamente responde 谩s seguintes preguntas presentadas por D. Jos茅 Luis Vila Carril, no anterior pleno ordinario:

 

1陋.- O Centro de D铆a que se quedou de facer no Centro de Discapacitados de B贸veda, 驴s谩bese si se vai a facer?

2陋.- Por qu茅 sempre traballan para o concello as mesmas empresas? 驴C贸mo se fai a selecci贸n das mesmas? Neste tempo de crise pod铆ase repartir un pouco o traballo coas demais empresas e comercios do municipio.

 

RESPOSTA DO SR. ALCALDE:

1陋.- Que hab铆a un proxecto que se chamaba "Residencia de maiores e centro de dia", no que se contemplaba un centro de d铆a. Era unha empres aprivada, e naquel momento por falla de apoio do bipartito. Recordara perfectamente, concretamente de Benestar, do Sr. Quintana, non poiou ese proxecto e quedou...

2陋.- Cumprimos a lei estrictamente adxudicando as obras sempre 谩s mellores ofertas.

 

 

Preguntas do BNG presentadas por escrito para este pleno:

 

1 - En que data aproximada coida vostede que escomezar谩n as obras da nova captaci贸n?

2 - Deu vostede orde de retirar as pancartas colocadas polo BNG o pasado 19 de outubro con motivo da concentraci贸n de protesta convocada polo mesmo partido?

No caso afirmativo, esix铆moslle que nos sexan devoltas inmediatamente.

No caso negativo, como seguramente vostede sabe quen as t茅n, preg谩moslle que convenza a esa persoa ou persoas que nolas devolvan.

Lembr谩moslle de paso que a铆nda poden facernos falta; e a铆nda de non ser ese o caso (ogall谩), as citadas pancartas son unha mistura de dous artes: literatura e pintura, e gustar铆anos poder conservalas.

 

RESPOSTA DO SR. ALCALDE:

Non dei orde a ninguen de retirar as pancartas. Si ti帽a intenci贸ns de retiralas o luns

 

 

13.3.- MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE

Non se presentaron

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as trece horas e cinco minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3