BORRADOR ACORDOS PLENO N潞 08/2013

 

SESION EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E UN DE NOVEMBRO DE DOUS MIL TRECE (21.11.2013)

PLENO NUMERO 08/2013


      No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a Vinte e un de novembro de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n extra贸rdinaria e urxente, en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.-     D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,
3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ
5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ
6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ
7.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ
8.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ
9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL


Como Secretario D.  Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

    Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 07/2013

    O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 07/2013  distribuida coa convocatoria.
Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

II.- PROPOSTA DE MODIFICACI脫N DAS BASES QUE REGULAN O PROGRAMA TEMPORAL DE FOMENTO DE EMPREGO E POSTA EN VALOR DO TERRITORIO, DA EXCMA. DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE LUGO.

    O Sr. Alcalde informa do contido da proposta de acordo, sinalando determinados aspectos das Bases do programa temporal de fomento de emprego da Excma. Deputaci贸n de Lugo, que require superar os 25 puntos e que fan que o 95 por cento dos concellos de Lugo quedan fora, entre eles o concello de B贸veda, que est谩 rascando a puntuaci贸n de 25 puntos para acceder ao programa de fomento de emprego, dando logo lectura 谩 proposta de acordo que se transcribe a seguir:
    A actual crise econ贸mica provocou que o desemprego se convertese na principal preocupaci贸n das cidad谩ns e, para que esta situaci贸n mellore, as administraci贸ns p煤blicas deben impulsar iniciativas que, sen exclusi贸n e en base a criterios obxectivos que garantan a igualdade de oportunidades, poidan contribuir a dar soluci贸n a esta problem谩tica.
    A Deputaci贸n de Lugo non parece respectar estes criterios xa que, tras analizar as bases publicadas no Bolet铆n Oficial da Provincia con data 9 de novembro de 2013; que regulan as axudas e subvenci贸ns para concellos de Lugo, de menos de 5.000 habitantes, para o programa temporal de fomento do emprego e posta en valor do territorio e, en concreto, os requisitos que deben cumprir as entidades beneficiar铆as; extr谩ese que s贸 se poder谩n sumarse a este plan 24 dos 67 municipios da provincia.
    Esta situaci贸n que est谩 a provocar unha importante discriminaci贸n e unha repulsa dos alcaldes afectados, que rexeitan que se poida discriminar aos parados en funci贸n do concello de residencia.
    Visto canto antecede esta Alcald铆a propon ao Pleno da Corporaci贸n que adopte o seguinte ACORDO:
    O Pleno da Corporaci贸n Municipal insta 谩 Deputaci贸n Provincial de Lugo a:
    a) Modificar as bases que regulan o Programa Temporal de Fomento do Emprego e posta en Valor do territorio, recollidas no BOP do 9 de novembro de 2013, co obxecto de que podan participar todos os concellos da provincia e beneficien ao maior n煤mero de persoas desempregadas posibles
    b) Incrementar, en cantidade suficiente, o orzamento destinado a este Plan de emprego, de tal xeito que se garanta a igualdade de oportunidades dos desempregados lucenses con independencia do concello no que residan.
    Dar traslado do presente acord贸 ao Presidente da Deputaci贸n de Lugo e aos Grupos pol铆ticos con representaci贸n no Pleno da Deputaci贸n Provincial.

    
    Sometese o asunto a votaci贸n, votando a favor os seis concelleiros do Grupo Municipal Popular e dous votos en contra das concelleiras do Grupo Municipal Socialista.
   

 

emprende en 3