BORRADOR DA ACTA DA SESION 09/2013 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA DEZASETE DE DECEMBRO DE DOUS MIL TRECE (17-12-2013)


      No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e cinco minutos do d铆a dezasete de decembro de dous mil trece, re煤nese en sesi贸n extra贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

1.-     D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,
3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
4.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ
5.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ
6.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ
7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ
8.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL
    
Non asiste o Concelleiro: D. D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ, que excusa a s煤a asistencia

    Como Secretario D.  Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

    Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos inclu铆dos previamente no orde do d铆a:

1潞.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 08/2013

    O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 08/2013  distribu铆da coa convocatoria.
Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci贸n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

2潞.-PROXECTO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2014.

    
    Conclu铆das as quendas de intervenci贸ns, o Sr. Alcalde somete a votaci贸n o ditame, sendo aprobado por   cinco votos a favor  do Grupo Municipal Popular,  e tres en contra, das concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril,  polo que queda aprobado por maior铆a absoluta o seguinte ACORDO:

Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio econ贸mico 2014, as铆 como, as s煤as Bases de Execuci贸n e o Cadro de Persoal comprensivo de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Cap铆tulo I do T铆tulo VI da Lei 39/1988.
Visto e co帽ecido o contido dos informes do Interventor municipal, de data  nove de decembro de 2013.
Visto o Informe de Intervenci贸n de Avaliaci贸n do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria de data   nove de decembro  de 2013 do que se desprende o cumprimento do principio de estabilidade presupostaria, o obxectivo de d茅beda p煤blica e a regla de gasto.
Visto o ditame favorable da Comisi贸n Informativa Especial de Contas emitido o 12/12/2013,  por  maior铆a absoluta, o Concello Pleno ACORDA:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de B贸veda, para o exercicio econ贸mico 2014, xunto coas s煤as Bases de Execuci贸n, e cuxo resumo por cap铆tulos 茅 o seguinte:

 

ORZAMENTO DO CONCELLO DE B脫VEDA

EXERCICIO 2014

CAP脥TULOS GASTO

EUROS

CAP脥TULOS INGRESO

EUROS

G1- Gastos de persoal

540.776,13

I1- Impostos directos

341.850,00

G2- Gastos en bens e servizos

623.933,37

I2- Impostos indirectos

3.530,00

G3- Gastos financieiros

5.420,50

I3- Taxas e outros ingresos

254.733,78

G4- Transferencias corrientes

10.655,00

I4- Transferencias corrientes

611.803,20

G5-

0,00

I5- Ingresos patrimoniais

9.600,50

G6- Inversi贸ns reais

59.319,00

I6- Enax. de invers. Reais

3,00

G7- Transferencias de capital

0,00

I7- Transferencias de capital

20.808,12

G8- Activos financieiros

0,00

I8- Activos financieiros

1,80

G9- Pasivos financieiros

2.227,00

I9- Pasivos financieiros

0,60

TOTAL GASTOS

1.242.331,00

TOTAL INGRESOS

1.242.331,00

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente o cadro de persoal, comprensiva de todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual.
TERCEIRO. Expo帽er ao p煤blico o Orzamento Xeral para el 2014, as Bases de Execuci贸n e cadro de persoal aprobados, por prazo de quince d铆as, mediante anuncios no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentaci贸n de reclamaci贸ns polos interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ningunha reclamaci贸n.
QUINTO. Remitir copia 谩 Administraci贸n do Estado, as铆 como ao Departamento territorial de Facenda da  Delegaci贸n Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

 

 

3潞.- ANULACI脫N OBRIGAS RECO脩ECIDAS


Sometido a votaci贸n o ditame da Comisi贸n especial de contas, por seis votos a favor e d煤as abstenci贸ns das concelleiras do Grupo Municipal Socialista, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

鈥淐onsiderando que o d铆a dezanove de novembro de 2013, mediante providencia da Alcald铆a, foi solicitado un informe de Secretar铆a sobre a lexislaci贸n aplicable e o procedemento que se deb铆a seguir, en relaci贸n coa proposta de anulaci贸n das obrigas contra铆das por erro .
Considerando que o d铆a vinte de novembro de 2013 Intervenci贸n informou favorablemente sobre a proposta da Alcald铆a.
Despois de realizar a tramitaci贸n legalmente establecida, E visto o ditame favorable da Comisi贸n Informativa Especial de Contas emitido o 12/12/2013,  por  maior铆a absoluta, o Concello Pleno ACORDA:

PRIMEIRO. Que se aproben a anulaci贸n das obrigas contra铆das por erro e a rectificaci贸n do saldo dos seguintes asentos contables:

 

Asento

Aplicaci贸n orzamentaria

Descrici贸n

Importe

628/2013

3.226

Por actividades deportivas-Rota bicicletas, sendeirismo, pirag眉ismo.

 

2.200,00

629/2013

3.635

Por levantammento de selado en carpinteria aluminio centro sociocultural

 

354,00

630/2013

3.227

Por organizaci贸n I trofeo concello de B贸veda de tiro con arco.

 

1.400,00

TOTAL............................................................................

3.954,00 鈧

 

SEGUNDO. Que se practiquen os asentos contables necesarios para facer efectiva a anulaci贸n das obrigas contra铆das por erro e a rectificaci贸n do saldo.鈥 .---

 

 

4潞.- ELECCI脫N DE XU脥Z DE PAZ DE BOVEDA.

    
    Conclu铆do o debate som茅tese a votaci贸n o ditame da Comisi贸n informativa, e por sete votos a favor e a abstenci贸n de D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril, o pleno ACORDA:

    鈥淐onsiderando que a Secretar铆a de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia remite escrito no que da conta de que est谩 pr贸ximo o vencemento do per铆odo de catro anos do nomeamento do Xu铆z de paz titular do concello de B贸veda, e concede un prazo de tres meses ao concello para iniciar expediente para elixir  o cargo de xu铆z de paz titular.
    Considerando que o d铆a 05/11/2013 rem铆teselles 谩 Secretar铆a de Goberno do  do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e  ao Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo, o Bando do alcalde do Concello do 05/11/2013 polo que se abre o per铆odo de presentaci贸n de instancias para cubrir os cargos de xu铆z de paz titular  no Municipio de B贸veda. O Bando estivo exposto no Bolet铆n Oficial da Provincia, no taboleiro de editos do Concello, na p谩xina web municipal dende o 14 de novembro  ao 2 de decembro de 2013.
    Considerando que o d铆a dous de decembro de dous mil trece finalizou o prazo de presentaci贸n de solicitudes, present谩ndose un 煤nico aspirante:
    D. Manuel Armesto Pardo
    Visto o informe de Secretar铆a do d铆a tres de decembro de dous mil trece, e en concordancia co ditame  favorable da comisi贸n informativa de Asuntos do Pleno, o pleno da corporaci贸n, por  maior铆a absoluta , adopta o seguinte ACORDO:
    PRIMEIRO. Que Que D. Manuel Armesto Pardo, con DNI 34.211.819-D e domicilio na r煤a San Paio n潞 2, da parroquia de Mosteiro, que disp贸n do t铆tulo de Per铆to mercant铆l, xubilado, sexa nomeado xu铆z de paz titular..
    SEGUNDO. Que se lle traslade este acordo ao xu铆z decano de primeira instancia e instruci贸n do partido xudicial de Monforte de Lemos, que o remitir谩 谩 sala de goberno (artigo 101.3 da Lei org谩nica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e o artigo 7 do Regulamento 3/1995, do 7 de xu帽o, dos xu铆ces de paz.鈥

 

5潞.- DECLARACI脫N DE DETERMINADOS POSTOS DE TRABALLO COMO PRIORITARIOS.    

Sometido o ditame a votaci贸n, por cinco votos a favor, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e tres abstenci贸ns, o pleno ACORDA:

    鈥淐onsiderada a necesidade urxente e inaprazable deste Concello de cubrir a praza de persoal laboral vacante nestes momentos por xubilaci贸n  para o servizo de Mantemento das instalaci贸ns municipais de abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros e alumados p煤blicos, as铆 como prever as posibles baixas que se poidan producir nos Servizos Sociais (Servizo de Axuda a Domicilio e Punto de Atenci贸n 谩 Infancia), emitiuse Informe de Secretar铆a sobre o procedemento para seguir.
    Con data 09/12/2013 emitiuse Informe do Oficial responsable do Servizo Municipal de Mantemento das redes de abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros e alumados p煤blicos no que se xustifican os motivos de necesaria e urxente necesidade, as铆 como, a determinaci贸n de prioritario e afecto a un servizo p煤blico esencial dos postos de persoal laboral a contratar polo Concello.
    Con data 09/12/2013 emitiuse Informe por parte do Departamento de Servizos sociais no que se xustificaban os motivos de necesaria  determinaci贸n de prioritario e afecto a un servizo p煤blico esencial dos postos de persoal laboral adscritos ao Servizo de Axuda a Domicilio e Punto de Atenci贸n 谩 Infancia, co fin de cubrir posibles baixas por enfermidade ou goce de vacaci贸ns do  actual persoal destinado a este servizo.
    Realizada a tramitaci贸n legalmente establecida, visto o Informe de Secretar铆a de data 09/12/2013, e o ditame favorable da Comisi贸n Informativa de Asuntos do Pleno, por maioria absoluta, adopta o seguinte ACORDO;

    PRIMEIRO. Considerar que existen necesidades urxentes e inaprazables que fan necesaria a contrataci贸n dun operario do servizo de mantemento das instalaci贸ns municipais de das redes de abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros e alumados p煤blicos como persoal laboral temporal debido a que devandito servizo consid茅rase prioritario e  que afecta a un servizo p煤blico esencial polos seguintes motivos:
    A necesidade de atender adecuadamente o normal funcionamento dos servizos de  abastecemento domiciliario de auga, sumidoiros e alumado p煤blico, consistentes esencialmente no control e vixiancia do tratamento diario na Estaci贸n de tratamento auga potable, lectura de contadores, substituci贸n de l谩mpadas do Alumado P煤blico, etc., de vense dificultados, pola necesidade de resolver as avarias, tando da rede de subministro domiciliario de auga potable como a rede de alumados p煤blicos, avarias que para solventalas correctamente precisan de duas persoas.
    SEGUNDO.  Considerar necesaria  a determinaci贸n de prioritario e afecto a un servizo p煤blico esencial os postos de persoal laboral adscritos ao Servizo de Axuda a Domicilio e Punto de Atenci贸n 谩 Infancia, co fin de cubrir posibles baixas por enfermidade ou goce de vacaci贸ns do  actual persoal destinado a este servizo.
    TERCEIRO. Autorizar  e, no seu caso,  proceder ao comezo do proceso de selecci贸n do citado persoal laboral temporal.鈥

    E  non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e inte e sete minutos  do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

 

 

 

 

emprende en 3