BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E NOVE DE DECEMBRO DE DOUS MIL CATORCE (29.12.2014)

PLENO NUMERO 09/2014

 


      No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e nove  de decembro de dous mil catorce, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Sr.  Alcalde:

1.-     D. JOS脡  MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LUIS RIVERA SACO
3.-  D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
4.- D陋 NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ.
5.- D陋 CRISTINA JUIZ L脫PEZ.
6.- D潞 MARIA DEL CARMEN MAC脥A RODR脥GUEZ.
7.- D陋 MARIA DEL CARMEN CARBALLADA ROD脥GUEZ.
8.- D. JOS脡 LUIS VILA CARRIL.

Excusa a s煤a asistencia: 9.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ.

Asiste como Secretario  D. Luis Eduardo Matias S谩nchez  que da fe do acto

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas, unha vez comprobada pola Secretaria  a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞  08/2014

    O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 05/2014  distribuida coa convocatoria.
Sometese a votaci贸n, sendo esta aprobada por unanimidade.

2潞.-BONIFICACI脫N  I.C.I.O. POR OBRAS DE CONSERVACI脫N E/OU MANTEMENTO REALIZADAS NA CASA ESCOLA DE TUIMIL.

    O Sr. Alcalde da conta do asunto a tratar, e abre o turno de intervenci贸ns:
    D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril critica que sempre se contrate coas mesmas empresas. En tempo de crise, se non 茅 empresa af铆n non se lle toca nada. En moitos casos se contratan empresas de fora do concello, ao non habelas domesticado as do concello que poidan facer eses traballos.
    Alcalde: concretamente esta obra foi contratada polos veci帽os de Tuimil. Que estrictamente t贸dalas contrataci贸ns que se realizan neste concello cumpren a Lei, e t贸dalas adxudicaci贸ns ve帽en cos informes favorables, tanto t茅cnicos como xur铆dicos,  da adxudicaci贸n das obras. E sempre 谩 mellor proposta econ贸mica.
Conclu铆do o debate, o Sr. Alcalde-Presidente somete o asunto a votaci贸n, e por unanimidade, o Pleno adopta o seguinte ACORDO:
    Visto o escrito subsrito por D. Alejandro Rodr铆guez L贸pez, en representaci贸n da Asociaci贸n Veci帽al 鈥淔onte A Piela鈥 de Tuimil, mediante o que solicita, a bonificaci贸n no Imposto sobre construcci贸ns, instalaci贸ns e obras que corresponde 谩 Licenza Municipal n潞.: 2014/016 para a realizaci贸n de obras de conservaci贸n e/ou mantemento na Casa Escola de Tuimil, destinada a local social, consistentes en: Recrecido de solado de formig贸n, picado e posterior enlucido de paramentos interiores e reposici贸n de pezas de sanitarios e tendo en conta o disposto no apartado 5潞 do artigo 4潞 da Ordenanza Fiscal n潞 2, reguladora do imposto sobre construcci贸n, instalaci贸ns e obras, que admite unha bonificaci贸n do 95% na cuota correspondente para aqueles edificios destinados a uso dotacional tales como, escolar, deportivo, recreativo, relixioso, sanitario, asistencial, etc., xunto coas correspondentes actividades complementarias, e co ditame favorable da Comisi贸n Informativa de Asunto do Pleno, o pleno ACORDA:
1潞.- Declarar a Casa Escola de Tuimil e as obras de conservaci贸n e/ou mantemento que se pretenden, de especial interese e utilidade municipal, conced茅ndolle unha bonificaci贸n do 95 % no imposto sobre construcci贸ns, instalaci贸ns e obras.
2潞.- Esta declaraci贸n de especial interese ou utilidade municipal queda condicionada a que a s煤a realizaci贸n se axuste 贸 establecido na licenza municipal, quedando esta autom谩ticamente sen efecto, sen necesidad de novo acordo en contrario, tanto nestes supostos como nos de caducidade da licencia.
3潞.- Notificar este acordo a D. Alejandro Rodr铆guez L贸pez, na s煤a cualidade de Presidente da Asociaci贸n Veci帽al 鈥淔onte A Piela鈥 de Tuimil.

3潞.- PROPOSTA DE ACORDO DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE PARA INCLU脥R PLAN MARCO PROGRAMA DE MELLORA DE CAMI脩OS DE TITULARIDADE MUNICIPAL 2014-2015.

O Sr. Alcalde-Presidente, cede a palabra 谩 portav贸z do PsdeG-PSOE, Dna. M陋 Carmen Mac铆a, que procede a dar lectura 谩 seguinte proposta:
    鈥淎 Deputaci贸n de Lugo, no seu claro compromiso co desenvolvemento da Provincia, e a s煤a especial sensibilidade cos concellos eminentemente rurais, asinou por primeira vez un convenio coa Conseller铆a de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia para cofinanciar, a trav茅s de fondos Feader, a mellora das infraestruturas vinculadas das 谩reas rurais.

Coa colaboraci贸n da FEGAMP e Agader acord谩ronse os criterios de distribuci贸n das asignaci贸ns econ贸micas de cada concello para desenvolver o Plan Marco programa de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015 que, en d煤as anualidades, financiar谩 obras por un valor total de 6.863.389.36 euros, coa seguinte distribuci贸n de achegas:

鈥    Fondos Feader comunitarios 5.147.542,02 euros (75%)

鈥    Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n e Medio 832.529,13 euros (12,1%)

鈥    Deputaci贸n de Lugo 741.937,97 euros (10,8%)

鈥    Xunta de Galicia 141.380,24 euros (2%)
 
Ante esta oportunidade e, despois de que nos anos 2011 e 2012 a Xunta abandonase a execuci贸n deste plan imprescindible para os Concellos da Provincia, o Grupo Municipal Socialista presenta o seguinte

ACORDO

O Concello de B贸veda executar谩 dentro do Plan Marco programa de mellora de cami帽os de titularidade municipal 2014-2015 o arranxo deas seguintes carretera: de Vilarbu谩n a Zouro, de B贸veda a Vales Teil谩n a Ribeira, pista de terra da carretera da Rai帽a a Vales, trozo de carretera de Barxa Toimil ( a casa do L贸pez,xunto a iglesia),de Martin a Filgueira, en Teil谩n da Ribeira a Souto, en Remesar desde a escola a iglesia (cruzando o pueblo), por ser esta unha obra esencial para o desenvolvemento municipal, e ser executable dentro do devandito  programa.鈥

    Dna. Carmen Mac铆a, di que na proposta so fai referencia  dunhas estradas, hai moitas m谩is dentro do concello, e xa ve que o grupo de goberno ten aprobadas algunhas das que ela citou, e hai outras que non. Di que compre ama帽ar as estradas para dar pulo ao rural. Ch谩malle a atenci贸n que se arranxara a R煤a que pasa por diante do cuartel da garda civil, custando  noventa mil euros, e  para arranxar todas estas estradas s贸 te帽amos setenta mil euros.
    Alcalde:  Este convenio que se asina por primeira vez, foi asinado polas catro Deputaci贸ns provinciais para financiar este PEIM 2014-2015. A n贸s o que nos toca 茅 acollernos a estas axudas, importantes dado o deterioro que sofren as estradas municipais. O Sr. Alcalde chama ao orde 谩 concelleira Dna. M陋 Carmen Mac铆a, por interromper a s煤a intervenci贸n. Sigue o Sr. Alcalde expondo que,  a s煤a preocupaci贸n son as estradas, pero que a moci贸n chega a destempo, posto que todo esto xa est谩 tramitado, senon non chegar铆an a tempo de acollerse a esta subvenci贸n. Seleccion谩ronse as m谩is estropeadas, e dentro destas 谩s de maior tr谩fico.
    En canto ao proxecto de reparaci贸n da r煤a do cuartel,  di o Alcalde que deber铆a diferencias as distintas obras de axudas. Que se trata dunha orde de axudas para accesos aos pol铆gonos industriais, e non pode acollerse a esa orde para ama帽ar estradas municipais. Que a proposta que presenta par茅celle axeitada, como poder铆a haber outra proposta m谩is.
    Decidimos non realizar novas estradas, e dedicar os fondos ao ama帽o das estradas.
    Que por estar fora de lugar e tempo te帽en que votar en contra desta moci贸n.
    Sigue unha breve intervenci贸n de Dna. Carmen Mac铆a, e o Alcalde-Presidente somete o asunto a votaci贸n, producindose o seguinte resultado:

    Votan en contra os cinco concelleiros do Grupo municipal popular, e tres a favor das sras. Concelleiras do Grupo Socialista e o sr. concelleiro do BNG
Queda rechazada a proposta por cinco votos en contra e tres a favor.

4潞.- APROBACI脫N, SE PROCEDE, DA MODIFICACI脫N DE ESTATUTOS DO CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA.
    Da conta o Sr. Alcalde-Presidente do asunto a tratar.
    Dna. Carmen Mac铆a pregunta ao Sr. Alcalde que beneficios ten para o concello estar no Consorcio, que vai a sacar en limpo, que nos vai a dar estar no consorcio, se temos que dar algo ou temos que dar nos?.
    Alcalde: Estamos a tratar a modificaci贸n dos Estatutos, no para debatir sobre o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.
    Sometido a votaci贸n, por unanimidade, o pleno ACORDA:
    鈥 A modificaci贸n de estatutos que se pretende aprobar, ven consecuencia da fusi贸n das asociaci贸ns de turismo rural LUGOSUR e TURISACRA, que decidiron disolverse para crear unha nova asociaci贸n de car谩cter supramunicial, que represente a toda a Ribeira Sacra, coa denominaci贸n Ribeira Sacra Rural. Consecuencia desta fusi贸n, o Pleno do Consorcio de Turisimo Ribeira Sacra, en sesi贸n extra贸rdinaria celebrada o dia 04 de xullo de 2013, acordou a modificaci贸n dos Estatutos do Consorcio, para recoller a baixa no Consorcio das asociaci贸ns LUGOSUR E TURISACRA, e a alta da asociaci贸n RIBEIRA SACRA RURAL, que agora se traen para a s煤a aprobaci贸n por este concello, en tanto que membro do citado Consorcio.

 En consecuencia, o pleno adopta o seguinte ACORDO:

1潞.- Aprobar os Estatutos do Consorcio de tur铆smo Ribeira Sacra aprobados polo Pleno do Consorcio de Turisimo Ribeira Sacra, en sesi贸n extra贸rdinaria celebrada o dia 04 de xullo de 2013, consonte a documentaci贸n remitida..

2潞.- Dar traslado deste acordo ao Sr. Presidente do Consorcio de tur铆smo Ribeira Sacra

 

5潞.- INFORME SOBRE EXPEDIENTES DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS NOS.: 06/2014 a 10/2014.

O Sr. Alcalde da conta dos expedientes de modificaci贸n de cr茅ditos tramitados, n煤mero 06/2014 ao 10/2014.

6潞.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE.
Non se presentaron.

7潞.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO:

7.1.- MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE.
Non se presentaron.
7.2.- DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A
O Sr. Alcalde da conta da contestaci贸n da Excma. Deputaci贸n provincial de Lugo, 谩 petici贸n deste concello de arranxo da estrada de Ribas, que resumindo, d铆 que te帽en poucos recursos orzamentarios e que est谩n tratando de optimizar ditos recursos para poder atender de forma prioritaria aqueles tramos da rede viaria provincial afectados por desperfectos ou circunstancias que supo帽an un maior perigo para a seguridade vial.

7.3.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADAS

A voceira do grupo socialistas municipal  presenta por escrito as seguintes preguntas:
A r煤a que discorre paralela ao Hotel Arcadia presenta un estado deplorable que vai aumentando a s煤a degradaci贸n ao longo dos anos. En sede plenaria, este Alcalde t茅n reco帽ecido que a devandita r煤a 茅 competencia da Xunta de Galicia.?
- 脡 certo que o arraxo da devandita r煤a 茅 cometencia auton贸mica?
Ten realizado xesti贸ns para arranxar a r煤a paralela ao Hotel Arcadia.
O imposto de Bens Inmobles 茅 unha parte fundamental nos recursos do Concello segundo recolle a Lei de Facendas Locais.
* Aplicouse unha suba  en 2014 respecto a 2013?
* Se a resposta 茅 positiva, a que se debe a devandita suba?
* F铆xose unha revisi贸n catastral?
* Por qu茅 no recibo de 2014 non v茅n especificado e analizado as porcentaxes e os valores absolutos seundo o tipo de parcela?

E 鈥渋n voce鈥 pregunta o motivo de que apareceran peixes no rexistros da auga, nalgunhas casas de B贸veda, e reitera as preguntas sobre o Consorcio Tur铆stico da Ribeira Sacra formuladas en anterior punto do orde do d铆a.

Respostas do Sr. Alcalde-Presidente:

- 脡 certo que o titular desa estrada 茅 a Xunta de Galicia. En canto as xesti贸ns, facemos xesti贸ns casque t贸dolos d铆as. Somos conscentes deses problema.
- Sobre o IBI, informa que no ano 2012 foi aprobado un Plan Econ贸mico Financiero e aplicouse no ano 2014 (a suba do imposto do IBI).
En canto 谩 revisi贸n catastral, non foi unha revisi贸n a fondo, foi unha revisi贸n que fixo a Deputaci贸n, que contratou a unha empresa para facer unha adaptaci贸n para dar de alta a vivendas que non estaban inclu铆das no catastro e a aquelas vivendas que  incrementaro o seu volume ou valor.
- En canto aos recibos, a recadaci贸n a leva a Deputaci贸n provincial, e t贸dolos bancos deixaron de mandalos (Os recibos cos datos do IBI). Informa que os veci帽os poden acudir ao concello para solicitar eses datos.
- En canto ao peixe na auga, d铆 que 茅 certo. Houbo moitos problemas aparte do peixe. Est铆vose executanto unha obra moi importante en canto ao valor e melloras 谩 depuradora, de renovaci贸n das instalaci贸ns de tratamento de auga bruta e auga tratada. Debeu ser cando se fixeron estas obras, alg煤n se poido colar. Agora xa non pode pasar, posto que as instalaci贸ns est谩n xa a pleno rendemento.
No tocante ao Consorcio, entende que non 茅 un tema a contestar a unha pregunta. 脡 un tema que se queren, un d铆a falamos do Consorcio largo e tendido. 脡 un tema vivo, e que entende que 茅 bo estar, por iso entraron no consorcio.

    E  non habendo m谩is asuntos de que tratar, o  Alcalde, D. Jos茅  Manuel Arias L贸pez  da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e trinta minutos  do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art 206  do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3