BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E TRES DE FEBREIRO DE DOUS MIL QUINCE (23/02/2015)

PLENO NUMERO 01/2015

 

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e tres de febreiro de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 

1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

 

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ

7.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODR脥GUEZ

8.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

 

Non asiste o Concelleiro: D. Lu铆s E. Mat铆as S谩nchez, que excusa a s煤a asistencia

 

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR N潞 09/2014

 

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 09/2014 distribuida coa convocatoria.

Ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns e, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

 

II.- ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE

 

Polo Sr. Alcalde dase conta da presentaci贸n dun escrito presentado pola Sra. Concelleira do Grupo municipal socialista, Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez, verbo do apoio 谩 continuidade do C.E.I.P. De B贸veda.

Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez da lectura ao escrito, que literalmente se transcribe a seguir:

A educaci贸n en Espa帽a sufriu unha progresi贸n espectacular nas 煤ltimas tres d茅cadas, que se constata grazas 谩s cifras en materia educativa: incremento da escolarizaci贸n, reduci贸n da alfabetizaci贸n e abandono escolar, incremento de centros p煤blicos...

Pero os centros de ensino p煤blicos non s贸 hai que entendelos como centros educativos, sen贸n que ademais, supo帽en a prestaci贸n dun servizo b谩sico para as familias e para o conxunto da cidadan铆a. Esta esencial consideraci贸n da educaci贸n como un servizo p煤blico inherente 谩 sociedade moderna, cobra maior importancia cando talamos de pequenos n煤cleos rurais, onde a espiral de ausencia de servizos e despoboamento, retroalimentase de forma exponencial convertendo a fixaci贸n de poboaci贸n e a prestaci贸n de servizos de forma eficiente, no maior reto das administraci贸ns galegas.

En B贸veda, ternos a sorte de contar con este esencial servizo por medio de Centro de Educaci贸n de Infantil e Primaria Rosal铆a de Castro, que ofrece formaci贸n nas primeiras etapas da educaci贸n con excelentes resultados.

A pesar das bonanzas do centro educativo, 茅 evidente que a supervivencia deste depende do n煤mero de matriculaci贸ns nun contexto de envellecemento poboacional e, polo tanto, de reduci贸n do n煤mero de alumnos. Por iso, o Colexio Rosal铆a de Castro non pode confiar a s煤a supervivencia ao cambio dr谩stico de alumnos de colexios, nin a disputas persoais.

Por todo o exposto, e considerando que a educaci贸n p煤blica 茅 un dereito b谩sico do Estado de Benestar, no Concello de B贸veda, presentamos a seguinte

Moci贸n

Instar ao Equipo de Goberno do Concello de B贸veda a manifestar o seu apoio un谩nime ao Centro de Educaci贸n Infantil e Primaria Rosal铆a de Castro como centro de referencia do Concello de B贸veda en materia educativa. Ademais, manifestamos a adhesi贸n ao modelo educativo p煤blico que garante o ensino como dereito,igualando os cidad谩ns en oportunidades .

 

D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril toma a palabra coa venia do Sr. Alcalde, solicitando 谩 concelleira de agricultura, que en toda a lexislatura non se falou nada dos problemas de agricultura, do regad铆o, do prezo do leite, e que en cambio se sacrifique con este bochorno de temas escolares, que nos de unha explicaci贸n de todo o sucedido e que deber铆a traballar un pouco m谩is do que ela 茅 concelleira.

Sr. Alcalde-Presidente: Por parte de Dna. Carmen Mac铆a se presenta un escrito o dia 12 de febreiro (que identifica pola sinatura) , que non figura a quen vai dirixido nin trae data, nin se sabe quen o presenta, polo que non sab铆a para que era. Que tras reuni贸n mantida coa Sra. Concelleira presenta a moci贸n que se trata. Que se est谩 a tratar un problema que xurdiu en xu帽o do ano 2014, e se presenta eiqui tres meses antes dunhas elecci贸ns municipais. Que esta moci贸n non ser铆a urxente, pero que dado o interese entenden oportuno debatir o tema.

Manifesta a s煤a d煤bida de que antes de presentala moci贸n se informara sobre o asunto na direcci贸n do centro escolar.

Que os pais son libres, responsables e titores dos seus fillos, e como tales, te帽en dereito a elixir o cami帽o que queren para os seus fillos. Que o equipo de goberno xamais lle dir谩n aos pais o que te帽en que facer cos seus fillos.

Criticalle que fale de fixar poboaci贸n, cando a empresa m谩is grande da historia deste concello, con setenta e cinco traballadores, se cansaron de torpedeala.

Cando este concello tivo un problema moi serio, como o problema da auga, vostedes non foron capaces de votar a favor de cambiar o di帽eiro destinado 谩 piscina para o proxecto da auga.

Fixase poboaci贸n xerando postos de traballo, mantendo servizos. Fixar poboaci贸n 茅 crear unhas infraestruturas ao car贸n do colexio p煤blico e mantelo: unha casa de cultura, un pavill贸n e unha garder铆a.

Considera que 茅 moi triste que se utilice ese tema, xurdido no mes de xu帽o de 2014, para castigar ao cabeza de lista do Partido Popular.

Nunca pensou que se utilizara o colexio p煤blico para chegar ao alcalde, e dubida que se informaran ante os pais e a direcci贸n do centro.

Finalmente informa que votar谩n a favor da moci贸n.

Siguen unhas breves intervenci贸ns do concelleiro D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril, solicitando que se informe sobre os problemas que houbo no centro escolar, e a continuaci贸n fai uso da palabra Dna. M陋 Carmen Mac铆a, preguntando por qu茅 o concello votou, xunto coa AMPA, en contra da directora. Considera que o problema xurde por que unha concelleira queria ser directora. Que non se trata de ir contra o alcalde, senon de saber a verdade.

O Alcalde-Presidente retruca a anterior intervenci贸n manifestando que a concelleira est谩 moi perdida. Que non ten que ver a votaci贸n nun claustro coa decisi贸n dun AMPA que vota un proxecto educativo. Que os que traen a iniciativa deberian saber o que pasou.

A votaci贸n que fai a representante deste grupo de goberno no colexio, sempre se estivo plenamente de acordo co que opinan os representantes dos pais.

Posteriormente o debate recae sobre os acordos de financiamento das obras da ETAP II Fase.

Unha vez conclu铆do o debate, o Sr. Alcalde-presidente somete o asunto a votaci贸n, sendo aprobada a proposta de acordo por unanimidade.

 

 

 

III.-ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO

 

III.1.-MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE

 

Non se presentaron

 

III.2.- DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A

O Sr. Alcalde informa sobre os prazos de aboamento das facturas, que somentes duas est谩n fora de prazo, unha relativa ao plan provincial de obras e servizos, porque se esperou 谩 Deputaci贸n para que ingresara o di帽eiro para poder pagala, e outra porque estaba domiciliada e a empresa que presentou a factura mandouna tarde. Que a media de pagamento das facturas 茅 de 6,28 d铆as.

- Informa de tres expedientes de modificaci贸n de cr茅ditos, n煤meros 1/2015 a 3/2015

- Informa dun reparo de intervenci贸n respecto 谩 factura da arquitecta correspondente ao mes de decembro

- Informa da liquidaci贸n do orzamento do exerc铆cio 2014.

 

 

III.3.- ROGOS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS

Non se presentaron

 

III.4.- PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADAS

 

Dna. Carmen Mac铆a, formula unha pregunta oralmente sobre os montes de Sanfiz: 驴 Cobrou o concello eses cartos ou os cobra o monte de Sanfiz?

 

Preguntas formuladas por escrito polo Grupo Municipal do PSdeG-PSOE:

 

1陋.- Nun pleno d谩 presente lexislatura reclamamos ao Alcalde que abrira os ba帽os p煤blicos de Rubi谩n os d铆as de feira.A resposta dada pola Alcald铆a foi vincular a s煤a apertura a un acondicionamento grazas a subvenci贸ns doutras administraci贸ns .

- Como vai a solicitude da subvenci贸n?

- Mentres se conseguen os devanditos fondos, ten prevista a apertura dos ba帽os de Rubi谩n os d铆as de feria?

 

2陋.- Nun pleno da presente lexislatura aprobouse a adhesi贸n do Concello de B贸veda ao Consorcio da Ribeira Sacra.

- Q煤e beneficios esp茅ranse resultantes da adhesi贸n do Concello de B贸veda ao citado consorcio?

- Que valoraci贸n fai o Alcalde da adhesi贸n?

 

3陋.- A finais do pasado mes de xaneiro, o Conselleiro de Medio, Territorio e lnfraestruturas acudiu a B贸veda para reunirse con diferentes colectivos industriais sectoriais.

- Que criterios protocolarios segue o Concello de B贸veda para convocar os representantes pol铆ticos?

- Por que non se avisou os demais representantes da cidadan铆a?

- Que valoraci贸n fai o Alcalde deste fe铆to?

 

Respostas do Sr. Alcalde-Presidente:

 

O Concello e a Xunta reitora dos montes de Sanfiz chegaron a un acordo sobre un di帽eiro paralizado noutra etapa, e actualmente o di帽eiro est谩 nas arcas municipais

 

1陋.- A solicitude de subvenci贸n est谩 feita, hai proxecto, e ser铆a bon que o viran para saber se lles gusta ou non e que como hai que reparalos por iso non se abren.

 

2陋.- Os beneficios nos esperamos que sexan bos e a valoraci贸n 茅 p贸sitiva para este concello

 

3陋.- Sinto decirlle que o conselleiro de Medioambiente non veu a este concello, foi o de Industria e comercio, e veu estritamente a visitar a unha empresa privada, e pediume que queria ter unha reuni贸n cos empresarios deste concello para ver os problemas que podian ter. Se plantexaron temas de nivel internacional. Foi moi boa a reuni贸n.

Se avisaron a t贸dolos empresarios.

A valoraci贸n que fixemos: Moi p贸sitiva, con ganas de repetir.

En canto ao protocolo que sigue o concello para convocar aos representantes pol铆ticos, non deber铆a facerme esa pregunta vostede. Saben que cando eiqui veu unha visita institucional eu aviseinos. Eu nunca entrei tampouco con vostedes, cando o presidente Besteiro veu a este concello a ver obras p煤blicas e en terreos municipais, e a min non se me dixo nada, e non eran empresas privadas, eran obras p煤blicas e en terreos municipais, e a nos non se nos dixo nada.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e coarenta e cinco minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3