BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS O DIA VINTE E CATRO DE MARZO DE DOUS MIL QUINCE (24/03/2015)

BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS O DIA VINTE E CATRO DE MARZO DE DOUS MIL QUINCE (24/03/2015)

 

COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS NUMERO 01/2015

 

Na Sala de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e dezaoito min煤tos do d铆a vinte e catro de marzo de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Comisi贸n Informativa Especial de Contas, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde :

  1. D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

  1. D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ

  2. DONA NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

  3. DONA CRISTINA JUIZ L脫PEZ

  4. DONA MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODRIGUEZ

  5. D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

Como Secretario D. Lu铆s Eduardo Mat铆as S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e unha vez que o Secretario comprobou a exis颅tencia de qu贸rum de asistencia precisa para que se poida iniciar, procedese a co帽ece-los asuntos seguintes, inclu铆dos na orde do d铆a:

 

I.- ACTAS, aprobaci贸n si procede do borrador da acta da sesi贸n 05/2014

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Comisi贸n ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior distribu铆da coa convocatoria, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior.

 

II.- DITAME SOBRE PLANO ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO 2016-2018.

O Sr. Alcalde da conta do asunto a tratar e abre a quenda de intervenci贸ns.

Non hai debate e som茅tese o asunto a votaci贸n, e por catro votos a favor e as abstenci贸ns da Sra. Concelleira, Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez e do Sr. Concelleiro D. Jos茅 Lui铆s Vila Carril, a Comisi贸n ditamina:

鈥淔ormado o Plan Orzamentario a medio prazo deste Concello correspondente ao per铆odo 2016-2018 de conformidade co disposto no artigo 29 da Lei Org谩nica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Visto que con data 11 de marzo de 2015 , foi iniciado expediente para aprobar o plan orzamentario a medio prazo.

Visto que con data 11 de marzo de 2015 foi emitido informe de Secretar铆a en relaci贸n co procedemento e a lexislaci贸n aplicable

Visto que con data 11 de marzo de 2015 foi emitido informe de Intervenci贸n sobre a elaboraci贸n do Plan Orzamentario a medio prazo.

Visto por decreto da Alcald铆a-Presidencia, n煤mero 076/2015, de data once de marzo de dous mil quince, aprobouse inicialmente o Plan Orzamentario a medio prazo elaborado por esta Entidade Local que servir谩 de base para a elaboraci贸n do Programa de Estabilidade.

A Comisi贸n Especial de Contas, ditamina favorablemente e prop贸n ao Concello Pleno a adopci贸n do seguinte Acordo:

PRIMEIRO. Aprobar o Plan Orzamentario a medio prazo do Concello de B贸veda , para o per铆odo 2016-2018 .

                    SEGUNDO. Remitir o Plan Orzamentario a medio prazo do Concello ao Ministerio de Facenda e Administraci贸ns P煤blicas polos medios telem谩ticos habilitados ao efecto.鈥 ---------

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e dezanove minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos termos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3