BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS O DIA VINTE E TRES DE ABRIL DE DOUS MIL QUINCE (23/04/2015)

COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS NUMERO 02/2015

 

Na Sala de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a vinte e tres de abril de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Comisi贸n Informativa Especial de Contas, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde :

 

 1. D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

 1. D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

 2. DONA NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

 3. DONA CRISTINA JUIZ L脫PEZ

 4. DONA MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODRIGUEZ

 5. D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

Excusa a s煤a asistencia: D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ, que 茅 substituido por D. Dionisio Blanco Rubi帽os

 

Como Secretario D. Lu铆s Eduardo Mat铆as S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e unha vez que o Secretario comprobou a exis颅tencia de qu贸rum de asistencia precisa para que se poida iniciar, procedese a co帽ece-los asuntos seguintes, inclu铆dos na orde do d铆a:

 

I.- ACTAS, aprobaci贸n si procede do borrador da acta da sesi贸n 01/2015

 

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Comisi贸n ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior distribu铆da coa convocatoria, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior.

 

II.- DITAME SOBRE A APROBACI脫N DO EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS N脷M. 05/2015.

 

O Sr. Alcalde da conta do asunto a tratar.

Ning煤n concelleiro fai uso da palabra, polo que o Sr. Alcalde somete a votaci贸n o asunto, sendo aprobado por catro votos a favor e as abstenci贸ns de Dna. Maria Del Carmen Carballada Rodriguez e D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril.

O Sr. Alcalde declara ditaminado favorablemente a seguinte proposta de acordo:

 

Ante a existencia de gastos que non se poden demorar ata o seguinte exercicio, para os que o cr茅dito consignado no vixente orzamento da corporaci贸n 茅 insuficiente e non ampliable, e xa que cabe efectuar transferencias de cr茅ditos doutras aplicaci贸ns do orzamento vixente non comprometidas pertencentes a aplicaci贸ns de gastos de distinta 谩rea de gasto que non afectan a baixas e altas de cr茅ditos de persoal.

Visto o informe de Secretar铆a do d铆a 17 de abril de 2015 sobre a lexislaci贸n aplicable e o procedemento que se deb铆a seguir, a memoria da Alcald铆a e o informe de Intervenci贸n do d铆a 20.04.2015, as铆 como o certificado de dispo帽ibilidade de cr茅dito a minorar, esta Comisi贸n Informativa Especial de Contas dictamina favorablemente por, catro votos a favor e duas abstenci贸ns, e proponlle ao Pleno a adopci贸n do seguinte:

ACORDO

PRIMEIRO. Que se aprobe o expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n煤m. 05/2015, na modalidade de transferencia de cr茅ditos entre aplicaci贸ns de distinta 谩rea de gasto, de acordo co seguinte detalle:

Altas en aplicaci贸ns de gastos

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Euros

Area de Gasto

Clasificaci贸n econ贸mica

 

 

 

161

 

227

Traballos realizados por outras empresas (Honorarios direc.tecnica obra 鈥淢ellora da ETAP-II fase鈥

 

6.000,00

 

330

 

227

Honorarios por redacci贸n de proxectos tecnicos e direcci贸n da obra incluida no POS 2015

 

4.000,00

 

 

330

 

 

609

Execuci贸n da obra incluida no POS 2015 e denominada 鈥淒otaci贸n de electricidade a inmobles de titularidade municipal escolas da Rai帽a (Mart铆n), Vales (Teil谩n), Tuimil e Centro Social de Guntin鈥

 

 

 

23.605,00

 

TOTAL GASTOS

33.605,0

       1. Baixas en aplicaci贸ns de gastos

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Euros

Area de Gasto

Clasificaci贸n econ贸mica

 

 

161

609

Outra inversi贸n nova en infraestructura e bens de uso xeral (Abastecemento de auga potable)

 

6.000,00

1532

609

Outra inversi贸n nova en infraestructura e bens de uso xeral (Pavimentaci贸n de v铆as p煤blicas)

 

27.605,00

 

TOTAL GASTOS

33.605,00

 

SEGUNDO. Que se expo帽a este expediente ao p煤blico mediante un anuncio inserido no taboleiro de edictos do Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia Lugo, por un prazo de quince d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario, o Pleno dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas.鈥

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e cinco minutos do d铆a sinalado, do que eu, D. Lu铆s E. Mat铆as S谩nchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos termos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

emprende en 3