BORRADOR DA ACTA DO PLENO Nº 03/2015 CELEBRADO O 27 ABRIL 2015

  BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E SETE DE ABRIL DE DOUS MIL QUINCE (27.04.2015)

 

PLENO NUMERO 03/2015

 

 

No Salón de sesións do Ilmo. Concello de Bóveda, cando son as doce horas do día vinte e sete de abril de dous mil quince, reúnese en sesión órdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

 

1.- D. JOSÉ MANUEL ARIAS LÓPEZ

 Concorren a sesión os seguintes Concelleiros:

 2.- D. JOSÉ LUÍS RIVERA SACO,

 3.- D. DIONISIO BLANCO RUBIÑOS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LÓPEZ

5.- DNA. NATIVIDAD RODRÍGUEZ LÓPEZ

6.- DNA. MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODRÍGUEZ

7.- DNA. MARÍA DEL CARMEN MACIA RODRÍGUEZ

8.- D. JOSÉ LUÍS VILA CARRIL

 

Non asiste a Concelleira: DNA. CRISTINA JUÍZ LÓPEZ, que excusa a súa asistencia

 

                                     Como Secretario D. Luis Eduardo Matias Sánchez que da fe.

 

Aberta a sesión e declarada pública pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do quórum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a coñece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do día:

 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA ANTERIOR Nº 02/2015

 

O Presidente pregunta si algún membro da Corporación ten que formular algunha observación o borrador da acta da sesión anterior número 02/2015 distribuida coa convocatoria.

Ningún dos Concelleiros presentes formula alegacións e, a continuaciòn, o Sr. Presidente somete a votación a aprobación do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade.

 

 

II.- SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORIAIS PARA AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DO 24 DE MAIO.

 

Procédese a efectuar o sorteo para a designación dos membros das dúas Mesas electorais do concello de Bóveda, para as próximas eleccións municipais a celebrar no mes de maio de 2015.

Co fin de axilizar os tramites en previsión da pósible admisión, pola Xunta eleitoral de zona, de excusa dos designados a formar parte destas mesas, no sorteo se inclúen cinco suplentes por cada titular, producíndose o seguinte resultado:

Distrito Sección Mesa

01 001 U

Cargo                                              D.N.I.            1er. Apellido      2º Apellido           Nombre

Presidente/a                             34269924Q     RODRIGUEZ      REDONDO               DAVID TOMAS

Presidente/a 1er. Suplente    34270554W        VAZQUEZ           LOPEZ                    MONICA

Presidente/a 2º Suplente       34274727N          PACIO                TRAVESO              GABRIEL

Presidente/a 3º Suplente       34271965X           GONZALEZ        SOMOZA             MARIA LUISA

Presidente/a 4º Suplente       34271461N           OROZCO            DIAZ                   MARIA

Presidente/a 5º Suplente       34271621B            RODRIGUEZ      RODRIGUEZ       IVAN

 

1er. Vocal                                   76616128T            MARTINEZ         DIAZ                   MARIA TERESA

1er. Vocal 1er. Suplente           34241882B           MENDEZ            FERNANDEZ      MARIA LUISA

1er. Vocal 2º Suplente             34232352A            NOVOA              EXPOSITO           MARIA DEL CARMEN

1er. Vocal 3º Suplente              34252828D            TRAVESO          PIÑEIRO              MARIA CARMEN

1er. Vocal 4º Suplente             76623342S               VILAR              PEREZ                 MARIA MERCEDES

1er. Vocal 5º Suplente              34250077H              MONTERO     GONZALEZ         MARIA DEL PILAR

 

2º Vocal                                      34258000Y                ARMESTO      PEREZ                MARIA LUZ

2º Vocal 1er. Suplente             34271942X                ESTIVALIS      TOIRAN              LUIS JOSE

2º Vocal 2º Suplente               34235744Z                 CARREIRA      RODRIGUEZ      M LUISA

2º Vocal 3º Suplente               34269570F                 RODRIGUEZ   DIAZ                  ANA BELEN

2º Vocal 4º Suplente               34250373S                 PACIO              RODRIGUEZ     JOSE LUIS

2º Vocal 5º Suplente               34273789V               ENRIQUEZ         RODRIGUEZ      ADRIAN

 

Distrito Sección Mesa

01 002 U

Cargo                                               D.N.I.                        1er. Apellido          2º Apellido              Nombre

Presidente/a                                34255109J                  GONZALEZ              ARIAS                   MARIA JOSE

Presidente/a 1er. Suplente       34248257S                 LOSADA                    MOURIN             MANUEL

Presidente/a 2º Suplente         34266641E                  DIAZ                         ARMESTO             OSCAR

Presidente/a 3º Suplente         34275002B                  SARMIENTO           GONZALEZ            LAURA

Presidente/a 4º Suplente         34274487W                LAGOA                    VAZQUEZ                BRUNO

Presidente/a 5º Suplente          52933151P                 BLANCO                 ALVAREZ                 DIEGO

 

1er. Vocal                                     53255537A ARIAS ARMESTO RAMON

1er. Vocal 1er. Suplente             34247191F                CEREIJO                    PETEIRA                 M. DEL CARMEN

1er. Vocal 2º Suplente                34266892C                 RODRIGUEZ            VALCARCEL            JUDITH CRISTE

1er. Vocal 3º Suplente                34243505R                GOYANES                 LOPEZ                      ANTONIO

1er. Vocal 4º Suplente                34272954X                ALVAREZ                   RODRIGUEZ            ISMAEL

1er. Vocal 5º Suplente                72441997R                FERNANDEZ             NIÑO                      MARIA LOURDES

 

2º Vocal                                       34270234G               DIAZ                              LUACES                 MARIA LUISA

2º Vocal 1er. Suplente              34239839S                GONZALEZ                    PRADO                  M. CARMEN RAMONA

2º Vocal 2º Suplente                 34263268F                GALLEGO                     GUITIAN               FERNANDO

2º Vocal 3º Suplente                 76616379K                DIAZ                             DIAZ                     MARIA SOLEDAD

2º Vocal 4º Suplente                 33330935W              PEREIRA                       LOPEZ                  MARIA ISABEL

2º Vocal 5º Suplente                 34274012X                RIVERO                       ESTEVES                OLALLA

 

 

 

III.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 05/2015, EXPEDIENTE 2015-113-3.2.2.

O Sr. Alcalde da conta do expediente de modificación de créditos nº 05/20105, e como queira que non se prodoucen intervencións, sométese o asunto a votación, sendo aprobado por cinco votos a favor e tres abstencións, correspondentes ás dúas concelleiras do Grupo Municipal Socialista e ó concelleiro do BNG.

O Sr. Alcalde-presidente declara adoptado, por cinco votos a favor e tres abstencións, o seguinte ACOIRDO:

«Ante a existencia de gastos que non se poden demorar ata o seguinte exercicio, para os que o crédito consignado no vixente orzamento da corporación é insuficiente e non ampliable, e xa que cabe efectuar transferencias de créditos doutras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas pertencentes a aplicacións de gastos de distinta área de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal.

Visto o informe de Secretaría do día 17 de abril de 2015 sobre a lexislación aplicable e o procedemento que se debía seguir, a memoria da Alcaldía e o informe de Intervención do día 20.04.2015, así como o certificado de dispoñibilidade de crédito a minorar, esta Comisión Informativa Especial de Contas proponlle ao Pleno a adopción do seguinte

Vistos o ditame da Comisión Especial de Contas, de acordo co disposto no artigo 177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o Pleno, por proposta da Comisión Especial de Contas, adopta por maioría o seguinte

      1. ACORDO

PRIMEIRO. Que se aprobe o expediente de modificación de créditos núm. 05/2015, na modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións de distinta área de gasto, de acordo co seguinte detalle:

Altas en aplicacións de gastos

Aplicación Orzamentaria

   1. Descrición

Euros

Area de Gasto

Clasificación económica

 

 

 

161

 

227

Traballos realizados por outras empresas (Honorarios direc.tecnica obra “Mellora da ETAP-II fase”

 

6.000,00

 

330

 

227

Honorarios por redacción de proxectos tecnicos e dirección da obra incluida no POS 2015

 

4.000,00

 

 

330

 

 

609

Execución da obra incluida no POS 2015 e denominada “Dotación de electricidade a inmobles de titularidade municipal escolas da Raiña (Martín), Vales (Teilán), Tuimil e Centro Social de Guntin”

 

 

 

23.605,00

 

    1. TOTAL GASTOS

33.605,0

       1. Baixas en aplicacións de gastos

Aplicación Orzamentaria

   1. Descrición

Euros

Area de Gasto

Clasificación económica

 

 

161

609

Outra inversión nova en infraestructura e bens de uso xeral (Abastecemento de auga potable)

 

6.000,00

1532

609

Outra inversión nova en infraestructura e bens de uso xeral (Pavimentación de vías públicas)

 

27.605,00

 

    1. TOTAL GASTOS

33.605,00

 

SEGUNDO. Que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no taboleiro de edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia Lugo, por un prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas”.

 

IV.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO:

 

IV.1.- MOCIÓNS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE

 

Non se presentaron

 

IV.2.- DECRETOS E INFORME DA ALCALDÍA:

 

O Sr. Alcalde da conta da corrección de erros no decreto da Alcaldía número 07/2015, de data quince de xaneiro do ano en curso, relativo á aprobación da modificación de créditos núm. 01/2015, coa modalidade de xeración de créditos, no que figura un incremento por importe de 386.155,00 euros, cando debía figurar a cantidade de trescentos sesenta e oito mil seiscentos dous euros e cincuenta céntimos de euro (368.602,50 €), tal como se reflicte na cláusula cuarta do convenio de colaboración asinado o día trinta de decembro de dous mil catorce entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Bóveda. A diferencia entre a cantidade erroneamente incrementada e a cantidade real que figura no susodito convenio de colaboración, é a aportación municipal destinada a redacción do proxecto técnico e a dirección técnica da obra.

Coa corrección efectuada mediante o Decreto da Alcaldía nº 084/2015, a modificación de créditos queda como a seguir se transcribe:

Altas en conceptos de ingresos/Artigo 43.1.a), b) e c) do Real decreto 500/1990

Concepto

Euros

Convenio asinado o dia 30.12.2014 coa Excma. Deputación Provincial de Lugo para realizar o investimento denominado “Mellora da ETAP de Bóveda-II Fase”

 

 

368.602,50

TOTAL....................................................................................................

368.602,50

A aplicación do orzamento de gastos para as que se xera crédito, segundo a devandita memoria da Alcaldía é:

 

PARTIDA DE GASTOS

 

IMPORTES A INCREMENTAR

 

161.227...................

161.609...................

................................17.552,50

..............................351.050,00

TOTAL

368.602,50

 

O pleno dase por enterado

 

IV.3.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADAS

 

Non se presentaron

 

Rematados os asuntos a tratar, D. José Luís Vila Carril solicita a palabra para explicar os motivos polos que o BNG no presenta candidatura para as eleccións municipais de maio de 2015.

 

E non habendo máis asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesión, cando son as doce horas e dezaseis minutos do día sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos térmos que resulten da aprobación da acta desta sesión, certifico.

 

emprende en 3