BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS O DIA DEZANOVE DE MAIO DE DOUS MIL QUINCE (19/05/2015)

BORRADOR DA ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS O DIA DEZANOVE DE MAIO DE DOUS MIL QUINCE (19/05/2015)

 

 

COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS NUMERO 03/2015

 

Na Sala de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas do d铆a dezanove de maio de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Comisi贸n Informativa Especial de Contas, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde :

 

  1. D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

 

Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

  1. D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LOPEZ

  2. DONA NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

  3. DONA CRISTINA JUIZ L脫PEZ

  4. DONA MARIA DEL CARMEN CARBALLADA RODRIGUEZ

  5. D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL

 

Como Secretario D. Lu铆s Eduardo Mat铆as S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e unha vez que o Secretario comprobou a exis颅tencia de qu贸rum de asistencia precisa para que se poida iniciar, procedese a co帽ece-los asuntos seguintes, inclu铆dos na orde do d铆a:

 

I.- ACTAS, aprobaci贸n si procede do borrador da acta da sesi贸n 02/2015

 

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Comisi贸n ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior distribu铆da coa convocatoria, sendo aprobada por unani颅midade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior.

 

II.- DITAME SOBRE A APROBACI脫N DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO CORRESPONDENTE AO ANO 2014

 Non hai intervenci贸ns, e o Sr. Alcalde somete a votaci贸n a proposta de ditame, producindose o seguinte resultado: cuatro votos a favor dos concelleiros do grupo municipal popular, y as abstenci贸ns de D. Jos茅 Luis Vila Carril e de Do帽a Maria del Carmen Carballada Rodriguez

Considerando que o obxecto da reuni贸n da Comisi贸n Especial de Contas 茅 proceder ao exame da Conta Xeral do Orzamento desta Entidade, correspondente ao exercicio econ贸mico de 2014, en cumprimento do disposto no artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do R茅xime Local, e no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Unha vez confrontada a mencionada Conta Xeral do Orzamento refundido, coa Liquidaci贸n aprobada, cos acordos de modificaci贸n do Orzamento de Gastos, cos Mandamentos de Pago e Ingreso expedidos durante o exercicio, e coa acta de arqueo a trinta e un de decembro, a Comisi贸n Especial de Contas acorda:

1潞.- Dictaminar favorablemente a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente o exercicio econ贸mico de dous mil catorce e logo dos tr谩mites oportunos sometela ao Pleno para a s煤a aprobaci贸n.

2潞.-Ordenar que a referida Conta, as铆 como o propio informe emitido por esta Comisi贸n, sexan expostos ao p煤blico, por prazo de quince d铆as, a fin de que durante dito prazo e oito m谩is, quen se estimen interesados poidan presentar cantas reclamaci贸ns, reparos ou observaci贸ns, te帽an por convenientes, os c谩les, caso de presentarse, haber谩n de ser examinados por esta Comisi贸n, previa pr谩ctica de cantas comprobaci贸ns est铆mense como necesarias, para a emisi贸n de novo informe, que ser谩 elevado, xunto cos reparos, reclamaci贸ns ou observaci贸ns formulados, a consideraci贸n plenaria definitiva.

 

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e dez minutos do d铆a sinalado, do que eu, D. Lu铆s E. Mat铆as S谩nchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos termos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3