ACTA DA XUNTA DE GOBERNO N潞 01/2015 DO 09/06/2015

ACTA DA SESI脫N EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO O D脥A NOVE DE XU脩O DE DOUS MIL QUINCE (09.06.2015).

 

 

ACTA N脷M.: 01/2015

 

No Sal贸n de Sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, sendo as trece horas e trinta minutos do d铆a nove de xu帽o de dous mil quince, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, re煤nese en sesi贸n extraordinaria e en primeira convocatoria a Xunta de Goberno 谩 que asisten os Concelleiros : D. Jose Luis Rivera Saco, D. Dionisio Blanco Rubi帽os e D. Francisco Javier Dominguez L贸pez.

Como Secretario, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, que da fe.

Aberta a sesi贸n proc茅dese a co帽ece-los asuntos seguintes, incluidos na orde do d铆a:

 

I.-ACTAS, APROBACI脫N DA ACTA DA SESI脫N 01/2014, SI PROCEDE

O Sr. Alcalde-Presidente pregunta si alg煤n membro da Xunta de Goberno ten que formular algunha observaci贸n 谩 acta da sesi贸n anterior, sendo aprobada por unanimidade.

O Sr. Alcalde-Presidente proclama aprobado o borrador da acta da sesi贸n anterior 01/2014.

 

II.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO DITAME SOBRE PROPOSTA DE ADXUDICACI脫N DAS OBRAS "MELLORA DA ETAP DE B脫VEDA FASE II"

 

O Sr. Alcalde da conta do ditame favorable da Comisi贸n Informativa de Asuntos de Pleno celebrada en sesi贸n extraordinaria o d铆a cinco de xu帽o do ano en curso, e que versa sobre o estado de tramitaci贸n do expediente de licitaci贸n das obras denominadas Mellora da ETAP de B贸veda FASE II, especificamente sobre as propostas presentadas e a que a Mesa de Contrataci贸n, cualificou como mellor oferta econ贸mica, e que resultou ser a empresa PROYECON GALICIA.

O Sr. Alcalde somete a votaci贸n o ditame, que 茅 aprobado por unanimidade, e que a continuaci贸n se transcribe:

Visto que se aprobaron, mediante acordo do pleno da corporaci贸n do d铆a 27 de marzo de 2015, o expediente e os pregos de cl谩usulas administrativas para a adxudicaci贸n das obras consistentes en 鈥淢ELLORA DA ETAP DE B脫VEDA (LUGO) FASE II, por procedemento aberto, oferta economicamente m谩is vantaxosa, con varios criterios de adxudicaci贸n, e visto que tam茅n se procedeu a autorizar o gasto que sup贸n a s煤a adxudicaci贸n.

Visto que o d铆a 14 de abril de 2015 foi publicado un anuncio de licitaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia de Lugo e no perfil de contratante do 贸rgano de contrataci贸n, co fin de que os interesados presentasen as s煤as proposici贸ns por prazo de vinte e seis d铆as.

Visto que durante a licitaci贸n foron presentadas as proposici贸ns que constan no expediente.

Visto que se reun铆u a mesa de contrataci贸n o d铆a 27 de maio de 2015 e esta, tras a aplicaci贸n da formula matem谩tica que figura no prego de cl谩usulas administrativas para a avaliaci贸n da oferta m谩is vantaxosa, realizou unha proposta de adxudicaci贸n a favor de Proyecon, Proyectos y Construcciones; despois de examinar a documentaci贸n achegada, e de acordo con esta e co establecido na disposici贸n adicional segunda e no artigo 151.3 e na disposici贸n adicional segunda do texto refundido da Lei de contratos do sector p煤blico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, a Xunta de Goberno por delegaci贸n das atribuci贸ns conferidas polo concello Pleno en sesi贸n celebrada o d铆a trinta de xu帽o de dous mil once, adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Que se clasifiquen as proposici贸ns presentadas polos licitadores segundo a proposta levada a cabo pola mesa de contrataci贸n, de conformidade coa seguinte orde decrecente:

1. Proyecon, Proyectos y Construcciones, puntuaci贸n 99,19.

2. Espina & Delfin, SL., puntuaci贸n 76,22.

3. UTE Secinga-Exurga, puntuaci贸n 58,73.

4. UTE Candal-Aquanor, puntuaci贸n 52,79.

5. Sergonsa, servicios SL., puntuaci贸n 51,13.

6. Ovisa, Pavimentos y Obras,SLU., puntuaci贸n 43,49.

7. Obras y Viales de Galicia, SL.(Oviga), puntuaci贸n 42,20.

8. Espina Obras Hidr谩ulicas,SA., puntuaci贸n 41,92.

9. General Waters., puntuaci贸n 39,23.

10. Hordescon, SL., puntuaci贸n 38,64.

11. Construcciones Alea, SL., puntuaci贸n 35,97.

12. Civis Global,SLU, puntuaci贸n 32,10.

13. Viaqua, Gesti贸n integral de aguas de Galicia, SAU. puntuaci贸n 27,21.

14. Vilami帽o Construcciones, puntuaci贸n 20,16.

SEGUNDO. Notificar e requirir a D. Angel Cobas Pena, licitador que presentou a oferta economicamente m谩is vantaxosa, para que presente, no prazo de dez d铆as a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a documentaci贸n acreditativa da posesi贸n e validez dos documentos esixidos no apartado primeiro do artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector P煤blico, as铆 como a documentaci贸n xustificativa de encontrarse ao corrente no cumprimento das s煤as obrigaci贸ns tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ao 贸rgano de contrataci贸n para obter de forma directa a acreditaci贸n diso, de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir 谩 execuci贸n do contrato conforme ao artigo 64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector P煤blico, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e de constitu铆r a garant铆a definitiva que sexa procedente.

TERCEIRO. Despois de realizar os tr谩mites anteriores, que Secretar铆a emita un informe-proposta para que o 贸rgano de contrataci贸n poida resolver ao respecto.

CUARTO.- Dar conta deste acordo no pr贸ximo Pleno que se celebre.

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as trece horas e coarenta minutos do d铆a sinalado, do que eu, D. Luis Eduardo Matias S谩nchez, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico

 

emprende en 3