BORRADOR DA ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOUS MIL QUINCE (28.09.2015) PLENO NUMERO 07/2015


PLENO NUMERO 07/2015

 

 

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas e dez minutos do d铆a vinte e oito de setembro de dous mil quince, re煤nese en sesi贸n 贸rdinaria e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

                       1.- D. JOS脡 MANUEL ARIAS L脫PEZ

            Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

2.- D. JOS脡 LU脥S RIVERA SACO,

3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS

4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ5.- DNA. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ

6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ7.- DNA. MAR脥A DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ

8.- DNA. M陋 VICTORIA PEREIRO RODR脥GUEZ

9.- D. JES脷S GONZ脕LEZ CARBALLADA.

 

 

Como Secretario D. Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

 

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas e cinco minutos, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

 

I.- APROBACI脫N, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESI脫N ANTERIOR N潞.: 06/2015, DISTRIBU脥DA COA CONVOCATORIA

 

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 06/2015 distribuida coa convocatoria.

Dna. M陋 Carmen Macia Rodriguez fai constar que no punto VI da orde do d铆a da sesi贸n anterior, figura incorrectamente o seu nome, co segundo apelido como Fern谩ndez cando o correcto 茅 Rodr铆guez.

Solventado dito erro material, e toda vez que ning煤n dos Concelleiros presentes formula alegaci贸ns, a continuaci貌n, o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada, coa correcci贸n citada, por unanimidade.

 

2潞.- MODIFICACION TIPOS IMPOSITIVOS DO IBI.

O Sr. Alcalde da conta dos motivos que levan a presentar esta proposta as铆 como as modificaci贸n nos tipos impositivos do I.B.I.

Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez considera que se deber铆a facer rebaixas noutros impostos, citando entre outros a taxa polo subministro de auga, que considera moi elevada, resultando m谩is cara que na Coru帽a. Que esta rebaixa 茅 unha medida m谩is pol铆tica ca outra cousa, posto que estes tipos se van aplicar no ano que ven,se fan cando temos as elecci贸ns auton贸micas vista.

O Alcalde-Presidente responde manifestando que lles gustar铆a baixar m谩is os tributos, pero a xente esixe manter uns servizos. Que os custes dos servizos en B贸veda son superiores a unha cidade. Que o servizo de abastecemento de auga, lixo ou sumidoiros, atenden a poucos veci帽os. Que B贸veda ten unha rede de abstecemento de auga de 70 kilometros para seiscentos abonados, e nunha cidade, nun tramo de r煤a ten m谩is abonados que en todo B贸veda, 茅 o mesmo nos servizos de lixo e sumidoiros. Que se fora por motivos electorais se haber铆a traido esta proposta antes das elecci贸ns municipais.

 

Conclu铆do o debate som茅tese a votaci贸n, sendo aprobado por unanimidade o seguinte

 

ACORDO:

 

Tr谩tase de proceder 谩 modificaci贸n da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de Bens inmobles polas seguintes raz贸ns que se detallan a continuaci贸n:

Actualmente estase a realizar traballos de campo no termo municipal de B贸veda para incluir no padr贸n fiscal do imposto sobre bens inmobles edificios que actualmente non figuran no mesmo, o que previsiblemente supor谩 un novo incremento da presi贸n fiscal sobre os contribuintes.

Co obxecto de non incrementar a presi贸n fiscal actual e considerando que a minoraci贸n dos tipos impositivos que se propo帽en ser谩n parcialmente compensados pola incorporaci贸n ao padr贸n fiscal do imposto de novos elementos tributarios, procede baixar os tipos de gravame correspondentes a inmobles de natureza urbana e r煤stica, nun 10% no primeiro caso e nun 5% no segundo.

Min贸rase uns tipos de gravame do I.B.I. que foron incrementados por acordo aprobado no ano 2012, dentro do Plan Econ贸mico Financeiro para acadar a estabilidade orzamentaria, cuxos obxectivos foron cumpridos no seu d铆a, o que actualmente permite baixar a presi贸n fiscal por este concepto.

 

Realizada a tramitaci贸n establecida, vistos os informes de Secretar铆a de data 21/09/2015, e en cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e atendendo 谩 Providencia de Alcald铆a de data 21/09/2015.

Visto o ditame favorable da Comisi贸n Especial de contas, que considera que se cumpren os requisitos necesarios contidos nas Normas legais citadas anteriormente na Ordenanza fiscal reguladora do imposto, o Pleno da Corporaci贸n, por unanimidade, adopta o seguinte

ACORDO

 

PRIMEIRO. Aprobar a modificaci贸n do artigo 2潞 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles nos termos en que figura no expediente coa redacci贸n que a continuaci贸n se recolle:

Artigo 2潞.-Tipo de Gravamen.

  1. Bens de Natureza Urbana.-O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urb谩n f铆xase no 0,70 por cento.

  2. Bens de Natureza R煤stica.-O tipo de gravamen do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza r煤stica f铆xase no 0,60 por cento.

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitaci贸n e publicidade preceptiva, mediante exposici贸n do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Bolet铆n Oficial da Provincia, por prazo de trinta d铆as h谩biles, dentro dos cales os interesados poder谩n examinalo e expor as reclamaci贸ns que estimen oportunas.

 

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamaci贸ns ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo 茅 definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

 

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos relacionados con este asunto.鈥 ----------------------------------------------------

 

3潞.- EXERCCIO DAS FUNCIONS DE TESOURERIA NA CORPORACI脫N MUNICIPAL

 

Publicada no BOE 10 julio 2015, n煤m. 164, a Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre Reutilizaci贸n da informaci贸n do Sector P煤blico; Lei (18/2015) que entrou en vigor o 11/07/2015, Na Disposici贸n Final segunda desta Lei 18/2015, do 9 de xullo, modificase a Disposici贸n Transitoria S茅tima da Lei Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci贸n y sostenibilidad de la Administraci贸n Local, que queda redactada como a seguir se transcribe:

 

Disposici贸n final segunda. Modificaci贸n de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (RCL 2013, 1877) , de racionalizaci贸n y sostenibilidad de la Administraci贸n Local

Se modifica la disposici贸n transitoria s茅ptima  de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci贸n y sostenibilidad de la Administraci贸n Local, que queda redactada en los siguientes t茅rminos:

芦Disposici贸n transitoria s茅ptima. R茅gimen transitorio de los funcionarios de Administraci贸n Local con habilitaci贸n de car谩cter estatal.

1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el art铆culo 92 bis  de la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799y 1372) , reguladora de las Bases de R茅gimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n del citado art铆culo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo pr贸rroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya poblaci贸n sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorer铆a y recaudaci贸n sean desempe帽adas por un funcionario de Administraci贸n Local con habilitaci贸n de car谩cter nacional, ya sea con car谩cter definitivo, provisional, acumulaci贸n o agrupaci贸n, dichas funciones podr谩n ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputaci贸n Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 36  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporaci贸n Local. En ambos casos, deber谩n ser funcionarios de carrera y actuar谩n bajo la coordinaci贸n de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.

2. Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de Administraci贸n Local con habilitaci贸n de car谩cter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuar谩n su tramitaci贸n y se resolver谩n de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciaci贸n.

3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitaci贸n de car谩cter estatal, se entender谩n hechas a la Escala de funcionarios de Administraci贸n Local con habilitaci贸n de car谩cter nacional.鈥

 

Coa modificaci贸n introducida na precitada Lei 18/20105 elim铆nase a cobertura legal 谩 prestaci贸n das funci贸ns de tesourer铆a, que consuetudinariamente vi帽a sendo desempe帽adas por un concelleiro da corporaci贸n.

 

Posteriormente, mediante o Real Decreto-lei 10/2015, de 11 de setembro, polo que se conceden cr茅ditos extraordinarios e suplementos de cr茅dito en o orzamento do Estado e ad贸ptanse outras medidas en materia de emprego p煤blico e est铆mulo da econom铆a, que entrou en vigor o pasado 12 de setembro, modificouse o apartado segundo do artigo 92 bis de a Lei 7/1985, de 2 de abril, atribu铆ndo a subescala de Secretar铆a-Intervenci贸n todas as funci贸ns do apartado 1.b) do citado artigo 92, tam茅n, a diferenza da situaci贸n anterior a esta modificaci贸n, a de tesourer铆a. As铆, conforme ao artigo 92. bis apartado segundo de a citada Lei b谩sica:

芦A escala de funcionarios de administraci贸n local con habilitaci贸n de car谩cter nacional se subdivide nas seguintes subescalas:

 

a) Secretar铆a, a a que corresponden as funci贸ns contidas no apartado 1.a) anterior (a de secretar铆a, comprensiva de a fe p煤blica e o asesoramento legal preceptivo)

 

b) Intervenci贸n-tesourer铆a, 谩 que corresponden as funci贸ns contidas no apartado 1.b) (o control e a fiscalizaci贸n interna da xesti贸n econ贸mica-financeira e orzamentaria, e a contabilidade, tesourer铆a e recadaci贸n) .

 

c) Secretar铆a-intervenci贸n, 谩 que corresponden as funci贸ns contidas nos apartados 1.a) e 1.b)禄.

 

A reforma operada por o Real Decreto-lei 10/2015, de 11 de setembro, reserva a funcionarios de administraci贸n local con habilitaci贸n de car谩cter nacional o exercicio das funci贸ns de tesourer铆a e iso, como sinala o seu propio Pre谩mbulo, 芦na li帽a de profesionalizaci贸n destas funci贸ns introducida pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da Administraci贸n Local. Con iso av谩nzase na profesionalizaci贸n e a eficacia das funci贸ns reservadas a funcionarios de Administraci贸n Local con habilitaci贸n de car谩cter nacional禄. E xustifica a continuaci贸n a extraordinaria e urxente necesidade da modificaci贸n co fin de 芦 evitar a paralizaci贸n destas funci贸ns na maior铆a de Concellos禄,

 

Atop谩monos ante unha cuesti贸n que, como pouco, resulta pol茅mica e xerou diversas interpretaci贸ns que, basicamente, agr煤panse en d煤as grandes posturas: por unha banda, a de quen considera que desde o d铆a 12 de setembro de 2015 (data de entrada en vigor do Real Decreto-lei 10/2015, de11 de setembro) as funci贸ns de tesourer铆a deben ser desempe帽adas por Secretarios-Interventores nos postos clasificados como de Secretar铆a-Intervenci贸n, e, por outro, a de quen entende que o que fai o Real Decreto-lei 10/2015, de 11 de setembro, 茅 facultar que exista o posto de tesourer铆a reservado a funcionarios con habilitaci贸n de car谩cter nacional en municipios de poboaci贸n igual ou inferior a 5.000 habitantes e que o desempe帽o destes postos corresponda aos funcionarios pertencentes 谩 Subescala de Secretar铆a-Intervenci贸n.

 

Ante a d煤bida na interpretaci贸n xur铆dica das modificaci贸ns citadas, e por prudencia at茅 que non se resolvan adecuadamente, e tendo en conta que a creaci贸n dunha praza de Tesoureiro do concello de B贸veda, a desempe帽ar por un funcionario con habilitaci贸n de car谩cter nacional , supor铆a uns custes econ贸micos inasumibles actualmente por este concello, e en concordancia co ditame da Comisi贸n Informativa de Asuntos do Pleno, por seis votos a favor do Grupo municipal do PP e tres abstenci贸ns do Grupo Socialista, o pleno da corporaci贸n

 

ACORDA:

 

PRIMEIRO.-Declarar a imposibilidade de crear e manter econ贸micamente unha praza, de Tesourer铆a e recadaci贸n no concello de B贸veda, reservada a funcionarios con habilitaci贸n nacional.

SEGUNDO.- Dar conta deste acordo 谩 Excma. Deputaci贸n provincial de Lugo e 谩 Direcci贸n Xeral de Administraci贸n Local da Vicepresidencia e Conseller铆a de Presidencia, Administraci贸ns P煤blicas e Xustiza.

 

4潞.- DESIGNACI脫N DE REPRESENTANTE DA CORPORACI脫N MUNICIPAL NO G.D.R. 8 RIBEIRA SACRA

 

O sr. Alcalde prop贸n a s煤a designaci贸n como representante da corporaci贸n municipal de B贸veda no 鈥淕rupo de Desenvolvemento Rural-8 Ribeira Sacra鈥

Visto o ditame favorable da Comisi贸n informativa de asuntos do pleno, e unha vez sometido a votaci贸n, por seis votos a favor do Grupo Popular e tres abstenci贸ns do Grupo Socialista, o pleno da corporaci贸n adopta o seguinte

 

ACORDO:

 

Visto o artigo 61 da Lei 7/1997, do 22 de xullo de Administraci贸n Local de Galicia e 21.1,a,b) da Lei 7/1985, do 2 de abril Reguladora das Bases do R茅xime Locla, que determinan, entre outras atribuci贸ns da Alcald铆a, a de representar o Concello e dirixi-lo goberno e a administraci贸n municipal, o Pleno ACORDA:

Designar representante desta Corporaci贸n no Grupo de Desenvolvemento Rural "RIBEIRA SACRA" 贸 Sr. Alcalde-Presidente, ou persoa en quen delegue.

 

 

5潞.- PROPOSTA DE ACORDO DO PSdeG-PSOE ESIXINDO A POSTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE CAR脕CTER URXENTE PARA GARANTIR A SUPERVIENCIA DO SECTOR LACTEO

 

O Sr. Alcalde-Presidente da a palabra 谩 concelleira Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez, que exp贸n os motivos da presentaci贸n da proposta que se trae a debate.

Tras unha intervenci贸n do Sr. Alcalde-Presidente, 茅ste somete o asunto a votaci贸n, sendo adoptado por unanimidade o seguinte ACORDO:

 

O gandeiro 茅 un sector produtivo vital para Galicia, e en concreto, para a provincia de Lugo. O fe铆to de que na nosa provincia existan m谩is de 15.000 explotaci贸ns, 茅 m谩is que concluinte sobre a importancia da produci贸n gandeira na nosa econom铆a. Sen embargo, a importancia do sector non se pode medir exclusivamente en termos econ贸micos de produci贸n, PIB ou volume de negocio.

 A actividade gandeira ten moitas outras repercusi贸ns que non deben esquecerse como a s煤a acci贸n sobre o territorio, sendo co帽ecido que onde hai un aproveitamento responsable e unha ordenaci贸n do territorio sensata infl煤e moi positivamente na prevenci贸n de incendios e na conservaci贸n do medio ambiente.

Tam茅n 茅 fundamental a actividade agr铆cola gandeira para a viabilidade e sostibilidade de un tecido econ贸mico secundario que obt茅n fundamentalmente os seus ingresos destes produtores tales como talleres, almac茅ns de subministraci贸n, comercializadores de combustibles ou empresas de transformaci贸n agrar ia.

A maiores, nunha provincia como a de Lugo, con un problema demogr谩fico co帽ecido e reco帽ecido por todos os axentes sociais, as actividades gandeiras non son s贸 unha garant铆a de mantemento de familias no rural sen贸n un verdadeiro potencial de crecemento demogr谩fico e econ贸mico en moitos concellos a trav茅s do exercicio propio, tanto da actividade gandeira, como da actividade asociada.

 Nos 煤ltimos anos, os gandeiros padeceron a maior reconversi贸n e transformaci贸n co帽ecida dun sector produtivo na historia recente de Galicia.

Tam茅n os gandeiros da provincia de lugo fixeron inxentes esforzos para adaptarse a un novo modelo produtivo, abandonando as pequenas explotaci贸ns e a maioritaria produci贸n de carne para afrontar o futuro dun mercado crecente de leite e derivados l谩cteos, no que Espa帽a era produtora deficitaria e a demanda superaba con creces a produci贸n.

Esta situaci贸n mantense na actualidade, xa que se segue a producir menos leite en Espa帽a do que se consume. Pese a iso, o produtor de leite galego segue cobrando polo litro de leite moito menos que en outras comunidades ou outros estados da Uni贸n Europea. Un comportamento il贸xico dun mercado que, tendo m谩is demanda que produci贸n, abarata os prezos da materia prima debido 谩 influencia negativa que para os nosos gandeiros ten a

globalizaci贸n e a regulaci贸n do mercado a nivel europeo sen unha acc1on en defensa contundente e ca utilizaci贸n de todos os recursos que poder铆an por en marcha tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central.

A maiores,hai que engadir o m铆nimo peso de industria transformadora de derivados l谩cteos presente en Galicia, o que nos fai obter ingresos, fundamentalmente, da venda de materia prima sen obter valor engadido da comercializaci贸n de produtos elaborados.

Coa desaparici贸n das cotas l谩cteas, os gandeiros enfront谩ronse a un novo reto, a adaptaci贸n 谩 liberalizaci贸n do mercado. A inacci贸n ou actuaci贸n incompetente e irresponsable tanto da Xunta de Galicia como do Goberno Central resultaron en que, este feito, que pod铆a ser unha oportunidade de crecemento para o sector, se convertese nun verdadeiro drama que, de non solucionarse con inmediatez, levar谩 ao peche e abandono da actividade de moitas explotaci贸ns pola s煤a inviabilidade econ贸mica nun contexto de mercado que mudou, e no que non te帽en protecci贸n nin medidas concretas que  garantan a sostibilidade da  s煤a actividade.

 

A introduci贸n da figura do mediador e fortes sanci贸ns para que a industria non fixe os prezos de xeito unilateral, nin impo帽a contratos 谩 baixa; se incorpore como referencia o volume obxecto do contrato a produci贸n dos 煤ltimos 12 meses, garantindo a recollida e prohibindo o dobre prezo para ese volume; se elabore un plan de inspecci贸ns claro e con seguimento peri贸dico; a elaboraci贸n dun programa de cr茅dito que axude aos produtores; establecer un foro permanente de representaci贸n dos axentes implicados no sector; definir e regular un sistema de trazabilidade do leite e derivados e melloras na etiquetaxe.

A d铆a de hoxe, nada 煤til se fixo por parte do Sr. Feijoo e do Sr. Rajoy para solucionar o problema de produtores. Se algo cambiou foi a peor.

 Hai gandeiros aos que directamente  non se lles recolle o leite. Non se garante a recollida de leite nas explotaci贸ns  baixo a ameaza de sacar  ao mercado excendentes almacenados coa 煤nica finalidade de tirar os prezos da materia prima. O prezo do litro de leite  segue baixando, marcando m铆nimos hist贸ricos cada d铆a. Xa son moitos os gandeiros aos que lles pagan s贸 18 c茅ntimos de euro por litro e moi poucos os que acadan os 30 c茅ntimos de euro. A consecuencia inmediata desta situaci贸n 茅 o colapso econ贸mico das explotaci贸ns, que se v茅n abrigadas a vender por debaixo dos custes de produci贸n.

 脕 miseria que os gandeiros reciben pola s煤a produci贸n  hai, que sumar a ameaza de importantes multas pola co帽ecida como "supertaxa", problema ante o que o Goberno Central non ofrece ningunha soluci贸n a produtores e o Sr. Feijoo parece non ter entre as s煤as prioridades.

Despois do desesperante pasotismo da Xunta de Galicia e do Goberno Central que non

adoptaron as medidas necesarias a tempo para evitar chegar ao colapso actual, 茅 necesario

actuar con inmediatez e con medidas concretas que garantan a viabilidade das explotaci贸ns, protexan aos gandeiros, garantan unha comercializaci贸n responsable e estimulen o consumo.

As铆 mesmo, no marco dunha regulaci贸n auton贸mica e estatal in(ltil e dun mercado europeo que na situaci贸n actual debilitan as opci贸ns de viabilidade e incluso supervivencia dos nasos gandeiros, 茅 necesaria a implicaci贸n de todas as administraci贸ns.

Por todo o exposto e ante a cr铆tica situaci贸n que atravesa o sector l谩cteo en Galicia, e en concreto na provincia de Lugo, o Grupo Municipal Socialista somete a Pleno a adopci贸n dos seguintes:

ACORDOS

1-. Esixirlle 贸 Sr. Feijoo, que como Presidente da Xunta de Galicia, primeira Comunidade produtora de leite en Espa帽a, dea prioridade absoluta 谩 situaci贸n do sector l谩cteo, e lidere as xesti贸ns necesarias ante o Goberno Central para po帽er fin 谩 crise dun sector vital para Galicia e garantir o futuro do mesmo.

2-. Esixir 谩 Xunta de Galicia que habilite os instrumentos lexislativos e operativos para garantir a recollida de leite nas explotaci贸ns galegas a un prezo que garanta a viabilidade das explotaci贸ns.

3-. Esixir 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno Central un plan espec铆fico para a valoraci贸n real e colocaci贸n de excedentes da industria l谩ctea a trav茅s de medidas como as compras p煤blicas de intervenci贸n deses excedentes, aimacenamento privado e entrega a terceiros pa铆ses.

4-. Esixir ao Presidente da Xunta de Galicia e ao Presidente do Goberno Central que fagan as xesti贸ns necesarias para p贸r na axenda europea de inmediato o problema do sector l谩cteo galego co impulso de medidas concretas que adapten a regulaci贸n do mercado europeo 谩 realidade do sector produtivo galego e estatal.

5-. Esixir 谩 Xunta de Galicia a posta en marcha dunha campa帽a de est铆mulo do consumo de leite e derivados de procedencia galega a trav茅s de campa帽as de concienciaci贸n en comedores       escolares, servizos de hostaler铆a p煤blicos ou con vinculaci贸n ceas administraci贸ns p煤blicas, as铆 como programas espec铆ficos de concienciaci贸n .

 6-. Esixir 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno Central a actuaci贸n eficaz da Comisi贸n de Competencia, para que execute de maneira inmedianta e contundente as inspecci贸ns e sanci贸ns contra as comercializadoras que utilizan o leite como un produto reclamo para o consumidor.

7-. Esixir 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno Central que se habilite de inmediato unha Comisi贸n de Valoraci贸n de contratos vixentes con capacidade para anulalos se as condici贸ns para o gandeiro non respectan par谩metros de viabilidade,garant铆a de duraci贸n e recollida de leite.

8-. Instar 谩 Xunta de Galicia a que, de acordo co Goberno Central, po帽an en marcha de xeito inmediato, un plan galego de implantaci贸n de industria transformadora de derivados l谩cteos en Galicia con d煤as vertentes: a produci贸n de productos tradicionais, que permita diversificar a produci贸n propia das explotaci贸ns; e a produci贸n de derivados l谩cteos de consumo masivo, vinculado a un plan de incremento das exportaci贸ns e penetraci贸n en mercados emerxentes.

9-. Instar 谩 Xunta de Galicia a impulsar as cooperativas como axentes aglutinadores de produtores, e a que faga as xesti贸ns necesarias para habilitar os instrumentos precisos para que as propias cooperativas te帽an capacidade de negociaci贸n efectiva coa industria, sobre a comercializaci贸n da produci贸n dos gandeiros e asociados.

 

 

6潞.- PROPOSTA DE ACORDO DO P.P. SOBRE PROMOCI脫N DO LEITO GALEGO

O Sr. Alcalde-Presidente exp贸n os motivos da presentaci贸n da proposta que se trae a debate.

O Alcalde-Presidente, ao non haber intervenci贸ns, somete o asunto a votaci贸n, sendo adoptado por unanimidade o seguinte ACORDO:

O sector l谩cteo galego en xeral e o deste concello en particular, ve帽en sufrindo unha crise de prezos que ten que ver con varios factores e cunha conxuntura mundial de exceso de leite producido e unha baixada xeneralizada do seu consumo, que rolda o 3%.

Nas explotaci贸ns galegas prod煤cese un leite de excelente calidade motivado por unha mellora xen茅tica importante, a suma de condici贸ns xeogr谩ficas e un manexo excepcional das vacas. Impulsar o seu consumo e reco帽ecemento 茅 o traballo que est谩 a desenvolver a Xunta de Galicia a trav茅s dunha campa帽a de promoci贸n da marca 鈥淕alega 100%鈥, que identifica co seu selo o leite de calidade diferenciada producido nas explotaci贸ns da nosa comunidade.

Esta medida de valorizaci贸n do noso produto de calidade completarase en breve coa diferenciaci贸n dos produtos amparados pola marca nos lineais dos supermercados, de xeito que os consumidores e consumidoras poder谩n escoller m谩is doadamente o leite galego de calidade diferenciada. A maiores, os galegos e galegas tam茅n teremos unha iniciativa promocional de tetrabriks pequenos de 鈥淕alega 100%鈥 para fomentar o consumo de leite entre a sociedade.

Con todo, 茅 preciso sumar esforzos de todas as administraci贸ns para avanzar nesta promoci贸n que estimule o consumo de leite e permita identificar a s煤a orixe, permitindo que o leite galego sexa reco帽ecido entre os consumidores.

Por tanto, dada a situaci贸n actual do sector leiteiro, tan importante na econom铆a deste municipio e da Comarca de Lemos, e considerando a necesidade de aumentar o consumo e diferenciaci贸n dos produtos l谩cteos galegos no mercado, propo帽o ao Concello de B贸veda a aprobaci贸n dos seguintes ACORDOS:

ACORDOS

Primeiro: Solicitar 谩 Conseller铆a do Medio Rural e do Mar a adhesi贸n do concello de B贸veda 谩 campa帽a promocional do leite de calidade diferenciada producida nas explotaci贸ns galegas 鈥淕alega 100%鈥. 

Segundo: Promover acci贸ns, en conxunto cos colectivos sociais e empresariais deste termo municipal, para levar a cabo acci贸ns de promoci贸n de 鈥淕alega 100%鈥 entre os consumidores en xeral.

Terceiro: Desenvolver esas medidas de inmediato, facendo fincap茅, entre outros, nos seguintes aspectos:

a) difusi贸n da campa帽a publicitaria de 鈥淕alega 100%鈥

b) acci贸ns de concienciaci贸n coas asociaci贸ns de consumidores mediante o reparto de leite 鈥淕alega 100%鈥 e a visita de explotaci贸ns gandeiras e industrias l谩cteas adheridas a 鈥淕alega 100%鈥

c) acci贸ns de promoci贸n entre o gremio hostaleiro mediante o reparto de leite amparado co selo 鈥淕alega 100%鈥 

d) medidas de entrega de leite 鈥淕alega 100%鈥 nos principais eventos l煤dico-festivos e deportivos deste concello/provincia.

Cuarto: Solicitar a Deputaci贸n de Lugo que elabore un plan de apoio o sector l谩cteo para a mellora da calidade do leite nas explotacions gandeiras do Concello de B贸veda en colaboraci贸n coas cooperativas, de forma coordinada con outras que se acheguen desde a Uni贸n Europea, o Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n e Medio Ambiente ou a Conseller铆a de Medio Rural e Mar

 

7潞.- CONTA XERAL DO EXERC脥CIO 2014

Cumprindo o ordenado polo Sr. Alcalde-Presidente desta Corporaci贸n na providencia de data do seis de maio de dous mil quince e de acordo co preceptuado no artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril e artigo 212.4 da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de marzo), 茅 posta de manifesto a Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente 贸 exercicio econ贸mico de dous mil catorce.

Unha vez confrontada a mencionada Conta Xeral do Presuposto refundido, coa Liquidaci贸n aprobada, cos acordos de modificaci贸n do Presuposto de Gastos, cos Mandamentos de Pago e Ingreso expedidos durante o exercicio, e coa acta de arqueo a trinta e un de decembro e co dict谩men favorable da Comisi贸n Especial de Contas.

Despois de facer constar que se cumpriron os tr谩mites de exposici贸n 贸 p煤blico, os informes regulamentarios e demais requisitos que esixe a lexislaci贸n, o Concello Pleno por seis votos a favor do Grupo municipal Popular e tres abstenci贸ns do Grupo municipal Socialista, adopta o seguinte acordo:

1潞.- Aproba-la Conta Xeral do Presuposto desta Entidade correspondente ao exercicio econ貌mico de dous mil catorce, sendo o resume da mesma o seguinte:

CONCEPTO

Euros

OBRIGAS RECO脩ECIDAS NETAS(EXERCICIO CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS NETOS(EXERCICIO CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.CORRENTE)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.CORRENTE)

OBRIGAS RECO脩ECIDAS PENDENTES DE PAGO(EXERC.PECHADOS)

DEREITOS RECO脩ECIDOS PENDENTES DE COBRAR (EXERC.PECHADOS)

PENDENTES DE COBRAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

PENDENTES DE PAGAR OPERAC.NON PRESUPOSTARIAS

REMANENTES DE TESOURER脥A PARA GASTOS XERAIS

FONDOS LIQUIDOS DE TESOURERIA A 31.12.2014

1.202.904,35

1.372.737,48

45.933,62

399.584,21

308,00

333.269,39

8.500,30

289.398,38

710.287,30

431.610,14

 

2潞.- Render a Conta Xeral as铆 aprobada e toda a documentaci贸n que a integra 谩 fiscalizaci贸n do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo .

 

8潞.- INFORME DE INTERVENCI脫N SOBRE REPAROS POR INCUMPRIMENTO DE CONTRATO CONSULTORIA URBANISTICA E FINANCIAMENTO DO CONTRATO DE DOTACION DE INFRAESTRUTURAS SANITARIAS NAS NAVES DA FEIRA DE RUBIAN.

 

Coa venia do Alcalde-Presidente, o secretario interventor informa dos motivos dos reparos efectuados por incumprimento parcial do contrato de consultor铆a urban铆stica, por non realizar as visitas de inspecci贸n que se recollen no mesmo, e en relaci贸n co financiamento da obra de dotaci贸n de infraestruturas sanitarias nas naves da feira de Rubian, o reparo ven determinado porque no expediente de modificaci贸n de cr茅ditos, a 谩rea de gasto no que se incrementou o cr茅dito orzamentario 鈥170 administraci贸n xeral do medio ambiente鈥 non corresponde coa que se deber铆a haber imputado a 鈥412 mellora de infraestruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos鈥

 

 

 

9.- LI脩AS FUNDAMENTAIS DO ORZAMENTO 2016

Dase conta da aprobaci贸n pola alcald铆a-presidencia, das li帽as fundamentais do orzamento, que servir谩n de base para a eleboraci贸n do orzamento correspondente ao exerc铆cio de 2016.

 

Ingresos/gastos

Ano 2015

% taxa variaci贸n 2016/2015

Ano 2016

Ingresos

1,334.219,00

1,30

1,351.563,85

correntes

1,302.408,00

1,30

1,319.339,30

c谩pital

34.807,00

1,30

32.221,00

Financeiros

3.50

1,43

3,55

Gastos

1,334.219,00

1,30

1,351.563,85

correntes

1,245.995,00

1,30

1,262.192,94

c谩pital

86.007,00

1,30

87.125,09

Financeiros

2.217,00

1,30

2.245,82

Saldo operaci贸n non financeiras

2.213,50

 

2.242,27

Axustes para o c谩lculo de cap. Ou neces. Financ. SEC95

97.641,66

 

98.786,92

Capacidade ou necesidade de financiamento

99.855,16

 

101.029,19

D茅beda viva a 31/12

11.116,58

-19,94

8.900,21

A curto prazo

2.216,37

 

2.216,37

A longo prazo

8.900,21

-24,90

6.683,84

Ratio d茅beda viva/ingresos correntes

0,01

0,00

0,01

 

 

 

 

10.- INFORMES SOBRE EXPEDIENTES DE MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS

 

Dase conta dos expedientes 2015/098-322, 2015/113-322,2015/149/322,2015/167-322,2015/175-3222015/228-322, 2015/254-322 e 2015/261-322 de modificaci贸n de cr茅ditos orzamentarios.

 

 

11. ASUNTOS URXENTES, SE PROCEDE

Non se presentaron

 

12. ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO.

12.1.-MOCI脫NS REGULAMENTARIAMENTE PRESENTADAS, SE PROCEDESE.

 

Non se presentaron

 

12.2.-DECRETOS E INFORME DA ALCALD脥A.

 

O Sr. Alcalde-Presidente informa que non hai decretos salientables.

 

12.3.- ROGOS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS.

Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez formula o seguinte rogo:

As estradas da concentraci贸n pardelaria est谩n moi sendo deterioradas polo paso de cami贸ns das obras do corredor. Que o concello se dirixa 谩 Xunta solicitando que proceda 谩 s煤a reparaci贸n tan pronto se rematen as obras.

 

12.4.-.PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADAS.

Dna. M陋 Carmen Mac铆a Rodr铆guez, realiza en voz as seguintes preguntas:

1陋.- Se o grupo municipal socialista xa ten asignado local no concello para poder reunirse?.

2陋.- Se o empregado municipal de mantenemento dos servizos municipais est谩 de baixa laboral, e se se contratou a alguen para substituilo?.

3陋.- Se o coche do concello ten rexistro de sa铆das?.

 

O Sr. Alcalde-Presidente di que xa as contestar谩

 

E non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e coarenta e catro minutos do d铆a sinalado, do que eu, secretario, coa salvedade a que se refire o art. 206 do R.O.F., e a reserva dos t茅rmos que resulten da aprobaci贸n da acta desta sesi贸n, certifico.

 

emprende en 3