PLENO N脷MERO 05/2011

 

ACTA DA SESI脫N EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O D脥A TRINTA DE XU脩O DE DOUS MIL ONCE

PLENO N潞 05/2011

No Sal贸n de sesi贸ns do Ilmo. Concello de B贸veda, cando son as doce horas  do d铆a Trinta de xu帽o de dous mil once, re煤nese en sesi贸n extraordinaria  e en primeira convocatoria o Concello Pleno baixo a Presidencia do Alcalde:

              1.-     D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez

    Concorren a sesi贸n os seguintes Concelleiros:

             2.- D. JOS脡 LUIS RIVERA SACO,
             3.- D. DIONISIO BLANCO RUBI脩OS
             4.- D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ L脫PEZ
             5.- Dna. NATIVIDAD RODR脥GUEZ L脫PEZ
             6.- DNA. CRISTINA JU脥Z L脫PEZ
             7.- D. PABLO ARRAIS G脫MEZ
             8.- DNA. MARIA DEL CARMEN MACIA RODR脥GUEZ
             9.- D. JOS脡 LU脥S VILA CARRIL
                    
Como Secretario D.  Luis Eduardo Matias S谩nchez que da fe.

Aberta a sesi贸n e declarada p煤blica pola presidencia as doce horas, unha vez comprobada polo Secretario a existencia do qu贸rum de asistencia necesario para que poda ser iniciada, procedese a co帽ece-los seguintes asuntos incluidos previamente no orde do d铆a:

1潞.- Aprobaci贸n da acta da sesi贸n anterior, que se achega coa convocatoria

O Presidente pregunta si alg煤n membro da Corporaci贸n ten que formular algunha observaci贸n o borrador da acta da sesi贸n anterior n煤mero 04/2011 distribuida coa convocatoria.
Por Secretar铆a informase da correcci贸n dun erro na acta 04/2011 o facer constar o n煤mero de concelleiros como once, cando o correcto son nove concelleiros    
Ning煤n dos Concelleiros presentes fai uso da palabra  e a continuaci貌n o Sr. Presidente somete a votaci贸n a aprobaci贸n do referido borrador da acta, sendo esta aprobada por unanimidade coa correcci贸n citada.

2潞.- Fixaci贸n da periodicidade de sesi贸n do Pleno

De orde do Sr. Alcalde, o Secretario Xeral da Corporaci贸n d谩 lectura a moci贸n da Presidencia relativa a fixaci贸n da periodicidade das sesi贸n do pleno da corporaci贸n.
Aberto o turno de intervenci贸ns, fan uso da palaabra os seguintes concelleiros:
D. Xos茅 Vila Carril que prop贸n que se modifique a hora de celebraci贸n de sesi贸ns, das doce horas a outra pola tarde, a partires das deza nove horas, para facilitar que os veci帽os poidan acudir as sesi贸ns.
Sigue decindo que semella que se pretende que os veci帽os no vexan o traballo da oposici贸n.
Pablo Arrais manifestase en sentido semellante a D. Xos茅 Vila
O Sr. Alcalde contesta decindeo que a presencia de veci帽os no pleno non 茅 unha cuesti贸n dos horarios. Manifesta que son os feitos, as acci贸ns do goberno e oposici贸n o que os veci帽os perciben.
Xustifica o horario de celebraci贸n das sesi贸ns por situarse dentro da xornada de traballo, polo que facilita o acceso a documentaci贸n ou informaci贸n se fose necesario.
Concluido o debate som茅tese o asunto a votaci贸n, e por seis votos a favor dos concelleiros do Grupo popular, duas abstenci贸ns do Grupo Socialista e o voto en contra do concelleiro do BNG, adoptase o seguinte ACORDO:

En virtude do disposto nos artigos 38 e 78 do Reglamento de Organizaci贸n, Funcionamento e R茅xime Xur铆dico das Corporaci贸ns Locais, 218 da Lei 7/1997, do 22 de xullo da Administraci贸n Local de Galicia, vistos os antecedentes orgaizativos deste Concello, e en aras dunha maior eficacia e celeridade na resoluci贸n dos asuntos dos que entende este Concello, o Pleno do Concello acorda 贸 seguinte r茅xime de sesi贸ns:
- O Pleno celebrar谩 sesi贸n 贸rdinaria o derradeiro luns do 煤ltimo m茅s de cada bimestre natural
- En caso de coincidir en festivo a sesi贸n trasladar铆ase o derradeiro luns h谩bil anterior
- As sesi贸n 贸rdinarias celebraranse as doce horas dos d铆as sinalados anteriormente

3潞-.- Composici贸n das Comisi贸ns Informativas

En harmon铆a co disposto nos artigos 46 e 48 do Regulamento Org谩nico Municipal, que estable como Comisi贸ns Informativas Permanentes as denominadas "DE ASUNTOS DO PLENO" e "ESPECIAL DE CONTAS"  e a proposta do Sr. Alcalde, visto os artigo 123 e ss, 127 e 134 do ROF, 贸 Pleno acorda:

a) COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DO PLENO, nesta Comisi贸n os seguintes Concelleiros:
PRESIDENTE: O Sr. Alcalde-Presidente ou persoa que legalmente o substit煤a
VOCAIS:  D. Dionisio Blanco Rubi帽os
               Dna. Natividad Ropdr铆guez L贸pez
               Dna.Cristina Ju铆z Martinez
               Dna. Mar铆a del Carmen Mac铆a Rodr铆guez    
                    D. Jos茅 Lu铆s Vila Carril    

Dita Comisi贸n celebrar谩 sesi贸n nos d铆as e horas que estableza o Alcalde ou o seu respectivo Presidente, e en todo caso coa antelaci贸n necesaria para dictaminar aqueles asuntos de competencia do Pleno, que se sometan a decisi贸n deste.

b) COMISION INFORMATIVA "ESPECIAL DE CONTAS",integrar nesta Comisi贸n os seguintes Concelleiros:
PRESIDENTE:O Sr. Alcalde-Presidente ou persoa que legalmente o substit煤a

VOCAIS: D. Francisco Javier Dominguez L贸pez
                                Dna. Natividad Rodr铆guez L贸pez
                  Dna. Cristina Ju铆z L贸pez
                  D. Pablo Arrais G贸mez
                 D. Jos茅 Lu铆s Vila  Carril

Dita Comisi贸n celebrar谩 sesi贸n nos d铆as e horas que estableza o Alcalde ou o seu respectivo Presidente, e en todo caso coa antelaci贸n necesaria para dictaminar aqueles asuntos de competencia do Pleno, que se sometan a decisi贸n deste.

4潞.- Designaci贸n de representantes da Corporaci贸n en 贸rganos colexiados competencia do Pleno

A seguir o sr. Alcalde ordena o Secretario que proceda dar lectura as seguintes propostas:
CONSELLO ESCOLAR
Visto o artigo 38,d) do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, e tendo en conta que esta Corporaci贸n ten que estar representado no Consello Escolar do Colexio P煤blico "Rosal铆a de Castro" de B贸veda, proponse o Pleno a adopci贸n do seguinte ACORDO.
Designar como representante da Corporaci贸n Municipal no Consello Escolar do Colexio mencionado a D. Cristina Ju铆z L贸pez , Delegado da Alcald铆a para Cultura e Ensino
Notificar este acordo o Consello Escolar

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL 鈥淩IBEIRA SACRA鈥
Visto o artigo 61 da Lei 7/1997, do 22 de xullo de Administraci贸n Local de Galicia e 21.1,a,b) da Lei 7/1985, do 2 de abril Reguladora das Bases do R茅xime Locla, que determinan, entre outras atribuci贸ns da Alcald铆a, a de Representar o Concello e Dirixi-lo goberno e a administraci贸n municipal,  Designar representante desta Corporaci贸n no Grupo de Desenvolvemento Rural "Ribeira Sacra" 贸 Sr. Alcalde-Presidente, ou persoa en quen delegue.
Aberto o turno de intervenci贸ns fan uso da palabra os seguintes concelleiros:
D. Pablo Arrais, que manifesta que se deber铆a ter en conta os outros gurpo municipais para estar representados neste 贸rganos.
Contesta o Sr. Alcalde decindo que entende a proposta.

Sometido a votaci贸n prod煤cese o seguinte resultado: Seis votos a favor do Grupo Popular, dous en contra do Grupo Socialista e a abstenci贸n do concelleiro do BNG.
O Sr. Alclade declara aprobada a proposta por seis votos a favor, dous en contra e unha abstenci贸n.

5潞.- Desginaci贸n de Tesoureiro da Corporaci贸n
Concluido o asunto anterior, o Sr. Alcalde ordena o Secretario que proceda a dar lectura a seguinte proposta da Alcald铆a:
Habida conta de que neste Concello non existe creada a praza de Tesoureiro de Habilitaci贸n Nacional, e de conformidade co disposto no artigo 92.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, nomear como TESOUREIRO 贸 Concelleiro D. Jos茅 Lu铆s Rivera Saco que actuar谩 coa responsabilidade solidaria dos demais membros electos da Corporaci贸n, polo que se releva da obriga de prestar fianza de acordo co establecido na instrucci贸n 8, apartado 1, da Orde do 16 de xullo de 1963.
Sometido a votaci贸n, producese o seguinte resultado:
Seis votos a favor do Grupo popular e tres abstenci贸ns
O Sr. Alcalde declara adoptado o acordo por seis votos a favor e tres abstenci贸ns.

6潞.- Asignaci贸n de dedicaci贸ns parciais
    Por orde do Sr. Alcalde, o Secretario procede a dar lectura 谩 proposta que presenta a Alcald铆a.
    No turno de intervenci贸ns D. Xos茅 Vila pregunta se 驴Son duas adicaci贸ns parciais ou unha exclusiva e outra parcial? exp贸n que considera excesivas para un concello que como este. Cree que cunha adicaci贸n chegar铆a para unha Corporaci贸n como esta.
    D. Pablo Arrais  coincide coa postura do concelleiro do BNG, e pregunta se houbo incremento nas retribuci贸ns en relaci贸n coa lexislatura pasada.
    O Sr. Alcalde exp贸n que as retribuci贸ns que se propo帽en est谩n por baixo das doutros concellos. Di que o n煤mero de horas m铆nimas de adicaci贸n: 37 horas semanais o Alcalde e 10 horas semanais o Tte. de Alcalde, son relativas, posto que a xesti贸n municipal non ten horario.
    Que se incrementa a retribuci贸n do Tte. de Alcalde porque se incrementa o traballo.

    Sometido a votaci贸n, por seis votos a favor do Grupo Popular e tres en contra do Grupo Socialista e do concelleiro do BNG, adopta o seguinte ACORDO:
    Dado o volume do traballo que xenera a actividade municipal, as铆 como a complexidade derivada da prestaci贸n dos distintos servicios municipais, que fai necesario unha adicaci贸n especial as tarefas de direcci贸n e coordinaci贸n do goberno e administraci贸n municipal, con base 贸 preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril e 12 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, e estud谩da-las especiais caracter铆sticas deste concello, 贸 Pleno da Corporaci贸n acorda:
    CARGOS DON DEDICACI脫N PARCIAL.-
    1潞.- O Alcalde-Presidente D. JOSE MANUEL ARIAS L脫PEZ desempe帽ar谩 o seu cargo con dedicaci贸n parcial, cun m铆nimo de 37 horas semanais.

    2潞.- O Primeiro Tenente de Alcalde do Concello de B贸veda  desempe帽ar谩 o seu cargo con dedicaci贸n parcial, un m铆nimo de 10 horas semanais.

    3潞.-Fixa-lo r茅xime de retribuci贸ns do Sr. Alcalde, en catorce mensualidades de Dous mil douscentos ( 2.200 鈧) EUROS, impostos e Seguridade Social inclu铆das, revisable con efectos do primeiro de xaneiro de cada ano, consonte o incremento do 铆ndice de prezos 贸 consumo.

    4潞.-Fixa-lo r茅xime de retribuci贸ns do Primeiro Tenente de Alcalde, a partir da aprobaci贸n  desta proposta, en catorce mensualidades de Setecentos euros (700 鈧), impostos e Seguridade Social inclu铆dos, revisable con  efectos do primeiro de xaneiro de cada ano, consonte o incremento do 铆ndice de prezos 贸 consumo.

    5潞.-Cando por ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite 贸 Alcalde-Presidente 贸 exercicio das s煤as atribuci贸ns,  o Tenente de Alcalde que o substit煤a legalmente, poder谩  ser retribu铆do coas mesmas asignaci贸ns econ贸micas que as correspondentes 贸 Alcalde-Presidente,  cando desempe帽e o cargo cunha dedicaci贸n m铆nima de trinta horas semanais .
    
    6潞.- A Corporaci贸n asumir谩 贸 pagamento da cota empresarial que corresponda.

    7潞.- Autorizar e dispo帽e-lo gasto con cargo a partida 1.100 do presuposto xeral da Corporaci贸n.


7潞.- Delegaci贸n de competencias do Pleno na Comisi贸n de Goberno.

    Dase lectura 谩 proposta da Alcald铆a, e seguidamente in铆ciase o debate no que interve帽en os seguintes concelleiros:
    D. Xos茅 Vila considera que sendo o Pleno da corporaci贸n o 贸rgano representativo, non se deberian delegar as s煤as competencias na Xunta de Goberno.
    D. Pablo Arrais coincide no manifestado polo anterior orador, expondo que a Xunta de Goberno non deber铆a asumir as competencias do Pleno, e en todo caso a delegaci贸n deber铆a ser puntual e non para toda a lexislatura.
    O Sr. Alcalde contesta decindo que a Lei permite esa delegaci贸n. Que non se agocha nada posto que as actas da sesi贸n de remite 贸s sers. Concelleiros. Xustifica a proposta por axilizar a xesti贸n.
    Sometido a votaci贸n prod煤cese o seguinte resultado: Votan a favor os seis concelleiros do Grupo Popular, e tres en contra dos concelleiros do Grupo Socialista e do BNG.
    O Sr. Alcalde declara adoptado, por seis votos a favor e tres en contra, o seguinte ACORDO:

Tendo en conta que 贸 Regulamento 枚rganico Municipal fixou como un dos 贸rganos b谩sicos deste Concello a Comisi贸n de Goberno, e considerando que para unhamaior axilidade na xesti贸n dos asuntos municipais ser铆a convinte que determinadas atribuci贸ns do Pleno, relativas a xesti贸n administrativa, fosen exercidas por 茅ste 贸rgano municipal, ve帽o a propo帽er o Pleno da Corporaci贸n a seguinte proposta de acordo.
Delegar na Comisi贸n de Goberno t贸dalas atribuci贸ns propias, enumeradas nos apartados j), k), m), n), 帽), o) e q) do artigo 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

8潞.-  Co帽ecemento das resoluci贸ns da Alcald铆a
    De orde do Sr. Alcalde, o Secretario procede a dar lectura 脫  Decreto da Alcald铆a n煤mero 225/2011, relativo a designaci贸n de concelleiros que formar谩n parte da Xunta de Goberno, nomeamento de Tenentes de alcalde e delegaci贸n de competencias da Alcald铆a.

E  non habendo m谩is asuntos de que tratar, o Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada a sesi贸n, cando son as doce horas e trinta e cinco minutos  do d铆a sinalado, do que eu, secretario, certifico.

emprende en 3