Taboleiro de anuncios

BASES VII CONCURSO CARTEIS PARA A XVI FEIRA OUTRORA DE RUBIÁN 2018

BASES VII CONCURSO CARTEIS PARA A XVI FEIRA OUTRORA DE RUBIÁN 2018

Anuncio del resultado de la Baremación definitiva no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliar administrativo, dentro do programa DEPUEMPREGO

Anuncio del resultado de la Baremación definitiva no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliar administrativo, dentro do programa DEPUEMPREGO

Relación provisional de admitidos e excluídos no concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de Auxiliar Administrativo dentro do Programa DEPUEMPREGO.

Ler máis...

CORRECIÓN DE ERRO EN DECRETO Nº2017-0601 RELATIVO A PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

CORRECIÓN DE ERRO EN DECRETO Nº2017-0601

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  En cumprimento do disposto no artigo 75,5) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, faise público o acordo adoptado polo pleno da corporación municipal de Bóveda en sesión celebrada o día 22/06/2015, pola que se determinación as retribucións dos cargos electos con adicación exclusiva

 

Dado o volume do traballo que xenera a actividade municipal, así como a complexidade derivada da prestación dos distintos servicios municipais, que fai necesario unha adicación especial as tarefas de dirección e coordinación do goberno e administración municipal, con base ó preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril e 12 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, e estudáda-las especiais características deste concello, ó Pleno da Corporación acorda:

CARGO DON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.-

1º.- O Alcalde-Presidente D. JOSE MANUEL ARIAS LÓPEZ desempeñará o seu cargo con dedicación exclusiva.

2º.- Fixa-lo réxime de retribucións do Sr. Alcalde, en catorce mensualidades de Dous mil Cincocentos ( 2.500 €) EUROS, impostos e Seguridade Social incluídas, revisable con efectos do primeiro de xaneiro de cada ano, consonte o incremento do índice de prezos ó consumo.

3º.-Cando por ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite ó Alcalde-Presidente ó exercicio das súas atribucións, o Tenente de Alcalde que o substitúa legalmente, poderá ser retribuído coas mesmas asignacións económicas que as correspondentes ó Alcalde-Presidente, e polo tempo de adicación efectiva.

4º.-A Corporación asumirá ó pagamento da cota empresarial que corresponda.

5º.- Autorizar e dispoñe-lo gasto con cargo ás partidas 912.100 e 912.160 do presuposto xeral da Corporación.

Bóveda a 29 de xuño de 2015

O Alcalde-Presidente en funcións,  Asdo.: José Luís Rivera Saco

 

emprende en 3