Taboleiro de anuncios

ANUNCIO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DÍA 26/6/2017 ÁS 12 HORAS

Anuncio da convocatoria

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA VINTE E DOUS DE XUÑO DE DOUS MIL QUINCE (22/06/2015)

Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

SOLICITUDE PARA FORMAR PARTE DA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BÓVEDA

MODELO DE SOLICITUDE BOLSA DE EMPREGO SAF

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  En cumprimento do disposto no artigo 75,5) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, faise público o acordo adoptado polo pleno da corporación municipal de Bóveda en sesión celebrada o día 22/06/2015, pola que se determinación as retribucións dos cargos electos con adicación exclusiva

 

Dado o volume do traballo que xenera a actividade municipal, así como a complexidade derivada da prestación dos distintos servicios municipais, que fai necesario unha adicación especial as tarefas de dirección e coordinación do goberno e administración municipal, con base ó preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril e 12 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, e estudáda-las especiais características deste concello, ó Pleno da Corporación acorda:

CARGO DON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.-

1º.- O Alcalde-Presidente D. JOSE MANUEL ARIAS LÓPEZ desempeñará o seu cargo con dedicación exclusiva.

2º.- Fixa-lo réxime de retribucións do Sr. Alcalde, en catorce mensualidades de Dous mil Cincocentos ( 2.500 €) EUROS, impostos e Seguridade Social incluídas, revisable con efectos do primeiro de xaneiro de cada ano, consonte o incremento do índice de prezos ó consumo.

3º.-Cando por ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite ó Alcalde-Presidente ó exercicio das súas atribucións, o Tenente de Alcalde que o substitúa legalmente, poderá ser retribuído coas mesmas asignacións económicas que as correspondentes ó Alcalde-Presidente, e polo tempo de adicación efectiva.

4º.-A Corporación asumirá ó pagamento da cota empresarial que corresponda.

5º.- Autorizar e dispoñe-lo gasto con cargo ás partidas 912.100 e 912.160 do presuposto xeral da Corporación.

Bóveda a 29 de xuño de 2015

O Alcalde-Presidente en funcións,  Asdo.: José Luís Rivera Saco

 

emprende en 3