Taboleiro de anuncios

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CREACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO

 

Ler máis...

ANUNCIO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DÍA 26/6/2017 ÁS 12 HORAS

Anuncio da convocatoria

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA VINTE E DOUS DE XUÑO DE DOUS MIL QUINCE (22/06/2015)

Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CREACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO

 

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LABORAL-INTERINO) E CREACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO

PRIMEIRO. Normas Xerais

O obxecto das presentes bases é a provisión, mediante concurso-oposición dunha praza de Auxiliar administrativo adscrito a Servizos xerais, en réxime de persoal laboral Temporal-interino, para substituir a auxiliar administrativo de Baixa por incapacidade laboral transitoria, así como a creación dunha bolsa de traballo a fin de cubrir de maneira rápida e áxil ditas prazas cando esta puidesen quedar vacantes temporalmente a consecuencia de baixas por enfermidade, maternidade, etc.

A praza referida está adscrita a Servizo Xerais, e as funcións que ten encomendadas son as seguintes:

 • Tarefas administrativas de trámite e colaboración. - Colaboración na obtención e achega de datos e informes, expedientes, traballos varios, propios dá unidade administrativa

 • - Controlar e realizar ou seguimento, arquivo e rexistro de expedientes, documentación etc.

 • - Manexar terminais, tratamento de textos, calculadoras, maquinas de escribir, etc.

 • - Cumprimentar impresos, efectuar, levar a cabo cálculos sinxelos, control de existencias, etc.

 • - informar e atender ós usuarios do Servizo.

 • - Realizar as tarefas complementarias que sexan precisas para ou bo funcionamento dá unidade.

 

SEGUNDO. Modalidade do Contrato

A modalidade do contrato é laboral temporal-interino, regulada no artigo 15.1,c) do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro e artigo 4º do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. 

O carácter do contrato é de interinidade, para substituir ao auxiliar administrativo adscrito a Servizos Administrativos Xerais, de baixa por incapacidade laboral transitoria, e en réxime de dedicación a tempo completo.

O traballo a desempeñar será o propio do traballador substituído.

A duración do contrato de interinidade será a do tempo que dure a ausencia do traballador substituído con dereito á reserva do posto de traballo.

As condicións serán as establecidas na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e lexislación laboral aplicable. Concretamente:

A xornada de traballo será de 37.5 horas semanais, fixando como día de descanso o sabado e domingo. O horario de traballo será o establecido para os administrativos de administración xeral.

Fíxase unha retribución neta de 1.548.50€ brutos mensuais €, inclúe o prorrateo das pagas extraordinarias.

 

TERCEIRO. Condicións de Admisión de Aspirantes

Para formar parte nas probas de selección, deberán cumprir cos seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

 — As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados membros da Unión Europea.

— As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito.

— As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

— As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado de dereito de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

— As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.

b) Estar en posesión da titulación de Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar, formación profesional de 1º grao ou equivalente, ou estar en condicións de obtela. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada.

No caso do persoal laboral, non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

d) Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

CUARTO. Forma e Prazo de Presentación de Solicitudes

 As solicitudes, requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais para a praza que se opte, dirixiranse a Alcalde-Presidente do Concello de Bóveda, e presentaranse no Rexistro de entrada deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

As bases íntegras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, páxina web municipal e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

A solicitude, que deberá axustarse ao modelo que figura no ANEXO II, deberá ir acompañada por:

— Fotocopia do NIF ou, no seu caso, pasaporte.

— Documentación acreditativa dos méritos que se aleguen para a fase de concurso.

— A titulación recollida para  acceder ás prazas: fotocopia compulsada do título de Educación Secundaria Obrigatoria, Graduado Escolar, formación profesional de 1º grao ou equivalente.

 

 Os aspirantes con discapacidade deberán facelo constar na solicitude, co fin de facer as adaptacións de tempo e medios necesarios, para garantir a igualdade de oportunidades co resto dos aspirantes.

 

A presentación de solicitudes que non se axusten ao contido do modelo que figura no ANEXO II, conlevará a exclusión do proceso selectivo.

 

QUINTO. Admisión de Aspirantes.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo dun mes, coa lista provisional de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, na páxina web municipal e no Taboleiro de Anuncios do Concello, farase constar a causa da exclusión e concederase un prazo de dez días hábiles para que polos interesados póidanse formular reclamacións ou emendar os defectos que motivasen a exclusión.

Finalizado o prazo de reclamacións e correccións, e resoltas as mesmas, a Autoridade ou órgano convocante elevará a definitivas as listas de admitidos e excluídos mediante Resolución que se publicará igualmente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, na páxina web municipal e no Taboleiro de Anuncios do Concello. Dita publicación servirá de notificación a efectos de impugnacións e recursos. Na mesma resolución indicarase a data, lugar e hora de comezo do primeiro exercicio, que terá lugar nun prazo non inferior a quince días hábiles, así como a orde de chamamento dos ou das aspirantes, segundo o resultado do sorteo. Ademais farase constar que os resultados de cada un dos exercicios, os sucesivos chamamentos e convocatorias, e en definitiva calquera decisión que adopte o Tribunal de selección e que deba coñecer o persoal aspirante ata a finalización das probas selectivas ou, no seu caso, a fase de concurso, expoñeranse nos locais onde se celebrou o exercicio anterior ou nos que se sinalen no último anuncio, bastando dita exposición, na data que se inicie, como notificación para todos os efectos.

 

SEXTO. Tribunal Calificador

De acordo co establecido no artigo 59 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, en relación co artigo 60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e de paridade entre mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta de emprego público respectiva.

En ningún caso poden formar parte dos órganos de selección o persoal de elección ou de designación política, persoal funcionario interino ou laboral temporal, o persoal eventual, nin as persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese período con centros de preparación de opositores.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

O número dos membros dos Tribunais nunca será inferior a cinco, así mesmo, a súa composición será predominantemente técnica e os vogais deberán posuír titulación ou especialización iguais ou superiores ás esixidas para o acceso ás prazas convocadas.

Os Tribunais Calificadores estarán constituídos por:

 — Presidente

— Secretario.

— Vogais que determine a convocatoria.

 • Tres funcionarios que posúan unha titulación igual ou superior á requririda para a praza a prover e pertencer ao mesmo grupo ou superiores

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio do seu discrecionalidad técnica e os seus membros son persoalmente responsables da trasparencia e obxectividade do procedemento, da confidencialidade das probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo. As dúbidas ou reclamacións que poidan orixinarse coa interpretación da aplicación das bases da presente convocatoria, así como o que deba facerse nos casos non previstos, serán resoltas polo Tribunal, por maioría.

 O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia do presidente e do secretario ou, no seu caso, quen lle substitúan, e da metade, polo menos, dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente. As decisións adoptaranse por maioría dos votos dos membros presentes.

O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos en que resulte necesario para que os/as aspirantes con discapacidade gocen de similares condicións para realizar os exercicios cás do resto dos aspirantes, dispoñendo, no seu caso, as posibles adaptacións de tempo e de medios.

Os membros do tribunal que actúen nestas probas selectivas, e os asesores que se poidan designar por este que concorran ás sesións do tribunal, terán a categoría e o dereito a percibir as indemnizacións correspondentes por asistencia recollidas no RD 462/2002, do 24 de maio, e lexislación complementaria.

 

SÉTIMO. Sistemas de Selección e Desenvolvemento dos Procesos

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O procedemento de selección dos aspirantes constará das seguintes fases:  

— Oposición.

— Concurso.

Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamanento único, sendo excluídos/as da oposición aqueles que se personen nos lugares de celebración cando se teñan iniciado as probas ou por inasistencia ás mesmas. Tratándose de probas de carácter individual e sucesivo, o Tribunal poderá apreciar as causas alegadas e admitir ao aspirante, sempre e cando as mesmas non houberan finalizado e dita admisión non menoscabe o principo de igualdade co resto dos aspirantes.

En calquera momento o Tribunal poderá requirir aos opositores para que acrediten a súa personalidade.

 

Tódolos/as aspirantes que concorran á realización das probas deberán acudir provistos do seu DNI, pasaporte ou permiso de conducir. En caso de non presentar ningún destes documentos, non se lles permitirá a realización das probas.

 

FASE DE OPOSICIÓN:

  A fase de oposición será previa á do concurso. Consistirá na realización de dous Exercicios de aptitude eliminatorios e obrigatorios para os aspirantes e un exercicio de coñecemento da lingua galega, obrigatorio e non eliminatorio.

 

 Consistirá na realización dos seguintes exercicios (80 puntos máximo):

1º EXERCICIO. TEMARIO: obrigatorio e eliminatorio (50 puntos máximo).

Consistirá en cumprimentar un cuestionario de 50 preguntas tipo test con 3 respostas alternativas das que só unha será a correcta, que estarán directamente relacionadas coas funcións propias do posto de traballo (de acordo co Temario que figura no Anexo I desta convocatoria), nun tempo máximo de sesenta (60) minutos.

Este exercicio é eliminatorio, e valorarase ata un máximo de 50 puntos, a razón de 1 puntos cada resposta correcta, as erroneas penalizaranse con 0,25, e non se puntuarán as preguntas non contestadas.

Quedarán excluídos os participantes que non acaden un mínimo do 50% da puntuación máxima.

 

2º EXERCICIO-PRACTICO-OFIMÁTICA: obrigatorio e eliminatorio (30 puntos máximo).

Consistirá na realización de dous supostos prácticos de carácter ofimático, realizados con ordenador e dirixidos a apreciar a capacidade dos aspirantes no manexo dos programas ofimáticos que se detallan a seguir:

 

Primeiro Suposto: Programa de tratamento de textos “Libre office”. Puntuación máxima 15 puntos.

Consistirá de duas partes, e para o seu desenvolvemento se facilitará aos aspirantes os medios técnicos necesarios para a súa realización.

Primeira parte ( 5 puntos máximos): Realizarase unha proba de velocidade na que se deberá acadar 220 pulsación por minuto, nun período de 3 minutos.

Quedarán eliminados os aspirantes que non acaden ese número de pulsacións.

As valoracións sobre faltas, e outras cuestións a considerar, serán establecidas previamente polo Tribunal.

Segunda parte (10 puntos máximos): Elaboración dun texto, co diseño que o Tribunal estableza. Avaliarase neste exercicio os coñecementos e habilidades nas funcións e utilidades do procesador de textos, establecéndose polo Tribunal, previamente, os criterios de corrección e avaliación.

Quedarán eliminados aqueles aspirantes que non obteñan o 50% da puntuación máxima.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de 20 minutos.

 

Segundo Suposto: Programa de folla de cálculo “libre office”. Puntuación máxima 15 puntos

Elaboración dunha folla de cálculo, co diseño que o Tribunal estableza. Avaliarase neste exercicio os coñecementos e habilidades nas funcións e utilidades da folla de cálculo, estabecéndose polo Tribunal, previamente, os criterios de corrección e avaliación.

Quedarán eliminados aqueles aspirantes que non obteñan o 50% da puntuación máxima.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de 30 minutos.

 

3º EXERCICIO: COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA. Obrigatorio e non eliminatorio para os/as aspirantes non exentos.

Consistirá en traducir por escrito de castelán para o galego un texto proposto polo tribunal, sen axuda de diccionario, nun tempo máximo de corenta e cinco (45) minutos. Calificarase como apto ou non apto.

O/a aspirante que non obtivese a calificación de apto, no caso de ser seleccionado, deberá realizar o curso para obter o CELGA 3 no termo máximo dun ano.

Quedarán exentos de realizar esta proba os/as aspirantes que, con anterioridade ó remate do prazo para presentar solicitudes, acrediten posuír o nivel de coñecemento do galego CELGA 3 ou superior, curso de iniciación de galego ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Disposición Adicional Segunda da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (publicada no DOG nº 146, do 30/07/2007).

 

Os/as aspirantes serán chamados/as para a realización das probas nun único chamamento, quedando excluídos do proceso os/as que non comparezan.

 

Finalizada a oposición, o Tribunal procederá a avaliar os méritos e servizos dos aspirantes que fosen considerados como aptos na citada fase de oposición.

 A cualificación da fase de oposición será a suma das puntuacións obtidas nos exercicios práctico e teórico.

FASE DE CONCURSO:

Só aos aspirantes que superasen a oposición valoraráselles na fase de concurso os méritos que aleguen e xustifiquen documentalmente e que serán:

 a) Experiencia Profesional: ata un máximo de 10 puntos

Por cada mes de traballo acreditado na Administración pública en postos de traballo correspondentes a funcións propias do grupo C2 de Administración Xeral: 0,20 puntos/mes. A puntuación outorgarase por meses efectivos de traballo.

Acreditarase mediante certificado de prestación de servizos emitido polo órgano competente da Administración, que indique a denominación da praza e o tempo de servizos prestados, ou contrato de traballo acompañado da correspondente vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, acreditando o tempo de servizos prestados.

b) Formación: até un máximo de 8 puntos

Por ter asistido a cursos de formación e perfeccionamento impartidos en centros oficiais, colexios oficiais ou escolas da Administración pública relacionados co posto de traballo ó que se opta, ata un máximo de 8 puntos, computándose:

Cursos, seminarios e xornadas de menos de 20 h. lectivas: 0,10 puntos por curso.

Cursos, seminarios e xornadas de 20 h. ata 60 h. lectivas: 0,20 puntos por curso.

Cursos, seminarios e xornadas de máis de 60 horas: 0,40 puntos por curso.

Cursos, seminarios e xornadas de máis de 100 horas: 0,80 puntos por curso.

Aqueles cursos onde non se especifique nin número de días nin de horas serán valorados coa puntuación mínima.

Se algún dos/das aspirantes acredita máis dun curso coa mesma denominación, únicamente será valorado o de maior número de horas/créditos, sen que teña, en ningún caso, carácter acumulativo.

En ningún caso a puntuación obtida na fase de concurso se poderá aplicar para superar os exercicios da fase de oposición. A suma total dos méritos na fase de concurso non suporá máis dun 20% do total do proceso selectivo.

 

c)   Outros:

 • Por atoparse en situación de desemprego debidamente rexistrado como tal nas correspondentes oficinas de emprego, máximo 2 puntos:

  • Por cada mes como demandante de emprego 0,10 puntos

 

Máxima puntuación na fase de concurso: 20 Puntos.

OITAVO Cualificación e orde da lista de chamada da bolsa de traballo

a) A cualificación final será a suma dos puntos obtidos na fase de oposición e a obtida na fase de concurso.

No caso de que se produza empate na puntuación obtida polos aspirantes, resolverase o empate aplicando sucesivamente os seguintes criterios:

1º.- Polo maior número de días como demandante de emprego.

2º.- Maior puntuación obtida no Primeiro exercício.

3º.- Maior puntuación obtida no segundo Exercício.

4º.- Maior puntuación obtida por méritos.

 

b) Orde da lista da Bolsa de Traballo

A lista dos aspirantes seleccionados ordenaráse por orde decrecente de puntuación.

NOVENO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos e Formalización do Contrato

 

Terminada a cualificación dos aspirantes o Tribunal de Selección publicará no Taboleiro de Anuncios do Concello a proposta de constitución da bolsa de traballo, figurando por orde de puntuación, e elevará ao Alcalde dita proposta de constitución de bolsa de traballo que terá tamén a consideración de proposta de contratación a favor dos incluídos naquela por orde decreciente de puntuación, o cal determinará a orde de chamamento. 

 

 

O/a aspirante deberá tomar posesión do seu posto no prazo dos cinco días hábiles seguintes á notificación do nomeamento. Desde este momento, quedará sometido/a ó réxime de incompatibilidades que establece a lexislación vixente nesta materia, dado pola Lei 53/1984, do 26 de decembro, e normas de desenvolvemento.

 

O órgano competente procederá á formalización do contrato previa xustificación das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria.

DÉCIMA. Funcionamento da Bolsa de Traballo

1.- Todas as persoas que superen o proceso de selección e non resulten contratadas, serán incluídas nunha bolsa de traballo para as futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a baixas por enfermidade, maternidade, etc, ordenadas segundo a puntuación obtida.

 

2.- Cando se produza algunha proposta de contratación, previo informe sobre a urxencia ou necesidade da mesma, esta formalizarase previo chamamento de acordo coas regras que se detallan a continuación:

a) Os chamamentos realizaranse por calquera medio legalmente admisible segundo os termos do art. 41 e seguintes da Lei 39/2015. Os candidatos non localizados pasarán a ocupar o último lugar na bolsa.

b) Os aspirantes que sexan chamados para contratar ou nomear accidentalmente presentarán no prazo de 2 días hábiles contados a partir da notificación, a seguinte documentación:

- D.N.I. e fotocopia do mesmo.

- Cartón da Seguridade Social e unha fotocopia da mesma.

- Cartón de demandante de emprego e unha fotocopia da mesma.

- Declaración xurada ou promesa de non estar incurso en causa de incapacidade especifica conforme á normativa vixente; de non ser separado mediante expediente disciplinario das Administracións Públicas e de posuír capacidade para contratar conforme ao Estatuto dos Traballadores (poderase facilitar aos interesados documentos modelados da Sección de Persoal); no seu caso.

- Declaración de compatibilidade para os efectos do disposto no artigo primeiro da Lei 53/1984 de 26 de decembro, que regula as incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

c) No suposto de non comparecer no indicado prazo, entenderase que rexeita a oferta e quedará excluído da bolsa, procedéndose automaticamente ao chamamento do seguinte aspirante.

3.- O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez que finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá causar alta na bolsa de emprego no posto da mesma que lle corresponda en relación cos puntos obtidos.

4.- No caso de que rexeitase a oferta de emprego sen causa xustificada, ou renunciase á contratación despois de comprometerse a realizalo, ou deixase o seu posto de traballo unha vez fose contratado, causará baixa na devandita bolsa.

 

5.- Naqueles casos en que os aspirantes rexeitasen a oferta alegando causas xustificadas, perderán a orde na bolsa, pasando a ocupar o último lugar. A concorrencia de tales causas deberá probarse por calquera medio admisible en dereito.

Entenderase como causas xustificadas para o rexeitamento da oferta as seguintes: 

— Parto, baixa por maternidade, coidado de fillo menor de tres anos ou coidado de familiar de até o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que por razóns de idade, enfermidade ou accidente, non poida valerse en por si.

— Enfermidade grave que impida a asistencia ao traballo, sempre que se acredite debidamente.

 • Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao traballo.

 • Estar traballando noutra administración pública, empresa ou institución.

6.- Esta bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de tres anos contados a partir da primeira contratación.

UNDÉCIMA. Incidencias

As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Así mesmo, a Xurisdición competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do contrato laboral será a Xurisdición Social.

Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer polo interesados recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en Galicia, a partir do día seguinte ao de publicación do seu anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).

No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril; e no Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro e os pactos de aplicación ao Persoal Funcionario, así como as normas aplicables ao persoal laboral contidas no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro e na Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia.

 

 ANEXO I: TEMARIO
Parte xeral:

1.—A Constitución Española de 1978. Principios constitucionais. Dereitos e deberes fundamentais. Garantías legais, xurisdicionais e institucionais.

2.—A Coroa. Os poderes do Estado: a división de poderes.

3.—A Administración Pública no ordenamento español. A personalidade xurídica da Administración Pública. Clases de Administracións públicas.

4.—O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

5.—Principios de actuación da Administración pública: eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación. Sometemento da administración á lei e o dereito. Fontes do dereito público.

6.—O acto administrativo: Concepto, clases e elementos. Validez dos actos administrativos. Execución dos actos administrativos.

7.—O procedemento administrativo: principios xerais e fases do procedemento administrativo.

8.—Recursos administrativos: concepto e clases. Recurso Contencioso administrativo.

9.—O Réxime Local español. Entidades que configuran a Administración Local española. Autonomía das entidades locais de acordo coa Constitución.

10.—O municipio: concepto e elementos. O termo municipal. A poboación. O empadroamento. Breve referencia á Provincia. Organización e competencias.

Parte específica:

1.—Organización municipal. Competencias.

2.—Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificación de acordos.

3.—Outras entidades locais. Comarcas, Mancomunidades, Áreas metropolitanas. Agrupacións. Entidades locais de ámbito inferior ó municipio.

4.—Ordenanzas e regulamentos das entidades locais. Clases. Procedemento de elaboración e aprobación.

5.—A función pública local. O persoal ó servizo do Concello e a súa clasificación.

6.—Dereitos e deberes dos funcionarios públicos locais. Faltas e sancións dos funcionarios locais. O procedemento disciplinario.

7.—Facendas locais: clasificación dos ingresos. Ordenanzas fiscais, procedemento de aprobación. A recadación dos tributos en vía voluntaria e executiva.

8.—A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información pública e bo goberno. Publicidade activa. O dereito de acceso á información pública.

9.—O rexistro de entrada e saída de documentos. Requisitos da presentación dos documentos. Comunicacións e notificacións.

10.—Dereitos e deberes dos cidadáns en relación coa actividade das administracións públicas na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

 

ANEXO II

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO

 

 

DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE:

Nome __________________ , Apelidos: _____________________ , D.N.I./N.I.E./ Pasaporte: ___________ , data nacemento: _________ , Nacionalidade: __________ , Enderezo a efectos de notificación: ___________________ , C.P.: _________ , Municipio: ______ , Provincia: _________ , teléfono/s: _________, enderezo electrónico: _________ .

 

EXPÓN:

1º.- Que vista a convocatoria efectuada polo concello de Bóveda para cubrir interinamente unha praza de auxiliar administrativo de Servizos Xerais, en réxime de persoal laboral temporal-interino, mediante o sistema de concurso-oposición, conforme as Bases publicadas no Boletín Oficial da provincia de Lugo número: ____ , de data: _____ .

 

2º.- Que cre reunir todas e cada unha das condicións exixidas nas bases referidas na data de expiración do prazo de presentación da instancia.

 

3º.- Que declara coñecer as bases xerais da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar administrativo, mediante o sistema de concurso-oposición.

 

4º.- Achego coa presente solicitude os seguintes documentos:

 • Fotocopia do D.N.I. ou documento equivalente en vigor.

 • Fotocopia compulsada da titulación exixida na convocatoria.

 • Documentación acreditativa dos méritos puntuables na convocatoria.

  • Experiencia profesional (relación da documentación presentada):

   • ____________________

   • ____________________

   • ____________________

  • Formación, Relación da documentación que se achega dos cursos :

   • _(denominación do curso)_______ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

   • ____________________________ Horas do curso:_______

 

 • Desemprego, Relación de documentos que se achegan:

  • _______________________.

 

5º.- No caso de discapacidade.

Grao de discapacidade: ___

Necesita tempo e medios para a realización das probas: Si/Non

 

SOLICITO:

Que se admíta esta solicitude para as probas de selección de persoal e bolsa de emprego municipal referenciada e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.

Data e sinatura do aspirante.”

emprende en 3