Taboleiro de anuncios

ANUNCIO TRIBUNAL E CONVOCATORIA PARA AS PROBAS SELECTIVAS PARA PRAZA DE PE脫N

ANUNCIO TRIBUNAL E CONVOCATORIA PARA AS PROBAS SELECTIVAS

Relaci贸n provisional de admitidos e exclu铆dos no concurso-oposici贸n en r茅xime de persoal laboral, da praza de Auxiliar Administrativo dentro do Programa DEPUEMPREGO.

Ler m谩is...

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS-PE脫N DE SERVIZOS MULTIPLES

Ler m谩is...

CORRECI脫N DE ERRO EN DECRETO N潞2017-0601 RELATIVO A PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

CORRECI脫N DE ERRO EN DECRETO N潞2017-0601

Convocatoria e Bases Espec铆ficas para a selecci贸n de persoal laboral temporal do PROGRAMA DEPUEMPREGO

Convocatoria e Bases Espec铆ficas para a selecci贸n de persoal laboral temporal (Pe贸n) do PROGRAMA DEPUEMPREGO

BASES PARA A SELECCI脫N DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A AO ABEIRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO FINANCIADO POLA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE LUGO.

Ler m谩is...

RELACI脫N DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCI脫N 脕 INFANCIA DE B脫VEDA

Ler m谩is...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACI脫N MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACI脫N EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCI脫NS

  Ler m谩is...

EDICTO DESIGNACI脫N MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACI脫NS DA ALCALD脥A

Ler m谩is...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACI脫N DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS-PE脫N DE SERVIZOS MULTIPLES

RESOLUCI脫N DA ALCALD脥A APROBANDO A LISTA PROVISIONAL

 

 

Expirado o prazo de presentaci贸n de solicitudes de admisi贸n para as probas de selecci贸n de personal para a contrataci贸n mediante concurso-oposici贸n en r茅xime de personal laboral, da praza de pe贸n de servizos m煤ltiples do Concello de B贸veda, financiado con cargo ao Plan Provincial 脷nico da Deputaci贸n Provincial 2017, programa "Depuemprego".

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria, en Resoluci贸n de data 29 de novembro de 2017 e en virtude de artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administraci贸n Xeral do Estado e de Provisi贸n de Postos de Traballo e Promoci贸n Profesional dos Funcionarios Civiles da Administraci贸n Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de R茅xime Local,

RESOLVO

PRIMERO. Aprobar a seguinte relaci贸n provisional de aspirantes admitidos e exclu铆dos:

RELACI脫N DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

鈥 Alejandro Rodr铆guez Ramos.                        

鈥 Alejandro Manuel Iv谩n Cereijo Osorio            

鈥 Emilio L贸pez L贸pez                                    

鈥 Jos茅 Manuel Dom铆nguez L贸pez                   

RELACI脫N DE ASPIRANTES EXCLU脥DOS:

鈥 Ning煤n

SEGUNDO. Publicar a relaci贸n provisional de admitidos e exclu铆dos no Taboleiro de Anuncios do Concello e na p谩xina web municipal. Contra esta relaci贸n os interesados poder谩n formular reclamaci贸ns ou emenda de erros no prazo de tres d铆as naturais desde a s煤a publicaci贸n, no Rexistro Xeral de Entrada do Concello de B贸veda ou nos lugares habilitados aos efecto, acordo co previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas. No caso de que non se presentaran reclamaci贸ns contra a lista provisional, ou que non houbera ning煤n aspirante exclu铆do, entenderase esta coma listaxe definitiva de aspirantes.  

Dado en B贸veda, na data da sinatura dixital do Sr. Alcalde-Presidente D. Jos茅 Manuel Arias L贸pez, do que eu, Lu铆s Eduardo Mat铆as S谩nchez, Secretario Xeral da Corporaci贸n, dou fe.

emprende en 3