Taboleiro de anuncios

Anuncio del resultado de la Baremación no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliar administrativo, dentro do programa DEPUEMPREGO

Anuncio del resultado de la Baremación no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliar administrativo, dentro do programa DEPUEMPREGO

Relación provisional de admitidos e excluídos no concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de Auxiliar Administrativo dentro do Programa DEPUEMPREGO.

Ler máis...

CORRECIÓN DE ERRO EN DECRETO Nº2017-0601 RELATIVO A PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

CORRECIÓN DE ERRO EN DECRETO Nº2017-0601

BASES PARA A SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A AO ABEIRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.

Ler máis...

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

Relación provisional de admitidos e excluídos no concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de Auxiliar Administrativo dentro do Programa DEPUEMPREGO.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de Auxiliar Administrativo dentro do Programa DEPUEMPREGO.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía n.º 601, de data 27/11/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 

- Jennifer Martín Casas,

- Flavia Campos Lage,

- Diego Rodriguez Rodríguez,

- Carolina Filguira Días, 

- Alejandro Manuel Iván Cereijo Osorio,

- David Baldomero Beceiro Rivas

- María Luz Trigo López,

- María José Enriquez Rodriguez,

- Luis Miguel Fernández Paz,

- Natalia Graña Lombardía,

- Zita López Teijeiro,

- Beatriz Curros Gontad,

- María Jesusa Castro Sucasas,

- Manuel Portas Martinez,

- Miguel Rodríguez Cabañas,

- Pilar Otero Sánchez,

- Iria González Carballada,

- Daniel Veres Lage,

- María Luz López López,

- Antonio Novoa González,

- Jesus lópez González,

- Susana Seijo García,

- Juán José Rivas Sánchez,

- Suhail Rodríguez Pallares,

- Beatriz Gomez Lourido,

- Vanessa Porto Abelairas,

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

 

- Luis José Varela López,Polas causas seguintes: non reunir o requisito indicado na base 5 da convocatoria.

- Alberto Garrido Fernández,  Polas causas seguintes: non reunir o requisito indicado na base 5 da convocatoria.

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres días, a partir da publicación deste anuncio no Taboleiro de Edictos e na páxina Web, para emendar as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos no Taboleiro de Anuncios e na Páxina Web do Concello

emprende en 3