Taboleiro de anuncios

Edicto de publicación de sometemento a consulta pública previa sobre a creación do Rexistro de Asociacións veciñais

 

Ler máis...

BANDO ALCALDIA RELATIVO Á APERTURA PRAZO MATRICULA PAI

BANDO ALCALDIA RELATIVO Á APERTURA PRAZO MATRICULA PAI

RELACIÓN DOS INCLUIDOS NA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE AUXILIAR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE BÓVEDA

Ler máis...

ACORDO DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE BOVEDA DETERMINANDO A ADICACIÓN EXCLUSIVA DO ALCALDE E IMPORTE DAS RETRIBUCIÓNS

  Ler máis...

EDICTO DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO, TTES DE ALCALDE E DELEGACIÓNS DA ALCALDÍA

Ler máis...

BOLSA DE EMPREGO CON VIXENCIA PERMANENTE PARA A OCUPACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESULTADOS BOLSA EMPREGO SAF

Edicto de publicación de sometemento a consulta pública previa sobre a creación do Rexistro de Asociacións veciñais

 

Expediente: 284/2019

Procedemento: Rexistros Públicos (Creación, Modificación ou Supresión)

Asunto: Creación do Rexistro municipal de asociacións veciñais do concello de Bóveda

EDICTO

Este Concello pretende aprobar o Regulamento de funcionamento do rexistro municipal de asociacións veciñais de Bóveda.


Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con rango regulamentario, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas - LPACAP-, con carácter previo á elaboración do Regulamento, se substancia unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, sobre unha serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma.


En consecuencia, sométese a consulta pública previa á elaboración do Regulamento de funcionamento do rexistro municipal de asociacións veciñais de Bóveda, a seguinte,MEMORIAa) Antecedentes

O dereito para asociarse aparece determinado na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, que desenvolve o dereito fundamental de asociación recoñecido no artigo 22 da Constitución. No ámbito local é o artigo 236 Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais ( ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, o que prevé a existencia dun Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais:

Os dereitos recoñecidos ás asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños nos artigos 232, 233, 234 e 235 deste Regulamento só serán ejercitables por aquelas que se atopen inscritas no rexistro municipal de Asociacións Veciñais.” Por tanto, o rexistro ten por obxecto permitir ao Concello coñecer o número de entidades existentes no municipio, os seus fins e a súa representatividade, para os efectos de posibilitar unha correcta política municipal de fomento do asociacionismo veciñal, por tanto, é independente do Rexistro Xeral de Asociacións, no que, así mesmo, deben figurar inscritas todas elas, para poder cobrar personalidade xurídica propia.

Devandito rexistro é independente do Rexistro Xeral de Asociacións e do Autonómico que supoñen un recoñecemento legal da asociación, mentres que o rexistro municipal serve para poder exercitar as posibilidades de participación e obtención de beneficios expresados nos arts. 232 a 235 do mesmo texto legal.

Por tanto, hai que facer constar que a inscrición no Rexistro Municipal de asociacións é voluntaria, polo que se pode realizar en calquera momento; é máis, debe tratarse de asociacións xa creadas, pois entre outras cousas para a súa inscrición no Rexistro Municipal deben achegar o número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións; con todo, as inscricións "realizásense á solicitude das asociacións interesadas", polo que esta voluntariedade na súa inscrición é tamén a que facilita a obtención de subvencións económicas, uso de medios públicos municipais, locais, medios de comunicación, etc.

En tanto dispoñan dos seus estatutos, número de Rexistro Xeral de Asociacións e demais elementos básicos, as asociacións serán legais, independentemente da súa inscrición no Rexistro Municipal, e mesmo deben cumprir a condición de tratarse de "asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños", polo que puidesen existir asociacións que aínda desexando inscribirse no Rexistro Municipal non cumpran este (ou outros requisitos); agora ben, só os inscritos gozarán no seu caso dos dereitos recoñecidos.

Para que as asociacións poidan inscribirse debe existir este rexistro, porque ao ser un dereito dos particulares a inscrición, é unha obrigación das Administracións a creación do mesmo.b) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa


Posibilitar unha correcta política municipal de fomento do asociacionismo veciñal, a mellora da xestión e o seguimento das subvencións reguladas no Regulamento de Concesión de Subvencións, aprobado polo pleno da corporación en sesión celebrada o día vinte e sete de setembro de 2005, publicado no Boletín Oficial de Provincia de Lugo o día 16 de setembro de 2005,c) A necesidade e oportunidade da súa aprobación


A través do Regulamento do Rexistro de asociacións veciñais preténdese posuír un marco xurídico que permita recoller documentalmente a realidade do tecido asociativo e de participación colectiva, coa finalidade última de dispoñer da información necesaria que dea soporte ás accións públicas que se haxan de emprender en favor e fomento da participación cidadá.

 

d) Os obxectivos da norma


Coordinar as relacións entre o Concello e as distintas asociacións, clubs e entidades que, sen ánimo de lucro, realizan labores de interese social, cultural, deportivo, asistencial, sanitario, xuvenil ou doutra índole dentro do municipio, e canalizar as axudas e cesións aos devanditos grupos.Durante o prazo dos vinte días  art. 83.2  LPACAP),seguintes á publicación do presente Edicto no sitio web municipal, os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poderán facer chegar as súas opinións a través da seguinte caixa de correos de correo electrónico:En Bóveda, a 2 de maio de 2019.Alcalde-Presidente

emprende en 3