TRASPASO TITULARIDADE ESTABLECEMENTO COMERCIAL/INDUSTRIAL

 

LICENCIA DE TRASPASO DE ESTABLECEMENTO OU  CAMBIO DE NOME


l)- DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO

-N潞 da fase: 1.
-Descripci贸n da fase: Instancia dando conta do cambio de nome ou traspaso, acompa帽ando:

-a) Fotocopia de alta no imposto de actividades econ贸micas.
-b) Fotocopia compulsada da licencia de apertura anterior.
-c) Documento acreditativo do traspaso ou cambio de nome.
-Precepto legal: Arst. 13 RS y 70 LRJPAC


-N潞 da fase: 2.

-Descripci贸n da fase: Resoluci贸n da Alcald铆a
-Precepto legal: Art. 24, e) TRRL

-N潞 da fase: 3.
-Descripci贸n da fase: Notificaci贸n 贸s interesados
-Precepto legal: Art. 58 LRJ-PAC


SOLICITUDEDna. ____________________________, con D.N.I.N潞.: ____________ e domicilio a efectos de notificaci贸ns en_____________________________________ Tfo.: __________ , correo electr贸nico: ____@_______ :

EXPO脩O:
Feitos e raz贸ns:

Que son titular da actividade ou establecemento seguinte: _________________________,  con licenza de apertura outorgada mediante Decreto da Alcald铆a n煤mero__________, de data _______________________, que me foi traspasada polo seu anterior titular _____________________, sen que o traspaso implique variaci贸n da actividade, ampliaci贸n ou modificaci贸n do local ou elementos sustanciales.

Que o abeiro do disposto nos artigos  56 e 57 do Tratado sobre el Funcionamiento de la Uni贸n Europea (TFUE, consolidado seg煤n Tratado de Lisboa), de 13 diciembre 2007, artigo 5潞 e 6潞 da Lei 17/2009, de 23 de Noviembre, Libre Prestaci贸n de Servizos, 30 da Lei 30/1992, do 23 de novembro do R茅ximo xur铆dico das Administraci贸n p煤blicas e do procedemento administrativo com煤n, comun铆co 贸 Concello de B贸veda a traspaso da titularidade do establecemento da actividade citada. __________ no local sito na Avda._____ n潞.: ___.

Declaro baixo a mi帽a responsabilidade, que cumpro cos requisitos establecidos na normativa vixente, que disp贸n da documentaci贸n que as铆 o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento durante a vixencia da actividade.

PETICI脫N:

Solicito que se te帽a por presentada a presente comunicaci贸n de traspaso da titularidade do establecemento no que se desenvolve a actividade citada.

DOCUMENTOS QUE APORTA:

a) Fotocopia compulsada da licenza de apertura anterior, ou comunicaci贸n de inicio de actividade.
b) Documento acreditativo do traspaso ou cambio de nome.

B贸veda, a ___ de ____________ de 201_

Conforme
O SOLICITANTE                         O anterior titular

 

emprende en 3