SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE SOMETIDA A AVALIACI脫N DE INCIDENCIA AMBIENTAL

ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)
REXISTRO XERAL


N潞 de Entrada:_______


INSTANCIA DO INTERESADO


D. :____ , con D.N.I. _______, veci帽o de __ , con domicilio a fectos de notificaci贸ns en: __________. Tel茅fono: ____ actuando en nome propio, ante esa Alcald铆a comparece e

E X P 脫 N:

Que proxecta desenvolver unha actividade dedicada a___________, a instalar no lugar de: ____, en terreno coa seguinte referencia catastral: ______ , para o que preciso de realiza-las obras que figuran no proxecto que se achega; polo que consonte dispo帽en os artigos 4, 6 e 7 do Decreto 133/2008, do 12 de xu帽o de 2008, polo que se regula a avaliaci贸n de incidencia ambiental, achega 谩 presente a seguinte documentaci贸n por triplicado:

1.- Proxecto t茅cnico
2.- Memoria descriptiva
3. Xustificaci贸n do cumprimento da lexislaci贸n ambiental e sectorial aplicable 谩 actividade, da normativa de seguridade, da relativa 谩s medidas de autoprotecci贸n e sa煤de e, no seu caso, das ordenanzas municipais que resulten de aplicaci贸n.
4.- Declaraci贸n dos datos que a xuizo do solicitante gozan de confidencialidade amparada na normativa vixente.

Polo exposto SOLICITO:

Que tendo por presentada este instancia e documentos que se achegan, e previo-los tramites que foran precisos, te帽a a ben concederme a oportuna licencia municipal para 贸 exercicio legal da citada actividade (e de obra si procedese).

B贸veda, a _____ de ________ de 200*

 

emprende en 3