SOLICITUDE DE PRÓRROGA DA DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)

PRÓRROGA DA DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)  

 

 

A ENCHER POLA ADMINISTRACIÓN

Núm. Expediente

Núm. Rexistro

Modelo

Data

Órgano/Centro/Unidade

Código Identificación


 

 SOLICITUDE DO INTERESADO

 

DATOS DO SOLICITANTE

Nome e Apelidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móbil

Fax

Correo electrónico

 

DATOS DO REPRESENTANTE

Nome e Apelidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móbil

Fax

Correo electrónico

DATOS DA NOTIFICACIÓN

PERSOA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN[1]

¨ Solicitante

¨ Representante

¨ Notificación electrónica

¨ Notificación postal

 

OBXECTO DA SOLICITUDE

PRIMEIRO. Que con data _____________ faleceu _____________________________.

SEGUNDO. Que o artigo 110 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLHL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo establece un prazo de seis meses a partir da data do falecemento para presentar a correspondente declaración do Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana, prorrogables até un ano a solicitude do suxeito pasivo.

TERCEIRO.  Que é suxeito pasivo do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, como acredita coa presentación da documentación adxunta.

 Por todo o cal, SOLICITO que, concédase a prórroga de seis meses, a partir da finalización do prazo, para a presentación da correspondente declaración do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana como consecuencia de devandito falecemento, ao amparo do previsto no artigo 110.2.b) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA

Certificado de defunción de _______________.

Certificado de últimas vontades de __________________.

Escrituras de herdanza de _________________.

Escrituras de adquisición polo causante de cada unha das leiras integrantes da herdanza.

[Outros.]

PRAZO DE RESOLUCIÓN E EFECTOS DO SILENCIO

De conformidade co establecido no artigo 21.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, en relación coa súa solicitude de Prorroga da declaración do IIVTNU, comunícaselle que o PRAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN deste procedemento e para a notificación do acto que lle poña termo é de __________.

 Transcorrido o prazo sinalado sen que se ditou e notificado pola Administración a resolución correspondente, o EFECTO DO SILENCIO ADMINISTRATIVO será ____________, de conformidade co establecido en _____________________________.

 No entanto, o citado prazo máximo legal para resolver o procedemento e notificar a resolución poderase suspender nos casos previstos no artigo 22 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

DATA E FIRMA

 Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos.

 En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

O solicitante ou o seu representante legal,

Asdo.: _________________

[ILMO.] Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ________________.

AVISO LEGAL

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, esta Administración infórmalle que os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude serán incorporados e tratados de forma segura e confidencial nos correspondentes ficheiros. A recollida e tratamento destes datos ten como fin o exercicio por parte desta Administración das funcións e competencias atribuídas legalmente, incluídas as relativas á comunicación, notificación e calquera outra actuación que se derive das relacións xurídico-administrativas levadas a cabo nesta Administración e das que vostede sexa titular; así como a formación e mantemento dos propios ficheiros. Si deséxao, pode acceder aos datos facilitados, así como de solicitar, no seu caso, a súa rectificación, oposición ou cancelación, dirixindo unha comunicación escrita a esta Administración, Avda. Alfonso XIII n.º 85 C.P. 27340 Bóveda (Lugo).

 

 


[1] Conforme ao artigo 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as persoas físicas poderán elixir en todo momento si comunícanse coas Administracións Públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións a través de medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa para comunicarse coas Administracións Públicas poderá ser modificado por aquela en calquera momento.

En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica.

c) Quen exerzan unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio de devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen representen a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

e) Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se determine regulamentariamente por cada Administración.

 

emprende en 3