MODELO DE DECLARACI脫N DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALIAS)

 

MODELO DE DECLARACION - LIQUIDACI脫N DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

(Artigo 9 da Ordenanza municipal)

 

 

Como suxeito pasivo da Ordenanza Municipal reguladora do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, e en cumprimento do artigo 9 da devandita Ordenanza formulo a presente declaraci贸n a efectos de liquidaci贸n do devandito Imposto.-

 

Como sujeto pasivo de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y en cumplimiento del art铆culo 9 de la dicha Ordenanza formulo la presente declaraci贸n a efectos de liquidaci贸n del dicho Impuesto.

 

A) DATOS DO SUXEITO PASIVO/DATOS DEL SUJETO P脕SIVO

Apelidos e nome ou raz贸n social:     

Apellidos y nombre o raz贸n social                

CIF/NIF:                             

Domicilio completo:              

Municipio:

C贸digo postal:

Telefono:

Correo electr贸nico:

 

B) DATOS DO REPRESENTANTE:

Apelidos e nome:

Apellido y nombre:

Raz贸n social:                                           

CIF/NIF:                       

Domicilio completo:                 

Municipio:              

C贸digo postal:                      

 

 

I.- DATOS DO DOCUMENTO:

 

1.- Data/Fecha:___________

 

2.- Notario : ____________________________________________________________

 

3.- Transmitiente : D._____________________________________________________

D.N.I. n.潞.: ________________

Domicilio: _________________________________________

 

4.- Adquirente/Adquiriente:

D.__________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________

5.- Coeficiente que se transmite: __________

 

 

 

 

II.- IDENTIFICACI脫N DO BEN/IDENTIFICACI脫N DEL BIEN:

 

1.- Situaci贸n : ___________________________________________

2.- Referencia catastral : __________________________________

3.- Valor catastral do terreo: _______________________________

 

 

 

 

III.- PER脥ODO DE TRANSMISI脫N:

 

Desde: __________________________________________________________

Ata/hasta: _______________________________________________________

N煤mero total de anos/n煤mero total de a帽os: _________

 

DOCUMENTACI脫N QUE SE ACHEGA/DOCUMENTACI脫N QUE SE ADJUNTA

- Copia simple da escritura p煤blica/Copia simple da escritura p煤blica

 

- Fotocopia do DNI, NIE ou CIF do suxeito pasivo/Fotocopia del DNI, NIE ou CIF del sujeto pasivo.

 

- Fotocopia do recibo do IBI do 煤ltimo exerc铆cio/Fotocopia del recibo del IBI del 煤ltimo ejerc铆cio

 

a ____ de ____________________ de __________

 

 

 

Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE BOVEDA (Lugo).--

emprende en 3