MODELO SOLICITUDE DE LICENZA EN SOLO R脷STICO

DOCUMENTACI脫N M脥NIMA - CALQUER TIPO DE CONSTRUCI脫N

Art. 195 da LOUPMRG e 14 e 17 do RDUG

MEMORIA, que debe conter a seguinte documentaci贸n:

1潞.- Finalidade e uso da construci贸n ou actuaci贸n proxectada, razo谩ndose a s煤a adecuaci贸n 谩 ordenaci贸n urban铆stica vixente.

2潞.- Indicaci贸n da clasificaci贸n e cualificaci贸n do solo obxecto da actuaci贸n e da normativa e ordenanzas aplicables nel

3潞.- Planos de situaci贸n a escala 1:10.000 R脷STICO

1:2.000 URBANO

4潞.- Orzamento das obras

 

EN SOLO R脷STICO SEN ESPECIAL PROTECCI脫N

(Art. 34 das NCSPP e 17 do RDUG)

4潞.- Plano de situaci贸n en relaci贸n co planeamento urban铆stico vixente, sobre o que se sinalar谩 a situaci贸n da parcela e da edificaci贸n que se pretende

Plano de situaci贸n da edificaci贸n a escala 1:500 indicando forma dimensi贸n e superficie da parcela, con expresi贸n dos propietarios dos predios estremeiros, posici贸n das v铆as p煤blicas de acceso, con indicaci贸n do seu largo, situaci贸n da edificaci贸n, determinaci贸n da distancia a lindeiros e eixes de cami帽os, posici贸n da rede de enerx铆a el茅ctrica e situaci贸n das instalaci贸ns de abastecemento ou captaci贸n de auga potable e de evacuaci贸n ou tratamento de augas residuais, acoutando distancia existente entre ambas.

Acoutando as dimensi贸ns de t贸dalas edificaci贸ns existentes e proxectadas. [5.2.2 CIRCULAR INFORMATIVA 2/2003 (DOG N潞 150 DO 05/08/2003)]

5潞.- Acreditaci贸n fidedigna da superficie da parcela onde te帽a que situarse a edificaci贸n: Certificaci贸n catastral ou rexistral - ou certificaci贸n expedida por t茅cnico competente.

6潞.- Planos ou esbozo da edificaci贸n con altura, largo e ancho, volumes e ocupaci贸n da parcela:

[5.2.2 CIRCULAR INFORMATIVA 2/2003 (DOG Ns 150 DO 05/08/2003)]

[d) Planos acoutados dos alados e secci贸ns significativas nos que se reflictan as alturas das construci贸ns, a escala adecuada para que se aprecien os tratamentos das fachadas, a morfolox铆a e tama帽o do ocos, as caracter铆sticas est茅ticas e construtivas e os materiais e acabados exteriores, as铆 como os valados e peches previstos para o predio.

e) Planos das cubertas en planta e secci贸ns, a escala adecuada para que se poida aprecia-la soluci贸n adoptada, a morfolox铆a e caracter铆sticas construtivas e os materiais e acabados previstos para esta.

f) Planos de cada unha das plantas da edificaci贸n solicitada.

g) Planos do estado actual e modificado dos perf铆s do terreo e da parcela nos que se aprecie se a localizaci贸n e situaci贸n dos edificios 茅 a mais apropiada para a maior reduci贸n do impacto visual e a menos alteraci贸n da topograf铆a do terreo, as铆 como as medidas adoptadas para minimiza-la incidencia das instalaci贸ns sobre o territorio, describindo e xustificando gr谩ficamente os socalcamentos e os acabados dos socalcos, as铆 como que se est谩 respectando a condici贸ns de mante-lo estado natural dos terreos polo menos no 50% da s煤a superficie

CIRCULAR INFORMATIVA 2/2003 (DOG N潞 150 DO 05/08/2003)

7潞.- Reportaxe fotogr谩fica:

a) fotograf铆as tomadas desde o interior da parcela que, como m铆nimo, reflictan o existente cara 贸s catro ventos principais

b) Fotograf铆as das edificaci贸ns tradicionais existentes na zona, nas que se poidan aprecia-las s煤as caracter铆sticas volum茅tricas, tipol贸xicas e de acabados.

C) Fotograf铆a da parcela tomada desde a v铆a a que da fronte e na que se reflicta o seu estado actual.

 

OBRAS MAIORES

1潞.- Proxecto t茅cnico co contido que recollen os artigos 14 do RDUG e 195 da LOUPMRG

2潞.- Compromiso de execuci贸n dos servizos e de inscrici贸n -no Rexistro da Propiedade. (Artigo 42 da 'Lei 9/2002, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia


MODELO DE SOLICITUDE DE LICENZA EN SOLO R脷STICO

 

ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

REXISTRO XERAL

DATA:

N潞, ENTRADA:

N潞. SA脥DA:

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO) 

D. ________________________, en nome propio, con DOMICILIO a efecto de notificaci贸ns en:_________, e N潞 D.N.I.: ____________________ TFO.: __________ , correo electr贸nico: ______________@____________ ,

 

EXP脫N:

que pretende realizar obras situadas en (SITUACI脫N DA PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL), consistentes en NATUREZA DAS OBRAS: (descrici贸n das obras) ; de acordo co proxecto t茅cnico que acompa帽o, redactado por (Titulaci贸n, Nome e n潞 de colexiado)

Documentaci贸n que se achega:

a) O proxecto t茅cnico das obras de edificaci贸n redactado por un t茅cnico competente.

b) A restante documentaci贸n t茅cnica esixible conforme 谩 lexislaci贸n xeral de ordenaci贸n da edificaci贸n.

c) Compromiso de execuci贸n dos servizos e de inscrici贸n no Rexistro da Propiedade. (Artigo 42 da Lei 9/2002, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia)

d) Se as obras de nova planta que se pretendan levar a cabo consisten na construci贸n de vivendas en r茅xime de protecci贸n, 贸s documentos anteriores engadir谩selles o da petici贸n 贸 贸rgano competente da Comunidade de Galicia da cualificaci贸n provisional das vivendas.

e) A declaraci贸n de impacto ambiental cando o uso 贸 que se vaian destinar as obras o requira.

f) A alta do IAE do contratista.

g) Unha memoria urban铆stica, como documento espec铆fico e independente, na que se indicar谩 a finalidade e o uso da construci贸n ou actuaci贸n proxectadas e na que se razoar谩 a s煤a adecuaci贸n 谩 ordenaci贸n vixente, con expresa indicaci贸n da clasificaci贸n e cualificaci贸n do solo obxecto da actuaci贸n e mais da normativa e ordenanzas a el aplicables.

Daquela, e por todo o exposto, SOLICITO:

Que te帽a por presentado este escrito coa documentaci贸n que canda el achego, e que, en atenci贸n 贸 exposto, outorgue a licenza solicitada.

Declaro, baixo a mi帽a responsabilidade, que son certos os datos sinalados.

[Data e sinatura]

 


 

 

COMPROMISO DE EXECUCI脫N DOS SERVIZOS E DE INSCRICI脫N -NO REXISTRO DA PROPIEDADE. (ARTIGO 42 DA LEI 9/2002, DE ORDENACI脫N URBAN脥STICA E PROTECCI脫N DO MEDIO RURAL DE GALICIA)

 

D. ______, con DNI n煤mero ________ e domicilio en________, termo municipal de B贸veda, na mi帽a condici贸n de promotor da solicitude de autorizaci贸n para a realizaci贸n de obras de reforma e ampliaci贸n de: ___________ sita no lugar e parroquia de, en solo r煤stico do Concello de B贸veda municipio de .... , segundo o proxecto t茅cnico redactado por D./Dna. .... , colexiado n煤m. ... , ante a Direcci贸n Xeral de Urbanismo da Conseller铆a de Pol铆tica Territorial, Obras P煤blicas e Vivenda e ante o Concello de B贸veda, asumo as seguintes obrigas e compromisos:

 

Primeiro.- Executar 贸 meu cargo exclusivo e totalmente rematadas, as obras e instalaci贸ns necesarias para garanti-lo abastecemento de auga, a evacuaci贸n e tratamento das augas residuais, a subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica, a recollida, tratamento, eliminaci贸n e depuraci贸n de toda clase de residuos, en condici贸ns adecuadas para os usos e actividades que se vaian implantar, as铆 como corrixi-las repercusi贸ns que produza a implantaci贸n na capacidade e funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas existentes; segundo as caracter铆sticas definidas no anteproxecto t茅cnico presentado, no suposto de que se obte帽a a autorizaci贸n auton贸mica e a licenza municipal.

 

Segundo.-Executa-los servizos indicados simult谩neamente coas obras de edificaci贸n e a non utiliza-la construci贸n ata tanto non est谩n conclu铆das as ditas instalaci贸ns e servizos reflectidos no anteproxecto t茅cnico.

 

Terceiro.- Prestar aval ante o concello e a favor deste, do exacto cumprimento dos compromisos asumidos neste documento, por importe do 10% do custe estimado para a implantaci贸n ou reforzo dos servizos. O aval achegarase ante o concello con anterioridade 贸 outorgamento da LICENZA urban铆stica municipal.

 

Cuarto.- A facer constar, 贸 meu cargo exclusivo, no Rexistro da Propiedade, a vinculaci贸n da total superficie real do predio 谩 construci贸n e uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitaci贸ns 贸 uso e edificabilidade imposta pola autorizaci贸n auton贸mica.

 

E para que conste, para os efectos establecidos polo artigo 42.1潞 a) da Lei Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaci贸ns urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, asino o presente compromiso expreso en B贸veda, o d铆a ........ de .... dous mil ...

Sinatura

 

 

 

emprende en 3