SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRAS MENORES EN SOLO URBANO

 

SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRAS MENORES EN SOLO URBANO

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

D. __________________ , con D.N.I. _____________, veci帽o de B贸veda, con domicilio en ________________________. Tel茅fono: ______________  , correo electr贸nico: _______@_______ actuando en nome propio, ante esa Alcald铆a comparece e

EXP脫N:

Que pretende realizar obras situadas en _____________ en finca de referencia catastral: __________________ , consistentes en: (descrici贸n das obras), de acordo cos planos/croqu铆s que achego, e que a seguir relaciono:
1潞.- Finalidade e uso da construcci贸n ou actuaci贸n proxectada, razo谩ndose a s煤a adecuaci贸n 谩 ordenaci贸n urban铆stica vixente.
2潞.- Indicaci贸n da clasificaci贸n e cualificaci贸n do solo obxecto da actuaci贸n e da normativa e ordenanzas aplicables nel.
3潞.- Planos de Situaci贸n
a) Planos de situaci贸n a escala  1:2.000  URBANO coa planimetr铆a das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal
b) Plano e referencia catastral da finca na que se pretende obrar
4潞.- Planos ou croqu铆s acoutado da obra a realizar, Planta-Alzada
5潞.- Orzamento das obras

Que a parcela na que se pretende realiza-la construcci贸n indicada, at贸pase situada en: ___________ , en solo clasificado como ________ , e re煤ne (ou non) a condici贸n de solar.

Solicito o outorgamento de licencia municipal para a execuci贸n das devanditas obras, unha vez cumprimentada a tramitaci贸n administrativa .

Declaro,  baixo a mi帽a responsabilidade,  que son certos os datos sinalados.

B贸veda, a


emprende en 3