SOLICITUDE DE LICENZA PARA OBRAS MAIORES EN SOLO URBANO

SOLICITUDE DE LICENZA  PARA OBRAS MAIORES

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

D. __________________ , con D.N.I. _____________, veci帽o de B贸veda, con domicilio en ________________________. Tel茅fono: ______________  , correo electr贸nico: _______@_______ actuando en nome propio, ante esa Alcald铆a comparece e

EXP脫N:

Que pretende realizar obras situadas en _____________ , consistentes en: ________________  , de acordo co proxecto t茅cnico que achego, subscrito por: _______              

Que a parcela na que se pretende realiza-la construcci贸n indicada, at贸pase situada en: ___________ , en solo clasificado como ________ , e re煤ne (ou non) a condici贸n de solar.

SITUACI脫N DA PARCELA:


Solicito o outorgamento de licencia municipal para a execuci贸n das devanditas obras e para a conexi贸n 谩s redes de abastecemento de auga e sumidoiros, unha vez cumprimentada a tramitaci贸n administrativa .

As obras realizar谩nse baixo a direcci贸n t茅cnica de   ________________, que acredito achegando a folla de encargo cumprimentada e aceptada.

Declaro,  baixo a mi帽a responsabilidade,  que son certos os datos sinalados.

B贸veda, a
 

emprende en 3