SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACI脫N

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

D/Dna.:______________ , con D.N.I. N潞.: ________ , domicilio a efecto de notificaci贸ns en _______________, r煤a __________ , n潞.:_________ C.P.:_________, Tfo.: ____________. Correo Electr贸nico: ____________

EXPO脩O:

Que con data:____________ , conced茅useme licenza n潞.: ****/*** por acordo da Alcald铆a de data: _______ , de obras para a construci贸n de: _________________________ , na r煤a _______________ n潞.: ______ 贸brante no expediente n潞.:___________, de acordo co proxecto t茅cnico redactado polo Arquitecto __________ e baixo a direcci贸n t茅cnica do arquitecto /a D/na.:_____________________________ , cun presuposto total de _________.

Que con data ____________, remat谩ronse as citadas obras.

Que o uso 贸 que se destina o edificio ser谩: ______________

Que rematada a obra e rep贸sto-los elementos urban铆sticos afectados.

SOLICITO:

Que de conformidade co artigo 10.8 do Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urban铆stica para o desenvolvemento e aplicaci贸n da Lei do Solo de Galicia e o artigo 194.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenaci贸n Urban铆stica e Protecci贸n do Medio Rural de Galicia, se me conceda a correspondente licenza de primeira ocupaci贸n, e declaro baixo a mi帽a responsabilidade ser certos os datos que se consignan, achegando a seguinte documentaci贸n:

a) Copia da licenza de obras.

b) Certificado da finalizaci贸n da obra e, no seu caso, da urbanizaci贸n, consonte 贸 proxecto aprobado, expedido por t茅cnico competente.

c) Xustificaci贸n de haber solicitado o alta no Imposto de Bens Inm贸beis de natureza urbana e as conexi贸ns 谩s redes de infraestrutura urbana municipal (auga e sumidoiros) de t贸dalas vivendas e locais comerciais.

d) Fotograf铆as do edificio dende t贸dolos ventos e viais adxacentes

B贸veda, a

emprende en 3