SOLICITUDE LICENZA SEGREGACI脫N

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

 

 

D. _____________, en nome propio, con D.N.I.: _______ e domicilio no _______-,

EXP脫N:

Primeiro.- Que 茅 propietario dunha sita no lugar de _____, parroquia de ____, situaci贸n que se reflexa no proxecto que achego e cos seguintes datos de referencia:
FINCA MATRIZ:
Referencia catastral:
Descripci贸n: Pol铆gono __. Parcela -----

Superficie: ----------- m2.
Lindeiros actuais:
- Norte:    鈥
- Sur:        鈥
- Este:    鈥
- Oeste:    鈥

Segundo:- Que de dita finca pret茅ndese segregar a seguinte porci贸n, para que pase a formar finca independente (ou agregarse 谩 finca _____ ), tal e como se describe no mencionado proxecto t茅cnico, subscrito polo ________ (T茅cnico competente que o asina)   D. ________, que se acompa帽a 谩 presente solicitude:

FINCA QUE SE SEGREGA:
Descripci贸n: Finca irregular en todo o seu per铆metro
Superficie: ---------8 m2.
Lindeiros:
- Norte:    鈥 -
- Sur:        鈥
- Este:    鈥
- Oeste:    鈥


Terceiro.- Acompa帽o xunto 谩 solicitude de licenza de parcelaci贸n os seguintes documentos (en papel e dixitalizados en formato 鈥減df鈥):
鈥 Proxecto t茅cnico completo redactado por t茅cnico competente, [plano de situaci贸n co emprazamento dos terreos que se pretenden fraccionar e plano a escala adecuada dos terreos resultantes da parcelaci贸n] [Con exemplares para cada un dos organismos que deban informar a solicitude].
鈥 Memoria urban铆stica.
鈥 Memoria xustificativa do cumprimento das condici贸ns previstas na normativa auton贸mica de accesibilidade e supresi贸n de barreiras arquitect贸nicas.
鈥 Declaraci贸n de adquisici贸n da condici贸n de herdeiro mediante achega de documentaci贸n necesaria [copia de escritura testamentaria/copia de escritura de legado/copia de escritura de aceptaci贸n de herdanza/etc].
鈥 Xustificaci贸n do pago da taxa.

Por elo SOLICITA:

Que previos t贸dolos tr谩mites correspondentes, conforme 贸 previsto no Artigo 206 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, se lle conceda a preceptiva licenza municipal para proceder 谩 mencionada segregaci贸n.

B贸veda, a -- de -- de 201-

emprende en 3