SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA


DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO

1º.- SOLICITUDE DO INTERESADO acompañada da seguinte documentación técnica:
- Plano de situación extraído dos planos do Planeamento urbanístico en vigor
- Referencia catastral
2º.- COMUNICACIÓN INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO Ó INTERESADO

3º.- PROVIDENCIA DA ALCALDÍA instando elaboración de informe técnico do Servizo de Urbanismo

4º.-INFORME DOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPAIS

5º.- NOTIFICACIÓN DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA Ó INTERESADO

  

SOLICITUDE DO INTERESADO

 ILMO. CONCELLO DE BÓVEDA (LUGO)
REXISTRO XERAL

Nº de Entrada:_______

 


SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE BÓVEDA (LUGO)


D.                                     , en nome propio, con D.N.I. nº.:                             , con domicilio a efectos de notificacións en____________ , tfo.: ____________ , correo electrónico: ________@__________ ,

EXPÓN:
Primeiro.- Que precisa información sobre as circunstancias urbanísticas da finca urbana    _______________ , que se reflexa no plano de situación que se achega coa presente solicitude; e que se atopa situada en ________ , referencia catastral nº.: __________

Segundo.- Que na mencionada finca danse as seguintes circunstancias:

--

--
--

Terceiro.- Que especialmente precisa información sobre os seguinte extremos:
Por todo isto SOLICITA:

Que ó amparo do disposto no artigo 100.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, consonte redacción dada pola Lei 15/2004, do 30 de decembro, de ordenación Urbanística de Galicia (LOUG) , por ese concello se me facilite información por escrito do réxime urbanístico aplicable á indicada finca.

Bóveda a       de                               de 201
Asdo.: __________________

 

emprende en 3